Isang MAHALAGA REST

Ang Pahinga ng Pananampalataya
Isang Pahinga sa Pakikipagtipan
Marami pang Pahinga sa Pakikipagtipan
Pahinga sa Tipan III
Ang aming Bahagi Sa Pakikipagtipan I
Ang aming Bahagi Sa Tipan II

1. Hindi ka nagtatrabaho upang kumita o karapat-dapat sa Kanyang tulong o pagkakaloob. Pasimple kang maniwala sa Kanyang mga pangako at Siya ang magaganap. Ang resulta ng pamamahinga na ito ay kapayapaan.
2. Sa OT, nang sa wakas dinala ng Diyos ang Kanyang mga tao sa lupang ipinangako sa ilalim ni Josue, sinabi ng Bibliya na binigyan sila ng Diyos ng kapahingahan. Ang Josh 21: 43-45 Pahinga ay nangangahulugang:
a. Natalo ng Diyos ang kanilang mga kaaway at kinuha nila ang pisikal na pag-aari ng lupa. b. Ito ay isang lupain ng buong pagkakaloob - dumadaloy ng gatas at pulot.
c. Ginawa ng Diyos para sa Israel ang lahat ng Kanyang ipinangako sa kanila.
3. Sinasabi sa atin ng Heb 4 na si Jesus ay nagbibigay ng kapahingahan para sa atin na higit sa pahinga.
4. Upang makapasok sa natitirang bahagi ng Diyos (isang buhay ng pananampalataya, tiwala na nagbibigay ng buong kapayapaan) dapat nating paniwalaan ang Diyos at tumigil sa ating sariling mga gawa. Heb 4: 3; 10
5. Sa susunod na ilang mga aralin, nais nating tingnan ang mas malaking pahinga na iniaalok ni Jesus. Upang gawin iyon, dapat muna nating tingnan ang paksa ng mga tipan. Mas madali itong magpahinga o magtiwala sa Diyos.
6. Nilinaw ng Diyos sa Israel na ang isang aspeto ng pagpapala para sa kanila sa lupain ay ang katotohanan na mayroon silang isang tipan sa Kanya.
a. Lev 26: 9 – Sapagka't ako ay sasandal sa iyo ng kalugod-lugod at pagmamalasakit sa iyo, palakihin kitang mabubunga, magpaparami, at magtataguyod at magtibay sa aking tipan sa iyo. (Amp)
b. Sinasabi sa atin ng Heb 8: 6 na kami, bilang mga Kristiyano, ay may isang mas mahusay na tipan na itinatag sa mas mahusay na mga pangako. Mas mahusay na nangangahulugang lahat ng mayroon sila higit pa.

1. nilikha tayo ng Diyos para sa pagiging anak, pagsasama. Ef 1: 4,5
a. Ang plano niya ay magkaroon ng isang pamilya ng mga anak na lalaki at babae tulad ni Jesus. Rom 8:29 b. Sinasabi sa atin ng Bibliya ang malaking haba na napunta sa Diyos upang magkaroon ng isang pamilya at pakikipag-ugnay sa atin. Kailangan niyang ipadala si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan.
2. Nakita natin ang pagnanasa ng Diyos na makipag-ugnay sa tao sa pamamagitan ng mga tipan.
a. Tipan = solemne, umiiral na kasunduan na pinasok ng dalawang partido.
b. Sa pamamagitan ng pagpasok ng isang tipan, pinagsama ng dalawa ang kanilang sarili para sa magkaparehong layunin.
3. Habang pinag-aaralan natin ang Bibliya, nahanap natin ang salitang tipan na inilalapat sa iba't ibang mga transaksyon sa pagitan at ng tao at sa pagitan ng Diyos at tao.
a. Sa pagitan ng tao at tao (mga indibidwal, tribo) ang isang tipan ay isang siksik o kontrata "kung saan ang bawat partido ay nagbubuklod sa kanyang sarili upang matupad ang ilang mga kundisyon at pinangakuan ng ilang mga pakinabang." (Unger's Bible Dictionary)
1. Ang Diyos ay tinawag bilang isang saksi, ang mga panumpa ay isinumpa.
2. Ang pagsira sa isang tipan ay isang seryosong bagay.
b. Ang isang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay tumatagal sa ibang slant.
1. Ang Diyos at ang tao ay hindi independiyenteng mga partido ng tipan sa diwa na ang bawat isa ay mayroong isang bagay na kailangan ng iba ngunit hindi maibigay.
2. Ang isang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay sa katunayan ay isang kontrata o pangako mula sa Diyos na gumawa ng mabuti para sa mga walang mag-alok na kailangan Niya.
c. Ngunit, sa pamamagitan ng pagpasok sa mga tipan sa tao, ipinakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal at Kanyang katapatan - Pinasimulan Niya ang mga tipan at tutuparin Niya ang mga ito.
4. Ang Bibliya mismo ay nahahati sa dalawang dakilang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao - ang Lumang tipan (tipan) at ang Bagong Pakikipagtipan (tipan).
5. Kung makakaalam at maniwala tayo sa pag-ibig at katapatan ng Diyos, maaari tayong magpahinga sa ating pakikipagtipan na pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagbuklod ng Kanyang sarili sa atin para sa ating ikabubuti.
6. Sa aming pag-aaral, isaalang-alang kung ano ang ipinapakita sa atin ng mga tipang ito tungkol sa katapatan ng Diyos at sa natitirang inalok Niya sa atin.

1. Ang Diyos ay pumasok sa isang relasyon kay Abraham na naging batayan ng Lumang Tipan. Pansinin, sinimulan ito ng Diyos. Gen 12: 1-3
a. Tinawag si Abraham na umalis sa kanyang bansa, kamag-anak, at sundin ang Panginoon sa isang lupain na ibibigay ng Diyos sa kanya at sa kanyang mga inapo magpakailanman. Gen 17: 7,8
b. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay isang apat na beses na pagpapala.
1. Si Abraham ay dadami sa maraming tao.
2. kasaganaan sa materyal at espirituwal = pagpapalain kita.
3. Ang pangalan ni Abraham ay magiging tanyag.
4. Hindi lamang pagpapala kay Abraham, kundi sa lahat ng mga bansa.
c. Iniwan ni Abraham ang kanyang bayan at sinunod ang mga tagubilin ng Diyos.
2. Sa Gen 15 pinutol ng Diyos ang isang tipan kay Abraham.
a. v5 – Pinangako ng Diyos kay Abraham ang hindi mabilang na mga anak.
b. v6 – Si Abraham ay naniniwala sa Diyos. Maniwala sa Hebrew = bigyan ang iyong sarili ng buong buo, o hindi kwalipikadong committal.
c. Ang tipan sa Hebreo ay literal na nangangahulugang putulin ang tipan.
1. Kapag ang isang tipan ay pinutol o pinasok, ang dugo ay ibinuhos - alinman sa mga tao mismo o ang kanilang mga kahalili, at ito ay ihalo bilang isang tanda ng pagsasama na ginagawa.
2. v8-21 – Sa direksyon ng Diyos, naghain si Abraham ng ilang mga hayop, hinati sa dalawang piraso, at pinagdaanan ni Abraham at ng Diyos ang mga piraso. Iyon ay kung paano solemne ang isang panata. Jer 34: 18,19
3. Ang mga sakripisyo ay sumisimbolo ng kamatayan. Sa pamamagitan ng paglalakad sa mga piraso, sinasabi ng bawat partido: ito ang aking kamatayan; namatay ang hayop bilang kinatawan ko.
4. Tinanggihan niya ang lahat ng karapatan upang mabuhay para sa kanyang sarili, na nagsasabi: Mamamatay ako para sa iyo; unahin ang iyong mga interes sa minahan; anumang bagay na mayroon ako na kailangan mo ay sa iyo; Hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili; Nabubuhay ako para sa iyo.
3. Binago ng Diyos ang tipan kasama ang anak na lalaki ni Abraham, si Isaac, at ang kanyang apo na si Jacob. Gen 17:19; 26: 2-5; 28: 13-15
a. Sa panahon ni Jacob, ang mga inapo ni Abraham ay nagtungo sa Ehipto upang manirahan. b. Ang mga inapo ni Abraham ay naging alipin, nahulog sa pagsamba sa idolo, ngunit pagkalipas ng 400 taon, iniligtas sila ng Diyos - tulad ng sinabi Niya kay Abraham na gagawin Niya.
4. Pagkalabas nila sa Ehipto ay binago ng Diyos ang tipan kasama sina Moises at Israel (mga inapo nina Abraham at Jacob).
a. Sa puntong iyon binigyan sila ng Diyos ng Batas ng Tipan (Exodo at Levitico) upang ihiwalay sila bilang isang bansa.
b. Dahil alam ng Diyos na masisira ang Kautusan, isang pari at mga sakripisyo ng dugo ang itinatag. Ang sakripisyo ay tatakip sa kanilang mga kasalanan at posible para sa Diyos na manirahan kasama ang Israel.
c. Sa pag-aaral namin, nalaman namin na, sa ilalim ng mga termino ng Tipan, binigyan ng Diyos ang Israel ng: pisikal na proteksyon mula sa mga kaaway, salot, sakit; Binigyan niya sila ng pagkain, damit, tirahan, lilim, init, at mga direksyon sa ilang; minsan sa, at pinasan niya ang kanilang mga pananim at mga kawan.
5. Sa iba`t ibang mga oras sa kasaysayan ng Israel, ang mga Propeta ay naghula ng pagdating ng isang Bagong Pakikipagtipan. Jer 31: 33,34; 32: 38-40; Ezek 11: 19,20; 36: 26,27
6. Ang Bagong Tipan ay ipinahayag at itinatag sa pamamagitan ni Jesus. Mat 26: 26-29
a. Itinatag ni Jesus ang tipan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. b. Ang kanyang dugo ay ang pagbuhos ng dugo nang maputol ang tipan.

1. Ang mga tipang ito ay pinasimulan ng Diyos - Pinili Niya na itali muna ang Kanyang sarili kay Abraham, pagkatapos ay sa mga inapo ni Abraham (Israel), at sa wakas, sa ating mga Kristiyano - para sa ating ikabubuti.
a. Ang pag-ibig ang dahilan ng likod ng Lumang Tipan. Deut 7: 6-9
b. Ang pag-ibig ang motibo sa likod ng Bagong Tipan. Juan 3:16
1. Lucas 22: 15 – Jesus Nais Niyang kumain ng Huling Hapunan.
2. May pagnanasa = buong puso kong ninanais = Nais ni Jesus na maitaguyod ang tipang ito sa amin sa kabila ng malaking halaga sa Kanyang Sarili.
c. Kung sinimulan ng pag-ibig ang tipan, makikita ito ng pag-ibig, tuparin ito.
2. Itinakda ng Diyos ang Kanyang Sarili sa atin para sa ating kabutihan sa pamamagitan ng isang ligal na kontrata na may matinding parusa kung nasira o hindi pinarangalan. Bakit ito ginawa ng Diyos?
a. Hindi ito dahil napipilitan siyang manatiling tapat, ngunit higit na palakihin ang katiyakan ng Kanyang katapatan at pagiging maaasahan.
b. Nais niyang manatili sa Kaniyang bahagi ng tipan sapagkat Siya ay tapat.
3. Sinasabi sa atin ng Heb 6: 13-18 na binigyan ng Diyos si Abraham ng dalawang bagay na hindi nababago - Ang Kanyang panunumpa at Kanyang pangako sapagkat nais Niyang malinaw na ipakita kay Abraham ang Kanyang katapatan.
a. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na maraming mga inapo (Gen 12: 2; 15: 5), pagkatapos ay isinumpa niya ito (Gen 22: 16,17).
b. Kapag naitatag ang isang tipan, ang mga tao ay nanumpa sa harap ng Diyos.
c. Dito, nanumpa ang Diyos sa harap ng isang tao - at ginawa Niya ito upang ipakita ”maaari kang umasa sa Akin. Gagawin ko ang sinabi ko. "
4. Nais ng Diyos ng higit sa anupaman upang maniwala tayo sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at Siya ay "nakayuko" upang matulungan tayong gawin ito.
a. Ang Bibliya, ang salita ng Diyos, ay ang paghahayag ng Diyos ng Kaniyang sarili sa atin.
b. Ang layunin ng Diyos sa paglikha ay magkaroon ng isang pamilya batay sa relasyon. Ang relasyon ay tungkol sa pagkakakilala sa ibang tao. Nais ng Diyos na makilala natin Siya. Kung kilala natin Siya, ito ay magbibigay inspirasyon sa pagtitiwala, kumpiyansa, at pamamahinga sa atin.
5. Bago pinutol ng Diyos ang tipan kay Abraham, "ang salita ng Panginoon ay dumating kay Abraham sa isang pangitain." Gen 15: 1
a. Ito ang unang lugar sa Bibliya kung saan lumilitaw ang salitang "salita". Ito ang unang lugar na nakikita natin ang paningin, kalasag, at gantimpala.
b. Ito rin ang unang dakilang pahayag na "Ako" sa banal na kasulatan. Ako ang iyong kalasag at ang iyong labis na gantimpala.
c. Si Jesus ang Salita ng Panginoon - ang Buhay na Salita na nagkatawang-tao noong Siya ay ipinanganak sa Bethlehem. Juan 1: 1; 14
d. Tinukoy ni Hesus ang Kanyang sarili bilang "Ako" sa Juan 8:58
1. Namin ang mga nakaraang aralin na itinatag ang katotohanan na si Jesus ay nagpakita sa tao ng maraming beses sa Bibliya bago ang Kanyang pagkakatawang-tao sa Betlehem.
2. Ang isa sa mga pagpapakita na iyon ay kay Moises mula sa nagniningas na bush tulad ng Ako. Ex 3:14
3. Sa Juan 8:56 Sinabi ni Jesus sa Pariseo na nagalak si Abraham nang makita Siya - Ako nga. At, narito Siya sa Gen 15.
6. Nagbigay ang Diyos ng napakalaking paghahayag ng Kanyang Sarili kay Abraham habang naghanda Siya upang putulin ang tipan sa kanya.
a. Ipinapakita Niya ang Kanyang Sarili na maging dakila Ako - AKO NA AKO = ang lahat ng kailangan mo ako kung kailan mo ako kailangan.
b. Ako ang iyong kalasag = iyong proteksyon sa gitna ng isang masama, masamang mundo.
c. Ako ang iyong gantimpala = ang kasiyahan at sapat sa iyong buhay.
d. Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Upang magbigay inspirasyon sa tiwala at magpahinga kay Abraham.
7. Pagkatapos maipakita kay Abraham ang mga kamangha-manghang bagay na ito tungkol sa Kanyang Sarili, pagkatapos ay pinutol ng Diyos ang tipan sa kanya.
a. Pagkatapos, nanumpa ang Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng Kanyang Sarili na tutuparin niya ang lahat ng mga termino ng tipan. Gen 22: 16,17
b. Ito ay malinaw na Preincarnate Jesus. v1; 11,12; 15-17
8. Sinunod ba ng Diyos ang tipan na ginawa niya kay Abraham at tinupad ang lahat?
a. Nangako ang Diyos na pagpalain si Abraham - TAPOS! Gen 24: 1; 35; 13: 2
b. Nangako ang Diyos kay Abraham ng isang anak - TAPOS! Gen 21: 1-3
c. Pinangako ng Diyos kay Abraham na si Jesus ay magmula sa kanyang linya - TAPOS! Gen 22:18; Matt 1: 1-16
d. Pinangako ng Diyos kay Abraham ang mga inapo higit pa sa buhangin at mga bituin - SA KASUNAYAN! Gal 3:29
e. Pinangako ng Diyos kay Abraham ang kanyang mga inapo ay magkakaroon ng lupain magpakailanman - MAGPAPATAPOS PA! (dahil sa pagtataksil ng Israel; gayon ma'y hindi sila pinabayaan ng Diyos. Amos 9:15)
9. Si Jesus ang garantiya ng tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham. Nanumpa Siya sa Kanyang Sarili. Gen 22: 14,15 Siya rin ang garantiya ng Bagong Tipan.
10. Heb 7: 22 – Alinsunod sa [higit na lakas at puwersa ng panunumpa], Si Hesus ay naging Garantiya ng isang mas mahusay (mas malakas) na kasunduan - isang mas mahusay at mas kapaki-pakinabang na tipan. (Amp)

1. Ipinakita sa atin ng Bibliya na ang Diyos ay isang paggawa ng tipan at pagsunod sa Diyos.
2. Sa pamamagitan ng Luma at Bagong Tipan, kusang sinimulan ng Diyos at pumasok sa dalawang mahusay na mga kontrata upang gumawa ng mabuti para sa mga kalalakihan.
3. Ang isang susi sa pagpasok ng pahinga na ibinigay ni Jesus ay ang pag-alam at paniniwala na ang Diyos ay isang tipan at gumagawa ng tipan na pinapanatili ang Diyos.
a. Kung alam mong matapat ang Diyos na gawin ang ipinangako niya, kung ano ang ipinangako niya na gawin, posible na magpahinga sa Diyos.
b. Kung alam mong hindi tinutupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako sa atin dahil nararapat sa atin, ngunit dahil naniniwala tayo sa Kanya / sa Kanya, posible na magpahinga sa Diyos.