ISANG ARAW NG PAGKAKARONON

1. Dapat nating malaman kung paano mag-navigate sa mga buwan at taon na hinaharap kung mapanatili natin ang kapayapaan ng
isip sa harap ng aming nasasaksihan. Tandaan ang mga pangunahing puntong ito.
a. Una, dapat mong panatilihin ang iyong mga mata sa malaking larawan. Nangangahulugan ito na kailangan mong maunawaan kung bakit ang
Babalik na si Lord. Babalik siya upang makumpleto ang plano ng Diyos para sa isang pamilya. Efe 1: 4-5
1. Nilikha ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at Siya
nabuo ang mundong ito upang maging tahanan para sa Kanyang sarili at ng Kanyang pamilya. Parehong nasira ng kasalanan,
simula kay Adan. Dahil sa kasalanan ng unang tao, ang mga tao ay ipinanganak na may likas na kasalanan
at ang mundong ito ay binuhusan ng katiwalian at kamatayan. Isa 45:18; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; atbp.
2. Si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon upang bayaran ang presyo para sa kasalanan upang ang mga makasalanan ay mabago
mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Siya ay muling darating upang linisin ang mundo at
ibalik ito sa isang fit na walang hanggang tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya. Heb 9:26; Isa 65:17; atbp.
3. Huwag kalimutan ang katotohanang ito: Hindi kami narito upang ayusin ang mundo. Hindi ito maaayos dahil nito
ugat na problema ay kasalanan. Kakailanganin ang pagbabago ng kapangyarihan ng Diyos upang maalis ito.
A. Narito kami upang iilaw ang ilaw ni Jesucristo sa mga tao sa paligid natin upang magawa ng mga tao
dumating sa pag-save ng kaalaman tungkol sa Kanya at maging anak na lalaki at babae ng Diyos.
B. Tandaan na ang mensahe natin ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus (ang ebanghelyo), ang ating kaaway
ang diablo (hindi tao), at ang ating laban ay ang laban ng pananampalataya (ang laban na humawak sa mga katotohanan ni
Salita ng Diyos kahit anong makita o madama natin).
b. Pangalawa, dapat mong tanggapin na ang mga oras ay magiging lalong mahirap. Inihayag ng Bibliya na kailan
bumalik ang Panginoon magkakaroon ng isang sistema ng pamamahala sa buong mundo, ekonomiya, at relihiyon sa lugar. Ito
ay makokontrol ng isang taong may inspirasyong satanas na tatanggapin at sambahin ng mundo bilang Diyos. Pahayag 13
1. Ang mga pangyayaring iyon ay hindi lalabas sa isang vacuum. Nagse-set up sila ngayon bilang mundo
lalong gumagalaw patungo sa globalismo. Isang pandaigdigan na pag-abandona ng Katotohanang nagaganap, kasama
na may kaukulang sadyang pagtanggi sa Makapangyarihang Diyos tulad ng Siya ay nahayag kay Hesus.
2. Ito, na sinamahan ng impluwensya ng mga nakakaakit na espiritu, kasama ang pag-aalis ng kultura
ang mga pagpigil, ay humantong sa unting debased na pag-uugali at higit pa at higit na mga hindi tinutulak na desisyon.
Ang lahat ng ito ay nagbubunga ng mas malaking kaguluhan at karahasan sa lipunan. I Tim 4: 1-2; II Tim 3: 1-5
3. Ang Diyos ay wala sa likod ng anuman sa anumang paraan. Siya ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti. Gayunpaman, mayroon Siya
binigyan ang mga kalalakihan ng malayang kalooban at may malayang pagpili ay hindi lamang pagpipilian, ngunit ang mga kahihinatnan ng pagpili.
Kapag inabandona ng mga tao ang Diyos ay binibigyan niya sila sa kanilang mga pagpipilian at resulta. Rom 1:24; 26; 28
c. Pangatlo, dapat kang bumuo ng isang walang hanggang pananaw. Ang isang walang hanggang pananaw ay ginagawang napakahirap nito
mas madaling harapin ang buhay. II Cor 4: 17-18
1. Ang isang walang hanggang pananaw ay nabubuhay na may kamalayan na mayroong higit sa buhay kaysa sa buhay lamang na ito-at
ang mas malaki at mas mahusay na bahagi ay nasa unahan pagkatapos ng buhay na ito.
2. Ang isang walang hanggang pananaw ay nauunawaan na ang panghuli yugto para sa pag-baligtad ng paghihirap sa buhay,
ang sakit, kawalan ng hustisya, at pagkawala ay nasa buhay na darating.
3. Kinikilala ng isang walang hanggang pananaw na ang mga bagay na walang hanggan ay higit na mahalaga kaysa sa pansamantalang mga bagay ng
itong buhay. Kami ay mga sojourners na dumadaan lamang sa buhay na ito tulad nito. I Alaga 1:17; I Alaga 2:11
2. Nagsusumikap kami sa pagbuo ng isang walang hanggang pananaw habang nililinaw namin ang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa pangalawa
darating na takutin ang mga naniniwala na walang dahilan upang matakot.
a. Natatakot ang mga tao sa pangalawang pagdating ng bahagyang dahil mali nilang iniisip na ang kaguluhan at pagdurusa
ang mga taong ito ay nagmula sa poot at paghatol ng Diyos, na kapwa bahagi ng hinaharap.

TCC — 1080
2
b. Samakatuwid, kailangan natin ng wastong pag-unawa sa kung ano ang poot at paghatol ng Diyos, bakit ito
naaayon sa isang mabuting Diyos, at kung paano ito gumagana at hindi nakakaapekto sa atin. Nagpapatuloy kami sa araling ito.

1. Ang Diyos ay matuwid (tama) at makatarungan (laging gumagawa ng tama). Upang maging totoo sa Kanyang matuwid at makatarungang likas na kailangan Niya
tumugon sa kasalanan. Ang galit ay matuwid at makatarungang tugon sa kasalanan ng tao.
b. Ang makatarungan at matuwid na parusa sa kasalanan ay kamatayan o walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos na Buhay.
Gayunpaman, kung ipapatupad ang parusa na ito, ang plano ng Diyos para sa isang pamilya ay hindi maisasakatuparan.
1. Kaya't ang Panginoon ay gumawa ng isang paraan upang maisakatuparan ang hustisya hinggil sa ating kasalanan at baguhin ang mga nahulog na tao at
kababaihan sa mga anak na lalaki at babae — nang hindi nilalabag ang Kanyang matuwid na kalikasan.
2. Sa Krus Kinuha ni Hesus ang parusa sa ating kasalanan sa sarili Niya. Ang poot ng Diyos — ang makatarungan at tama
ang tugon ng Diyos sa ating kasalanan — napunta kay Jesus. Ang katarungan ay natupad hinggil sa ating kasalanan.
3. Dahil sa sakripisyo ni Cristo, kapag sumampalataya tayo sa Kanya bilang Tagapagligtas at Panginoon, maaaring bigyang-katwiran tayo ng Diyos
(ideklarang hindi kami nagkakasala) at gawin kaming mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Rom 8: 29-30
c. Ang poot ng Diyos sa kasalanan ay naipahayag na, ngunit dapat mong tanggapin ang ekspresyong ito para sa Kaniyang
aalisin sa iyo ang poot. Kung hindi mo tinanggap si Hesus at ang Kanyang sakripisyo kung gayon ang poot ng Diyos
(hindi maibabalik na paghihiwalay mula sa Kanya) ang naghihintay sa iyo kapag umalis ka sa lupa na ito sa kamatayan. Juan 3:36
1. Ang Diyos ay hindi kasalukuyang nakikipag-usap sa mga tao sa poot. Nakikipag-usap siya sa tao sa awa,
na nagbibigay sa kanila ng isang buhay na magsisi. II Alaga 3: 9; Lucas 6:35; Matt 5:45; Gawa 14: 16-17
2. Hindi tinatapos ng Diyos ang parusa sa isang kasalanan sa batayan ng kasalanan. Ang mahirap na pangyayari ay hindi ang
poot ng Diyos. Ang Kanyang poot ay napunta kay Hesus sa Krus.
A. Ang hangarin ng Diyos ay alisin ang kasalanan at ibahin ang makasalanan. Ngunit kung ang makasalanan ay tumangging lumiko
sa Panginoon kung gayon hindi siya mababago.
B. Siya ay tuluyang maaalis mula sa pakikipag-ugnay sa Diyos at sa Kanyang pamilya ng mga tinubos na anak na lalaki at
mga anak na babae. Iyon ang poot ng Diyos.
2. Sa pamamagitan ni Hesus ay napalaya tayo mula sa darating na poot. Kung tinanggap mo si Hesus at ang Kanyang sakripisyo
kung gayon wala nang galit para sa iyong kasalanan. Iniligtas ka mula sa darating na poot. I Mga Taga 1:10;
I Mga Taga 5: 9; Rom 5: 9
a. Rom 8: 1 — Kung ikaw ay namatay kay Cristo ay walang paghuhusga na nagkasala para sa iyo: Samakatuwid [mayroon] ngayon
walang pagkondena - walang paghuhusga na nagkakamali para sa mga nasa kay Cristo (Amp).
1. Ang galit ay hindi nabanggit sa Banal na Kasulatan na may kaugnayan sa mga mananampalataya. Ang galit ay para sa mga bata
ng pagsuway. Efe 5: 6; Col 3: 6
2. Ang salitang Griyego na isinalin sa pagsuway ay nangangahulugang isang ayaw na mahimok, sinadya
kawalan ng paniniwala, katigasan ng ulo.
b. Mayroong isang pakiramdam kung saan ang poot ng Diyos ay ang lunas para sa kasalanan. Ang galit ng Diyos ay napunta kay Hesus
at gumawa ng kabuuan para sa atin — Ang pagkastigo (parusa) na kinakailangan upang makakuha ng kapayapaan (sa Diyos)
at ang kagalingan para sa atin ay nasa Kanya, at sa mga guhap na sumugat sa Kanya tayo ay gumaling at nagawa
buo (Isa 53: 5, Amp).
3. Sa Mga Gawa 17: 22-31 makikita natin ang isang talaan ng ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo sa mga hindi naniniwala sa lungsod ng Griyego ng
Athens. Hindi kami gagawa ng isang detalyadong pag-aaral ng kanyang mensahe, ngunit sa ngayon, tandaan ang mga puntong ito.
a. Sinabi ni Paul: Nakikita ko na ikaw ay napaka pamahiin (v22; ang salitang Griego ay nangangahulugang relihiyoso). Nakita ko lahat
ang iyong maraming mga dambana at napansin na mayroon kang isa para sa hindi kilalang Diyos. Sumasamba ka na
Siya na hindi alam kung sino Siya, at ngayon nais kong sabihin sa iyo ang tungkol sa kanya (v23, NLT).
1. Siya ang Lumikha ng lahat at nagbibigay buhay sa lahat. Ang layunin Niya ay hanapin natin Siya,
bagaman hindi Siya malayo sa atin. Sa Kanya tayo nabubuhay at gumagalaw at umiiral. Dahil tayo ang Kanyang nilikha,

TCC — 1080
3
hindi natin dapat isipin Siya bilang isang idolo na gawa ng mga kamay ng tao mula sa metal o bato. v24-29
2. Ang Diyos ay kumindat sa (hindi pinapansin, hindi pinarusahan) ito sa nakaraan, ngunit ngayon ay iniuutos sa lahat ng mga tao na
magsisi ka Ang pagsisisi ay binubuo ng dalawang salitang Griyego na nangangahulugang pagbabago ng lugar o kundisyon at
isip. Ang pagsisisi ay nangangahulugang mag-iba ng pag-iisip at nagpapahiwatig ng pagtalikod mula sa kawalan ng paniniwala at kasalanan patungo sa Diyos. v30
b. Sinabi ni Paul: Kailangan mong ihinto ang pagsamba sa mga idolo at lumingon sa Tunay na Diyos dahil isang araw ng pagtutuos
ay darating. Ang (Diyos) ay nagtakda ng isang araw para sa paghusga sa mundo sa katarungan (katuwiran) ng tao na mayroon siya
hinirang, at pinatunayan niya sa lahat kung sino ito sa pamamagitan ng pagbuhay sa kanya mula sa patay (v31, NLT).
1. Hukom ang mundo ay tumutukoy sa lahat ng sangkatauhan, hindi lamang ang mga nasa mundo sa oras ng pangalawang pagdating.
Walang tumitigil sa pagkakaroon kapag namatay sila. Ang lahat ay nasa isang lugar ngayon (higit pa dito sa mga susunod na aralin).
2. Marami sa pahayag ni Paul. Tandaan ang isang punto: Si Jesus ang pamantayan kung saan gagawin ng lahat ng tao
hatulan Paano sila tumugon sa paghahayag ni Jesus na ibinigay sa kanila sa kanilang buhay?
c. Ang araw na ito ng pagtutuos o Araw ng Paghuhukom ay hindi isang literal na 24 na oras na araw. Ito ay isang tagal ng oras na nauugnay
sa ikalawang pagparito ni Hesus. Mayroong maraming mga paksa na konektado sa araw na ito. Pag-ayusin natin ito.

1. Ayon sa mga propeta, ang Panginoon ay darating upang makitungo sa mga hindi maka-Diyos, iligtas ang Kanyang mga tao, at pagkatapos ay mabuhay
sa kanila. Napansin namin noong nakaraang linggo na ang mga propeta ay hindi malinaw na ipinakita na magkakaroon ng dalawa
pagdating ng Panginoon na pinaghiwalay ng maraming daang siglo. Ang Araw ng Panginoon ang kanilang kataga para sa kung ano tayo ngayon
tawagan ang pangalawang darating.
a. Ang mga Hudyo ng unang siglo ay may kamalayan na ang Araw ng Panginoon ay isasama ang isang oras ng poot at paghatol.
Ngunit hindi sila natakot sapagkat naintindihan nila na ang hatol ay isang pangangasiwa ng katarungan.
Ang katarungan ay nangangahulugang parusahan ang kasamaan ngunit nangangahulugan din ito ng gantimpala sa kabutihan.
b. Alam nila mula sa mga sinulat ng mga propeta na ipinangako ng Diyos mula pa sa simula ng panahong ito
(sa panahong ito kung saan ang mga bagay ay hindi tulad ng paglalang Niya sa mga ito) upang alisin mula sa Kanyang nilikha ang lahat ng iyon
hindi sa Kanya. At mabuting bagay iyon.
1. Jude 14-15 — Ngayon si Enoc, na nabuhay ng pitong salinlahi pagkatapos ni Adan, ay naghula tungkol dito
(masama) na tao. Sinabi niya, Narito, ang Panginoon ay darating kasama ang libu-libong mga banal niya. Gagawin niya
dalhin ang mga tao sa mundo sa paghatol. Kumbinsihin niya ang hindi maka-Diyos sa lahat ng masasamang bagay
nagawa nila sa paghihimagsik (NLT).
2. Aw 37: 28-29 — Para sa pag-ibig ng Panginoon sa hustisya, at hindi niya kailanman pababayaan ang makadiyos. Itatago niya
sila'y ligtas magpakailanman: nguni't ang mga anak ng masama ay mangapapahamak. Ang makadiyos ay magmamana ng lupain
(ang lupa) at doon mabubuhay magpakailanman (NLT).
2. Ang propeta Daniel ay pinahintulutan na tumingin sa malayo sa hinaharap at binigyan ng impormasyon tungkol sa mga huling araw,
ang oras na alam natin bilang pangalawang darating. Ipinakita sa kanya ang mga emperyo na mamamahala sa Israel mula sa kanya
oras hanggang sa Araw ng Panginoon - Babilonya, Persia, Greece, at Roma. Dan 2: 24-45; Dan 7: 1-28
a. Ipinakita rin kay Daniel ang pangwakas na sistema ng mundo na magaganap sa pagbabalik ng Panginoon - ito
pandaigdigang sistema na pinamumunuan ng lalaking karaniwang tinatawag na Antichrist. Ang mga pangitain ni Daniel ay nagpapahiwatig na ito
ang pangwakas na sistema ay magdudulot ng malaking pagkawasak sa mundo ngunit ang Diyos at ang Kanyang mga tao ay sa huli
mangibabaw. At ang mundong ito ay sa wakas ay magiging ayon sa inilaan ng Diyos na ito (maraming mga aralin para sa ibang oras).
b. Isaalang-alang ang mga puntong ito na may kaugnayan sa aming talakayan. Nakita muna ni Daniel ang panghuling sistema ng mundo bilang
isang metal na estatwa (kabanata 2) at pagkatapos ay bilang isang hayop na may sampung sungay (mga bansa) na kung saan isang maliit na sungay
Lumilitaw ang (Antichrist) (kabanata 7).
c. Natigil kami sa pagsubok na alamin kung sino ang mga sungay (kung aling bansa, anong tao) at hahanapin ang malaki
larawan Pagdating ng Panginoon ang masasama ay nawasak at ang mga tao ng Diyos ay minana ang Kanyang kaharian.
1. Dan 2: 44 — Sa panahon ng paghahari ng mga haring iyon (ang pangwakas na pamahalaang pandaigdigan), ang Diyos ng langit

TCC — 1080
4
magtatayo ng isang kaharian (sa lupa) na hindi kailanman mawawasak; walang sinumang manakop dito. Ito
babasagin ang lahat ng kahariang ito sa kawalan, ngunit ito ay tatayo magpakailanman (NLT).
2. Dan 7: 13-14 — Habang nagpatuloy ang aking paningin ... Nakita ko ang isang tao na kamukha ng Anak ng Tao
darating kasama ang mga ulap ng langit ... Siya ay binigyan ng awtoridad, karangalan, at maharlikang kapangyarihan sa lahat ng
mga bansa sa daigdig upang ang mga tao ng bawat lahi at bansa at wika ay susunod sa kanya. Ang kanyang
ang pamamahala ay walang hanggan - hindi ito magtatapos. Ang kanyang kaharian ay hindi kailanman mawawasak (NLT).
3. Dan 7: 26-27 — Ngunit pagkatapos ay magpapasa ang korte ng paghuhukom, at ang lahat ng kanyang kapangyarihan (Antichrist) ay magiging
kinuha at tuluyan ng nawasak. Pagkatapos ang soberanya, kapangyarihan, at kadakilaan ng lahat ng
ang mga kaharian sa ilalim ng langit ay ibibigay sa mga banal na tao ng Kataastaasan. Maghahari sila
magpakailanman (NLT).
3. Si apostol Juan ay binigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa panghuling sistema ng mundo na magaganap
pagbalik ni Jesus. Matatagpuan ito sa Aklat ng Apocalipsis na isang ulat ng pangitain ni Juan tungkol sa
pangalawang darating. Maraming sinasabi ang kanyang libro tungkol sa poot ng Diyos. Makakarating kami dito, ngunit sa ngayon isaalang-alang ang isang punto.
a. Inilalarawan ng Rev 11: 15-18 kung ano ang mangyayari kapag angkinin ng Panginoon ang mundong ito sa Kanya
pagdating. Dalawampu't apat na matatanda sa Langit ang dumapa sa harapan ng Panginoon at sinamba Siya, na ipinapahayag:
Salamat sa iyo dahil sa ipinapalagay mong kapangyarihan at nagsimulang maghari (v16-17, NLT).
1. Isang mabilis na tala sa gilid. Narito ang isa pang halimbawa kung saan nakatuon ang mga tao sa mga detalye at napalampas nila ang
malaking larawan. Sinusubukan nilang alamin kung sino ang mga nakatatandang ito. Ngunit hindi ito ganap na malinaw kung sino sila.
2. Ito ang ating nalalaman. Sila ay mga naninirahan sa Langit, mga lalaking perpekto (at ngayon ay nakikita
mga bagay na malinaw sa isang paraan na hindi pa natin), at niluluwalhati nila ang Diyos para sa kung ano ang Kanyang gagawin.
b. Tandaan v18 — Ang mga bansa ay nagalit sa iyo, ngunit ngayon ang oras ng iyong poot ay dumating (NLT).
Tandaan kung ano ang poot: isang pangangasiwa ng hustisya. May parusa kung saan naaangkop,
ngunit may gantimpala din. Tingnan kung ano ang kinakailangan ng administrasyong ito ng hustisya.
1. Ang mga patay ay hahatulan (higit pa sa mga susunod na aralin). Gantimpalaan mo ang iyong mga lingkod, ang
ang mga propeta, ang mga banal, at ang mga may takot sa iyo na pangalanan mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki (maliit at malaki).
At iyong sisirain ang mga naging sanhi ng pagkasira sa mundo (NLT)
2. Sumasang-ayon ito sa sinabi ni Jesus habang narito Siya sa mundo: (Sa pagtatapos ng panahong ito) ako,
ang anak ng Tao, ay magpapadala sa aking mga anghel, at aalisin nila sa aking Kaharian ang lahat ng iyon
sanhi ng kasalanan at lahat na gumawa ng kasamaan… kung gayon ang banal na tao ay sisikat tulad ng araw sa Kaharian ng kanilang Ama
(Matt 13: 41-43, NLT).
4. Darating ang araw na aalisin ng poot ng Diyos ang lahat ng bakas ng kasalanan at ang mga epekto nito mula sa Kanya
likha Sa ikalawang pagparito ni Jesus ay lilipulin ng poot ng Diyos ang bawat bakas ng bagay na mayroon
sinira ang Kanyang nilikha - kasalanan at ang mga epekto nito. At mabuting bagay iyon. Nang walang poot ng Diyos, magkakaroon
huwag maging kapayapaan o kalayaan mula sa kaguluhan at sakit sa mundong ito.

1. Darating si Jesus upang kumpletuhin ang plano ng Diyos at gawing tama ang mga bagay. Kasama sa bahagi nito ang pag-aalis ng kung ano
ay mali. Nagdadala ito ng isang halatang tanong: Saan ako iniiwan, dahil ako ay nagkamali?
2. Iyon ang tungkol sa unang pagdating ni Hesus. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ay binuksan Niya
ang paraan para sa iyo upang maging karapat-dapat para sa pamilya ng Diyos at kaharian kapag sumampalataya ka sa Kanya.
a. Kung si Hesus ang iyong Panginoon at Tagapagligtas nahaharap ka sa Araw ng Pagkalkula sa Kanya. Nangangahulugan ito na mayroon ka
walang kinakatakutan sapagkat ang hustisya para sa iyo ay mangangahulugang gantimpala. Heb 10: 35-37
b. I Juan 4: 17 — Sa ganitong [pagsasama at pakikipag-isa sa Kanya] ang pag-ibig ay natapos at nakakamit
pagiging perpekto sa amin, upang magkaroon kami ng kumpiyansa para sa araw ng paghuhukom (ang araw ng pagtutuos
—Ang may katiyakan at katapangan na harapin Siya — sapagkat tulad Niya, ganon din tayo sa mundong ito. (Amp)
3. Marami pang sa susunod na linggo!