ISANG MABUTING DIYOS AT KASALANAN – BAHAGI II

Diyos ay mabuti
Mabuting Kahulugan ng Mabuti
Mabuti pa rin ang Diyos
Ano ang Tungkol sa Lumang Tipan
Ang Diyos ang Potter
Isang Mabuting Diyos At Kasalanan ko
Isang Mabuting Diyos At Kasalanan II
Ano ang Gusto ng Diyos

1. Maraming mga Kristiyano ang nagkamali na iniisip na ang kanilang mga kaguluhan ay nagmula sa Diyos. Ngunit, mga kaguluhan, pagsubok, pagsubok, atbp., Ay hindi nagmula sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti.
a. Dapat mong malaman na tungkol sa Diyos. Hindi mo lubos na mapagkakatiwalaan ang isang taong inaakala mong saktan ka.
b. Ang tumpak na kaalaman sa katangian ng Diyos ay mahalaga para sa matibay na pananampalataya. Heb 11:11; Aw 9:10
2. Sa huling aralin sinimulan nating tingnan ang koneksyon sa pagitan ng isang mabuting Diyos at ng ating kasalanan.
a. Kumusta naman ang katotohanan na pinarurusahan ng Diyos ang kasalanan, may poot laban sa kasalanan? Paano ito magiging mabuti?
b. Kumusta naman ang mga kasalanan na nagagawa natin bilang mga Kristiyano? Ang ating mga kaguluhan ba ay paraan ng Diyos upang parusahan tayo para sa ating mga kasalanan? Lahat tayo ay nais malaman: Ano ang gagawin sa akin ng Diyos para sa kasalanan na nagawa ko lamang.
3. Kung magkakaroon tayo ng tiwala sa harap ng Diyos dapat nating sagutin ang mga katanungang ito at harapin ang mga kaugnay na isyu. Sinimulan naming gawin iyon sa huling aralin at nais na magpatuloy sa araling ito.

1. Ang Diyos, bilang isang banal at matuwid na Diyos, ay dapat parusahan ang kasalanan.
a. Ang pagiging banal ay nangangahulugang hiwalay sa kasamaan. Ang kasalanan ay kabaligtaran ng banal na likas na katangian ng Diyos.
b. Kung ang Diyos ay huwag pansinin o huwag pansinin ang kasalanan, papatayin Niya ito, at iyon ay pagtanggi sa Kanyang kalikasan. Hindi maitatanggi ng Diyos ang Kanyang Sarili. II Tim 2:13
c. Ang Katuwiran (katapatan o katotohanan) ay ang aspeto ng katangian ng Diyos na nangangailangan sa Kanya na maging totoo sa Kanyang Sarili. Upang maging totoo sa Kanyang kalikasan, dapat parusahan ng Diyos ang kasalanan. Aw 97: 2
2. Mabuti na pinarurusahan ng Diyos ang kasalanan at ang mabuti ay nangangahulugang mabuti.
a. Mabuti na pinarurusahan ng Diyos ang kasalanan sa parehong kahulugan ay mabuti na pinarurusahan ng gobyerno ang mga nagpapasabog sa batas. Pinarangalan nito ang batas, pinoprotektahan ang pagsunod sa batas ng mga mamamayan, at pinipigilan ang hinaharap na krimen.
b. Mabuti na pinarurusahan ng Diyos ang kasalanan sapagkat nangangahulugan ito na siya ay tapat sa Kanyang kalikasan. Maasahan mo Siya na maging kung ano Siya. Maaari kang umasa sa Kanya na huwag magbago.
c. Iyon ay nagdudulot ng isang malinaw na tanong. Oo, ngunit ano ang tungkol sa aking kasalanan?
3. Ang Diyos, ang matuwid na Diyos na dapat parusahan ang kasalanan, pinarusahan ka, hinatulan ka, binuhos ang Kanyang poot laban sa iyong mga kasalanan sa iyong kapalit, si Jesus. Isa 53: 5
a. Ang iyong mga problema ay hindi parusahan ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Pinarusahan ka niya sa pamamagitan ng pagpaparusa sa iyong kapalit, ang Panginoong Jesucristo.
b. Ang iyong mga kaguluhan ay hindi pinarusahan ka ng Diyos para sa iyong mga kasalanan. Ang tanging parusa na maaari mong gawin ay makakapagbigay kasiyahan sa banal na hustisya ay kung magpunta ka sa impiyerno magpakailanman - walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos.
4. Ang lahat ng ito ay humahantong sa iba pang mga katanungan habang sinusubukan nating ilapat ang mga pangkalahatang alituntuning ito sa mga tiyak na sitwasyon.
a. Kung ang poot ng Diyos laban sa ating kasalanan ay ibinuhos kay Hesus, nangangahulugan ba ito na wala Siyang gagawa sa atin kung nagkasala tayo? Nangangahulugan ba na okay na magkasala?
b. Kung ang ating mga kasalanan ay binabayaran, bakit kailangan nating magpatawad para sa ating mga kasalanan?
c. Hindi ba tayo parurusahan ng Panginoon para sa ating mga kasalanan?
5. Nais naming gumastos ng natitirang aralin tungkol sa mga ito at mga kaugnay na isyu.

1. Dahil nagkasala si Adan at ang sangkatauhan ay nahulog sa kasalanan, kamatayan, at paghihiwalay mula sa Diyos, ang layunin ng Diyos ay hindi parusahan ang kasalanan bagkus upang alisin ang kasalanan upang ang relasyon ay maibalik.
a. Kung parurusahan tayo ng Diyos para sa ating kasalanan nangangahulugan ito ng walang hanggang paghihiwalay sa atin mula sa Kanya sa impiyerno - na nangangahulugang walang pagiging anak, walang relasyon, walang pakikisama.
b. Ngunit ang Diyos ay gumawa ng isang plano upang ilagay ang ating kasalanan kay Jesus upang maalis ito at parusahan si Jesus sa ating lugar upang masiyahan ang Kanyang katarungan.
c. Sa pamamagitan ni Jesus ay pinarusahan at tinanggal ng Diyos ang ating mga kasalanan nang hindi nawawala sa proseso.
2. Hindi lamang nais ng Diyos na alisin ang kasalanan, nais Niyang gawing banal ang mga makasalanan.
a. Kapag ginagawa ng isang tao si Jesus na Tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, ang kanyang mga kasalanan ay tinanggal, at sa gayo’y ligal na gawin ng Diyos na ang taong iyon ay isang literal na anak o anak na babae sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang buhay sa Kanya.
1. Kapag ginawa ng isang tao si Hesus na Panginoon ng kanyang buhay ay magpapanganak siya muli. Sa bagong kapanganakan ang buhay ng Diyos ay dumating sa iyong espiritu at literal na ipinanganak ka ng Diyos. I Juan 5: 1
2. Ang pagpasok ng buhay ng Diyos sa iyong espiritu ay gumagawa ka ng isang literal, aktwal na anak na lalaki o anak na babae ng Diyos.
b. Sa bagong kapanganakan ikaw ay ligal na pinagtibay ng Diyos (binigyan ng buong ligal na pribilehiyo ng pagiging anak) at ipinanganak ng Diyos (Ang Kanyang buhay ay pumasok sa iyong espiritu at muling binuhay).
3. Bago ka muling ipanganak, likas na likas ka ng isang poot ng Diyos, isang anak ng diablo ng iyong unang kapanganakan sa isang nahulog na lahi. Efe 2: 3; I Juan 3:10
a. Ngayon, bilang isang resulta ng bagong pagsilang, ikaw ay likas na anak ng Diyos. Mayroon kang Kaniyang buhay at likas na katangian sa iyo. II Cor 5: 17,18; II Alagang Hayop 1: 4
b. Ikaw ay isang makasalanan, ngayon ikaw ay isang santo, sa pamamagitan ng kapanganakan. Ang pagiging isang santo ay nangangahulugang ihiwalay mula sa kasamaan, upang maging banal. Efe 1: 1 – Ang mga santo ay ang salitang HAGIOS. Ginagamit ito sa v4 (banal), v13 (banal), v15,18 (santo).

1. Isaalang-alang muna kung ano ang hindi nangyari.
a. Ang kasalanan na iyon ay hindi kailangang parusahan muli. Ito, ikaw, ay pinarusahan sa Krus. Kung ang kasalanan na iyon ay hindi binabayaran sa Krus, ang tanging parusa na maaari mong gawin ngayon na masisiyahan ang banal na katarungan ay para sa iyo na pumunta sa impyerno magpakailanman.
b. Ang ligal na ugnayan na itinatag sa bagong kapanganakan - mga karapatan at pribilehiyo ng pagiging anak - ay hindi nagbabago.
c. Ang mahalagang relasyon na itinatag sa bagong pagsilang - literal na ipinanganak ng Diyos - ay hindi nagbabago.
2. Dapat mong maunawaan na kapag nagkasala ka bilang isang Kristiyano, hindi nito binabago kung ano ka sa pagsilang - isang banal na anak ng Diyos.
a. Kapag nagkasala ka, ikaw ay isang banal na tao na kumilos sa di-banal na paraan.
b. Kapag nagkasala ka, ikaw ay isang taong matuwid na kumilos nang hindi makatarungan.
c. Kapag nagkasala ka, ikaw ay isang santo na kumilos tulad ng isang makasalanan.
3. Ang nangyari ay nagbabago ang iyong pakikisama o pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa iyo. Nagbabago ka sa Kanya.
a. Nang magkasala sina Adan at Eva, hindi tumakbo ang Diyos sa kanila. Tumakbo sila mula sa Kanya. Gen 3: 7,8
b. Kapag nagkasala ka, ang iyong sariling espiritu na ngayon ay buhay kasama ang buhay ng Diyos ay hinatulan ka. I Juan 3:21
1. Condemn = KATAGINOSKO = na tandaan laban sa, ibig sabihin, upang makitang may kasalanan.
2. Kapag nangyari iyon, nawalan ka ng tiwala sa harap ng Diyos.
4. Kinikilala ng Bibliya ang katotohanan na, bilang mga naniniwala, bilang mga banal, nagkakasala tayo paminsan-minsan. I Juan 2: 1
a. Tandaan ang paglapit ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni Juan na ginagamit patungo sa ating kasalanan. Sumusulat ako sa iyo upang hindi ka magkasala, ngunit kung gagawin mo ito, narito ang dapat gawin. Ang ating hangarin ay dapat palaging hindi magkakasala.
b. I Juan 2: 1,2 – Ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ni Juan ay nagpapatuloy na sabihin, kapag nagkasala ka, tandaan, mayroon kang isang Tagataguyod sa Ama at Siya ang kasiyahan para sa ating mga kasalanan.
c. Ang aming Tagataguyod ay hindi pinipigilan ang poot ng Diyos. Hindi niya kailangan, naubos na. Ibinuhos ito sa Krus kay Hesus. Ang kanyang presensya sa kanang kamay ng Ama ay isang patuloy na paalala na ang ating mga kasalanan ay binabayaran. Heb 1: 3
5. Sa kabanatang isa ng I Juan ay nakakakuha tayo ng higit pang kaunawaan sa kung ano ang nangyayari kapag nagkakasala ang isang Kristiyano. Mahalagang basahin natin sa konteksto. Ang konteksto ay pagsasama o pakikipag-ugnay sa Diyos at sa bawat isa.
a. v6 – Kung sasabihin nating mayroon tayong pakikisama sa Diyos, ngunit lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Hindi ito magagawa. Ang pakikisama (hindi ang ligal, mahahalagang ugnayan, ngunit ang pakikipag-ugnay) ay nasira ng kasalanan.
1. v8 – Kung sasabihin nating wala tayong kasalanan kapag naglalakad tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo.
2. v10 – Kung lumalakad tayo sa kadiliman at sabihin nating hindi tayo nagkasala, kasinungalingan ito.
b. v7 – Kung lumalakad tayo sa ilaw, sa pagsunod, mayroon tayong pakikisama sa Diyos at sa bawat isa, at mayroong isang awtomatikong pagkilos sa paglilinis ng Dugo para sa anumang kasalanan na hindi natin namamalayang nagawa.
c. v9 – Kung sinasadya nating magkasala dapat natin itong ipagtapat o aminin na mali ito. Kapag ginawa natin iyon, nagpapatawad at naglilinis ang Diyos.
1. Ito ay hindi isang ligal na aksyon sa kahulugan na ang ating kasalanan ay tinatalakay nang ligal sa sandaling iyon. Ang aming mga kasalanan ay hinarap sa ligal sa Krus.
2. Ito ay isang kilos na may kinalaman. Nagkamali ako sa aking Ama, at kapag kinikilala ko ito, sinabi Niya sa akin, "Okay lang".
3. Maaari niyang gawing ligal na gawin iyon dahil ang kasalanan ay nabayaran na. Kung gayon siya ay makatarungan at matuwid na gawin ito. At, dahil Siya ay tapat, alam kong gagawin niya ito.
d. Sa pananaw ng Diyos pinatawad at kinakalimutan dahil sa Krus. At, kapag tinanggap at pinaniwalaan ko iyon, ang aking kumpiyansa sa Kanya ay naibalik at ang ating pagsasama o pakikipag-ugnayan ay bumalik sa dati bago ako nagkasala.

1. Kung nais mong patuloy na magkakasala mayroong napakahusay na pagbabago na hindi ka pa naipanganak muli.
a. I Juan 3: 6 – Walang sinumang nanatili sa Kanya - na nabubuhay at nananatili sa pakikipag-isa at sa pagsunod sa Kanya, [sadyang at sadyang] na kinaugalian, ay nagkakasala (nagsasagawa) ng kasalanan. Walang sinumang nakagawian ng kasalanan na makakita o makilala sa Kanya - makilala, makilala o maunawaan Siya, o nagkaroon ng isang pang-eksperimentong pagkakilala sa Kanya. (Amp)
b. Ang talatang ito ay hindi pinag-uusapan ang tungkol sa isang tao na patuloy na bumabagsak sa parehong lugar nang paulit-ulit, ngunit tungkol sa isang taong hindi nakakakita ng mali dito at walang balak na itigil ito.
2. Dapat mong maunawaan ang isang bagay tungkol sa mga kahihinatnan ng kasalanan. Sinasabi sa atin ng Rom 8: 1 na hindi na tayo nagkasala sa kasalanan sa harap ng Diyos (wala nang paghatol) at tama iyon.
a. Ngunit, mayroong higit pa kaysa rito. Ang salitang pagkondena ay nangangahulugang maghuhusga laban, ipasa ang parusa, kasama ang mungkahi ng isang parusa o bunga na susundin.
1. May mga patayo at pahalang na kahihinatnan sa kasalanan.
2. Ang patnubay ay nangangahulugang isang bagay sa pagitan mo at ng Diyos. Ang pahalang ay nangangahulugang isang bagay sa pagitan mo at ng mga bagay sa iyong buhay.
b. Sa pamamagitan ng Krus ni Kristo ang mga patayong kahihinatnan ng kasalanan ay tinanggal - maging ang kasalanan na maaari mong gawin bukas.
c. Ngunit, ang mga pahalang na kahihinatnan ng kasalanan ay maaari at gawin pa rin ang ating paraan. Maaaring kabilang dito ang parusa mula sa lipunan at ibang tao, takot, pag-aalala, pagkakasala, pagkalungkot, kakulangan, sakit, atbp.
3. Sinasabi sa atin ng Gal 6: 8 na kung mamuhay tayo alinsunod sa dikta ng ating laman (na kung ano ang ginagawa natin kapag nagkakasala tayo) ay aanihin natin ang katiwalian - hindi mula sa Diyos, ngunit mula sa laman.
a. Sa madaling salita, papayagan ka ng Diyos na aanihin ang mga kahihinatnan ng iyong kasalanan.
b. Kung ang problema na iyong nararanasan ay konektado sa isang kasalanan na nagawa mo, hindi ito pinarusahan ka ng Diyos sa kasalanan na iyon, pinahihintulutan ka ng Diyos na maani ang mga bunga ng kasalanan na iyon.
4. Oo, ngunit hindi ba tayo parurusahan ng Diyos para sa ating kasalanan? Tiyak na ginagawa niya ito.
a. Pinag-aralan namin ang paksang ito ilang linggo na ang nakakaraan (# 486). Sinaway at pinarurusahan tayo ng Diyos ng Kanyang salita, hindi sa mga pagsubok at pagsubok. Aw 94:12; Rev 3:19; II Tim 3: 16,17
b. Ang layunin ng pagsaway at pagpaparusa ay upang makilala at ilantad ang hindi katanggap-tanggap na pag-uugali upang maiwasto ito. Ang mga salita ay dapat na kasangkot sa proseso upang maganap ang pagtuturo.
5. Ang salitang aoa ay ginagamit ng isang beses sa NT na may kaugnayan sa sakit. I Cor 11: 29-32
a. Ang mga taga-Corinto ay nakikipag-usap nang hindi paggalang (hindi karapat-dapat). Lasing na sila at nagsasawa sa kanilang sarili. Hindi nila kinikilala ang halaga ng sakripisyo ni Hesus.
b. Bilang isang resulta, marami ang mahina at may sakit at marami ang namatay. Tinatawag itong paghatol o pagpaparusa ng Panginoon. v31,32
1. Kapag hinuhusgahan ng Diyos ang mga tao sa mundo pinapayagan niya silang mag-ani ng mga kahihinatnan ng kanilang kasalanan.
2. Tandaan, ang mga taga-Corinto ay maaaring tumigil sa paghatol o kahihinatnan ng kanilang kasalanan sa anumang oras sa pamamagitan ng paghusga sa kanilang sarili - sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang kasalanan at pagtigil nito.
6. Ano ang tungkol sa OT kung saan pinarusahan ng Diyos ang mga tao dahil sa kanilang kasalanan?
a. Tandaan, mayroong isang pandiwa ng Hebreo na tense kung saan sinabi ng Diyos na gawin kung ano ang pinahihintulutan lamang ng Kanyang.
b. Ang OT ay pre-Cross. Ang Diyos, sa Kanyang awa ay ipinasa ang kasalanan batay sa kung ano ang mangyayari sa Krus (Rom 3:25), ngunit ang kasalanan ay hindi pa binabayaran at tinanggal.
c. Karamihan sa nakikita natin sa OT ay dumating sa mga tao dahil sa kawalan ng pananampalataya sa harap ng napakalaking pagpapakita ng milagrosong kapangyarihan ng Diyos at para sa patuloy na pagsamba sa mga huwad na diyos pagkatapos ng maraming taon ng mga babala mula sa mga propeta.
d. Hindi mo maaaring kunin ang mga talatang iyon sa konteksto at mailalapat ito kay Joe Christian na gumagawa ng kanyang makakaya upang maglingkod sa Diyos, ngunit patuloy na nakagulo sa isang lugar ng kanyang buhay.
e. Kung nais mong malaman kung ano ang gagawin sa iyo ng Diyos para sa iyong kasalanan, tingnan mo ang Krus, sa kung anong nagawa na niya, at tingnan ang NT, partikular ang mga sulat na isinulat sa simbahan.

1. Ngunit, mabuti na pinarurusahan niya ang kasalanan.
a. Nangangahulugan ito na maaasahan mo sa Kanya na maging totoo sa Kanya, sa Kaniyang kalikasan. Maaari mong mapagtiwala sa Kanya na hindi magbabago - at mabuti iyon.
b. Nangangahulugan ito na ang lahat ng kasalanan - ang mapagkukunan ng lahat ng ating mga problema ay kalaunan ay aalisin mula sa nilikha ng Diyos - at mabuti iyan. Matt 13: 37-43
2. Pinarusahan ng Diyos ang ating mga kasalanan kay Hesus. Walang parusa, walang poot, para sa mga nasa kay Cristo Jesus - at mabuti iyan.
a. Ang wastong pag-unawa sa ginawa ng Diyos sa ating kasalanan at kalikasan ng ating kasalanan ay dapat magbigay inspirasyon sa atin sa banal na pamumuhay. Rom 2: 4; Tito 2: 11,12
b. Bilang isang Kristiyano ang iyong hangarin ay dapat na alisin ang kasalanan mula sa iyong buhay, upang mamuhay sa paraang nakalulugod sa Diyos, ang aming kamangha-manghang Ama, na napunta sa isang napakagandang plano upang gawin ang mga makasalanan sa mga banal.