Darating ang isang pag-alog

1. Ang mga pangyayari at kaguluhan na hinulaang ni Jesus ay nagsisimulang maitakda sa harapan mismo ng aming mga mata. Para sa
bilang ng mga buwan na pinag-uusapan natin kung bakit ito nangyayari at kung paano kami dapat tumugon.
a. Namin ang punto na ang kalamidad sa mga huling taon ng kasaysayan ng tao ay hindi dumating
mula sa isang galit na Diyos na sa wakas ay nagkaroon nito sa makasalanang sangkatauhan. Ito ay ang resulta ng pagpili ng tao
at ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian. (Tingnan ang mga nakaraang aralin para sa higit pang mga detalye.)
b. Bilang bahagi ng aming talakayan tumagal kami ng ilang linggo upang matugunan ang mga katanungan tungkol sa Lumang Tipan kung saan
ay tila parang pinanghahawakan ng Diyos ang takot sa mga tao kapag Siya ay nagalit. Isinaalang-alang namin
ang ilan sa mga pangyayaring iyon sa mga tuntunin kung paano maririnig ng mga unang Kristiyano ang mga ito.
1. Noong nakaraang linggo nagsimula kaming ikonekta kung ano ang sinasabi ng Lumang Tipan sa kung ano ang Bagong Tipan
tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Tiningnan namin ang Isaias 13: 9-13. Ang talatang ito ay tumutukoy sa
araw ng Panginoon, ang katagang Lumang Tipan para sa alam natin bilang pangalawang pagparito ni Jesus.
2. Ayon sa propetang si Isaias ang araw ng Panginoon ay darating na may kakila-kilabot, malupit na poot, at
mabangis na galit upang sirain ang mga makasalanan. Naunawaan ito ng mga unang Kristiyano na nangangahulugang ang Diyos ay kinilabutan
nagbibigay-inspirasyon at nararapat na igalang at kinamumuhian Niya ang kasalanan. Naintindihan nila iyon upang mapuksa ang mga makasalanan
nangangahulugang alisin ang mga ito.
2. Si Hesu-Kristo ay babalik upang makumpleto ang plano ng Diyos para sa isang pamilya na maaari Niyang mabuhay magpakailanman dito
daigdig Nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At Siya
ginawang isang tahanan para sa Kanyang sarili at sa Kanyang pamilya ang mundo. Efe 1: 4-5; Isa 45:18; Pahayag 21: 1-7; atbp.
a. Parehong ang pamilya at ang tahanan ng pamilya ay napinsala ng kasalanan. Si Jesus ay dumating sa mundo sa unang pagkakataon
upang mabayaran ang kasalanan sa Kaniyang kamatayan sa Krus upang ang lahat ng mga naniniwala sa Kanya ay maaaring mabago mula sa
ang mga makasalanan sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Siya ay muling darating upang linisin ang mundo ng
lahat ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan at ibalik ito sa isang walang hanggang tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya.
b. Bahagi ng proseso ng pagpapanumbalik ng pamilya at bahay ng pamilya ay nagsasangkot ng pag-aalis ng tuluyan sa lahat ng mga iyon
na sa buong kasaysayan ng tao ay tumanggi na kilalanin ang Makapangyarihang Diyos mula sa pakikipag-ugnay sa
Ang kanyang sarili o ang tahanan ng pamilya. (Tingnan ang mga nakaraang aralin para sa higit pang mga detalye)
3. Isa 13:10; Isa 13: 13 — Sa daanan na sinusuri namin si Isaias ay ipinahayag na ang pagtanggal sa mga makasalanan
magaganap kapag ang mga bituin, ang araw, at ang buwan ay hindi nagbibigay ng kanilang ilaw. Sinabi pa niya na sa na
oras na lulugin ng Panginoon ang langit at ang lupa.
a. Malinaw na kinikilala ng Bagong Tipan ang oras na ito bilang pangalawang pagparito ni Jesus. Sa aralin ngayong gabi
tatalakayin natin ang mga pahayag ni Isaias sa ilaw ng Bagong Tipan at malaman ang higit pa tungkol sa kung paano
binigyang kahulugan ng mga unang Kristiyano kung ano ang hinulaan ni Isaias.
b. Sa pagsisimula natin, tandaan na ang pangalawang pagdating ay isang malawak na term na sumasaklaw sa isang tagal ng panahon at a
bilang ng mga iba't ibang mga kaganapan sa mundo at sa Langit (maraming mga aralin para sa iba pang mga oras). Ang aking layunin ay
tulungan kang makita ang malaking larawan at bigyang-diin ang huling resulta - Diyos sa mundo kasama ang Kanyang tinubos na pamilya.
1. Sinabi sa kanila ni Jesus na magkakaroon ng oras ng pagdurusa hindi katulad ng anumang nakita sa mundo. Pagkatapos
na, ang araw at buwan ay hindi magbibigay ng kanilang ilaw at ang mga kapangyarihan ng langit ay yayanig. v21; v29
a. Hindi ito bagong impormasyon sa Kanyang mga tagapakinig. Pinag-uusapan ng Diyos ang tungkol sa wakas mula pa sa simula
sapagkat gumagawa Siya ng isang plano. Marami pang tao ang interesado sa pagbabalik ni Jesus kaysa sa atin lamang.
Ang tugatog ng Kanyang plano ay makakaapekto sa bawat tao na nabuhay.

TCC — 1103
2
b. Alam ng mga apostol ni Jesus mula sa mga Propeta ng Lumang Tipan na ang kalamidad ay mauuna sa pagbabalik ng Panginoon,
ngunit ang mga nagmamay-ari sa Kanya ang magtatapos. Dan 12: 1; Zac 14: 1-4
2. Dagdag nilang nalalaman na magkakaroon ng mga palatandaan sa kalangitan at na ang lupa ay yayanig, ngunit ang
ang wakas na resulta ay mabuti para sa mga pag-aari ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus.
a. Joel 2: 30-32 — Ang propetang si Joel (835 BC) ay ipinahiwatig na sa araw ng Panginoon (ang pangalawang pagparito)
Magpapakita siya ng mga kababalaghan sa langit. Madidilim ang araw, ang buwan ay naging pula ng dugo at
ang mga bituin ay titigil sa pagniningning. Ngunit ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay ililigtas.
b. Joel 3: 15-16 — Hinulaan ni Joel na kapag ang araw, buwan, at mga bituin ay dumidilim, ang mundo ay magiging
nanginginig ngunit ang Panginoon ang magiging pag-asa at lakas ng Kanyang mga tao.
c. Pagkaraan ng isang siglo (740-680 BC) propesiya din ni Isaias na sa araw ng Panginoon ang araw, buwan, at
ang mga bituin ay hindi magbibigay ng kanilang ilaw, ang mga langit ay nanginginig, at ang lupa ay aalisin (iling, manginig).
1. Ngunit nakita rin ni Isaias ang isang araw kung kailan ang mga kalagayan ng Eden ay maibalik at ang mundo ay magiging
made new. Isa 51:3; Isa 35:1-7; Isa 55:12-13; Isa 65:17
2. Ayon kay Isaias, sa oras na iyon ang Diyos ay magdiriwang kasama ang Kanyang mga tao sa mundo: Ang Panginoon
Ang Makapangyarihan sa lahat ay magkakalat ng isang kahanga-hangang kapistahan para sa lahat sa buong mundo. Ito ay magiging isang masarap
kapistahan ng masarap na pagkain, na may malinaw, matandang alak at piniling baka. Sa araw na iyon ay tatanggalin Niya ang
ulap ng kadiliman, ang anino ng kamatayan na nakabitin sa buong mundo. Lalamunin niya ang kamatayan
magpakailanman! Papahirin ng Soberanong Panginoon ang lahat ng luha (Isa 25: 6-8, NLT).
3. Haggai 2: 6-9 — Si Haggai ay isa pang propeta na tumutukoy sa langit at sa lupa
inalog at kinonekta ito sa alam natin ngayon na ang ikalawang pagparito ni Hesus (520 BC). Kunin natin ang
konteksto ng pahayag ni Haggai
a. Noong 586 BC ang mga tao ng Israel ay sapilitang inalis mula sa kanilang lupain dahil sa kanilang pagpupursige,
hindi nagsisising pagsamba sa idolo. Sinalakay ng mga taga-Babilonia ang Israel, sinira ang Jerusalem at ang Templo,
at ibinalik ang mga Israelita sa Babilonya bilang mga bihag.
b. Pinayagan ang mga Israelita na bumalik sa Canaan makalipas ang pitumpung taon nang ang isang bagong pinuno, si Cyrus na
Persian, pinauwi sila upang muling itayo ang Jerusalem at ang Templo. Napaharap sila sa maraming mga hadlang at
Si Haggai ay itinaas upang hikayatin silang kumpletuhin ang muling pagtatayo ng Templo.
1. Sa iba pang mga bagay, nag-aalala ang mga tao na ang ikalawang templo na ito ay hindi ihambing
ang kagandahan at karangyaan ng orihinal. Ngunit tiniyak sa kanila ng Panginoon na ang kaluwalhatian ng bahay na ito
malalampasan ang nauna. Ito ang Templo na kinatatayuan ni Jesus pagdating Niya
mundo sa unang pagkakataon. Si Hesus ang Hangad o galak ng lahat ng mga bansa.
2. Ang mga propeta sa Lumang Tipan ay hindi malinaw na nakakita na magkakaroon ng dalawang magkakahiwalay na pagdating ng
Lord. Maraming mga propesiya ang tumutukoy sa parehong una at pangalawang darating. Totoo iyon sa
manghula ito.
A. Pansinin na iniuugnay ni Haggai ang pagdating ni Jesus sa oras na ang langit at ang
ang lupa ay yayanig. Ang lupa ay yumanig o lumindol nang si Jesus ay ipinako sa krus (Mat
27: 50-51). Ngunit naintindihan ng mga unang Kristiyano na may darating na pangwakas na pagyanig
(higit pa dito sa isang sandali).
B. Pansinin ang isang punto na may kaugnayan sa aming kasalukuyang talakayan. Ang pagyanig ng langit
at ang lupa sa pagbabalik ng Panginoon ay nagtatapos ng mabuti para sa Kanyang mga tao: At sa lugar na ito ay dadalhin ko
kapayapaan Ako, ang Panginoong Makapangyarihan sa lahat, ay nagsalita (Hag 2: 9, NLT).

1. Ang mga Hebreo ay isinulat upang himukin silang manatiling tapat kay Cristo at sundin ang Kanyang Salita. Paul (ang may akda) ginamit
isang bilang ng mga argumento upang mahimok sila. Bilang bahagi ng kanyang argumento, tinukoy ni Paul ang kanilang mga ninuno — ang

TCC — 1103
3
yaong mga nailigtas mula sa pagkaalipin ng Egypt ng makapangyarihang kamay ng Makapangyarihang Diyos. Ang henerasyong ito
at ang kanilang halimbawa ay kilalang kilala sa bawat henerasyon ng mga Hudyo pagkatapos nila.
a. Heb 3: 7-4: 2 — Huwag maging katulad ng iyong mga ninuno na nakakita sa Aking kapangyarihan na nagligtas sa kanila at pagkatapos ay nakaranas
Ang aking probisyon para sa kanila sa ilang. Ngunit tumanggi silang makinig sa Akin at pumasok sa Canaan.
b. Sa pagtatapos ni Paul sa kanyang sulat ay gumawa siya ng isang nakaganyak na pakiusap: Tiyaking sumunod ka
Diyos, ang nakikipag-usap sa iyo. Sapagkat kung ang mga tao sa Israel ay hindi nakatakas nang tumanggi sila
pakinggan si Moises, ang messenger sa lupa, kung gaano katindi ang ating panganib kung tatanggihan natin ang nagsasalita sa atin
mula sa Langit (Heb 12:25 — NLT).
c. Ang henerasyon na umalis sa Egypt ay hindi nakatakas sa pagkawasak. Nawasak sila ng Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya (Jud
5). Ang nawasak ay hindi nangangahulugang pinatay sila ng Diyos. Pinabalik sila ng Panginoon sa ilang
sa pagitan ng Egypt at Canaan sa loob ng apatnapung taon kung saan sila nanirahan bilang mga nomad.
1. Ang henerasyong iyon ay hindi nakuha ang layunin ng Diyos para sa kanila - Canaan. Naging halimbawa sila ng
ano ang mangyayari sa mga hindi naniniwala kay Jesus - napalampas nila ang kanilang nilikha na layunin, upang
maging anak na lalaki at babae ng Diyos. Walang hanggan silang nahiwalay sa Diyos at sa pamilya.
2. Heb 12: 22-24 —Ngagawa lang ng punto ni Paul na mayroong higit sa buhay kaysa sa buhay na ito lamang.
Mayroong isang hindi nakikitang kaharian na bahagi na natin ngayon - ang kaharian ng Langit. Huwag gumawa a
pagpipilian na nagbibigay sa iyo ng temporal na kadalian (wala nang pag-uusig mula sa iyong mga kapwa Hudyo dahil ikaw
tanggihan si Hesus) ngunit gugugol ka sa iyong hinaharap (isang buhay at tahanan kasama ng Makapangyarihang Diyos).
2. Maraming mahahalagang punto sa pahayag ni Paul (mga aralin para sa ibang oras). Ngunit tandaan ang puntong ito sa
koneksyon sa ating talakayan tungkol sa pag-alog ng lupa at langit. Heb 12: 18-21
a. Ipinaalala ni Paul sa kanyang mga mambabasa ng oras nang dumating ang kanilang mga ninuno sa Mt. Ang Sinai Nakita nila ang Diyos
bumaba sa bundok at narinig siyang nagsalita. Ito ay tulad ng isang kahanga-hangang tanawin na kahit na si Moises ay
kinilabutan at nanginginig.
b. Iyon ang konteksto kung saan sinabi ng may-akda na kung ang mga taong tumanggi sa mga tagubilin ni Moises
pumasok sa Canaan ay hindi nakaligtas sa pagkawasak, gaano ka pa (kami) kapag ang Diyos ay nagsasalita sa amin mula
Langit.
c. Pagkatapos, ginawa ni Pablo ang pahayag na ang Diyos, na ang tinig ay yumanig sa lupa sa Sinai, ay muling magkalog
hindi lamang ang lupa kundi ang mga langit, tulad ng Kanyang ipinangako. Ito ay isang sanggunian sa propetang si Haggai
manghula kung saan ay (at mayroon pa) na magaganap pa sa pagbalik ni Cristo.
A. Heb 12: 26-29 — Muli ay yayanigin ko hindi lamang ang lupa kundi ang langit din. Ibig sabihin nito
na ang mga bagay sa lupa ay mangangatog, upang ang mga bagay na walang hanggan lamang ang maiiwan. Dahil tayo
pagtanggap ng isang kaharian na hindi maaaring sirain, magpasalamat tayo at kalugdan ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba
siya na may banal na takot at takot. Sapagkat ang ating Diyos ay isang maapoy na apoy (NLT).
B. Si Paul ay nagsusulat upang hikayatin ang kanyang mga mambabasa na manatiling tapat kay Kristo anuman ang mangyari. Ang kanyang mga salita
ay sinadya upang maging insentibo at upang mag-alok sa kanila ng pag-asa para sa hinaharap. Kung ang pagyanig ng
ang langit at ang lupa ay isang masamang bagay na nangangahulugang pagkawasak para sa bayan ng Diyos, noon
hindi ito magiging mapagkukunan ng pag-asa at pampatibay-loob.

1. Sa iba pang mga bagay, tumutukoy ito sa pagyanig ng pamamahala ng mundong ito. Ang propeta Haggai ay nabanggit na
lulugugin ng Panginoon ang mga bansa (2: 7). Kapag si Jesus ay bumalik, ang nararapat na pinuno ng mundo, ang Makapangyarihang Diyos ay babalik
pumalit sa Kanya bilang Hari sa lahat. Apoc 11:15; Pahayag 19: 6
a. Dadalhin ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang trono at ang kabisera ng Langit, ang makalangit na Jerusalem, sa lupa at
manirahan kasama ng Kanyang pamilya magpakailanman (ang lungsod na tinukoy ni Paul sa Heb 12). Apoc 21: 2-3; Pahayag 21: 24-25
b. Ang mga bansa ay mabubuhay sa pagsumite sa tamang Hari at ang mundo ay sa wakas ay mananatili
kapayapaan, tulad ng propesiya nina Isaias at Haggai. Pahayag 22: 3; Isa 9: 7; Haggeo 2: 9

TCC — 1103
4
2. Ang pangwakas na pagyanig na ito ay pangunahing tumutukoy sa mga pagbabagong magaganap sa mismong lupa sa pagbabalik ni Jesus.
Naunawaan ng mga Kristiyano ng unang siglo mula sa mga propeta na ang mundo ay hindi mawawasak. Magagawa nito
mabago at gawing bago.
a. II Alaga 3: 13 — Si apostol Pedro, Sa isang liham na isinulat sandali bago siya nagpatay sa martir dahil sa kanyang pananampalataya kay
Isinulat ni Kristo na inaasahan niya ang bagong langit at lupa. Si Isaias na propeta ay ang
unang ginamit ang term na ito (Isa 65:17).
b. Gumamit si Pedro ng isang tukoy na salitang Griyego para sa bago (kainos). Nangangahulugan ito ng bago sa kalidad o anyo na taliwas sa
bago sa oras. Hindi sisirain ng Diyos ang mundong ito. Siya ay magbabago at ibalik ito sa kung ano Siya
palaging nilalayon ito upang maging — isang akma magpakailanman tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya.
c. Sa buong ministeryo niya, ipinangaral ni Pedro ang mensaheng ito sa mga mananampalataya. Ilang sandali lamang matapos bumalik si Hesus sa
Langit, sinabi ni Pedro sa isang tagapakinig na Langit: dapat tanggapin [at panatilihin] si Hesus hanggang sa oras para sa
kumpletong pagpapanumbalik ng lahat ng sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng Kanyang mga banal na propeta sa mga nakaraang panahon — mula sa
ang pinaka sinaunang oras sa memorya ng tao (Gawa 3:21, Amp).
3. Nang gawin ni Pedro ang kanyang pahayag tungkol sa bagong lupa na katatapos lamang niya ilarawan ang proseso ng
pagbabago na magaganap sa pisikal na mundong ito. Marami pa kaming sasabihin sa susunod na linggo, ngunit isaalang-alang
ang mga kaisipang ito sa pagsara namin.
a. II Alaga 3: 10-12 — Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa gabi; kung saan ang langit
ay lilipas ng isang malakas na ingay, at ang mga elemento ay matutunaw ng matinding init, ang lupa rin at
ang mga gawa na naroon ay susunugin ... lahat ng mga bagay na ito ay matutunaw, at ang mga sangkap
matutunaw sa matinding init.
b. Ang daanan na ito ay minsang naiintindihan upang mangahulugan na ang mundo ay masisira ng apoy kapag ang
Nagbabalik si Lord. Ngunit hindi inilalarawan ni Pedro ang pagkasira. Inilalarawan niya ang pagbabago. Kalooban ng Diyos
magsalita at linisin ang mga pisikal na elemento na bumubuo sa mundong ito sa apoy ng Kanyang Salita. Jer 23:29
1. Ang pumanaw ay binubuo ng dalawang salitang Griyego na nangangahulugang dumating o dumaan. Dala nito ang ideya ng
paglipas mula sa isang kundisyon o estado patungo sa isa pa. Hindi ito nangangahulugang tumigil sa pag-iral. Ang mga elemento ay a
Salitang Greek na nangangahulugang ang pinaka pangunahing mga sangkap ng pisikal na mundo (mga atomo, molekula).
2. Ang matunaw (v10), matunaw (v11-12) ay ang parehong salitang Griyego at nangangahulugang malaya (Juan 11: 44—
maluwag siya at bitawan siya). Ang nasunog, sa pinakamaagang mga manuskrito ng Griyego, ay isang salita na nangangahulugang
natagpuan o ipinakita. Ang ideya ay ang pagkakalantad ng katiwalian para sa layunin ng pagtanggal.
3. Ang matutunaw (v12) ay ang salitang Griyego na teko. Nakukuha natin ang aming salitang Ingles na lasaw mula rito. Taglamig
naglalabas ng mahigpit na pagkakahawak nito nang magtakda ang pagkatunaw ng tagsibol. Ang katiwalian at kamatayan ay magpapalabas ng araw
mahigpit na pagkakahawak sa mundong ito at sa lupa ay malaya mula sa pagkaalipin sa pareho.
c. II Alaga 3: 11-12 — Sa ilan sa kanyang huling salita, hinimok ni Pedro ang mga mananampalataya: Yamang lahat ng mga bagay na ito ay gayon
sa talim ng pagkasira, anong uri ng mga tao ang nararapat sa iyo sa lahat ng banal na pamumuhay at makadiyos na paggawi
(Weymouth), na hinahanap at pinabilis ang pagdating ng Panginoon. Ang pagmamadali sa Griyego ay nangangahulugang
bilis o pag-uudyok sa, at sa pamamagitan ng implikasyon, na maghintay ng masigasig.
4. Dumaraming mga mapaghamong oras ay darating sa lupa. Dapat nating malaman kung paano panatilihin ang aming pagtuon sa
malaking larawan.
a. Wala tayong dahilan upang matakot sa pagbabalik ng Panginoon. Si Jesus ay babalik upang makumpleto ang plano ng Diyos para sa a
pamilya sa pamamagitan ng paglilinis at pagbabago ng mundong ito. Ang buhay ay sa wakas ay magiging kung ano ang hinahangad nating maging lahat.
b. Hanggang sa Siya ay dumating, ang Panginoon ay mamumuno sa atin at gabayan habang pinananatiling maayos ang ating mga prayoridad. Ano ang mahalaga
karamihan ay ang mga kalalakihan at kababaihan ay nakarating sa pag-save ng kaalaman tungkol kay Jesus. Marami pang sa susunod na linggo!