ISANG INWARD WITNESS

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO
1. Nilikha ng Diyos ang mga tao para sa pakikipag-ugnay sa Kanyang sarili. Ang plano niya ay maging mga anak natin
mga anak na babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ef 1: 4,5
a. Ginawa ng Panginoon ang mga tao sa paraang maaari Niyang mapanatili tayo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at maipahayag ang Kanyang sarili
sa pamamagitan namin. Ang Kanyang plano ay hindi lamang Siya makakasama sa mga tao, Pinaninindigan Niya tayo ng Kanyang Espiritu.
b. Ang kasalanan at paghihimagsik ng tao ay tumuloy sa plano. Ang isang banal na Diyos ay hindi maaaring tumira sa isang di-banal na tirahan
lugar. Ang Diyos ay hindi maaaring mamuhay sa mga makasalanan.
c. Gayunpaman, ang Panginoon ay gumawa ng isang plano upang maitama ang sitwasyon at isagawa ang Kanyang orihinal na hangarin. Na
ang plano ay tinatawag na pagtubos.
1. Ang Diyos Mismo, ang Panginoong Jesucristo, ay naparito sa mundo, kumuha ng kalikasan ng tao, at napunta sa
Tumawid upang bayaran ang mga kasalanan ng mga tao. Lahat ng naniniwala kay Jesus at sa Kanyang sakripisyo ay nabibigyang katwiran o
o ginawang parang hindi sila nagkasala. Rom 8:29
A. Upang maging makatwiran ay nangangahulugang ipinahayag na hindi nagkasala o nagpakawala. Kapag pinatawad ka, ikaw
ginawa ito, ngunit ang taong nagkasala sa iyo ay pinipili na huwag magbayad sa iyo. Kapag pinatawad ka,
ginawa mo ito, ngunit pinalaya ka mula sa makatarungang parusa sa ilalim ng Batas. Kapag ikaw ay
pinakawalan, ang lahat ng mga singil ay bumaba dahil walang katibayan ng maling ginagawa.
B. Col 2: 14 – Nawasak niya nang tuluyan ang nakasulat na ebidensya ng mga sirang utos
na laging naka-hang sa aming mga ulo, at ganap na pinawi ito sa pamamagitan ng pagpapako nito sa
tumawid. (Phillips)
2. Ang katwiran ay isang paraan upang matapos. Kapag nalinis tayo ng malinis ng Dugo ng Kordero at
hindi na nagkakasala sa kasalanan, maaaring panatilihin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.
d. Kung kinilala mo si Jesus bilang iyong Tagapagligtas at ginawa siyang Panginoon ng iyong buhay, ang Diyos ay dumating
sa iyo o pinipilit ka ng Kanyang Espiritu. Ngayon ka ay isang templo o tirahan ng Makapangyarihan sa lahat
Diyos. I Cor 3:16; I Cor 6:16; atbp.
1. Mayroon kang isang pagiging nasa iyo (ang Banal na Espiritu) na nais na magtrabaho sa iyo at ibahin ang anyo mo,
pagpapanumbalik sa iyo sa kung ano ang Kanyang inilaan, naaayon sa imahe ni Cristo. Rom 8:29; I Juan 2: 6
2. Ang pagkakatugma sa imahen ni Cristo ay nangangahulugan na gawin tulad ni Jesus. Si Jesus, sa Kanyang sangkatauhan,
ang huwaran para sa pamilya ng Diyos. Ipinakikita niya sa atin kung ano ang mga anak ng Diyos.
3. Ginagawa nila ang kalooban ng Diyos na kanilang Ama (Juan 4:34). Palaging pinapayagan nila ang Ama (Juan 8:29).
Ipinakita nila ang Ama sa mundo sa kanilang paligid sa pamamagitan ng kanilang mga salita at gawa (Juan 14: 9,10)
2. Sa huling dalawang aralin na nakatuon tayo sa katotohanan na ang Banal na Espiritu ay nasa atin upang pamunuan at gabayan tayo.
Ginawa namin ang mga puntong ito:
a. Kung pinag-uusapan natin na maiakay sa Espiritu, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pag-alam at pagsunod sa
kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ang kalooban ng Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan ng Kanyang nakasulat na Salita, ang Bibliya.
b. Ang Diyos ay may pangkalahatang at isang tiyak na kagustuhan. Kasama sa pangkalahatan ang impormasyon sa Bibliya. Ang
tiyak na isasama ang mga isyu na hindi direktang tinalakay sa Banal na Kasulatan.
1. Ang mga tao ay may posibilidad na magtuon ng pansin sa tiyak na kalooban ng Diyos. Ngunit inilalagay nito ang cart bago ang
kabayo, dahil kung nakatuon ka sa Kanyang pangkalahatang kalooban (ipinahayag sa Bibliya), ang Kanyang tiyak na kalooban
mas madaling makilala.
2. Ang Banal na Espiritu ay nagbigay inspirasyon sa mga tao na nagsusulat ng Bibliya. Kapag pamilyar ka sa Kanya
tinig sa Banal na Kasulatan ay mas madaling marinig ang Kanyang tinig sa mga detalye ng buhay.
c. Ang mga tao ay may posibilidad na magtuon sa pagsisikap na maging sa kalooban ng Diyos. Gayunpaman, binabanggit ng Bibliya ang paggawa ng
kalooban ng Diyos kumpara sa pagiging nasa kalooban ng Diyos. Kung gagawin mo ang Kanyang kalooban ikaw ay nasa Kanyang kalooban. Mat
6:10; 7:21; 12:50; Juan 6:38; 7:17; Ef 6: 6; Heb 13:21; I Juan 2:17; atbp.
1. Ang pangkalahatang kalooban ng Diyos na isiniwalat sa nakasulat na Salita ng Diyos ay maaaring ibigay sa dalawa
mga utos: Mahalin ang Diyos sa iyong buong pagkatao at iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Mat 22: 36-40
TCC - 991
2
2. Habang nakikipagtulungan tayo sa Kanyang pangkalahatang kalooban (nakasulat na Salita) na naglalagay sa atin sa isang posisyon upang malaman ang Kanya
tiyak na kalooban. Kung gagawin natin ang ating bahagi, ginagawa Niya ang Kanyang bahagi. Prov 3: 6
3. Ang ating bahagi ay ang paglakad ng kasunduan sa Kanyang pangkalahatang kalooban at sundin ito. Ang kanyang bahagi ay upang mapunta tayo sa
tamang lugar o sa Kanyang tiyak na kalooban.
3. Sa araling ito nais nating pag-usapan kung paano binibigyan tayo ng Banal na Espiritu ng tiyak na patnubay at direksyon.

1. I Tes 5: 23 – Ang tao ay isang tatlong bahagi ng pagiging: espiritu, kaluluwa, at katawan. Minsan sinasabi ng mga tao: Ikaw ay isang espiritu
na nakatira sa isang katawan at nagtataglay ka ng isang kaluluwa. Masyado itong simple at maaaring mapanligaw. Para sa
layunin ng paglilinaw kailangan nating pag-usapan nang hiwalay ang bawat bahagi, ngunit silang lahat ay magkakaugnay.
a. Maaari naming sabihin ito sa ganitong paraan. II Cor 4: 16 – Lahat ng tao ay mayroong panloob at panlabas na bahagi
sa kanilang makeup. Ang panlabas na bahagi ay ang iyong pisikal na katawan. Ang iyong panloob na bahagi ay binubuo ng
espiritu at kaluluwa. Maaari naming gawin ang isang buong aralin tungkol sa paksang ito, ngunit isaalang-alang ang mga puntong ito.
b. Ang iyong kaluluwa ay ang iyong mental at emosyonal na kasanayan. Ang iyong espiritu ay ang bahagi na may kakayahang direktang
pakikipag-usap sa Diyos. Kung ipinanganak ka muli, ang iyong diwa ay napaslang ng Diyos.
c. Gayunpaman tinawag ng Bibliya ang iyong katawan na templo ng Diyos (I Cor 6:19). Bakit ganun? Dahil ang iyong espiritu
pinupuno ang iyong katawan (Santiago 2:26).
2. I-back up ang isang minuto. Mayroon kaming maling akala tungkol sa pampaganda ng tao dahil sa maling impormasyon
tungkol sa kaluluwa Kadalasang sinasabi ng mga tao na sa kamatayan ang ating kaluluwa ay pumupunta sa Langit. Ngunit hindi iyon tama.
a. Sa kamatayan, ang panloob na bahagi (espiritu at kaluluwa) at ang panlabas na bahagi (katawan) ay hiwalay. Ang katawan
bumalik sa alikabok at ang panloob na bahagi (espiritu at kaluluwa) ay pumasa sa isa pang sukat (alinman
Ang Langit o Impiyerno, depende sa iyong tugon kay Hesus sa iyong buhay.
b. Lucas 16: 19-31 – Nagkuwento si Jesus tungkol sa dalawang lalaking namatay nang halos magkasabay. Ang account niya
ay nagbibigay sa amin ng maraming impormasyon tungkol sa pampaganda ng tao.
1. Kapag namatay ang mga kalalakihang ito (nahiwalay sa kanilang mga katawan) hindi sila maliit na lumulutang na tuldok na tinatawag na mga kaluluwa.
Ganap silang buo. Sila ay disembodied o nahiwalay sa kanilang mga katawan.
2. Mukha pa rin silang mga sarili. Kinikilala nila ang bawat isa at ang mga nauna
sila. Mayroon silang mga damdamin, kakayahan sa pangangatuwiran, at mga alaala sa mga naiwan.
c. Marami sa account na ito na hindi namin tatalakayin ngayon dahil wala kaming puwang
ang araling ito at hindi ito nauugnay sa aming paksa. Ngunit tandaan ang dalawang puntos.
1. Noong unang siglo Palestine (Israel), ang dibdib ni Abraham ay isang pangkaraniwang pangalan para sa tahanan ng
matuwid na patay.
2. Sinabi ni Jesus sa kuwentong ito na subukang ilantad ang pagiging masamang-loob ng mga Pariseo (mga pinuno ng relihiyon ng Kanya
araw) sa pag-asang sumuko sila sa Diyos at hindi magtatapos sa (Impiyerno) tulad ng mayamang tao.
Ang kanyang layunin ay hindi magbigay ng isang detalyadong paglalarawan ng buhay pagkatapos ng kamatayan.
3. Bumalik sa aming paksa. Nakikipag-usap ang Banal na Espiritu sa ating espiritu. Ang aming espiritu at kaluluwa ay natatangi
mula sa bawat isa. Dapat nating maiiba ang pagitan nila o magkakaroon tayo ng problema sa pagkuha ng tukoy
direksyon mula sa Diyos.
a. Tandaan, ang iyong kaluluwa ay ang iyong isip at emosyonal na kakayahan. Aw 42: 5,6; Aw 116: 7 – Tandaan na si David
ay nakikipag-usap sa isang bagay sa kanya. Sinasabi niya ang kanyang damdamin na huminahon at ang kanyang isip na tutukan
sa Diyos.
1. Kinilala ni apostol Pablo ang espiritu at kaluluwa. I Cor 14: 14 – Sinabi niya iyon nang tayo
manalangin sa ibang wika, ang ating espiritu ay nananalangin (ang mga salita ay nagmula sa Banal na Espiritu sa ating espiritu) ngunit
na ang ating isipan ay hindi bunga. Hindi natin maintindihan kung ano ang ating ipinapanalangin.
2. Heb 4: 12 – Ang kaluluwa at espiritu ay maaaring makilala. Ang Salita ng Diyos (ang Bibliya) ay tumutulong sa atin na sabihin
alin ang alin. At inilalantad din nito sa amin ang aming panloob na motibo. (Ito ay isa pang dahilan kung bakit
ay nagiging isang regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan ay napakahalaga.)
TCC - 991
3
b. Nakikipag-usap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa ating espiritu. Gayunpaman, ang impormasyong ibinigay sa ating
ang espiritu ay dapat na dumaan sa ating kaluluwa (isip at emosyon) upang maipahayag sa ating buhay.
1. Sa bagong kapanganakan ang iyong espiritu ay nabubuhay sa pamamagitan ng walang-hanggang Espiritu ng buhay, ang Banal na Espiritu. Ngunit
ang iyong kaluluwa at katawan ay hindi direktang apektado. Ang iyong isip ay dapat na mabago at ang iyong emosyon
at katawan na napasailalim ng kontrol ng iyong muling likas na espiritu at ang Salita ng Diyos. (Mga Aralin para sa
sa ibang araw).
2. Ang mga tao ay nagkakamali o hindi nakikinig sa Diyos sapagkat hindi nila masasabi ang pagkakaiba sa pagitan ng
nagmula sa kanilang mga damdamin o hindi nila sinasadya kung ano ang sinasabi niya dahil hindi ang kanilang mga isipan
nabago.
A. Ang nabagong isip ay isang pag-iisip na natutunan mula sa Salita ng Diyos upang makita ang mga bagay sa paraan
talagang ayon sila sa Makapangyarihang Diyos.
B. Rom 12: 2 – Inatasan tayong baguhin ang aming isipan “upang maunawaan mo kung ano ang kalooban ng Diyos
ito ay mabuti, katanggap-tanggap, at perpekto. ” (Ika-20 Siglo)

1. Sa Roma 8: 1-16 Sinulat ni Pablo ang isang mahabang daanan tungkol sa pangangailangan ng pag-aaral upang mabuhay nang nakasalalay sa
ang kapangyarihan sa iyo, ang Banal na Espiritu. Sa paggawa nito, binibigyang diin ni Paul ang katotohanan na ipinanganak tayo ng Diyos, literal
mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng bagong kapanganakan.
a. Tatalakayin natin ang daanan sa ibang oras. Ngunit sa ngayon, tandaan na bilang bahagi ng talakayan ni Pablo siya
ang pahayag na ang Banal na Espiritu ay nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. v16
1. Ang nagpapatotoo ay isang salita sa Griego. Nangangahulugan ito na magpatotoo nang magkasama; pasigaw sa pamamagitan ng katibayan.
Ang Espiritu Mismo [sa gayon] ay nagpapatotoo kasama ng ating sariling espiritu, [tinitiyak sa atin] na tayo
mga anak ng Diyos (Amp)
2. Tinitiyak sa atin ng Espiritu mismo (Knox); itinataguyod ang aming panloob na pananalig (Phillips); Sa sigaw na iyon
ang Espiritu ng Diyos ay sumali sa ating espiritu sa pagpapatotoo (NEB).
b. Ang iyong espiritu ay nabago sa pamamagitan ng bagong pagsilang at naaayon sa imahe ni Cristo.
Laging nais ng iyong espiritu na gawin ang kalooban ng Diyos. Ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating espiritu ay patuloy
nagpapatotoo ng katotohanan o kung paano ang mga bagay ay talagang sa pamamagitan ng panloob na katiyakan. Juan 16:13
1. Ang punto ni Pablo sa konteksto ng kanyang pahayag ay ang Banal na Espiritu sa iyo ay nagpapatotoo sa at kasama
ang iyong espiritu na ipinanganak ka ng Diyos. Mayroon kang panloob na alam na ipinanganak ka ng Diyos.
2. Ngunit kung gaano karaming mga Kristiyano ang nakikibaka: Naligtas pa ba ako? Hindi nila makilala
ang kanilang kaluluwa mula sa kanilang espiritu. Tumatanggap sila ng patotoo ng kanilang mga emosyon (hindi nila nadarama na nai-save)
sa itaas ng patotoo ng Banal na Espiritu sa kanilang espiritu: Ikaw ay anak ng Diyos.
2. Partikular na tinutukoy ni Pablo ang katotohanan na tinitiyak sa atin ng Banal na Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit
binibigyan niya kami ng pananaw kung paano nakikipag-usap sa atin ang Banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo ay nakikipag-usap sa amin o
pinangungunahan tayo lalo ng isang panloob na saksi o katiyakan kumpara sa naririnig na mga salita.
a. Ang pamunuan ng Banal na Espiritu ay napaka banayad. Tatawagin namin ito ng isang hunch. Sa tuwing sinusunod mo iyon
nangunguna, na panloob na hunch, mas madaling makita ang susunod na oras.
b. Ang kanyang nangunguna ay karaniwang hindi mukhang supernatural sa anumang paraan. Kami ay may posibilidad na maghanap para sa kamangha-manghang
(tulad ng isang naririnig na tinig o isang pangitain) at makaligtaan ang supernatural na nangunguna ng Banal na Espiritu.
1. Ang Banal na Espiritu ay mas madalas na nagsasabi ng hindi o wala sa halip na oo. Tandaan, kung ginagawa mo
Ang kalooban ng Diyos ikaw ay nasa Kanyang kalooban. Kaya, kailangan lang niyang alerto ka kung malapit kang kumuha
maling hakbang.
2. Alalahanin din, sa maraming mga pagpapasya na tinitipon namin ang lahat ng mga katotohanan na maaari nating gawin, mas makatuwiran
desisyon na magagawa natin, habang pinapanatili ang saloobin: Magbabago ako agad ng kurso kung ikaw
sabihin mo sa akin na gawin ito Lord.
c. Tandaan, sa lahat ng ito, kung nagkakamali ka o hindi mo namamalayan ang nangunguna ng Banal na Espiritu sa iyo at
nagkamali, hindi ito malaki kaysa sa Diyos.
TCC - 991
4
3. Maraming mga Kristiyano ang walang alam tungkol sa pagsunod sa pamumuno ng Banal na Espiritu sa kanilang espiritu.
Bakit? Isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Maraming abala ang naghahanap ng panlabas, pisikal na mga palatandaan upang subukan kung ano ang nais ng Diyos sa kanila
gawin. Tulad ng napag-usapan namin sa mga nakaraang aralin, Hindi kami tumitingin sa labas ng direksyon. Ang Diyos ay hindi nagdidirekta
tayo o makipag-usap sa amin sa pamamagitan ng mga pangyayari. Lumakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nakikita. II Cor 5: 7
b. Maraming mga Kristiyano ang hindi alam na hindi tayo gagabay sa ating emosyon (paksa para sa isa pang araw).
Walang emosyon ang emosyon sa anumang sitwasyon. Ang mga emosyon ay maaari at madalas na nagbibigay sa amin ng hindi tama
impormasyon. Ang emosyon ay maaaring magtulak sa atin upang kumilos sa di-makadiyos na mga paraan. Efe 4:26
1. Maraming hindi masasabi ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang espiritu at kaluluwa (kanilang isip at damdamin).
Tinutulungan tayo ng Salita ng Diyos na sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng espiritu at kaluluwa. Heb 4:12
2. Sinabi na namin ito dati, ngunit ito ay nagpaulan ulit. Kung hindi ka gumugol ng oras sa pagbasa ng Salita ng Diyos
mahirap sundin ang nangunguna ng Banal na Espiritu sa iyong espiritu sapagkat hindi ka pamilyar
Ang kanyang tinig o ang mga uri ng mga bagay na sinasabi niya. Ang parehong Espiritu na nangunguna at gagabay sa iyo ay ang
parehong Espiritu na nagbigay sa amin ng mga salita sa Bibliya. At pinamumunuan Niya tayo na naaayon sa Salita ni
Diyos.
3. Dahil lang sa "pakiramdam" ng isang bagay ay tama o mali, hindi ito gagawing tama o mali. Ang
isyu ay: Ano ang sinasabi ng Salita ng Diyos? Kung walang tiyak na pahayag tungkol dito sa Bibliya,
ano ang naramdaman mo sa iyong espiritu?
c. Maraming mga Kristiyano ang walang bayad sa parirala: "Sinabi sa Akin ng Panginoon". Ang mga Kristiyano ay may posibilidad
katangian ang bawat pag-iisip, ideya, at gas bubble sa Panginoon.
1. Hindi ako naniniwala na ginagawa ito ng mga tao sa maling motibo. Naririnig nila ang sinasabi ng ibang tao, ganoon
simulan din nilang sabihin ito. Ang problema ay ito: Kung sinasabi ng Diyos sa lahat ng lahat ng mga bagay na iyon
ay naiugnay sa Kanya, Siya ay baliw, sinasalungat niya ang Kanyang Sarili, at sinabi Niya na ang mga bagay ay pupunta
mangyari na hindi mangyayari.
2. Sa karamihan ng mga kaso, nakakakuha tayo ng ideya tungkol sa isang bagay na nais nating gawin at sinabi nating "sinabi sa akin ng Panginoon".
Subukan natin na maging mas tumpak sa kung paano namin sinasabi ang mga bagay. Kung sinabi Niya sa iyo, sinabi Niya sa iyo. Ngunit kung ito ay isang
ideya na pumasok sa iyong isip at naniniwala ka na Siya ang mapagkukunan sa likod nito, maging higit pa
tumpak sa kung paano namin ito muling pagsasaayos.

1. Habang gumugugol tayo ng oras sa Diyos sa Kanyang salita, malalaman natin kung ano ang Kanyang kalooban. Habang sinusunod natin ang Kanyang salita, tayo
maging tagagawa ng Kanyang kalooban. Dahil ginagawa natin ang Kanyang kalooban, tayo ay nasa Kanyang kalooban. Habang isinasagawa natin ang Kanyang pangkalahatang kalooban
para sa ating mga buhay, ipakikilala niya sa atin ang Kanyang tiyak.
2. Subukang maging mas kamalayan ng gayon pa rin, maliit na boses na ang hunchin ang iyong espiritu. Ang panloob na patotoo
ay ang bilang isang paraan na ginagabayan at gabayan tayo ng Banal na Espiritu. Marami pang susunod na linggo!