ISANG kaharian na hindi matitinag

1. Sinasabi ng Bibliya ang isang pangwakas na pagyanig bago bumalik ang Panginoon. Noong nakaraang linggo, sinimulan naming pag-usapan ang panghuli
nanginginig, sa bahagi dahil maraming nag-uugnay ng kaguluhan sa ating bansa at mundo sa Diyos na nanginginig
mundo Ito na ba ang pangwakas na pag-alog? May pananagutan ba ang Diyos sa pagtaas ng gulo at karahasan? Hindi talaga!
Ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti.
a. Ang mga lumalalang kondisyon sa mundo ay ang resulta ng pagpili ng tao bilang sangkatauhan na lalong
Iniwan ang Makapangyarihang Diyos at moralidad at etika ng Judeo-Kristiyano (maraming mga aralin para sa isa pang gabi).
b. Kung magkakaroon tayo ng kapayapaan at pag-asa sa mga buwan at taon, dapat nating maunawaan na ang Diyos ay wala
ang sanhi ng kaguluhan. Sa halip, Siya ang ating tulong at proteksyon sa gitna nito.
2. Upang pahalagahan kung ano ang panghuli na pagyanig at mayroon, dapat nating maunawaan ang malaking larawan — kung bakit nilikha ng Diyos
mga tao at ang langit at ang lupa sa unang lugar.
a. Ang mga tao ay nilikha upang maging banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos na nabubuhay sa mapagmahal
relasyon sa Kanya. Ang Daigdig ay nilikha upang maging tahanan ng Diyos at ng Kanyang pamilya. Parehong ang pamilya at
ang tahanan ng pamilya ay nasira ng kasalanan. Efe 1: 4-5; Isa 45:18; Rom 5:12
b. Si Jesus ay dumating sa mundo sa unang pagkakataon upang magbayad para sa kasalanan sa Krus at buksan ang daan para sa mga kalalakihan at kababaihan
maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Darating muli siya upang linisin ang pamilya
tahanan ng lahat ng katiwalian at kamatayan. Ang Makapangyarihang Diyos ay darating upang manirahan kasama ang Kanyang pamilya sa tahanan na He
ginawa para sa atin. Juan 1: 12-13; Isa 65:17; Pahayag 21: 1-7; atbp.
1. Ang term na pangwakas na pagyanig ay pangunahing tumutukoy sa mga pagbabagong magaganap sa mundo kapag ito ay
nagbago, nabago, at naibalik sa isang akma na walang hanggang tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya.
2. Upang magkaroon ng kapayapaan ng isip sa mga mahirap na taon na hinaharap kailangan nating malaman upang mabuhay na may kamalayan na
may higit pa sa buhay kaysa sa buhay lamang na ito. Kailangan nating mabuhay na may kamalayan na plano ng Diyos para sa
ang sangkatauhan at ang mundo ay malapit nang makumpleto at ang aming hinaharap ay maliwanag.
1. Nang si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon, Siya ay ipinanganak na isang Hudyo at ang Kanyang mga unang tagasunod ay Hudyo. Ang kanilang
ang pananaw sa mundo ay hinubog ng Lumang Tipan. Ang Lumang Tipan ay pangunahin ang kasaysayan ng mga Hudyo,
ngunit hinulaan din nito ang darating na Manunubos (Jesus) at nagbigay ng maraming impormasyon tungkol sa kung ano ang Kanyang gagawin.
a. Batay sa mga isinulat ng mga Propeta ng Lumang Tipan, inaasahan ng mga unang tagasunod ni Jesus na Siya (bilang ang
Manunubos) upang maibalik ang mundo sa palaging nilalayon ng Diyos at maitaguyod ang Kanyang kaharian sa mundo.
Dan 2:44; Dan 7:27; Isa 65:17; atbp.
b. Matt 19: 27-29 — Sa isang panahon sa ministeryo ni Jesus, tinanong Siya ni Pedro (isa sa Kanyang orihinal na mga disipulo)
anong gantimpala ang matatanggap niya at ng iba pang mga disipulo sa pag-iwan ng lahat upang sundin si Jesus.
1. Sinabi sa kanila ng Panginoon na ang kanilang gantimpala ay darating sa pagbabagong-buhay— “ang bagong panahon — ang
Mesiyasong muling pagsilang ng mundo ”(v28, Amp). Ang salitang Griyego ay isinalin nang literal ang pagbabagong-buhay
nangangahulugang bagong pagsilang (Tito 3: 5). Hindi kailangang ipaliwanag sa kanila ni Jesus kung ano ang ibig Niyang sabihin
pagbabagong-buhay dahil alam nila mula sa Lumang Tipan na ang mundo ay gagawing bago.
2. Sinabi sa kanila ni Jesus na gantimpalaan sila ng mga posisyon ng awtoridad sa Kanyang kaharian sa mundo.
At lahat ng kanilang isinuko, babalik sila nang paitaas (isang daang tiklop) kung ano ang nawala.
2. Matt 24: 1-3 — Malapit sa pagtatapos ng Kanyang ministeryo sa lupa, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na Siya ay lalapit na. A
ilang araw bago Siya pumunta sa Krus, tinanong nila Siya kung anong mga palatandaan ang magpapahiwatig na malapit na ang Kanyang pagbabalik.
a. Matt 24: 3 — Sabihin sa amin, kailan ito magaganap, at ano ang magiging tanda ng Iyong pagparito at ng

TCC — 1104
2
pagtatapos — iyon ang pagkumpleto, ang pagkakumpleto — ng edad (Amp). Naiintindihan ng mga alagad ni Jesus
na ang Kanyang pagbabalik ay magdadala ng malalaking pagbabago sa mundo.
1. Sinabi lamang sa kanila ni Jesus na ang Templo ay mawawasak. Alam nila mula sa mga propeta
na ang pagdating ng Panginoon ay mauuna sa pakikidigma, na ang karamihan ay nakasentro sa Israel. Sila
walang alinlangan na konektado ang pagkawasak ng Templo sa kaguluhan na iyon. Tandaan, ang mga salita ni Jesus ay hindi nakakatakot
sila sapagkat alam din nila na ililigtas ng Diyos ang Kanyang mga tao. Zac 14: 1-4; Dan 12: 1-3
2. Matt 24: 29 — Ibinigay ni Jesus sa Kanyang mga alagad ang maraming impormasyon tungkol sa kaguluhan na humahantong sa Kanya
bumalik ka Sinabi Niya na bago pa ang Kanyang pangalawang pagparito ang araw ay magdidilim, ang buwan ay lilim
hindi nagbibigay ng kanyang ilaw, ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit at ang mga kapangyarihan ng langit ay mangalog.
b. Hindi ito bagong impormasyon. Alam nila mula sa mga propeta na ang Kanyang pagparito ay mauuna ng
mga palatandaan sa langit at na ang parehong langit at ang lupa ay mangalog. Ngunit alam din nila iyon
ang wakas na resulta ay magiging mabuti para sa mga nakakakilala sa Panginoon. Joel 2: 31-32; Joel 3: 15-16; Haggeo 2: 6-7
3. Ang mga taong ito ng unang siglo ay naintindihan na ang mundong ito ay mababago at maibabalik kapag ang Panginoon
nagbabalik. Bago tayo magpatuloy, kailangan nating linawin ang isang karaniwang hindi pagkakaunawaan ng isang pahayag na sinabi ni Jesus
habang sinasagot Niya ang mga katanungan ng Kanyang mga alagad sa araw na iyon.
a. Matt 24: 35 — Sinabi ni Jesus na ang langit at lupa ay lilipas. Ang ilan ay nagkamali ng Kanyang pahayag
upang sabihin na ang mundo ay mawawasak sa Kanyang pagbabalik. Isaalang-alang ang konteksto ng mga salita ni Jesus.
b. Hindi sinabi sa kanila ni Jesus na ang mundo ay balang araw ay hihinto sa pag-iral. Ngayon pa lang siya nakagawa ng numero
ng mga hula na pahayag sa kanila bilang tugon sa kanilang katanungan tungkol sa kung kailan Siya babalik.
1. Tinapos ng Panginoon ang Kanyang sagot sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanila na ang Kanyang Salita ay lubos na maaasahan na ang langit
at ang mundo ay lilipas bago ang Kanyang Salita na hindi natupad.
2. Ang mga lalaking ito ng unang siglo ay hindi maiisip ang anumang tinatanggal sa mundo (tulad ng isang giyera nukleyar)
kaya naintindihan nila ang punto ni Hesus: Walang makakapigil sa Salita ng Diyos (kung ano ang Kaniyang hinulaan lamang)
mula sa pagpunta sa mangyari.
c. Awt 102: 25-27 —Naintindihan ng mga unang Kristiyano na ang lupa ay mababago at ipapanumbalik, hindi
nawasak, kahit na ang daanan na ito ay ginagamit minsan upang sabihin na sisirain ng Diyos ang mundo.
1. Ang tema ng salmo ay ang katotohanan na ang Panginoon ay hindi nagbabago — kahit na ang lahat ng iba pa
ay Ang materyal na mundo ay mawawala, ngunit Siya ay parating pareho.
2. Heb 1: 10-12 — Ang partikular na daang ito mula sa salmo ay binanggit sa Bagong Tipan at ipinapakita
sa amin kung paano nauunawaan ng mga unang Kristiyano ang mga salitang ito. Ang ideya ay pagbabago, hindi paglipol.
3. Makalipas ang maraming taon, sa II Alaga 3: 10-12, nagbigay si Pedro ng mas detalyadong paglalarawan sa kanilang nalalaman
tungkol sa pagbabagong darating sa mundong ito.
A. Ang ilan ay maling sinabi na ang daang ito ay nangangahulugang ang mundo ay sisirain ng apoy. Ang orihinal
Nilinaw ng Greek na inilalarawan ni Pedro ang pagbabago ng lupa, hindi ang pagkawasak nito.
B. Pumasa, sa Griyego, nagdadala ng ideya ng pagpasa mula sa isang kundisyon patungo sa isa pa. Matunaw
Ang (v10) at matunaw (v11-12) ay magkatulad na salitang Greek at nangangahulugang maluwag. Natunaw (v12) ay
teko sa Greek. Nakukuha namin ang aming salitang Ingles na lasaw mula sa salitang.
4. Alam ni Pedro at ng iba pang mga disipulo na ang katiwalian at kamatayan na sumingit sa paglikha noong
Nagkasala si Adan balang araw ay palalabasin ang kanilang mahigpit na pagkakahawak sa mundong ito at ang mundo ay malaya
pagkaalipin sa pareho. Ang Earth ay ibabalik.

1. Si Paul ay ipinanganak na isang Hudyo, lumaki bilang isang Pariseo, at lubusang nag-aral sa Lumang Tipan (nangangahulugang iyon
siya ay may parehong pananaw sa mundo tulad ng orihinal na labindalawang apostol). Matapos maging tagasunod ni Hesus si Paul, ang
Maraming beses na nagpakita sa kanya si Lord at itinuro sa kanya ang ebanghelyo na ipinangaral niya. Gal 1: 11-12
a. Tinukoy ni Paul ang pangwakas na pagyanig ng mundo sa Sulat sa mga Hebreo. Ang sulat na ito ay isinulat
sa mga Judiong mananampalataya kay Jesus na pinipilit ng mga hindi naniniwala na kapwa kababayan na

TCC — 1104
3
talikdan si Hesus, tanggihan ang Kanyang sakripisyo sa Krus, at bumalik sa mga sakripisyo at pagsamba sa Templo.
b. Ang buong layunin ng mga Hebreo ay hikayatin ang mga taong ito na manatiling tapat sa Panginoon. Paul
gumamit ng maraming mga argumento, kasama na ang babala sa kanila ng matitinding kahihinatnan ng pagtanggi sa Panginoon.
Ipinaalala niya sa kanila kung paano napalampas ng kanilang mga ninuno ang layunin ng Diyos para sa kanila sa pamamagitan ng pagtanggi na pumasok
ang lupain ng Canaan pagkatapos na mailigtas niya sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Heb 2: 2-3; Heb 3: 15-17
2. Bilang kanyang pangwakas na argumento, binanggit ni Paul ang isa pang kaganapan sa kanilang kasaysayan — nang bumaba ang Diyos
kitang-kita sa Bundok Sinai at binigyan sila ng Kanyang Kautusan (kilala bilang Batas ni Moises). Exo 19:18
a. Nakita nila ang Diyos na bumaba sa anyo ng apoy at narinig ang tinig ng Panginoon na kumulog. Kapag ang Diyos
nagsalita, nanginginig ang mundo (Exo 19:18). Ang mga tanawin at tunog ay napakahirap (nakakatakot, sindak
nakasisigla) na ang mga tao ay nakiusap sa Diyos na huwag nang magsalita. Kahit si Moises ay natakot (Heb 12:21).
1. Heb 12: 22-24 — Isinulat ni Paul na bilang kahanga-hanga at kakila-kilabot ng pangyayaring iyon, sila (ang kanyang mga mambabasa)
ay dumating sa isang bagay na mas mahusay kaysa sa isang pisikal na bundok na may kulog na tunog at nakakatakot
mga tanawin Dumating ka sa Bundok Sion, ang lungsod ng Buhay na Diyos, ang makalangit na Jerusalem.
2. Ang lungsod ng Jerusalem ay matatagpuan sa Bundok Sion at kung minsan ay tinutukoy bilang Sion. Paul
hindi pinag-uusapan ang lungsod na iyon. Ang tinutukoy niya ay isang makalangit na lungsod, ang kasalukuyang kabisera ng
Langit na darating sa mundo sa sandaling ito ay ginawang bago (higit pa rito sa isang saglit).
b. Ang mga kalalakihan at kababaihan sa Lumang Tipan ay namuhay nang may kamalayan na mayroong isang hindi nakikitang kaharian o sukat
iyon ay karaniwang hindi napapansin sa ating pisikal na pandama. Ito ang tahanan ng Diyos at ng Kanyang mga anghel. Ang
ang hindi nakikita ay nilikha bago ang nakitang kaharian at magtatagal at huli na baguhin ang lahat ng ating nakikita
(II Cor 4:18; Col 1:16; atbp.). Ginawa ni Paul ang isang bilang ng mga sanggunian sa katotohanang ito sa kanyang sulat.
1. Pinapaalala niya sa kanyang mga mambabasa na ang Tabernacle na ipinag-utos kay Moises na itayo ay alinsunod sa
pattern ng isa sa Langit at ang mga pari ay “naglilingkod sa isang lugar ng pagsamba na kopya lamang, a
anino ng totoong nasa langit (Heb 8: 5, NLT). Isinulat ni Paul na “ang makalupang tent
(Tabernakulo) at lahat ng naroon ... (ay) mga kopya ng mga bagay sa langit (Heb 9:23, NLT).
2. Sinulat pa ni Paul na ang kanilang mga ninuno ay nagnanais ng "isang mas mahusay na bansa, iyon ay isang makalangit"
(Heb11: 16, NASB) at sila ay "umaasa sa aming lungsod sa langit, na kung saan ay darating pa
dumating (Heb 13:14; NLT).
3. Bumalik sa apela ni Paul sa mga Hebreong Kristiyano sa Heb 12: 25-26. Ang henerasyon ng Israel na nakakita at
narinig ang Diyos sa Bundok Sinai ay tumanggi sa Kanyang tinig at na-miss ang Canaan. Hinimok ni Paul ang kanyang mga mambabasa: Huwag gumawa
ang parehong pagkakamali. Pakinggan ang Kanyang tinig sapagkat hindi lamang ang mundo ay yumanig muli, ang langit
ay magkalog din (Haggai 2: 6).
a. Ang salitang pag-alog ay ginagamit sa Bibliya sa maraming paraan upang ilarawan ang epekto sa materyal na mundo
pagdating ng Diyos sa eksena.
1. Ito ay tumutukoy sa isang literal na pagyanig ng lupa (Exo 19:18) at sa pagyanig ng pamamahala nito
mundo kung kailan ang Panginoo ay kinokontrol ang buong mundo (Haggai 2: 7-9).
2. Naunawaan ng mga unang Kristiyano ang pangwakas na pagyanig na ang mga pagbabago na magaganap sa
ang lupa mismo kapag bumalik si Jesus. Iyon ay pansamantala ay papalitan ng kung ano ang walang hanggan.
b. Heb 12: 27 — Ngayon ang ekspresyong ito, Ngunit minsan pa, ay nagpapahiwatig ng huling pagtanggal at pagbabago ng
lahat [na maaaring] alog, iyon ay, ng nilikha na, upang ang hindi maalog
maaaring manatili at magpatuloy (AMP); Nangangahulugan ito na ang mga bagay sa mundo ay maaalog, sa gayon iyon lamang
ang mga walang hanggang bagay ay maiiwan (NLT).
1. Ipinaalala ni Paul sa kanyang mga mambabasa na kabilang na sila ngayon sa isang kaharian na hindi maaaring ilipat, iyon ay
manatiling hindi natinag sapagkat “dumating ka (sa ngayon ay bahagi na) ng pagpupulong ng panganay ng Diyos
mga bata na ang mga pangalan ay nakasulat sa langit ”(Heb 12: 22-23, NLT).
A. Dahil sa sakripisyo ni Hesus sa Krus, lahat ng naniniwala sa Kanya ay napalaya
ang kaharian ng kadiliman at inilipat sa Kanyang kaharian. Col 1:13
B. Fil 3: 20 — Kami ay mga mamamayan ng langit, kung saan nakatira ang Panginoong Jesucristo. At kami na
sabik na hinihintay siyang bumalik bilang ating Tagapagligtas (NLT).
2. Si Hesus mismo ang gumawa ng pahayag na ito tungkol sa mga mananatiling tapat sa Kanya - Dahil mayroon ka

TCC — 1104
4
sinunod ang aking utos na magtiyaga (kayo) ay mamamayan sa lungsod ng aking Diyos (Rev 3:12, NLT).
c. Sa madaling salita, pinayuhan ni Paul ang mga taong ito na mamuhay na may kamalayan sa hinaharap. Nabibilang ka
sa isang hindi matitinag na kaharian. Pagdating ng kaharian na ito sa mundo, ang mundo ay mababago.
Ang kamalayan na ito ay magpapanatili sa iyo sa mga hamon na kinakaharap at patuloy na haharapin.
4. Si Juan na apostol ay ipinakita kung ano ang hinaharap. Ang Aklat ng Pahayag ay ang ulat ng isang pangitain na siya
na ibinigay ng mga taon bago ang pagbabalik ni Jesus at ang nagresultang pagbabago sa mundo - ang pangwakas na pagyanig.
a. Sa pangitain, na ibinigay noong AD 95, nakita ni Juan ang mga kaganapan sa Langit at sa lupa sa huling mga taon
bago ang ikalawang pagparito ni Jesus. Bagaman nasaksihan ni Juan ang matinding pagkasira, natapos ang kanyang paningin, hindi
sa mundo ay nawasak, ngunit sa pamamagitan nito transformed. Pahayag 21: 1
1. Gumamit si Juan ng isang tiyak na salitang Griyego para sa bagong lupa (kainos). Nangangahulugan ito ng bago sa kalidad o form bilang
tutol sa bago sa oras. Ito ay ang parehong salita na ginamit ni Pedro nang tinukoy niya ang bagong langit
at bagong lupa (II Alaga 3:13). Tandaan na sa Apoc 21: 5 Ang Diyos Mismo ang nagsabi: Ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay
(kainos), hindi gagawin ko ang lahat ng mga bagong bagay.
2. Tinukoy ni Juan ang kasalukuyang mundo bilang unang langit at lupa. Una, sa Griyego, ay proto
na nangangahulugang una sa oras o lugar. Nakikita namin ang ugat ng aming term na English na prototype sa mga protos.
Ang isang prototype ay isang orihinal na modelo kung saan may iba pang na-pattern (Webster's Dictionary).
3. Sinabi ni Juan na ang unang langit at lupa ay namatay na. Ginamit ni Pedro ang parehong salitang Griyego noong
inilarawan niya ang pagbabago ng mundo (II Ped 3:10). Mayroon itong ideya ng pagpasa mula sa isang kundisyon
sa iba. Hindi ito nangangahulugang tumigil sa pag-iral.
b. Nakita ni Juan ang hindi nakikitang lungsod ng Jerusalem na bumaba sa mundo, ang hindi nakikitang kaharian ng Diyos na dumating sa mundo
kitang-kita Nasaksihan niya ang makalangit na Jerusalem na ito na lumabas sa hindi nakikitang kaharian nang dumating ang Diyos
ang lupa upang manirahan kasama ng Kanyang pamilya magpakailanman. Apoc 21: 2-3; Pahayag 21:10

1. Sinulat ni Paul na "ang mundong ito sa kasalukuyang anyo ay papasa" (I Cor 7:31, NIV). Si Hesus ay namatay upang “iligtas
sa amin mula sa kasalukuyang masamang panahon at kaayusan ng mundo ”(Gal 1: 4, Amp). Nakaharap si Paul sa pagkamatay ng isang martir sa
tiwala na ang Diyos ay "mangangalaga at magdadala [sa akin] na ligtas sa Kanyang kaharian sa langit (II Tim 4:18, Amp).
2. Sa konteksto ng pamumuhay ng banal na buhay, isinulat ni Pedro na tayong (mga Kristiyano) ay "mga namamahay, hindi kilalang tao at natapon
sa mundo ”(I Alaga 2:11. Amp) at“ dapat ninyong pag-uugali ang inyong sarili nang may tunay na paggalang sa buong
oras ng iyong pansamantalang paninirahan [sa mundo mahaba man o maikli] ”(I Alaga 1:17, Amp). Namatay siya a
inaasahan ang kamatayan ni martir, naghihintay sa pag-asa (hinahanap) ang bagong langit at bagong lupa (II Alaga 3:13).
a. Tandaan sa Matt 19 nang sinabi ni Jesus kay Pedro at sa iba pa na babawiin nila ang lahat ng nawala sa kanila
sa paglilingkod sa kanya - kasama ang buhay na walang hanggan. Si Jesus ay hindi naging relihiyoso. Tinitiyak niya ang mga ito
na sa buhay na darating wala nang talo.
b. Naiintindihan nina Pedro, Paul, at ng iba pa na kabilang sila sa isang hindi matitinag na kaharian na wala na
kamatayan, wala nang kalungkutan at pagdadalamhati, wala nang pighati o sakit — para sa mga dating kalagayan at dati
pagkakasunud-sunod ng mga bagay ay lumipas na (Apoc 21: 4, Amp). Marami pang sa susunod na linggo!