GUSTO ANG IYONG MALAKI: BAHAGI VIIANGER AT HURT

1. Nais ng Diyos na ibigin natin ang iba na may parehong pag-ibig na mahal Niya tayo, at sa parehong paraan na mahal Niya tayo. Juan 13: 34,35; Ef 5: 2
2. Inilahad namin ang mga pangunahing puntong ito tungkol sa pag-ibig na dapat nating mahalin ang iba.
a. Ang pag-ibig na ito ay hindi isang damdamin (isang emosyonal na pag-ibig), ngunit sa halip ay isang aksyon na ginagawa namin batay sa isang pagpapasya na ginawa namin upang tratuhin ang mga tao sa paraan ng sinabi sa atin ng Diyos.
b. Binigyan tayo ng Diyos ng dalawang pangunahing tagubilin tungkol sa kung paano pakikitunguhan ang iba.
1. Isang positibo = Tratuhin ang mga tao sa paraang nais mong tratuhin. Mat 7:12
2. Isang negatibo = Huwag ibalik ang kasamaan sa kasamaan. I Tes 5:15
c. Ang pag-ibig na ito ay nagbibigay ng karapatan upang makakuha ng kahit na o maghiganti. Pinatawad nito ang lahat para sa lahat. Itinuturing nito ang mga taong nagpapasakit sa atin, hindi tulad ng nararapat, ngunit tulad ng nais nating tratuhin at tulad ng pagtrato sa atin ng Diyos.
d. Iniisip ng pag-ibig na ito kaysa sa pakiramdam o reaksyon. I Cor 13: 1 – Kung makapagsalita ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala akong pag-ibig [na pangangatuwiran, sinasadya, espiritwal na debosyon na tulad ng kinasihan ng pag-ibig ng Diyos sa atin at sa atin], Isa lamang akong maingay na pagpunta o isang clanging na simbolo. (Amp)
e. Maaari tayong magmahal ng ganito dahil, bilang mga bagong nilalang, mayroon tayong pagmamahal ng Diyos, at ang halimbawa ng Kanyang pag-ibig. Rom 5: 5; Efe 5: 2; Juan 15: 5; Gal 5:22
3. Ang pagmamahal tulad nito ay magiging madali kung kami ay nakatira sa isang disyerto na isla.
a. Ngunit, dapat kaming makipag-ugnay sa mga taong nagsasabi at gumagawa ng mga bagay na hindi natin gusto.
b. At, inutusan tayo ng Diyos na ibigin ang hindi mapag-ibig at mahalin ang kagiliw-giliw na kapag sila ay hindi kaibig-ibig.
4. Ang pakikipag-ugnayan sa mga tao ay gumagawa ng dalawang pangunahing mga negatibong reaksyon sa atin kapag ang mga bagay ay hindi napupunta ayon sa nais = saktan at galit.
a. Kapag nasaktan tayo o nagagalit, nais ng ating likas na tao na gumanti at maghiganti - kapwa sinabi sa atin ng Diyos na huwag gawin. Matt 5: 39-44
b. Paghihiganti, paghihiganti = anumang ginagawa natin (mula sa menor de edad hanggang sa pangunahing) na saktan ang isang tao o mabayaran sila dahil nasaktan tayo o nag-abala.
5. Sinasabi sa atin ng Diyos na huwag ibalik ang kasamaan para sa kasamaan (paghihiganti) sa dalawang kadahilanan.
a. Dapat nating gayahin (ipakita) ang Diyos, at hindi Niya ginaganti ang kasamaan sa kasamaan.
b. Ang paghihiganti ay nagdudulot ng pagkawasak sa ating buhay. Kung maghasik tayo sa (makasarili) na laman, aanihin natin ang katiwalian. Gal 6: 7,8
6. Dapat nating mabuhay at maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay gumagana sa pamamagitan ng pag-ibig. Gal 5: 6
a. Gaano kalakas at gaano kalakas ang ating pananampalataya, ay tuwirang nauugnay sa pag-ibig.
b. Gaano natin kakilala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, at kung gaano natin kamahal ang iba.
7. Sa araling ito, nais nating harapin ang higit pa sa kung paano lumakad sa pag-ibig kapag nasasaktan tayo ng mga tao at nagagalit tayo.

1. Ngunit, maaari mong gamitin ang pagpipigil sa sarili at mapigil ang mga emosyon mula sa pagtulak sa iyo sa kasalanan.
2. Nagkakasala ka kapag umalis ka sa pag-ibig. Umalis ka sa pag-ibig kapag ginagawa mo sa isang tao ang hindi mo nais na gawin sa iyo. (Karaniwan ay nagsasangkot sa ating bibig.)
3. Ang susi sa pagpipigil sa sarili ay nakakakuha ng kontrol ng iyong bibig. Santiago 1:19; Santiago 3: 2
4. Kinokontrol namin ang aming mga bibig nang may papuri. Nagpapasalamat kami at pinupuri ang Diyos sa mga tao dahil sa pagsunod sa Diyos. Aw 34: 1; I Tim 2: 1; I Thess 5:18; Efe 5:20; Rom 8:28
5. Kapag nakuha mo ang iyong galit o nasaktan sa ilalim ng kontrol upang hindi ka malungkot, maaari mong simulang baguhin ang nararamdaman mo sa pamamagitan ng pagbabago ng iniisip mo.
a. Ang mga emosyon ay ginawa ng iniisip natin tungkol sa nangyayari sa atin. b. Binago mo ang iniisip mo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong sinasabi.
6. Sa kwento nina David at Nabal, ginawa iyon ni Abigail, para kay David. I Sam 25: 1-39
a. Nagdala siya ng kapayapaan sa sitwasyon sa pamamagitan ng sinabi niya kay David.
b. Ang tanga ng asawa ko. Hindi ko nakita ang mga messenger mo. Hindi mo nais ang dugo na walang sala sa iyong mga kamay kapag naging hari ka, atbp.
c. Maaaring gawin iyon ni David para sa kanyang sarili, at dapat magkaroon !! Us din, !!

1. Ang isang pangunahing susi ay kung paano mo tinitingnan ang mga bagay - ang iyong pananaw.
a. Ang natural na pagtingin sa mahirap, nakakasakit na sitwasyon ay: ang pinakamahalagang bagay sa sitwasyong ito ay kung paano ko naramdaman, ang aking mga karapatan, kung ano ang pinakamabuti para sa akin.
b. Para sa isang Kristiyano, ang pinakamahalagang bagay sa sitwasyon ay: kung ano ang nagpaparangal sa Diyos at kung ano ang magdudulot ng luwalhati sa Kanya sa sitwasyong ito. I Cor 6: 19,20
2. Ang isang Kristiyano ay hindi na nabubuhay para sa sarili, ngunit para sa Diyos. Isa 53: 6; II Cor 5:15; Mat 16:24
a. Ang pangunahing layunin natin sa lahat ay dapat na: Paano ko maparangalan ang Diyos?
b. Ang pinakadakilang karangalan na maaari nating dalhin sa Kanya ay ang sumasalamin sa Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagkilos na katulad Niya sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa atin. Mat 5:16
c. Ganyan ba ang pagtingin mo sa bawat sitwasyon? Kung hindi, kailangan mo ng pag-renew ng iyong isip.
3. Nais ng Diyos na maging masigasig tayong magmahal tulad ng pagmamahal Niya. I Cor 14: 1 – Masigasig na ituloy at hangarin na makuha ang pagmamahal na ito - gawin itong iyong hangarin, iyong mahusay na hangarin. (Amp)
a. Tinitingnan mo ba ang iyong buhay - kasama ang lugar na ito - sa mga tuntunin ng pagnanais na kalugdan ang Diyos dahil mahal mo Siya at nagpapasalamat ka sa Kanya para sa lahat ng nagawa niya?
b. Ipinapahayag namin ang aming pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Juan 14:21
4. Paano mo nakikita ang mga taong nagagalit sa iyo? Bilang mga hangal na hangal na dapat malaman ng mas mahusay? Tulad ng inilalagay ng mga tao sa mundong ito upang maging malungkot ang iyong buhay? O bilang mga tao lamang na nangangailangan ng biyaya tulad mo?
a. Matt 23: 37,38; Lucas 19: 41-44 – Nang tumingin si Jesus sa Jerusalem, ang lungsod na tumatanggi sa Kanya at ipinapunta Siya sa Krus, Siya ay umiyak sa kung ano ang mangyayari sa kanila bilang isang resulta ng kanilang mga aksyon.
b. Lucas 23:34 –Nung nakabitin Siya sa Krus, napagtanto ni Jesus na hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa.
5. Ang pangako ng Diyos sa atin ay upang gumana ang lahat para sa kabutihan - kasama na ang mga taong pinahamak tayo, sinasaktan tayo. Dapat iyon ang ating pananaw. Rom 8:28; 31
a. Alalahanin si Jacob nang niloko siya ng kanyang biyenan. Gen 31: 4-10; 41,42 b. Ginawa siya ng masama ng mga kapatid ni Jose, ngunit ginawang mabuti ito ng Diyos. Gen 50:20
6. Ang pangalawang susi na makakatulong sa iyo na mahalin ang iba kahit na magalit ka o nasaktan ka nila ay ang sinasabi mo sa iyong sarili. Ito ba ang sinasabi mo sa iyong sarili na nagdadala ng kapayapaan sa iyo at sa sitwasyon o nagpaputok ng iyong nasaktan at galit?
a. Hindi nila iyon magagawa sa akin! Paano sila naglakas-loob! Palagi akong ang nagbibigay! Walang nagmamalasakit sa akin! Dapat mas alam niya! atbp atbp.
b. Kung ang sinasabi mo sa iyong sarili ay hindi nagbibigay-daan sa iyo upang mahalin ang mga tao tulad ng iniutos ng Diyos, kailangan mong baguhin ang sinasabi mo sa iyong sarili.
c. David at Nabal = hindi niya magawa iyon sa akin; aking pagkain; ang aking mga probisyon, atbp. Jesus = hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa.
d. Ang pag-ibig ay naniniwala ang pinakamahusay at pagkatapos ay pinag-uusapan. I Cor 13: 7

1. Upang magpatawad ay nangangahulugang mag-iwan. Nangangahulugan ito na isuko ang karapatan na makakuha ng kahit na, bayaran ang mga ito, o magturo sa kanila ng isang aralin.
2. Kapag pinatawad mo ang mga tao, nagpasya kang tratuhin ang mga tao sa isang tiyak na paraan, hindi dahil sa kanilang nagawa, ngunit sa kabila ng kanilang nagawa.
3. Ang pagpapatawad ay hindi isang emosyonal na isyu - ito ay isang isyu ng pagsunod.
a. Sinabi ng Diyos na patawarin o isuko ang iyong karapatan upang makakuha ng kahit na o maghiganti.
b. Ito ay isang aksyon na gagawin mo batay sa isang desisyon na ginawa mo upang tratuhin ang isang tao hindi ayon sa nararapat, ngunit tulad ng sinabi ng Diyos.
4. Pinatawad tayo ng Diyos nang hindi natin nararapat.
a. Wala kaming karapatang pigilan ang kapatawaran mula sa mga hindi karapat-dapat dito. b. Dapat nating sundin ang ating Ama sa langit. Kumilos tayo tulad ng ating Ama.
5. Paano mo pinatawad? Ano ang mga mekanika ng pagpapatawad?
a. Sinasalita mo ito mula sa iyong bibig - Ama, pinatawad ko ang taong ito sa pananakit sa akin. Pinili kong huwag gumanti. Pinili kong huwag bayaran ang mga ito.
b. Tandaan, ito ay isang pagpapasya na hahantong sa isang aksyon. Hindi ito pakiramdam.
c. Tandaan na hindi mo kinakailangang makipag-usap nang harapan sa kanila.
6. Iyon ang negatibong bahagi ng kapatawaran, ang panig na “huwag ibalik ang kasamaan sa kasamaan,” ngunit may positibong panig dito - ibalik ang isang pagpapala para sa kanilang kasamaan.
7. I Alaga 3: 9 – Huwag kailanman ibalik ang kasamaan sa kasamaan o insulto para sa insulto - pagalitan, pananalita; pag-uusap; ngunit sa salungat na pagpapala - Pagdarasal para sa kanilang kapakanan, kaligayahan at proteksyon, at tunay na naaawa at nagmamahal sa kanila. Para sa pagkaalam na sa ito kayo ay tinawag, upang kayo ay makapagmana ng isang pagpapala [mula sa Diyos] - makakuha ng pagpapala bilang mga tagapagmana, na magdadala ng kapakanan at kaligayahan at proteksyon. (Amp)
a. Matapos mong piliin na hindi gumanti, ipinagdarasal mo sila - para sa kanilang kapakanan, kaligayahan, at proteksyon.
b. Hindi ko kaya !! Hindi, hindi mo gagawin. Pinapayagan mo ang iyong damdamin na mangibabaw sa iyo at matukoy ang iyong pag-uugali kaysa sa iyong espiritu at salita ng Diyos.
8. Dapat nating pabayaan ang mga maling ginawa sa atin.
a. I Cor 6: 6,7 – Ang pagkakaroon ng mga demanda ay talagang isang pagkatalo para sa iyo bilang mga Kristiyano. Bakit hindi na lang tanggapin ang maling pagtrato at iwanan ito. Mas magiging parangal sa Panginoon na pahintulutan ang iyong sarili. (Buhay)
b. II Tim 4: 16 – Lahat ng mga kaibigan ni Paul ay pinabayaan siya sa paglilitis sa kanya, subalit nanalangin siya para sa kanilang awa.
c. Lucas 23:34 – Nang si Hesus ay nabitin sa Krus, ipinagdasal Niya para sa mismong mga tao na inilagay Siya roon.
d. Mga Gawa 7: 60 – Nang binato si Esteban, ipinagdasal niya ang mga gumagawa nito.

1. Isang malaking kasamaan ang nagawa kay Jose ng kanyang mga kapatid. Gayunman, alam natin na pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid .Gen 27: 18-28
a. Sinasabi sa atin ng mga pangalan ng kanyang mga anak na pinatawad niya. Gen 41: 50-52
1. Hindi ka maaaring magkaroon ng kapayapaan ng isip, o makakalimutan, maliban kung nagpatawad. 2. Patawarin = pakawalan, kalimutan; kapatawaran = hawakan ito, panatilihin itong buhay.
b. Ang kanyang pag-uugali sa bahay ni Potiphar ay nagsasabi sa atin na siya ay nagpatawad. Gen 39
1. Hindi niya ginawang dahilan ang kanyang karanasan upang sumuway sa Diyos. v9
2. Ang kawalang-kasiyahan ay nagpapanatili ng pokus ng ating buhay sa atin at kung ano ang ginawa sa atin sa halip na sa Diyos.
c. Nang magkaroon ng pagkakataon si Joseph, hindi siya naghihiganti sa kanyang mga kapatid. Gen 42,43,44; 50: 15-21
2. Nang muling makasama si Jose sa kanyang mga kapatid, inilagay niya ang mga ito sa isang serye ng mga pagsubok upang makita kung nagbago na sila. Pansinin ang ilang mga bagay mula rito. Gen 42,43,44
a. Si Joseph ay kailangang magpatawad, kalimutan (hayaan ito), hindi gaganti, at maging mabait.
b. Ngunit, hindi niya awtomatikong mailagay ang kanyang sarili sa isang posisyon na maaaring saktan siya muli ng kanyang mga kapatid.
c. Ang ginawa kay Joseph ay masama, hindi menor de edad; hindi haka-haka.
d. Kung ang isang tao ay hindi mapagkakatiwalaan, maaari mong panatilihin ang iyong distansya, ngunit manalangin para sa kanya, maging mabait sa kanya kung ang pagkakataon ay nagpapakita ng sarili nito. Huwag sabihin sa lahat.
3. II Tim 4: 14,15 – Binalaan ni Pablo si Timoteo tungkol kay Alejandro na mananalsal.
a. Walang pahiwatig ng paghihiganti sa mga salita ni Paul. Dito lamang ito nabanggit. b. Ipinako niya ito sa Diyos, alam na ang Diyos ang mag-aalaga nito.
4. Sa II Sam 16: 5-13 nang tumakbo si David mula kay Absalom, isinumpa siya ni Shimei at hinagis ang mga bato at dumi sa kanya.
a. Hindi pinayagan ni David na patayin ni Abishai si Shimei. v12– (Sinabi ni David) at marahil ay makikita ng Panginoon na ako ay pinahamak at pagpapalain ako dahil sa mga sumpang ito. (Buhay)
b. Si David ay lumago mula pa noong panahon ni Nabal.
c. Nang pinatay si Absalom, at natapos ang paghihimagsik, humingi ng awa si Shimei at ibinigay ito ni David sa kanya. II Sam 19: 16-23
d. Hindi nagtitiwala si David kay Shimei at binalaan niya si Solomon tungkol sa kanya. I Mga Hari 2: 8,9
e. Kinulong siya ni Solomon sa Jerusalem sa sakit ng kamatayan. I Mga Hari 2: 36-46

1. Sa pamamagitan ng paglalakad sa pag-ibig, hindi namin ibig sabihin na dapat kang magkaroon ng mga maiinit na init sa taong iyon, at hindi rin nangangahulugan na dapat kang magpanggap na hindi ka nasaktan o galit.
2. Upang lumakad sa pag-ibig ay nangangahulugang kontrolado mo ang iyong emosyon upang hindi ka gumanti, at pagkatapos ay tratuhin mo ang taong iyon sa paraang nais mong tratuhin ka.
a. Kapag nasaktan ko ang isang tao o nagagalit sa kanila, ayokong magalit sila sa akin, makaganti, magbayad sa akin, turuan mo ako ng isang aralin. Nais kong patawarin nila ako, kalimutan ito, at bigyan ako ng isa pang pagkakataon.
b. Nais kong ipagdasal sila para sa akin sa halip na sumpain ako.
3. Kung susundin natin ang Diyos sa lugar na ito at lalakad sa pag-ibig, mahahanap natin na ang pananakit at sakit na ating naranasan ay magtatagal - maaga o huli - at masasabi natin kasama si Jose: Ginawa ako ng Diyos na kalimutan at ginawa ako ng Diyos na mabunga.