ANG KRUS AT IDENTIFIKASYON

1. Ngunit, madalas nating hindi papansinin ang pinakadakilang mapagkukunan ng kapangyarihang magagamit sa tao - ang Krus ni Kristo.
I Cor 1: 17,18
a. Ayon sa talatang ito, nasa pangangaral ng Krus na nahanap ng mga naniniwala ang kapangyarihan ng Diyos.
b. Ang Krus ay isang inclusive term. Tumutukoy ito sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesukristo.
I Cor 15: 1-4
c. Kadalasan, ang mga Kristiyano ay hindi sabik na pag-aralan ang Krus - ang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus - sapagkat sa palagay nila ang ganoong pag-aaral ay para lamang sa mga bagong mananampalataya, sa palagay nila alam na nila ang lahat tungkol dito, o hindi nila nakikita kung paano ito nauugnay sa kanilang agarang pangangailangan, sa mga isyu na kinakaharap nila sa pang-araw-araw na buhay.
2. Sinasabi sa atin ng Rom 1:16 na ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan.
a. Ayon sa I Cor 1: 17,18 ang pangangaral ng ebanghelyo ay ang pangangaral ng Krus - ang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus. Sa pangangaral ng Krus ay ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan.
1. Sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo ang mga tao ay maligtas.
2. Ngunit may higit pa rito. Ang salitang kaligtasan (SOTERIA) ay nangangahulugang pagliligtas, pangangalaga, kaligtasan, pagpapagaling, wholeness o kagalingan.
b. Sa pamamagitan ng Krus ni Cristo, natugunan ng Diyos ang bawat pangangailangan ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaligtasan (paghahatid, pagpapanatili, kaligtasan, pagpapagaling, kapritso o katahimikan) para sa bawat bahagi ng ating pagkatao.
3. Ang mga Kristiyano ay nabigo sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagtatanong sa Diyos, na humihiling sa Diyos, na gawin ang mga bagay para sa kanila, binigyan sila ng mga bagay na naibigay na Niya sa pamamagitan ng kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus.
a. Hindi nila nakuha ang ninanais na mga resulta sapagkat humihiling sila sa Diyos na ibigay sa kanila kung ano ang naibigay Niya. Hindi ito isang katanungan ng pagbibigay ng Diyos. Meron na siya !!
b. Ito ay isang katanungan ng pag-alam kung ano ang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Krus at pagkatapos ay malaman kung paano lumakad sa katotohanan nito.
c. Lahat tayo ay nais na pag-aralan ang mga biyaya at pakinabang ng Kristiyanismo - paggaling, tagumpay laban sa kasalanan, pagliligtas, kaunlaran, atbp. - ngunit lahat iyan ay mga produkto ng Krus. Kadalasan, pinag-aaralan namin ang mga benepisyo bukod sa pinagmulan ng mga benepisyo at nakakakuha kami ng hindi magagandang resulta.
4. Kami ay maglaan ng ilang oras upang tingnan kung ano ang ibinigay ng Krus para sa amin at kung paano maglakad sa loob nito. Sa paggawa nito, makakaranas tayo ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay sa mas malaking antas.

1. Nilikha ka upang maging isang anak o anak na babae ng Diyos. Ef 1: 4,5
a. Ang Diyos ay isang Ama. Ang Bibliya ay kwento ng pagnanais ng Diyos para sa isang pamilya at ang haba ng pagpunta Niya upang makuha ang pamilyang iyon.
1. nilikha ng Diyos ang mundo upang mapuyahan ng Kanyang pamilya. Isa 45:18
2. Ginawa ng Diyos ang tao na tulad sa Kaniyang sarili kaya posible ang ugnayan. Gen 1:26
3. Ginawa ng Diyos ang tao na may kakayahang maging katulad ni Jesus na siyang huwaran o modelo para sa Kanyang pamilya. Rom 8:29
2. nilikha ng Diyos sina Adan at Eba, at dapat nilang buhayin ang pamilya ng Diyos.
a. Gayunpaman, ang unang tao, si Adan ay sumuway sa Diyos. Bilang pinuno ng lahi, naapektuhan ng kanyang mga aksyon ang buong tao sapagkat lahat tayo ay nasa Adan nang siya ay nagkasala. Gen 3: 6
1. Sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan, isang pangunahing pagbabago ang naganap sa mismong lupa pati na rin sa sangkatauhan. Gen 3: 17,18
2. Rom 5: 12 – Nang magkasala si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa buong sangkatauhan. Ang kanyang kasalanan ay kumalat sa kamatayan sa buong mundo, kaya't ang lahat ay nagsimulang tumanda at mamatay, para sa lahat ng nagkasala. (Buhay)
3. Ang unang anak na lalaki ni Adan, si Kain, ay pumatay sa kanyang kapatid at nagsinungaling tungkol dito. Gen 4: 1-9
4. Ang mga likha na ginawa sa imahe ng Diyos ay ipinapakita ngayon ang mga katangian ni Satanas. Juan 8:44; I Juan 3:12
b. Ang pangunahing pagbabago sa kalikasan ng tao ay naipasa sa nalalabi na lahi dahil ang bawat bagong henerasyon ay ipinanganak sa mga kalalakihan.
3. Ang paguusap na tulad nito ay tila walang kinalaman sa totoong buhay. Ngunit ang impormasyong ito ay isiniwalat ang pangunahing sanhi ng lahat ng aming mga problema bilang mga indibidwal at bilang isang lahi. Ito ang aming ugat na problema - sa iyo at sa akin.
a. Ipinanganak tayo sa isang bumagsak na lahi sa ilalim ng kontrol ni Satanas.
b. Ipinanganak tayo na may likas na kasalanan, at kapag naabot natin ang edad ng pananagutan, kusang-loob tayong naghihimagsik laban sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakasala. I Juan 3:10; Ef 2: 1-3
c. Ang resulta ng lahat ng ito ay ang kamatayan ay naghahari sa ating buhay. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan.
Rome 6: 23
d. Inililista ng Deut 28: 15-68 ang ilan sa maraming mga kahihinatnan ng kasalanan - kahirapan, kakulangan, karamdaman, hindi kasiyahan, kalungkutan sa pag-iisip at emosyonal, pagkasira ng pamilya, pagkalito, pagkawala, kahihiyan, atbp., Atbp.
4. Ang plano ng Diyos para sa isang pamilyang ginawa sa Kaniyang imahe (ang ating walang hanggang kapalaran) ay tila nabigo dahil sa pagpili ni Adan at sa nagresultang pagbagsak ng sangkatauhan.
a. Ang mga nilalang, nilalang, na ginawa para sa pakikisama sa Diyos, ay nahihiwalay sa Kanya sa pamamagitan ng kasalanan. Ang pakikipag-ugnayan, relasyon, at isang banal na Diyos ay wala sa tanong.
b. Ang mga nilalang, nilalang, nilikha sa larawan ng Diyos upang ipakita ang Kanyang kaluwalhatian ay mayroon nang likas na kasalanan at ipinakita ang mga katangian ni Satanas.
c. At, dahil matuwid ang Diyos, dapat Niyang parusahan ang kasalanan. Ngunit, ang tanging parusa na maaaring masiyahan ang banal na hustisya ay walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos.
5. Ang problema ng tao ay hindi lamang kung ano ang ginagawa niya, kung ano siya sa pagsilang. Ginagawa ng tao ang ginagawa niya, nagkakasala, dahil sa kung ano siya, isang makasalanan.
a. Ang solusyon ng Diyos sa lahat ng ito ay at ang Krus - ang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus.
b. Sa pamamagitan ng Krus ni Cristo, pakikitungo ng Diyos kung ano ang tao dahil sa kanyang unang pagsilang, kung ano ang ginagawa ng tao, at ang mga kahihinatnan ng dalawa.

1. Ang salitang pagkakakilanlan ay hindi matatagpuan sa Bibliya, ngunit ang prinsipyo ay. Gumagawa ang pagkakakilanlan tulad nito: Wala ako doon, ngunit ang nangyari doon ay nakakaapekto sa akin na parang naroroon ako.
a. Wala ako doon sa Hardin ng Eden kasama si Adan, ngunit ang nangyari doon ay nakakaapekto sa akin na para bang naroroon ako.
b. Itinuturo ng Bibliya ang ating ipinako sa krus kasama si Kristo (Gal 2:20), inilibing kasama natin si Kristo
(Roma 6: 4), at kami ay binuhay kasama ni Kristo (Efe 2: 5).
c. Wala kami doon, ngunit ang anumang nangyari sa Krus ay nakakaapekto sa amin na para bang naroroon tayo.
2. Upang matukoy ang talagang nangangahulugang gumawa ng magkapareho upang maaari mong isaalang-alang at gamutin ang pareho.
a. Nais ng Diyos na tratuhin tayo bilang mga anak, ngunit dahil sa ating bumagsak na likas na katangian at ating kasalanan, hindi Niya ito magawa.
b. Kaya, sa Krus, ginagamot ng Diyos si Jesus sa paraang dapat nating tratuhin.
1. Sa Krus si Jesus ay naging kung ano tayo upang tayo ay maging kung ano Siya.
2. Sa Krus ang lahat ng mga kahihinatnan ng ating kasalanan at pagsuway ay napunta kay Jesus upang ang lahat ng pagpapala na Kanya ay maaaring dumating sa atin.
3. Kung si Jesus ay naging kung ano tayo upang tayo ay maging kung ano Siya, ano si Jesus?
a. Si Jesus ay ang Diyos ay naging isang tao. Dalawang libong taon na ang nakalilipas, ang Ikalawang Tao ng Diyos na nagkatawang-tao o kumuha ng laman sa sinapupunan ni Maria upang Siya ay maipanganak sa mundong ito bilang isang tao.
1. Si Hesus ay hindi tumigil sa pagiging Diyos, sa halip, kumuha Siya ng isang buong likas na tao - espiritu, kaluluwa, at katawan. Siya ay at isang tao na may dalawang likas na katangian, tao at banal.
2. Siya ay at ganap na Diyos at ganap na tao. Siya ang 200% na tao.
b. Habang nasa mundo si Jesus ay hindi tumigil sa pagiging Diyos, ngunit hindi Siya nabuhay bilang Diyos. Nabuhay siya bilang isang tao.
Phil 2: 6-8; Mat 4: 1; Mat 8:24; Heb 2: 9,14
1. Si Hesus ay nabuhay bilang isang tao na kaisa sa Ama, nabubuhay sa pamamagitan ng buhay ng Diyos sa Kanyang espiritu ng tao. Juan 6:57; 14: 9-11
2. Si Jesus ang ating halimbawa kung paano ang isang tao, isang tao na kaisa ng Diyos, nabubuhay sa pamamagitan ng buhay ng Diyos sa Kanyang espiritu, nabubuhay at kumikilos. I Juan 2: 6
3. Kung ikaw ay ipinanganak na muli, kung ikaw ay isang Kristiyano, iyan ay ano ka - isang tao na may buhay na walang hanggan, ang buhay ng Diyos sa iyong espiritu. II Cor 5:17; I Juan 5: 11,12
4. Si Jesus ay naging isang tao upang Siya ay maaaring maging kapalit natin o maganap sa Krus.
a. Sa sandaling Siya ang pumalit sa ating lugar ay maaari Siyang makilala sa atin - lahat na tayo at lahat na tayo ay tinalian - at tratuhin tulad ng sa atin.
b. Pumunta si Jesus sa Krus para sa amin, ngunit napunta rin siya sa Krus na kami.
c. Sa Krus Siya ay naging isa sa kung ano tayo.
1. II Cor 5: 21 – Nasa kasalanan tayo kaya't dinala Niya sa ating sarili ang ating kasalanan. Ang taong si Hesus ay ginawang kasalanan.
2. Gal 3: 13 – Nasa ilalim kami ng sumpa kaya't kinilala ni Jesus ang katotohanan na tayo ay nasa ilalim ng sumpa. Ginawa siyang sumpa para sa amin.
d. Nang makilala ni Jesus sa amin sa Krus ay dapat pakitunguhan Siya ng Diyos bilang tayo. Ang poot ng Diyos laban sa ating mga kasalanan ay ibinuhos sa Kanya. Nang tiningnan ng Diyos si Jesus sa Krus, nakita Niya kami.
5. Nawala tayo sa kasalanan at mga bunga nito, nawala sa kamatayan, at sa ilalim ng isang sumpa. Walang kapangyarihan kaming palayain ang aming sarili. Rom 5: 6
a. Ano ang solusyon ng Diyos? Sa Krus sumali si Jesus sa atin sa aming bumagsak, nawala na kondisyon upang mailabas Niya tayo.
1. Sapagkat si Jesus ay at ang Diyos sa parehong panahon na Siya ay at tao, ang halaga ng Kanyang pagkatao ay ganoon upang masiyahan ang mga pag-aangkin ng hustisya laban sa atin.
2. Sa sandaling nabayaran ang presyo para sa ating kasalanan, dahil wala Siyang kasalanan sa Kanyang sarili, nagawa si Jesus na lumabas sa kasalanan, kamatayan, at ang mga kahihinatnan nito sa atin.
3. Kapag naniniwala ang isang tao kay Hesus ang mga resulta ng Krus ay magkakaroon ng bisa para sa taong iyon.
b. Nakilala tayo ni Jesus upang makilala natin Siya.
1. Nakilala niya ang ating kawalan ng katotohanan upang magkaroon tayo ng Kanyang katuwiran.
2. Nakilala niya ang ating kamatayan upang magkaroon tayo ng Kanyang buhay.
3. Nakilala niya ang ating sakit, sa ating kakulangan, upang magkaroon tayo ng Kanyang kalusugan at pagkakaloob.
6. Sa Krus si Jesus ay naging kung ano tayo upang tayo ay maging kung ano Siya, ang taong si Jesus. Ano ang ibig sabihin ng maging katulad ng taong si Jesus?
a. Nangangahulugan ito na maging isang literal na anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsilang. Juan 1:12; I Juan 5: 1
b. Nangangahulugan ito na magkaroon ka ng buhay ng Diyos sa iyo upang mabuhay ka ayon sa nais ng Diyos. I Juan 5: 11,12;
II Alagang Hayop 1: 4; I Juan 2: 6
c. Nangangahulugan ito na maging matuwid o tama sa Diyos - sa tamang katayuan sa Diyos. II Cor 5:21; Rom 5: 18,19
d. Nangangahulugan ito na maging malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa lahat ng mga anyo nito. Rom 6: 8-10
e. Nangangahulugan ito na maging naaayon sa imahe ni Jesus - upang maging katulad Niya sa ugali at kapangyarihan.
Rom 8:29; I Juan 3: 2

1. Ngunit, dahil sa aming kasalanan at sa aming bumagsak na kalagayan sa pamamagitan ng aming unang kapanganakan, hindi kami naging kwalipikado. Ang solusyon ng Diyos ay ang Krus - ang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus.
2. Sa Krus si Jesus ay naging magkapareho sa atin upang tayo ay maging magkapareho sa Kanya, ang taong si Jesus, ang perpektong anak.
a. Si Jesus ay nakilala sa amin upang makilala tayo sa Kanya at sa gayon ay maaari nating isaalang-alang o tratuhin katulad ng sa Kanya.
b. Kung ipinanganak ka muli, nakikita ka ng Diyos na magkapareho sa lalaking si Jesus. Kapag tiningnan ka niya nakikita niya si Jesus.
c. Nakikita tayo ng Ama bilang banal at walang kapintasan - tulad ni Hesus - sapagkat nakikita Niya tayo na nakikilala kasama si Jesus, kay Jesus, na nagkakaisa kay Jesus. Col 1:22
d. Kung paanong si Hesus ay may perpektong pagtitiwala at kalayaan sa presensya ng Kanyang Ama, mayroon din tayong parehong kalayaan at kumpiyansa. Heb 4:16
3. Sa Krus Pinagtrato ng Diyos si Jesus sa paraang dapat nating tratuhin kaya ngayon niya tayo pakikitunguhan sa paraang tratuhin ni Jesus.
4. Sa Krus, sa pamamagitan ng pagkilala, isang palitan ang ginawa.
a. Si Jesus ay naging kung ano tayo upang tayo ay maging ano Siya - banal, matuwid na mga anak ng Diyos.
b. Ang lahat ng dapat na dumating sa amin kay Adan bilang mga miyembro ng isang bumagsak na lahi ay napunta kay Kristo sa Krus upang ang lahat ng mayroon Siya at bilang isang perpektong anak ay maaaring lumapit sa amin.
5. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito sa atin ngayon - ang katotohanang nakilala si Hesus sa atin upang makilala tayo sa Kanya - upang maisaalang-alang tayo at tratuhin ang katulad Niya?
a. Nangangahulugan ito na ikaw ay ganap na katanggap-tanggap at tinanggap ng Ama.
b. Nangangahulugan ito ng kasalanan at lahat ng uri ng kamatayan na hatid nito - karamdaman, kahirapan, pagkalumbay, takot, kahihiyan, atbp. - Wala nang karapatang mangibabaw sa iyo.
1. Ang sahod ng kasalanan ay may karapatan sa iyong buhay bago ka ipinanganak muli dahil isinilang ka sa isang bumagsak na lahi (ikaw ay nasa Adan) at ikaw ay nagkasala ng kasalanan.
2. Ngunit, ang iyong kasalanan ay pinarusahan, binabayaran. Hindi ka pa nagkasala, at wala ka na kay Adan, sa isang pagkahulog na lahi, ikaw ay kay Cristo.
6. Ang lahat ng ito ay dapat maging bahagi ng aming karanasan. Paano nangyari iyon?
a. Kailangan muna nating malaman kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng pagkilala at ang Krus ni Cristo.
b. Pagkatapos ay dapat nating malaman na lumakad sa ilaw nito.
c. Iyon ang dahilan kung bakit gumugugol tayo ng oras upang pag-aralan ang Krus ni Cristo.