MAGING YAN SALAMAT

download PDF
Maluwalhati ang DIYOS SA PAMAMARAAN
PRAISE AT IMPOSSIBLE SITUATIONS
MABUTI ANG PAGSUSULIT SA US FOKUS
WALA AY ISANG IRREVERSIBLE
MABUTI ANG NAGSUSULI SA USANG PANG-ISIP
PAMAMARAAN ANG PAGSUSULIT SA ENYO
PRAISE MAGProtektahan ang SALITA
HUWAG GUMAWA NG BAIT
MAGING WISE SA SAKSYON NI SATANAS
ANG ISANG BUHAY NG DEVIL
PAULO AT ANG KAHULAYAN
MAGING YAN SALAMAT

1. Hindi ito isang emosyonal na tugon sa iyong sitwasyon. Sa halip ito ay isang batas na pang-batas, isang pagpipilian. Pinili mo
purihin o kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung sino Siya at kung ano ang ginagawa niya. Hab 3: 17-19
a. Ang papuri ay angkop na tugon sa Diyos. Palaging naaangkop na purihin Siya para sa Kanyang kabutihan
at ang Kanyang mga kamangha-manghang gawa. Aw 107: 8,15,21,31
b. Ang salitang salitang ugat ng salitang Griyego na madalas na isinalin ang papuri sa Bagong Tipan ay AINEO. Ito
ay nangangahulugang magsasabi ng isang kwento o salaysay. Pinupuri namin ang Diyos sa harap ng mga hamon sa buhay sa pamamagitan ng pagkuwento
ng Kanyang pag-ibig o pakikipag-usap tungkol sa Kanyang pagkatao at Kanyang mga gawa.
c. Ang pagbuo ng ugali ng patuloy na papuri sa Diyos ay nangangailangan ng pagsisikap. Ngunit sulit ang pagsisikap dahil
purihin hindi lamang niluluwalhati ang Diyos, binubuksan nito ang pintuan sa Kanyang tulong at kapangyarihan sa iyong sitwasyon. Aw 50:23
2. Heb 13: 15 – Sa pamamagitan Niya samakatuwid patuloy tayo at sa lahat ng mga oras mag-alay sa Diyos ng isang sakripisyo ng
papuri, na siyang bunga ng mga labi na nagpapasalamat at kinikilala at niluluwalhati ang Kanyang pangalan. (Amp)
a. Ang mga salitang ito ay unang isinulat sa mga mananampalataya ng mga Hudyo na pamilyar sa sistema ng mga sakripisyo sa Templo.
Sa ilalim ng Kautusan ni Moises ay nag-alay sila ng isang sakripisyo na kilala bilang isang pasasalamat. Lev 7:12; 22:29
1. Ang mga handog na pasasalamat ay ginawa kapag maayos ang mga bagay upang matulungan silang maalala ang Diyos. Ang mga ito
ginawa din ang mga handog kapag lumitaw ang mga problema upang matulungan silang mapanatili ang kanilang pokus sa Diyos
pagkakaroon kasama nila at ang Kanyang pagpayag na tulungan sila.
2. Ang mga orihinal na mambabasa ng Hebreo ay nahaharap sa pagtaas ng presyon upang talikuran si Jesus
Mesias. Ang mensahe na kanilang narinig mula sa Heb 13:15 ay: Kapag nahaharap ka sa problema, purihin
at salamat sa Diyos. Tutulungan ka nitong manatiling nakatuon sa Kanyang presensya sa iyo at sa Kanyang tulong patungo
hindi mahalaga kung ano ang dumating sa iyong paraan.
b. Marami kaming napag-usapan tungkol sa isang insidente na naitala sa II Cron 20 kung saan Haring Josaphat at kanyang
ang kaharian, ang Juda, ay humarap sa labis na pag-atake mula sa mas malaki at mas malakas na puwersa.
1. Hinanap nila ang Diyos at sinabi Niya: Gagawin ko ang hindi mo magawa. Samakatuwid, ang labanan ay akin, hindi
sa iyo (v15-17). Nagpunta sila sa pakikipaglaban kasama ang mga papuri na nasa unahan ng hukbo. Ang mga hukbo ng kaaway
nagsimulang makipaglaban sa kanilang sarili at ang Juda ay nanalo nang hindi nagpaputok ng isang shot, isang solusyon at kinalabasan
hindi nila maisip. Ang kanilang tagumpay ay inilarawan bilang nagagalak sa kanilang mga kaaway. v27
2. Pansinin kung ano ang ipinahayag ng mga papuri habang nagpupunta sa labanan: v21 – Nang magkaroon siya (ni Josafat)
kumunsulta sa mga tao, hinirang niya ang mga mang-aawit na umawit sa Panginoon at purihin Siya sa kanilang
banal na mga kasuutan ng banal, habang sila ay lumabas sa harap ng hukbo, na sinasabi, Pasalamatan ang Panginoon, sapagkat
Ang Kanyang awa at maibiging-kabaitan ay nagtatagal magpakailanman (Amp).
A. Si Juda ay pinamunuan ng pasasalamat o pasasalamat. Ang magpasalamat sa isang tao ay magpahayag ng pasasalamat.
Ang magpapasalamat ay nangangahulugang maging labis na pagpapahalaga sa kabaitan o mga natanggap na benepisyo.
B. Sa bawat sitwasyon ay laging may isang bagay upang pasalamatan ang Diyos sa kabutihang nagawa niya, ang
mabuti na ginagawa niya, at ang mabuting gagawin Niya.
3. Sa araling ito ay tapusin natin ang ating talakayan tungkol sa pagpupuri sa Diyos ng patuloy sa pamamagitan ng pagtingin sa
kahalagahan ng pagiging pasasalamat sa Diyos.

1. Hindi lamang sumulat si Pablo sa mga Kristiyanong Hebreo, sumulat siya sa mga taga-Tesalonica, isa pang pangkat ng mga naniniwala
nakakaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Sinabi niya sa kanila: magalak, manalangin, magpasalamat. I Thess 5: 16-18
a. v16 – Magalak palagi. Marami kaming nasabi tungkol sa salitang ito na "magalak". Hindi ito tumutukoy sa isang emosyon,
ngunit sa isang estado ng pag-iisip. Maging "magsaya" na puno, o magsaya (hikayatin) ang iyong sarili sa mga kadahilanang ikaw
may pag-asa. Rom 12:12; II Cor 6:10; Santiago 1: 2
b. v17 – Manalangin nang walang tigil: Maging walang tigil sa pagdarasalpagdarasal na may tiyaga (Amp). Iniisip natin
TCC - 943
2
panalangin bilang humihingi ng mga bagay. Gayunpaman, ang pagdarasal ay nakikipagtulungan sa Diyos (mga aralin para sa isa pang araw).
Ang paghingi ng isang bagay ay isang paraan upang manalangin. Ang pasasalamat at papuri (pagsasaya) ay isa pang paraan upang
manalangin. Ang ginawa ng mga papuri na lumabas sa unahan ng hukbo sa II Cronica ay ang pagdarasal.
c. v18 – Salamat sa [Diyos] sa lahat – anuman ang mga pangyayari, magpasalamat at magbigay
salamat; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo [na] kay Cristo Jesus (Amp). Ito ay kalooban ng Diyos para sa atin
na pinasalamatan namin Siya sa bawat sitwasyon.
2. Alam natin na isinagawa ni Pablo ang ipinangangaral niya. Pinuri niya, nanalangin at nagpasalamat sa Diyos noong siya ay
nabilanggo sa lungsod ng Filipos at mararangal na inihatid ng kapangyarihan ng Diyos. Gawa 16: 16-34
a. Sa kanyang liham sa Filipos na isinulat mga sampung taon mamaya habang siya ay nabilanggo sa Roma, ginawa ni Paul
malinaw na alam niya na ang papuri at pasasalamat ay bahagi ng mabisang panalangin.
1. Alalahanin, kung hindi ginawa ni Pablo kung ano ang inutusan niya sa iba na gawin sa kanyang mga akda, kung gayon siya ay isang
mapagkunwari. Hindi sana gagamitin ng Diyos ang isang mapagkunwari upang magsulat ng dalawang-katlo ng Bagong Tipan.
2. Fil 4: 4-6 – Pinayuhan niya ang mga Kristiyano na magsaya (parehong salita na tinukoy natin nang maaga) palagi at sa
gumawa ng mga kahilingan sa Diyos nang may pasasalamat. Ayon kay Paul at ng Banal na Espiritu nagpapasalamat kami
Diyos kapag nagdarasal tayo, bago tayo makakita ng mga resulta. Ang ideya sa Griego ay may mapagpasalamat na wika.
b. Pansinin din na ito ang lunas ni Paul para mag-alala (o mag-ingat). Ang salitang maingat ay pareho
salitang ginamit ni Jesus sa Matt 6:25 nang pinayuhan niya ang mga mananampalataya na huwag mag-alala. Ang salitang Griyego na ugat
ay nangangahulugang gumuhit sa iba't ibang direksyon. Mayroon itong ideya ng pagkagambala.
c. Kapag lumitaw ang mga pangyayari na nagdudulot ng takot at pagkabahala, sinabi ni Paul: Ituon ang iyong pokus sa Diyos
papuri at pasasalamat. Iyon ang sinabi ni Jesus: Huwag mag-isip tungkol sa kung saan ang pagkakaloob
nanggaling sa. Ituon ang iyong pokus sa iyong Ama sa Langit na nag-aalaga ng sarili. Mat 6: 26-34
3. Isinulat din ni Pablo ang mga salitang ito nang siya ay nasa bilangguan sa Roma: Magpasalamat kayo. Tandaan na sinabi niyang "maging"
nagpapasalamat kumpara sa pakiramdam na nagpapasalamat.
a. Col 3:15 – At pagsasanay na magpasalamat (Williams); Alamin din, na magpasalamat (Knox); At maging
nagpapasalamat – nagpapasalamat, laging nagbibigay ng papuri sa Diyos (Amp).
b. Mayroong palaging isang bagay na dapat ipagpasalamat sa bawat sitwasyon – ang mabuting ginawa ng Diyos, ang
mabuti na ginagawa niya, at ang mabuting gagawin Niya. Kung bubuo ka at nabubuhay na may isang saloobin ng
ang pasasalamat ay pinadali nitong purihin ang Panginoon kahit gaano pa ang iyong nararamdaman o kung ano ang nakikita mo.

1. Ang ating laman ay hindi natural na nagpapasalamat. Nakatuon tayo sa sarili at pinangungunahan ng nararamdaman natin sa sandaling ito.
a. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating turuan ang mga bata na maging mapasalamatan at magpapasalamat. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating gawin
tulungan silang malaman na kontrolin ang kanilang mga emosyon at itigil ang paghagis ng mga tantrums. Ang ugali na ito ay hindi lamang
"umalis ka". Kapag nakikita natin ang "masama" at "masama ang pakiramdam" ang huling bagay na nais nating gawin ay ang pagpapahayag ng pasasalamat.
b. Dapat nating piliin na magpasalamat, pumili upang magpahayag ng pagpapasalamat sa Diyos. I Tes 5: 18 – Gawin itong a
ugali upang magpasalamat sa Diyos. (Williams)
2. Upang maging mapagpasalamat sa gitna ng isang mahirap na kalagayan, kailangan mong malaman kung paano tumingin sa likod ng Diyos
nakaraang tulong at inaabangan ang Kanyang hinaharap na tulong upang maayos na masuri ang iyong sitwasyon sa kasalukuyang sandali.
a. Dapat nating makita ang malaking larawan. Ang iyong pinakamasamang problema ay hindi ang iyong agarang krisis. Ang iyong pinakadakilang
ang problema ay nagkasala ka sa kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at wala kang magagawa tungkol dito.
1. Ngunit inalis ng Diyos ang iyong pinakamasamang problema. Tinubos ka niya sa pamamagitan ng pagbabayad ng presyo para sa iyong
kasalanan upang maaari itong hugasan ang layo at makakatanggap ka ng buhay na walang hanggan.
2. Ayon sa Bibliya dapat nating pasalamatan ang Diyos na tayo ay tinubos. Nasa loob ka na
ugali ng pasasalamat sa Diyos sa nagawa na niya para sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, libing at
muling pagkabuhay? Ps 107: 1,2 – Salamat sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nagpapatuloy magpakailanman.
Iyon ang dapat sabihin ng mga nai-save ng Panginoon (NCV).
b. Dapat din nating mailagay ang buhay na ito at ang mga problema nito sa tamang pananaw. Marami pa to
buhay kaysa sa buhay na ito. Mayroon kaming isang hinaharap at isang pag-asa sa buhay na darating.
TCC - 943
3
1. Si Pablo ay itinaas sa gitna ng napakahirap na mga pangyayari dahil napagtanto niya iyon
kung ihahambing sa kawalang-hanggan, ang mga paghihirap sa buhay ay hindi malaki. II Cor 4:17; Rom 8:18
2. Alam mo ba na ang pinakamahusay na darating pa, una sa Langit at pagkatapos ay sa bagong lupa? Paano
madalas na nagpapasalamat ka sa Diyos sa kung ano ang naghihintay sa iyo dahil natubos ka?
3. Kung wala kang ugali sa pagpapasalamat sa Diyos sa nagawa na niya at para sa kung ano ang mas mahirap gawin
salamat sa Kanya sa gitna ng kasalukuyang paghihirap. Isaalang-alang ang Israel patungo sa Kanaan.
a. Labis silang iniligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Egypt. Ngunit sa sandaling sila ay dumaan sa Pulang Dagat
ang buhay ay hindi napunta nang eksakto tulad ng naisip nila. Kailangang maglakbay sila sa isang bulubunduking rehiyon ng disyerto
at harapin ang lahat ng mga hamon na ipinakita ng naturang kapaligiran.
1. Sa puntong ito sa oras na nakita ng Israel ang makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos na nagpakita sa paghikayat kay Paraon
upang palayain ang mga ito, nahati ang Pulang Dagat, isang haligi ng apoy at ulap upang maprotektahan at gabayan sila. Diyos
ay ipinangako din: Aalisin kita mula sa Ehipto at dadalhin kita sa Canaan. Ginawa niya ang kalahati nito.
Walang dahilan upang isipin na hindi Niya gagawin ang natitira.
2. Ngunit nang nakatagpo nila ang kanilang unang hadlang tatlong araw mula sa Egypt (hindi maiiwasang tubig)
tumugon sila sa pamamagitan ng pagbulong (Ex 15: 23,24). Ang pagbulung-bulungan o pagreklamo ay nangangahulugang pagbulong sa
kawalang-kasiyahan. Ito ay kabaligtaran ng pasasalamat o pasasalamat.
b. Ito ay isang tunay, potensyal na nakamamatay na krisis. Ngunit maaari nilang ipakilala sa Diyos ang kanilang kahilingan
na may pasasalamat. At maaari nilang hikayatin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pasasalamat sa Kanya sa paghahatid
sila mula sa pagka-alipin ng Egypt at pinupuri Siya sa kahanga-hangang lupain sa unahan.
1. Mapapalakas nito ang kanilang pagtitiwala na tutulungan niya sila ngayon, sa kasalukuyang krisis.
Sa halip ay magrereklamo at magreklamo sila hanggang sa Canaan. Walang isa
halimbawa sa kanila ng pagpapasalamat at pagpuri sa Diyos pagkatapos ng kanilang pagdiriwang pagkatapos ng Pulang Dagat. Ex 15: 1-21
2. Sa Roma 1: 18-32 inilarawan ni Pablo ang isang pababang pag-uugali ng pag-uugali ng tao na humahantong sa pagtanggi ng
Ang Diyos at pagpapabagal ng sangkatauhan sa lalong mapangwasak na mga gawa (mga aralin para sa isa pang araw).
A. Ngunit ang proseso ay nagsisimula sa hindi pagluwalhati at pagpapasalamat sa Diyos. v21 – Gayunpaman hindi sila nag-alok
siya bilang Diyos alinman sa papuri o pasasalamat (ika-20 Sig).
B. Kung ang Israel ay nagkakaroon ng ugali ng pasasalamat habang naglalakbay sila sa Canaan ay magkakaroon ito
pinanatili silang huwag mahulog sa kasalanan sa ibang mga lugar na naitala sa banal na kasulatan. I Cor 10: 6-11
c. Ang nangyari sa Israel talaga. Ngunit tinawag itong pagtubos, at inilalarawan nito kung ano ang mayroon ang Diyos
nagawa para sa atin (Ex 6: 6; 15: 13). Kami, tulad nila, ay may maraming dapat pasalamatan kahit na ano ang ating harapin.
1. Maaari nating pasalamatan ang Diyos na iniligtas niya tayo mula sa kaharian ng kadiliman at ginawa natin Siya
mga anak na lalaki sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaari naming pasalamatan Siya na mayroon kaming isang magandang tahanan na naghihintay
tayo, una sa Langit at pagkatapos ay sa mundo na bago.
2. Mayroon tayong makasaysayang halimbawa ng pag-aalaga ng Diyos sa Kanyang tinubos na Israel na hinarap nila ang
ang mga hamon ng buhay sa isang kasalanan ay sinumpa ang ilang. Nagkaroon sila ng pagkain, tubig, proteksyon at gabay.
A. Nabigo silang magpasalamat at purihin ang Diyos sa Kanyang paglalaan kahit na pagkatapos nilang makita ito. Sa huli
gastos sa kanila ang Lupang Pangako sapagkat nagtayo sila ng ugali ng hindi paniniwala sa kanilang sarili.
B. Ang kanilang halimbawa ay naitala upang hindi tayo magkakapareho ng mga pagkakamali. Ipinapakita nito ang halaga
ng pag-aaral na magalak at magpasalamat sa Diyos sa pagtubos sa atin, pasasalamat sa Kanya para sa ating kinabukasan, at
nagpapasalamat sa Kanya na Siya ay kasama natin at para sa atin at papagtaguhin tayo hanggang sa mailabas Niya tayo.
4. Mayroong palaging isang bagay na dapat magpasalamat sa Diyos sa bawat sitwasyon: Ang kabutihang nagawa niya, ay ginagawa at
gagawin. Sumulat si Pablo ng pagbibigay pasasalamat sa lahat ng mga bagay. Efe 5:20
a. Kailangan muna nating limasin ang hindi pagkakaunawaan ng talatang ito. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay nangangahulugan na magpasalamat sa Diyos sa
mabuti at masama sa iyong buhay sapagkat ang lahat ay nagmula sa Diyos maging direkta o hindi tuwiran.
1. Iyon ay hindi tama. Ang masama ay hindi dumating sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti. Si Jesus, sino
Diyos at ipinapakita sa amin ang Diyos, na nagsabi na Ginawa lamang niya ang ginawa ng Kanyang Ama (Juan 14: 9; 5:19;
atbp.) Hindi kailanman ginawa o pinayagan ang masama sa sinuman sa panahon ng Kanyang ministeryo sa lupa. (mga aralin para sa isa pang araw)
2. Nabubuhay tayo sa isang sinumpaang lupa, isang pinsala sa mundo sa pamamagitan ng kasalanan at masamang bagay ang nangyayari. Ngunit ang Diyos ay makakaya
kunin ang masama at gamitin ito upang magdala ng mabuti. Rom 8:28
TCC - 943
4
A. Maaari tayong magpapasalamat bago natin makita sapagkat nagbibigay ng halimbawa ang banal na halimbawa ng halimbawa kung paano
Gumagana ang Diyos sa katotohanan ng buhay sa isang napinsalang mundo.
B. Juan 6: 11 – Nagpasalamat si Jesus para sa limang tinapay at dalawang isda sa harap ng limang libong lalaki
kasama ang mga kababaihan at mga bata dahil alam niya na "hindi sapat" ay maaaring maging "higit pa sa
sapat ”sa mga kamay ng Kanyang Ama.
b. Ang Lumang Tipan ay isinulat upang bigyan kami ng mga dahilan upang umasa kahit sa mga pinakamalaking hamon sa buhay (Rom
15: 4). Ipinapakita nito sa amin kung paano gumagana ang Diyos sa likod ng mga eksena upang magdala ng paglaya sa Kanyang bayan.
1. Makikita natin na ang Israel ay maaaring magpasalamat sa Pulang Dagat, hindi sa balakid nito
ipinakita ngunit para sa gagawin ng Diyos - hatiin ito, iligtas sila at sirain ang kanilang kalaban.
2. Makikita natin na ang tabak na nagdala sa bukid upang patayin si David ay naging instrumento na dati
putulin ang ulo ni Goliath. Makikita natin na ang tatlong hukbo na dumating laban kay Josias at
Ang Juda ay malito at papatayin ang bawat isa, isang solusyon na hindi nila naiisip.
c. Ang mga insidente na ito (at marami pang iba) ay naitala upang magbigay ng inspirasyon sa amin upang pasalamatan at purihin ang Diyos sa
kasalukuyan sandali dahil, kahit na hindi tayo makakakita ng isang paraan, makakaya niya. Maaari niya at maging masama sa mabuti.

1. Kapag tinitingnan mo ang isang imposible na sitwasyon maaari itong mukhang walang pag-asa. Ngunit walang bagay na tulad ng isang
Walang pag-asang sitwasyon para sa mga nakakakilala sa Diyos ng pag-asa. Walang mas malaki kaysa sa Diyos. Lahat ng pagkawala ay
pansamantala. May gantimpala alinman sa buhay na ito o sa darating na buhay. Rom 15:13
a. Kung nasanay ka sa pagpasalamat sa Diyos na iniligtas ka niya sa kasalanan at nagbigay ng hinaharap at pag-asa
para sa iyo sa buhay na darating, kung na naging bahagi ng iyong kamalayan, makakatulong ito sa iyo na purihin
Siya sa kasalukuyang sandali.
b. Makakatulong ito na panatilihing nakatuon ang iyong isip sa katotohanan dahil ito ay tunay: ang Diyos ay sumasa iyo at para sa iyo at
nais na magtrabaho sa iyong sitwasyon upang magawa ang pinakamataas na kabutihan at maximum na kaluwalhatian sa labas nito.
c. Ang pagpapasalamat at pagpuri ay panatilihin ang mga kadahilanan na mayroon tayong pag-asa sa harap natin. Makakatulong ito na panatilihin mo ang iyong pagtuon
Ang kapangyarihan ng Diyos at pangako ng paglalaan sa iyong kalagayan. Pag-asa ay susuportahan ka sa pamamagitan ng
pinakamadilim na oras ng buhay.
2. Sa seryeng ito napatingin kami sa maraming mga halimbawa ng mga taong nagpasalamat at pinuri ang Diyos sa mukha
ng napakahirap na mga hamon at kapwa nakataas sa itaas at nasa labas ng mga pagsubok.
a. Alamin natin sa kanilang mga halimbawa at maging mapagpasalamat na mga tao na patuloy na nagpapasalamat at pumupuri sa Diyos
anuman ang nakikita natin o kung ano ang nararamdaman natin.
b. Aw 50: 32 – Sinumang nag-aalok ng papuri ay niluluwalhati ako at inihanda niya ang paraan upang maipakita ko sa kanya ang aking
kaligtasan. (NIV)