Tungkol sa Ministri na ito

Sa itaas, makikita mo ang ilang mga karagdagang pahina. Ang bawat pahina ay idinisenyo upang mabigyan ka ng isang mas buong pananaw sa ministeryo na ito.

Kami ay isang ministeryo sa pagtuturo, na pinangunahan ni Diane Kannady.

Ang aming pangitain ay mai-publish ang regalo na ibinigay ng Diyos sa amin ng bawat magagamit na teknolohiya.
Nilalayon naming maisakatuparan ito sa pamamagitan ng internet. Nagturo kami sa mga simbahan, miting, bilangguan, at mga sentro ng rehab.
Nakakilala kami lingguhan sa Biyernes na may isang pangkat na magkakaibang mga background at denominasyon.
Namumuhunan kami sa mga naghahangad ng pag-unawa sa salita ng Diyos.
Ang ministeryo na ito ay gumagawa ng mga libro at iba pang anyo ng media upang mapasulong ang SALITA ng Diyos.

Mga Kayamanan kay Cristo