KATAWAN NG ESPIRITU

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO

1. Lumikha ng Makapangyarihang Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Siya
ginawa ang lupa na maging tahanan para sa Kanyang pamilya. Ef 1: 4,5; Isa 45:18
a. Ang plano ay tila hindi masubaybayan kapag pinili ng sangkatauhan ang kalayaan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan.
Nang nagkasala sina Adan at tao kay Adan, isang sumpa ng katiwalian at kamatayan ang pumasok sa buong materyal
paglikha. Ang mga kalalakihan ay naging hindi karapat-dapat para sa mga anak na lalaki at ang mundo ay hindi na angkop na tahanan para sa Diyos at sa Kanya
pamilya. Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 8:20; atbp.
b. Ang pagliko ng mga kaganapan ay hindi nagulat sa Diyos. May plano siyang isipin upang harapin ito Ang plano ng
pagtubos sa pamamagitan ni Kristo. Si Jesus ang Kordero na pinatay mula sa pundasyon ng mundo. Rev 13: 8
1. Ang pagtubos ay nagbibigay ng kaligtasan o kaligtasan mula sa pagkaalipin sa katiwalian at kamatayan at
ibalik ang tao at ang mundo sa aming nilikha na layunin. II Tim 1: 9,10; Tito 1: 2; atbp.
2. Ang Kristiyanismo ay tungkol sa Diyos na nagsasama ng mga kalalakihan at kababaihan at ibinabalik sa atin ang nais Niyang gawin sa atin
na sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na nagtatrabaho sa atin.
2. Nanalangin si apostol Pablo para sa mga Kristiyano na magkaroon tayo ng paghahayag mula sa Diyos at malaman ang kadakilaan
ng Kanyang kapangyarihan sa at sa mga naniniwala. Efe 1: 16-19
a. Ang kapangyarihang iyon ay ang Diyos Mismo, na nagtatrabaho sa atin upang palitan tayo, ibalik, at magtrabaho sa pamamagitan natin. Ito ang
ang parehong kapangyarihan na nagbangon kay Cristo mula sa mga patay, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Efe 1:20; Rom 8:11
b. Hinamon ni Pablo ang mga mananampalataya: Alam mo bang ang iyong katawan ay ang templo ng Espiritu Santo? I Cor 6:19
1. Pansinin ang salin na ito: Hindi ka ba namamalayan na ang iyong katawan ay isang templo ng Banal na Espiritu na
nasa iyo ba? (Williams)
2. Kung si Jesus ang iyong Panginoon ngayon, kung gayon ang Diyos ay nasa iyo! Ngunit nakatira ka ba sa kamalayan na ikaw
ay pinipilit ng Makapangyarihang Diyos at na ang Kaniyang kapangyarihan ay nasa iyo upang magtrabaho sa loob at sa pamamagitan mo?
c. Kami ay nagsasalita ng ilang oras upang tingnan kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Kanyang kapangyarihan sa amin upang madagdagan ang aming
ang kamalayan ng katotohanan na ito at gawing mas makakaya tayong makipagtulungan sa Kanya habang Siya ay nagtatrabaho.
3. Ang gabi bago si Hesus ay ipinako sa krus (sa tinatawag nating Huling Hapunan) Nagbahagi siya ng maraming impormasyon
kasama ang Kanyang mga disipulo na naglalayong ihanda sila para sa katotohanan na malapit na Siya ay iiwan sila.
a. Juan 14: 16,17; 26 – Sinabi sa kanila ni Jesus na bibigyan sila ng Ama ng Banal na Espiritu (isa pang katulad
Mismo). Sinabi ni Jesus na ang Banal na Espiritu ay sumama sa kanila, ngunit makakasama na sila pagkatapos na Siya ay umalis.
b. Mga Gawa 1: 3-5 – Si Jesus ay ipinako sa krus, bumangon mula sa mga patay, at gumugol pa ng apat na pung araw kasama ang Kanyang mga alagad
bago bumalik sa Langit. Bago pa man sila iwan ni Jesus, sinabi niya sa Kanyang mga alagad na maghintay sa Jerusalem
hanggang sa natanggap nila ang pangako ng Ama at nabautismuhan sa Espiritu Santo. Ang kaganapang ito
naganap sampung araw mamaya sa Pista ng Pentekostes (Gawa 2: 1-4).
c. Upang lubos na pahalagahan ang kapangyarihan sa atin (ang Banal na Espiritu) at kung ano Siya ay nasa atin upang gawin dapat
maunawaan na ang Bagong Tipan ay nagtuturo ng dalawang magkakaibang karanasan sa Banal na Espiritu
ipinanganak ng Espiritu at nabinyagan kasama o sa Espiritu.
1. Mahirap itong talakayin dahil mayroon kaming halos 2,000 taon ng iba't ibang mga tradisyon na
umunlad, na may malawak na magkakaibang pananaw tungkol sa Banal na Espiritu at kung ano ang ibig sabihin
ipinanganak at nabautismuhan sa Banal na Espiritu. Ang talakayang ito ay lalong kumplikado sa pamamagitan ng katotohanan na
maraming magkakaibang pananaw ang nabuo tungkol sa bautismo sa tubig at ang layunin nito.
2. Dapat nating suriin nang mabuti ang Bibliya at maging handa na tanggapin ang patotoo nito kaysa sa atin
karanasan o aming background ng denominasyon. Dapat nating isaalang-alang kung ano ang lahat ng mga salitang ito at
ang mga karanasan na nilalayon sa mga taong nabuhay at lumakad sa mga araw ni Jesus at ng Kanyang mga alagad.

1. Matt 3: 1-12 – Si Juan Bautista ay isinugo ng Diyos upang ihanda ang Israel na tanggapin ang ipinangako na Manunubos. Siya
ipinangaral: Magsisi ka para sa kaharian ay malapit na at bautismuhan ang mga nangungumpisal ng kanilang mga kasalanan. Paglahok
sa binyag ni Juan ay nangangahulugang ang indibidwal ay naniniwala na ang pagdating ng Panginoon ay malapit at naghahanda para dito.
a. Kalimutan ang nalalaman mo tungkol sa binyag at pag-isipan kung ano ang ibig sabihin nito sa
mga tao sa panahon ni Juan. Ang pagbibinyag sa kanila ay nangangahulugang pag-aaplay ng tubig para sa paglilinis ng seremonyal.
Ito ay isang karaniwang kasanayan sa mga Hudyo, pati na rin ang iba pang mga kultura sa araw na iyon.
1. Ang mga Judio ay naghugas ng buong tao (o mga bahagi nito), damit, sisidlan, kagamitan, at kasangkapan
isang simbolo ng paglilinis mula sa karumihan. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay hugasan upang ihanda sila
para sa kanilang gawain bilang mga saserdote (Ex 29: 4; Lev 8: 6). Hugasan ng Israel ang kanilang mga damit upang maghanda para sa Panginoon
upang salubungin sila sa Bundok Sinai matapos silang umalis sa Egypt (Ex 19: 10,11).
2. Sa panahon ni Hesus, ang mga Pariseo ay mayroon ng lahat ng uri ng mga patakaran tungkol sa paghuhugas. Marcos 7: 3 – Sila
nagreklamo na ang mga alagad ni Jesus ay hindi naghugas sa mga pulso (literal na kahulugan). Hindi ito
ordinaryong paglilinis ng mga kamay. Ito ay isang paghuhugas ng seremonya na isinasagawa ng mga Fariseo.
b. Ang salitang bautismo ay isang salin ng pagsasalin ng salitang Griego na bapto na literal na nangangahulugang lumubog. Mayroon ito
ang ideya ng paglubog, pagbagsak, at paglabas. Ibinato ni Juan ang mga tao nang binyagan siya. v16
1. Sa oras na ang mga manuskritong Greek ng Bagong Tipan ay isinalin sa Ingles noong 1611
ang binyag ng sanggol sa pamamagitan ng pagwiwisik ay ang pagkakasunud-sunod ng araw at ang mga tagasalin ay gumawa ng isang Ingles
salita mula sa salitang Griyego sa halip na isalin ito.
2. Ang tagapakinig ni Juan Bautista ay nakaunawa sa kanya na sabihin: Nililinis kita ng seremonya sa pamamagitan ng paglulubog
ikaw sa tubig bilang paghahanda para sa pagparito ng Panginoon, ngunit ang Isa ay darating na susunod sa akin
linisin ka ng Espiritu Santo. v11
c. Matt 4:17; Marcos 1:15 - Nang sinimulan ni Jesus ang Kanyang publikong ministeryo ang Kanyang mga unang salita ay: Magsisi at
naniniwala sa malapit na ang kaharian.
2. Sa Juan 3: 3-5 Inilahad niya na maliban kung ang isang tao ay ipinanganak muli ay hindi niya makita o makapasok sa kaharian ng Diyos.
Ipinanganak muli sa Griyego ay literal na ipinanganak mula sa itaas. Sa v6 nilinaw ni Jesus na tinutukoy Niya
isang kilos na isinagawa sa isang tao sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos.
a. Ang bagong kapanganakan ay isang panloob na pagbabagong-anyo ng immaterial na bahagi ng mga tao na nagawa
sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. Nagbabago ito ng mga kalalakihan at kababaihan mula sa mga makasalanang
mga anak, mula sa hindi matuwid hanggang sa matuwid, mula sa patay hanggang sa buhay. (Mga Aralin para sa isa pang araw.)
b. v5 – Sinabi ni Jesus na ang isang tao ay dapat na ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Ang ilang maling interpretasyon sa ito sa
nangangahulugan na dapat tayong mabautismuhan upang mai-save. Hindi pinag-uusapan ni Jesus ang likas na tubig.
1. Tandaan, ang mga ito ay mga taong pamilyar sa seremonyal na paghuhugas upang sumimbolo sa paglilinis.
Alam nila na, upang makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan nilang malinis ng kasalanan. Kaya ang pagguhit
ang aksyon ng Espiritu ng Diyos sa mga tao bilang kahulugan ng paglilinis ng tubig.
2. Gumagamit ang Bibliya ng maraming larawan ng salita upang maiparating ang mga katotohanan sa espirituwal. Wala sa sarili nila
sapat. Ngunit, sama-sama silang tinutulungan kaming maunawaan kung paano nakikipag-ugnay ang isang Walang-hanggan na Diyos
nilalang tulad ng ating sarili.
A. Mayroon tayong higit pa sa isang ligal na ugnayan sa Diyos. Mayroon kaming isang buhay o organic
relasyon sa Diyos. Sumasali tayo sa Kanyang buhay at Espiritu. Isang bagay sa Kanya sa atin
bilang isang resulta na ipanganak muli.
B. Ipinanganak tayo muli, hindi sa pamamagitan ng likas na tubig ng binyag, ngunit sa pamamagitan ng pagkilos ng
Holy Ghost kapag naniniwala kami kay Jesus. Ito ay isang supernatural na pangyayari.
c. Sa buong Kanyang ministeryo ginamit ni Jesus ang tubig bilang isang larawan ng salita ng kung ano ang Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal
Ang Espiritu ay magagawa sa mga naniniwala sa Kanya. (Tandaan, Inihambing niya ang binyag sa
ang Banal na Espiritu sa binyag ni Juan kung saan niya ibabad ang tubig sa mga tao. Gawa 1: 5)
1. Juan 4: 9-14 – Sa pakikipag-usap sa babaeng Samaritano sa balon, pinagkakaiba ni Jesus ang natural na tubig
at ang mga epekto nito sa tubig na nabubuhay ay bibigyan niya ng kahit anong inumin ng tubig na ibibigay ko
TCC - 981
3
hindi na muling uhaw.
2. Juan 6: 35 – Kalaunan nilinaw ni Jesus na ang tubig na ito ay natanggap sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya.
3. Juan 7: 37-39 – Binanggit ni Hesus ang Banal na Espiritu bilang buhay na tubig na dadaloy mula sa tiyan
yaong mga tumanggap sa Kanya.
d. Sa Juan 3: 5 tinutukoy ni Jesus ang paglilinis, paglilinis ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng
Salita ng Diyos. Kapag naniniwala ang mga tao sa Salita ng Diyos hinggil sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus at sa Kanya
sakripisyo, ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa ng bagong pagsilang sa kanila. I Alagang Hayop 1:23; Santiago 1:18
3. Bahagi ng ministeryo ni Jesus bago ang Krus ay ihanda ang Kanyang mga alagad para sa mga pagbabago sa relasyon
sa pagitan ng Diyos at ng tao bilang resulta ng Kanyang kamatayan. Ang mga tao ay magiging literal na anak ng Diyos sa pamamagitan ng pakikilahok
Ang kanyang walang sakit, buhay na walang hanggan.
a. Karamihan sa itinuro sa kanila ni Jesus ay binibigyang diin ang pangangailangan ng panloob (kumpara sa panlabas) na pagbabago.
Sa loob ng tatlong taon ang mga alagad ay lumakad kasama si Jesus ay pinapanood nila nang paulit-ulit
kasama ang mga Fariseo na panlabas na malinis. (Mga Aralin para sa isa pang araw).
b. Matt 23: 26-28 – Ang pangunahing pag-uusig na ibinato ni Jesus laban sa kanila ay ang pagtingin nila sa mga ito
sa labas, ngunit hindi sa loob. Ang panlabas na paglilinis ng likas na tubig ay hindi maitatama ang problemang iyon.
Sila (tulad nating lahat) ay nangangailangan ng panloob na pagbabagong-anyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
4. Juan 13: 5-9 – Sa Huling Hapunan hinugasan ni Jesus ang paa ng Kanyang mga alagad upang ilarawan na ang mga mananampalataya ay dapat maglingkod
isa't isa. Si Jesus ay gumawa ng isang pahayag na nauugnay sa aming talakayan nang tumanggi si Pedro sa Panginoon. v8–
Maliban kung hugasan kita, wala kang bahagi sa [sa] Meno makisama sa Akin. (Amp)
a. Kahit na kinuha ng mga alagad ang mga salita ni Jesus upang ibig sabihin ay kailangan niyang bigyan sila ng isang paliguan ng tubig upang
ang mga ito upang maging malinis na sapat para sa kaharian, nilinis ni Jesus ang anumang pagkalito sa gabi.
b. Inihayag ni Jesus kung paano niya nililinis (nililinis) ng tao ang Kanyang Salita (Juan 15: 3). Kapag natapos niya ang
gabi na may dalangin sa Kanyang makalangit na Ama, ipinagdasal ni Jesus na pakabanalin Siya ng Ama
mga tagasunod sa Kanyang Salita (Juan 17:17). Ang pagpapabanal ay isang iba't ibang salitang Griyego kaysa linisin, ngunit ang
ang ideya ay magkatulad (upang linisin o mabalaan)
5. Ito ay naaayon sa ipinahayag ni Pablo. Alalahanin, personal na itinuro ni Pablo ang mensahe niya
ipinangaral ni Hesus Mismo. Gal 1: 11,12
a. Efe 5: 25-27 – Sinulat ni Pablo na si Jesus ay nagbigay ng Kaniyang sarili hanggang sa kamatayan sa Krus upang pakabanalin
at linisin ang simbahan (mananampalataya) sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng Salita.
1. Ang pagpapabanal ay ang salitang ginamit sa Juan 17:17. Ang kalinisan ay nangangahulugang maglinis (literal o makasagisag)
at ginagamit ng Dugo ni Cristo na naglilinis o naglilinis sa atin mula sa kasalanan (I Juan 1: 7,9).
2. Ang paghuhugas ay mula sa salitang Griyego para maligo, maligo. Sinasalita ito tungkol sa paglilinis na kinakailangan
lugar sa kaligtasan.
b. Tito 3: 5 – Sinulat ni Pablo na ang Diyos ay nagliligtas sa atin, hindi dahil sa anumang matuwid na gawa na nagawa natin, ngunit
ayon sa Kanyang awa sa pamamagitan ng paghuhugas sa amin sa pamamagitan ng pagbabagong-buhay ng (sa pamamagitan ng) Espiritu Santo.
1. Ang paghuhugas ay ang parehong salita na ginamit sa Efe 5:26. Ang pagbabagong-buhay ay mula sa isang salitang Greek na literal
nangangahulugan ng pagsilang muli o bagong pagsilang.
2. Kapag naniniwala tayo sa Salita ng Diyos patungkol kay Jesus at sa Krus, ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng
Ang Salita ay nagbigay-buhay sa atin o nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa ating patay na espiritu ng tao at tayo ay muling ipinanganak.
6. Ang bautismo sa tubig ay isang panlabas na simbolo o tanda ng panloob na pagbabago na ginawa ng Banal na Espiritu
ang Salita ng Diyos kapag ang isang tao ay naniniwala kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon (mga aralin para sa isa pang araw).
a. Sa pamamagitan ng binyag tinukoy mo ang katotohanan na ikaw ay tumalikod mula sa iyong dating buhay na pamumuhay para sa sarili sa a
bagong buhay ng pamumuhay para sa Diyos. Tinawag ito ni Pedro na sagot ng isang mabuting budhi sa Diyos.
b. I Alaga 3: 21 – Ang Bautismo, na isang pigura [ng kanilang paglaya], ay ngayon din ay nagliligtas sa iyo [mula sa loob
mga tanong at takot], hindi sa pamamagitan ng pag-alis ng panlabas na marumi sa katawan (maligo), kundi sa pamamagitan ng [pagbibigay
sa iyo ng sagot ng isang mabuti at malinaw na budhi [sa kalinisan at kapayapaan] sa harap ng Diyos, [sapagkat ipinakikita mo ang iyong pinaniniwalaan na sa iyo] sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus
Si Kristo. (Amp)

1. Lucas 24: 44-48 – Matapos ang Kaniyang kamatayan at muling pagkabuhay ay ipinaliwanag ni Jesus sa kanila mula sa Banal na Kasulatan na
Ang kanyang kamatayan ay nakitungo sa kasalanan at ang mga tao ay maaaring malinis ngayon mula sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Tumawag siya
ipangangaral nila ang kapatawaran o pagtanggal ng kasalanan na karapat-dapat sa mga tao para sa kaharian.
a. Marcos 16: 15,16 – Bilang bahagi ng huling tagubilin ni Jesus sa Kanyang mga alagad bago Siya bumalik sa Langit,
Sinabi niya sa kanila na ipangaral ang ebanghelyo na tiniyak sa kanila na siya na naniniwala at nabautismuhan ay maliligtas.
b. Pansinin, nauna ang paniniwala sa pagbibinyag. Sinabi pa ni Jesus na ang hindi naniniwala (sa kabaligtaran
upang hindi mabautismuhan) ay mapapahamak.
2. Mga Gawa 2: 38 – Ang talatang ito ay ginagamit ng ilan upang sabihin na maliban kung ikaw ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus na ikaw
hindi nai-save Ang tanging paraan upang maabot ang konklusyon na ito ay sa pamamagitan ng pagkuha ng talatang ito sa konteksto ng
lahat ng iba pa ay sinasabi ng Bagong Tipan tungkol sa kaligtasan, bagong pagsilang, at bautismo sa tubig.
a. Si Pedro, na gumawa ng pahayag, ay narinig ang bawat taludtod na binanggit namin hanggang ngayon (maliban sa mga salita ni Pablo
dahil hindi pa siya isang Kristiyano). Narinig niya ang sinabi ni Jesus: Magsisi at maniwala. Alam niya iyon
Ang kapatawaran ng kasalanan ay nagmumula sa paniniwala na hindi binyag.
1. Ang mga taong ito ay nabinyagan matapos silang maniwala – Kung gayon ang mga, na tinanggap ang kanyang mensahe,
nabautismuhan (v41, Berkeley). Ang salitang "para" sa Griyego ay eis na nangangahulugang "sapagkat".
2. v38 – Magpabinyag sa lupa ng pagtatapat mo ng paniniwala kay… Jesus. (Wuest)
b. Mga Gawa 3: 12-26 – Sa susunod na naitala na sermon ni Pedro ay muli niyang ipinangaral ang pagkabuhay na mag-uli at sinabi sa
karamihan ng tao na sa pamamagitan ni Jesus ang kanilang mga kasalanan ay maaaring matanggal. Ipinangaral niya ang Salita ng Diyos kaya sila
maniniwala ito (v19).
c. Mga Gawa 10 – Sa pamamagitan ng isang serye ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari, dinala ng Panginoon si Pedro sa Caesarea kung saan siya
ipinangaral ang ebanghelyo sa isang maginoong pamilya. Sa Mga Gawa 11, si Peter, na bumalik sa Jerusalem, ay nagsalaysay kung ano ang nangyari
lugar sa iba pang mga apostol. Sasabihin namin sa susunod na linggo, ngunit tandaan ang mga puntong ito.
1. Mga Gawa 10: 42,43 – Ipinangaral ni Pedro kay Cornelio at sa kanyang pamilya na ang pagpuksa (pagpapatawad) ng
ang mga kasalanan ay nagmumula sa paniniwala kay Jesus. Wala siyang sinabi tungkol sa bautismo sa tubig na nagligtas sa kanila.
2. Mga Gawa 11: 13,14 – Ipinadala si Pedro upang sabihin sa mga Gentil ang mga salitang makapagbibigay sa kanila ng kaligtasan.
d. Mga Gawa 8: 5-8; 12 – Si Felipe ay nagpunta sa Samaria upang ipangaral kay Hesus na ang mga tao ay naniwala at nabinyagan.
1. Mga Gawa 8: 26-35 – Sa tagubilin ng Panginoong si Philip ay nagtungo sa timog sa Gaza at nakilala ang isang taga-Etiopia
bating na nagbabasa ng Aklat ni Isaias. Ginamit ito ni Felipe upang ipangaral kay Jesus ang lalaki.
2. Mga Gawa 8: 36,37 – Ang lalaki ay nais na mabinyagan sa tubig. Ang tugon ni Philip ay: Kung naniniwala ka
sa buong puso, maaari kang mabinyagan. Ang paniniwala ay nauna sa binyag.