GUMAWA NG ISANG FRAMEWORK

1. Malapit na ang pagbabalik ni Jesus at binalaan Niya ang Kanyang mga tagasunod na ang mga taon na umaakay sa Kanyang pagbabalik ay minarkahan ng patuloy na magulong oras ng kaguluhan kasama ang labis na panlilinlang sa relihiyon. Matt 24: 4-31
a. Maraming salita ang Salita ng Diyos tungkol sa mga kondisyon sa mundo kapag bumalik si Jesus. Ipinapahiwatig ng Bibliya na magkakaroon ng isang pandaigdigang pamahalaan at ekonomiya sa lugar na may isang relihiyosong sistema na sumasalungat sa Makapangyarihang Diyos at niyayakap ang tunay na huwad na kristo, isang tao na karaniwang kilala bilang Antikristo. Rev 13
b. Ang kaguluhan at panlilinlang na mamarkahan sa mga taong ito ay nagmumula sa isang pagtaas sa buong mundo ng pagtanggi sa Diyos ng Bibliya kasama ang gawain ng pag-akit ng mga espiritu na may mga doktrinang may diyablo. I Tim 4: 1-2
1. Habang ang mundo ay nag-iiwan sa Diyos, ang pag-uugali ng tao ay lalong lumulubha at ang mga isip ay nagiging reprobate (o hindi makagawa ng mga pagpapasya sa sarili nitong pinakamainam na interes). Rom 1: 18-32; II Tim 3: 1-8 2. Bago ibalik ng Panginoon ang mga kalalakihan at kababaihan "ay magugustuhan ang kasiyahan higit sa Diyos. Sila ay kumikilos na parang sila ay relihiyoso, ngunit tanggihan ang kapangyarihan na maaaring gumawa ng mga banal sa kanila ”(II Tim 3: 4-5, NLT).
c. Ang mga kondisyong ito ay nakalagay sa mundo sa sandaling ito. Dapat nating harapin ang mga epekto ng malawak na kawalan ng diyos at panlilinlang sa lipunan. Kailangan nating kilalanin ang mga huwad na kristiyano at mga bulaang propeta na nagtuturo ng mga maling ebanghel. Ang totoong Panginoong Jesus ay ipinahayag sa Bibliya.
2. Maaari nating gawin ang isang serye sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga kondisyon sa mundo sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit hindi iyan ang aming layunin ngayon. Sinusubukan kong pukawin ka na basahin ang Bagong Tipan. Pansinin ang puntong ito.
a. II Thess 2: 1-12 — Si Paul (na personal na itinuro ni Jesus, Gal 1: 11-12) ay sumulat na, na humahantong sa pagbabalik ng Panginoon, magkakaroon ng pagbagsak (paghihimagsik). Ang mga pagnanasa sa kalalakihan at mga kasinungalingan ni Satanas ay mag-uudyok sa kanila na tanggihan ang Katotohanan (Hesukristo) na pabor sa Antikristo, ang isang walang batas, ang tao ng kasalanan.
b. Isinulat ni Pablo ang mga salitang ito upang iwasto ang mga maling turo hinggil sa pagbabalik ni Kristo na nakakaapekto sa mga naniniwala sa lungsod ng Tesalonica. Sa harap ng kung ano ang darating sa mundo, hinimok sila ni Pablo na tumayo nang matatag at humawak sa mga tradisyon na itinuro sa kanila. II Thess 2:15
1. Gumamit si Paul ng isang salita na nangangahulugang magpadala sa Greek. Sa pamamagitan ng paggamit ng salitang ito (tradisyon) nilinaw ni Pablo na ang itinuro niya ay hindi nagmula sa kanya. Inangkin niya ang Banal na awtoridad para sa kanyang mga turo (Diksyonaryo ng Vine). I Cor 11: 2; I Cor 11:23; II Tim 3:16
2. Sa madaling salita, pinayuhan ni Pablo ang mga mananampalataya na ito na hawakan ang Salita ng Diyos na ibinigay niya at ng iba pang mga apostol sa pamamagitan ng sinalita at nakasulat na salita: Hawakan nang mahigpit ang turo na naibigay sa iyo, sa pamamagitan ng aking mga salita o sa pamamagitan ng aking mga titik (II Thess 2:15, Conybeare).
3. Sinimulan namin ang seryeng ito sa pamamagitan ng pagturo na sinabi ni Jesus kapag ang pagdurusa bago ang kanyang pagbabalik ay nagsisimula na dumating sa mundo marami ang malalampasan ng gulat at takot. Ngunit pinayuhan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na huwag magalala o matakot sa mga nangyari. Lucas 21: 9; Lucas 21: 25-26
a. Sinabi niya na kapag nakita mo ang mga bagay na ito ay nagsisimula nang maghanap ng itaas, itaas ang iyong mga ulo (o tulad ng sinasabi sa Griyego, masigla sa masayang pag-asa) dahil malapit na ang pagtubos. Lucas 21:28
b. Ang mga nakakatakot na araw ay mas maaga para sa mundong ito. Ngunit kung nauunawaan mo ang nangyayari at bakit, hindi ka maiyak sa takot. Binibigyan tayo ng Bibliya ng impormasyon na kailangan natin upang maging maligaya sa harap ng problema.
c. Ang Bibliya ay isinulat upang ibunyag ang Diyos at ang Kanyang plano ng pagtubos o ang kaligtasan na ibinigay Niya sa pamamagitan ni Jesus. Ang bawat libro at liham (liham) ay nagdaragdag o sumusulong sa kuwento sa ilang paraan.
1. Nilikha ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at ginawa Niyang lupa ang mundo upang maging tahanan para sa Kanyang sarili at Kanyang pamilya. Ef 1: 4-5; Isa 45:18; Aw 115: 16
2. Nang ang unang tao (Adan) ay sumuway sa Diyos, ang kasalanan at kamatayan ay pumasok sa sangkatauhan at ang isang sumpa ng katiwalian at kamatayan ay pumasok sa tahanan ng pamilya. Ni ang sangkatauhan o ang lupa ay ayon sa inilaan ng Diyos na maging sila. Gen 2:17; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 5:19; Rom 8:20; atbp.
A. Ang ganitong mga kaganapan ay hindi nagulat sa Diyos. Mayroon na siyang plano upang alisin ang mga pinsala na ginawa ng paghihimagsik ng tao — Ang kanyang plano upang mailigtas tayo sa pamamagitan ng pagtubos. Ang pagtubos ay nangangahulugang isang paglaya o paglaya sa pagbabayad ng isang pantubos.
B. Ang salita ay ginagamit para sa kaligtasan na mayroon tayo at sa pamamagitan ni Jesus. Rom 3:24; Rom 8:23;
I Cor 1:30; Efe 1: 7; Efe 1:14; Ef 4:30; Col 1:14; Heb 9:15
d. Si Jesus ay naparito sa mundo dalawang libong taon na ang nakalilipas upang magbayad para sa kasalanan at magbukas ng daan para sa lahat na sumasampalataya sa Kanya at sa Kanyang sakripisyo upang mabago mula sa mga makasalanan sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Siya ay muling babalik at ibalik ang mundo sa isang angkop na tahanan na walang hanggan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya.

1. Sa simula, nilikha ng Diyos ang mga langit at lupa, ang tahanan ng pamilya. Nilikha niya ang mga unang miyembro ng pamilya, sina Adan at Eva, na binigyan sila ng pamamahala (awtoridad sa mundo). Gen 1: 1; Gen 1:26
a. Inatasan niya sila na ipanatili ang nalalabi sa pamilya sa pamamagitan ng likas na mga proseso at sakupin ang mundo (gamitin ang malawak na mapagkukunan nito) upang makabuo ng isang paraan ng pamumuhay na nagbibigay-maluwalhating Diyos. Gen 1: 27-28
b. Sina Adan at Eva ay nakikibahagi sa makabuluhang gawain at nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa isa't isa at ang Makapangyarihang Diyos sa kanilang magagandang tahanan — hanggang sa sinira ito ng kasalanan. Gen 2-3
c. Sinimulan ng Panginoon na ilabas ang Kanyang plano upang alisin ang mga pinsala na ginawa ng paghihimagsik ng tao sa pamamagitan ni Jesus at pagtubos (Gen 3:15). Hinimok niya ang mga kalalakihan na panatilihin ang isang nakasulat na tala habang siya ay unti-unting nagsiwalat ng planong ito (Gen 5: 1). Ang talaang ito ay lumaki sa alam natin bilang Lumang Tipan.
2. Si Jesus ay ipinanganak sa pangkat ng mga tao na ginamit ng Diyos upang mag-ipon at mapanatili ang Kanyang nakasulat na tala, ang mga Hudyo (Rom 3: 2; 9: 4; atbp.). Alam ng mga unang tagasunod ni Jesus (ang mga apostol) mula sa mga sinulat na ito mula sa mga propeta, na ibabalik ng Manunubos ang mundo sa mga kondisyon ng pre-kasalanan, at ang Diyos at ang tao ay muling magkasama sa tahanan ng pamilya (Isa 35: 1-7; Isa 51: 3; Isa 55: 12-13; Isa 65:17; atbp.
a. Mat 24: 3 — Ilang araw bago ipinako si Jesus sa krus ay tinanong Siya ng kanyang mga apostol kung ano ang mga palatandaan na ipakikilala na ang Kanyang pagbabalik at ang katapusan ng mundo ay malapit na.
1. Ang salitang Griyego na isinalin na mundo ay aion o edad: Ano ang magiging tanda ng iyong pagdating at ng wakas - iyon ay, pagkumpleto, pagkatapos - ng kapanahunan (Mat. 24: 3, Amp).
2. Dahil ang pagkahulog ng tao tayo ay nasa edad kung saan ang mga bagay ay hindi tulad ng inilaan ng Diyos sa kanila dahil sa kasalanan. Ang edad na ito ay magtatapos kapag bumalik si Jesus. Naiintindihan iyon ng kanyang mga apostol.
b. Sa Kanyang sagot ay nakalista si Jesus ng ilang mga nakababahalang mga palatandaan, kasama ang pagdurusa tulad ng mundo ay hindi pa nakita (Mat. 24: 21-22). Ang kanyang mga apostol ay hindi naligaw dahil alam nila mula sa Lumang Tipan na kahit na ang isang oras ng kapahamakan ay mangunguna sa pagbabago ng mundo, gagawin ito ng bayan ng Diyos (Zac. 14: 1-3; Joel 2: 10-11; Joel 2: 28-32; atbp.
3. Ang Bagong Tipan ay isinulat ng mga nakasaksi (o malapit na mga kasama ng mga nakasaksi) ni Jesus, ang Manunubos. Naunawaan ng mga lalaking ito na ang isang plano ay nagbabago at ang pananaw na ito ay sumasailalim sa kanilang mga sulatin. a. Kapag nabasa natin ang kanilang mga sulat ay nakikita natin na nabuhay sila sa kamalayan na ang mundo, tulad nito, ay magwawakas. Inaasahan nilang babalik ang Panginoon at kumpletuhin ang plano ng pagtubos. b. Tinuruan ng mga apostol ang mga taong sumampalataya kay Cristo sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na gawin ito, pinayuhan silang pamunuan ang kanilang buhay sa ilaw ng katotohanan na ito. Isaalang-alang ang mga halimbawang ito.
1. Sumulat si Pablo: I Cor 7: 29-31 — Ngayon ay sabihin ko ito, mahal na mga kapatid: Ang oras na nananatili ay maikli, kaya't hindi dapat hayaan ng mga mag-asawa ang pag-aasawa. Ang kaligayahan o kalungkutan o kayamanan ay hindi dapat pigilan ang sinuman sa paggawa ng gawain ng Diyos. Yaong sa madalas na pakikipag-ugnay sa mga bagay ng mundo ay dapat gumamit ng mga ito nang hindi nakakabit sa kanila (NLT), sapagkat ang mundong ito sa kasalukuyang porma ay lumilipas (NIV).
2. Sumulat si Pablo: Rom 13: 11-12 — Ang isa pang dahilan sa pamumuhay nang tama ay alam mo kung gaano ito kahuli; nauubos ang oras. Gumising, para sa pagdating ng ating kaligtasan (panghuling paglaya, AMP) ay malapit na kaysa sa una nating pinaniwalaan ... malapit na ang araw ng kaligtasan (NLT).
3. Sumulat si James: Santiago 5: 7 — Mahal na mga kapatid, dapat kang maging mapagpasensya habang hinihintay mo ang pagbabalik ng Panginoon ... at magtagumpay, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na (NLT).
4. Sumulat si Pedro: I Alagang 4: 7-Ngunit ang katapusan at wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na; panatilihin ang maayos na pag-iisip at pagpipigil sa sarili at samakatuwid ay para sa [pagsasagawa ng] panalangin [Amp].
5. Sumulat si Juan: I Juan 2: 18 — Ito ang huling oras — oras [ang katapusan ng panahong ito]. At tulad ng iyong narinig na darating si Antikristo [siya na tutol kay Cristo sa pangkat ni Kristo], kahit na maraming mga antikristo ang bumangon, na nagpapatunay sa aming paniniwala na ito ang pangwakas (wakas) oras (Amp).
6. Sumulat si Judas: Judas 14,17,18,20 — Narito, ang Panginoon ay darating kasama ang libu-libong mga banal niya… dapat mong alalahanin kung ano ang sinabi sa iyo ng mga apostol ng ating Panginoon, na sa mga huling panahon ay magkakaroon ng mga mapanunuya layunin sa buhay ay masiyahan sa kanilang sarili sa bawat masamang paraan na maisip ... Ngunit ikaw ay dapat na magpatuloy upang mabuo ang iyong buhay sa pundasyon ng iyong banal na pananampalataya (NLT).
4. Ang mga huling araw, ang katapusan ng panahong ito, nagsimula nang dumating si Jesus sa mundo dalawang libong taon na ang nakalilipas upang simulan ang plano ng pagtubos sa pamamagitan ng pagkamatay ng kasalanan. Heb 9: 26-28 — Dumating siya minsan para sa lahat ng oras, sa pagtatapos ng edad, upang tanggalin ang kapangyarihan ng kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang hain na kamatayan para sa atin ... Siya ay darating muli (NLT) ... upang magdala ng buong kaligtasan sa mga taong ay (sabik, patuloy at matiyaga) na naghihintay para sa kanya (Amp).
a. Bakit napakaraming oras sa pagitan ng una at ikalawang pagdating ni Jesus? Binanggit ni Peter ang isyung ito: Hindi talaga mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na babalik, tulad ng iniisip ng ilang tao. Hindi, siya ay mapagpasensya para sa iyo. Hindi niya nais na may mapahamak, kaya't binibigyan niya ng mas maraming oras ang lahat upang magsisi (II Ped 3: 9, NLT).
b. May ideya ba ang mga apostol kung hanggang kailan ito? Nalaman nila na hindi na babalik si Jesus mula nang inutusan Niya sila na ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo na pinakamalaki ng Imperyong Romano. Sinabi rin ni Jesus ang maraming mga talinhaga tungkol sa isang panginoon na umalis sa isang malaking panahon, gayunpaman inaasahan na ang kanyang mga lingkod ay mananatiling tapat. Mat 25: 14-30; atbp.
1. Dahil ang paghihimagsik ni Adam na karamihan sa mga tao ay nabuhay at namatay na may kamalayan na mayroong higit pa sa buhay kaysa sa buhay na ito at darating ang isang araw ng pagpapanumbalik. Job 19:25; Dan 12: 9; Gawa 3:21
2. Mayroong isang bagay na napaka-malusog tungkol sa inaasahan at inaasahan ang pagbabalik ng Panginoon. Makakatulong ito na panatilihin mong tama ang iyong mga priyoridad at magkaroon ng tamang pananaw sa buhay na ito.
c. Tingnan natin kung ano ang isinulat ng dalawa sa mga lalaking ito, sina Peter at Juan tungkol sa pagtatapos ng plano ng Diyos.
5. Sumulat si Pedro: Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating bilang isang magnanakaw sa gabi; kung saan ang langit ay lilipas ng isang malaking ingay, at ang mga elemento ay matutunaw ng mainit na init, ang lupa at ang mga gawa na naroroon ay susunugin ... lahat ng mga bagay na ito ay malulusaw, at ang mga elemento ay matutunaw. init (II Alagang Hayop 3: 10-12, KJV).
a. Ang talatang ito ay paminsan-minsang mali na nangangahulugan na ang lupa ay masisira sa apoy kapag bumalik ang Panginoon. Ngunit hindi inilalarawan ni Pedro ang pagkawasak. Inilalarawan niya ang pagbabagong-anyo. Magsasalita at linisin ng Diyos ang mga pisikal na elemento na bumubuo sa mundong ito ng apoy ng Kanyang Salita. Jer 23:29
1. Ang layo ay binubuo ng dalawang salitang Greek na nangangahulugang darating o dumaan. Nagdadala ito ng ideya ng pagpasa mula sa isang kondisyon o estado sa iba pa. Hindi ito nangangahulugang tumigil sa pagkakaroon. Ang mga elemento ay isang salitang Griyego na nangangahulugang pinaka pangunahing mga sangkap ng pisikal na mundo (mga atomo, molekula).
2. Dapat matunaw (v10), matunaw (v11-12) ay magkatulad na salitang Griyego at nangangahulugang magpakawala (Juan 11: 44 - pakawalan siya at palayain). Nasusunog, sa pinakaunang mga manuskrito ng Greek, ay isang salitang nangangahulugang natagpuan o ipinakita. Ang ideya ay ang pagkakalantad ng katiwalian para sa layunin ng pag-alis.
3. Dapat matunaw (v12) ay ang salitang Greek na teko. Nakukuha namin ang aming salitang Ingles na matunaw mula dito. Inilabas ng taglamig ang pagkakahawak nito kapag ang tagsibol ng tagsibol ay nagtatakda. Ang korupsyon at kamatayan ay maglalabas ng kanilang mahigpit na pagkakahawak sa mundong ito at ang lupa ay makakawala mula sa pagkaalipin sa pareho.
b. II Alagang Hayop 3: 13 — Si Pedro ay nahaharap sa pagkamatay ng isang martir na may kumpiyansa na ang langit at ang lupa ay gagawing bago ayon sa pangako ng Diyos. Ginamit niya ang salitang Greek na kaino para sa bago. Ito ay nangangahulugang bago sa kalidad o anyo kumpara sa bago sa oras (ang parehong salita ay ginagamit para sa isang bagong nilalang sa II Cor 5:17).
6. Nang si apostol Juan ay isang matandang lalaki ay binigyan siya ng isang pangitain sa pagkumpleto ng plano ng pagtubos na naitala niya sa Aklat ng Pahayag. Nakita niya ang bagong langit at bagong lupa: Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa: sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay nawala (Rev 21: 1, KJV).
a. Ginamit ni Juan ang parehong salitang Griego para sa bago tulad ni Pedro. At sa Rev 21: 5 Sinulat ni Juan na narinig niya ang ipinahayag ng Panginoon: Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay (KJV). Pansinin, hindi sinabi ng Diyos na ginagawa Niya ang lahat ng mga bagong bagay. Sinabi niya na ginagawa Niya kung ano ang mayroon nang bago sa kalidad at higit na mataas sa pagkatao.
1. Nang tinawag ni Juan ang ating kasalukuyang mundo ang unang langit at lupa ginamit niya ang salitang Greek na protot na nangangahulugang una sa oras o lugar. Ang salitang Ingles na prototype (o pattern) ay nagmula sa salitang ito. Ang kasalukuyang mundo ay ang huwaran para sa darating.
2. Ang lumipas ay ang parehong salitang Greek na ginamit ni Pedro. May ideya ang pagpasa mula sa isang kondisyon patungo sa isa pa. Ginamit ni Pablo ang parehong salita nang sumulat siya ng mga bagong nilalang kay Cristo na nawala ang mga lumang bagay (II Cor 5:17). Hindi sila tumitigil na umiiral - nagbabago ang kanilang espirituwal na kondisyon.
b. Nasaksihan ni Juan ang pagtatapos ng plano ng pagtubos nang ibagsak ng kabisera ng lungsod ng Langit ang hindi nakikitang kaharian sa mundong ito (ginawang bago). Narinig ni Juan ang isang tinig na nagpapahayag:
1. (Ang tahanan ng Diyos) ay kabilang sa kanyang bayan! Mamumuhay siya kasama nila, at sila ang magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ang makakasama nila. Aalisin niya ang lahat ng kanilang kalungkutan, at wala nang kamatayan o kalungkutan o pag-iyak o sakit ... ang lumang mundo at ang kasamaan nito ay nawala nang tuluyan. Rev 21: 3-4, NLT
2. Ang Bibliya ay nagsisimula sa Diyos sa mundo kasama ang Kanyang tao na si Adan at nagtatapos ito sa Diyos sa mundo kasama ang Kanyang pamilya ng tinubos na mga anak na lalaki at babae, natapos ang plano ng pagtubos. Rev 21-22

1. Ang isang balangkas para sa isang bahay ay nagtatakda ng mga hangganan at mga limitasyon sa mga pintuan at bintana na kumokontrol sa kung anong papasok at lumabas. Ang regular na pagbabasa ay magbibigay sa iyo ng isang larawan kung ano ang hitsura ng pamumuhay bilang isang Kristiyano sa mundong ito at tulungan kang makilala ang mga turo na wala sa Bagong Tipan o salungat ito.
a. Magagawa mong kumpiyansa na sabihin: Walang katulad ng sinabi ng taong ito sa Bagong Tipan. Kinuha niya ang mga taludtod sa labas ng konteksto at maling naipasa ang mga ito. Samakatuwid, tinatanggihan ko ang kanyang pahayag.
b. Efe 4: 14 — Kung gayon, kami (ikaw) ay hindi na magiging tulad ng mga bata, na magpakailanman ay magbabago ng ating isip tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan namin dahil may isang sinabi sa amin ng ibang bagay o dahil may isang taong matalino na nagsinungaling sa amin at ginawang totoo ang kasinungalingan. (NLT)
2. Ang regular na pagbabasa ng Bagong Tipan ay makakatulong sa iyo na harapin ang mga emosyon na maaaring mabuo sa iyo dahil sa pagtaas ng kaguluhan at pag-uulit ng pag-uugali sa buong paligid. Pansinin ang dalawang puntong ito.
a. II Alagang Hayop 2: 7-8 — Iniligtas ng Diyos si Lot mula sa Sodoma dahil siya ay isang mabuting tao na may sakit sa lahat ng imoralidad at kasamaan sa paligid niya. Oo, siya ay isang mabuting tao na nabalisa ng kasamaan na kanyang nakita at narinig araw-araw (NLT). Pinagdaan ng Diyos si Lot hanggang sa mailabas niya siya.
b. Neh 8: 10 — Ang kagalakan ng Panginoon ang iyong lakas. Kapag binabasa natin ang talatang ito sa konteksto ay makikita natin na ang kagalakan ay nagmumula sa pakikinig sa Salita ng Diyos at pag-unawa nito (v12). Ang mga taong ito ay ipinaliwanag sa kanila ng Salita ng Diyos sa iba na mas pamilyar dito (mga Levita). Hindi namin masabi ang tungkol dito, ngunit kasama ang pagbabasa ng Bagong Tipan, mahalaga na makakuha ka ng mabuting turo.
3. Ang regular na pagbabasa ng Bagong Tipan ay tumutulong sa iyo na magtakda ng mga priyoridad. Ang pinakamahalaga ay darating ang mga tao sa pag-save ng kaalaman tungkol kay Jesus. Kailangan nating lumiwanag ang ilaw ni Kristo sa ating munting sulok ng mundo.
4. Ang regular na sistematikong pagbabasa ng Bagong Tipan ay tumutulong sa iyo na mapanatili ang pananaw sa buhay na ito. Mahalaga ang mga walang hanggan na bagay. May isang magandang wakas sa hinaharap at anuman ang dapat nating gawin upang manatiling tapat sa Panginoong Jesucristo - sulit ito!