MAAARI bang GURO NG BABAE ANG BIBLIYA?

1. Tulad ng anumang pag-aaral ng anumang taludtod sa Bibliya, dapat tayong magsimula sa konteksto. Ang lahat ng nasa Bibliya ay isinulat ng isang tao sa isang tao tungkol sa isang bagay.
a. Bago mo ganap na mailapat ang anumang taludtod, dapat mo munang tukuyin ang in-time, makasaysayang kahulugan ng taludtod. Sa madaling salita, ano ang ibig sabihin ng mga tao kung kanino ito unang isinulat?
b. Dapat mo ring alamin kung paano naaangkop ang isang taludtod sa bawat iba pang taludtod sa sulat o aklat kung saan ito natagpuan, pati na rin kung paano umaangkop ang taludtod sa buong Bibliya.
c. Hindi ka maaaring kumuha ng isang taludtod at ilapat ito mula sa konteksto nito nang walang pagguhit ng mga maling konklusyon.
2. Habang pinag-aaralan natin ang konteksto ng talatang ito ay malalaman natin na ang I Tim 2:12 ay hindi isang unibersal, para sa lahat ng oras na pagbabawal laban sa mga kababaihan na nagtuturo ng Bibliya. Tumatalakay ito sa isang partikular na sitwasyon sa isang tiyak na oras at lugar.

1. Ako at II si Timoteo at si Tito ay tinatawag na pastoral epistles o titik. Sila ay isinulat ni Pablo sa dalawang binata, sina Timoteo at Tito.
a. Isinulat sila upang hikayatin at tulungan silang makitungo sa mga responsibilidad ng pagpapatakbo ng isang simbahan.
b. Si Timoteo ay nakikipag-ugnayan sa simbahan sa lungsod ng Efeso at iba pang mga lungsod sa Asia Minor. Si Tito ay nangangasiwa sa mga simbahan sa isla ng Creta.
2. Iniwan ni Pablo si Timoteo sa Efeso upang pigilan ang mga tao sa pagtuturo ng ibang doktrina. I Tim 1: 3
a. Ang "Iba pang mga doktrina" ay may ideya ng isang bagay maliban sa tamang doktrina. Ang mga buto ng maling turo ay nagsisimula nang lumago sa pamamagitan ng oras na isinulat ang mga pastoral na titik.
b. Ang isang tema na matatagpuan sa lahat ng mga pastoral na titik ay - itigil ang mga maling guro mula sa pagtuturo. Tito 1: 13,14
c. Ang problemang kinakaharap ni Timoteo sa Efeso at ang problemang tinalakay ni Pablo sa kanyang sulat ay mga maling guro. Ang ilan sa mga guro ay kababaihan.
3. I Tim 1: 3 ay nagsabi kay Timoteo na singilin ang ilan na huwag magturo ng maling doktrina. Ang salitang ilan ay nagmula sa isang neuter pronoun sa Greek na nangangahulugang lalaki man o babae.
a. Ayon sa WE Vine, ang may-akda ng klasikong diksyunaryo ng Greek ng NT, ang salita ay mas mahusay na isinalin ang ilang mga tao. Kung balak ni Pablo na sabihin na ang mga tao lamang ang nagtuturo (dahil ang mga lalaki lamang ang maaaring magturo), maaaring ginamit niya ang salita para sa mga kalalakihan, ANER.
b. Ang paggamit ng partikular na salitang ito ay nagpapahiwatig ng posibilidad na ang mga kababaihan ay nagtuturo sa Efeso. c. Ang problema ay hindi kasarian ng mga guro (kung sino man sila), ngunit higit sa kung ano ang kanilang itinuturo (kanilang doktrina).

1. Maraming mga Gnostics ang nag-angkin na sila ay mga Kristiyano, ngunit ang pinaniniwalaan at itinuro nila ay salungat sa maayos, totoo, na doktrina. Ang gnosticism ay tumagal ng maraming siglo upang ganap na mabuo, ngunit ang mga simula ng erehi na ito ay mayroon na sa panahon ni Paul.
a. Hindi namin masyadong masasabi ang tungkol sa Gnosticism sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Karamihan sa mga nalalaman natin tungkol sa Gnosticism ay nagmula sa mga sulatin ng mga Fathers ng Simbahan noong ika-2 at ika-3 siglo matapos mabuo ang Gnosticism sa isang ganap na pagbulwak ng erehe.
b. Church Fathers Clement ng Alexandria (ika-2 siglo), Irenaeus (huli na ika-2 siglo), at Hippolytus (ika-3 siglo) lahat ay sumulat tungkol sa Gnostics.
c. Sumulat ang mga Ama ng Simbahan upang patunayan ang mga doktrina ng mga Gnostics. Sa paggawa nito binigyan nila ang mga pangalan ng mga pinuno ng Gnostic (kasama ang mga pinuno ng kababaihan) at ipinaliwanag ang mga doktrinang Gnostic.
2. Ang batayan ng Gnosticism ay espesyal o nakatago, lihim na kaalaman. Itinuro ng Gnostics na ang kaligtasan ay dumating sa isang piling tao sa pamamagitan ng kaalaman.
a. Ang salitang Gnosticism ay nagmula sa salitang Griego para sa kaalaman, GNOSIS. Ang salitang agham sa
I Tim 6:20 ay GNOSIS.
b. Ang ilang may espesyal na kaalaman ay itinuturing na tagapamagitan. Naniniwala ang mga Gnostiko na kung sumunod ka sa lihim na kaalaman ng mga tagapamagitan maaari kang mai-save. Itinuro ng mga Gnostiko ang mga nota tungkol sa kasalanan, pagkakasala, o pananampalataya. Itinaas nila ang pag-iisip at itinuro na ang bagay ay masama.
3. Ang Gnostics ay may detalyadong mga talaangkanan at mitolohiya tungkol sa kanilang pagsisimula.
a. Naniniwala sila na nilikha si Eva at siya ang "nagdadala ng buhay" kay Adan. Gen 3:20
b. Naniniwala sila na kapag kumakain si Eva mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at kasamaan ay nakatanggap siya ng nakatago, natatanging kaalaman. Ang kanyang gawa ay hindi makasalanan, ngunit mabuti, sapagkat pinaliwanagan niya ang sangkatauhan.
Mula sa mito na ito binuo ang ideya ng mga kababaihan bilang tagapamagitan.
c. Sumulat si Hippolytus tungkol sa mga Gnostics, "Pinalakihin nila ang mga babaeng ito na mas mataas sa mga apostol ... kaya't ang ilan sa kanila ay ipinapalagay na may mas mataas sa kanila na bagay kay Kristo."
4. Ang Efeso mismo ay isang napaka-senswal, masamang lungsod. Karamihan sa mga nag-convert sa simbahan sa Efeso ay mga Hentil o dating pagano. Nagdala sila ng maraming maling ideya sa kanila nang dumating sila kay Cristo.
a. Ang Efeso ay tahanan sa dakilang dambana ng diyosa na si Diana. Mayroong libu-libong mga patutot ng templo sa lungsod. Naniniwala sila na ang pakikiapid ay nagdala ng mga tao sa pakikipag-ugnay sa pagka-diyos.
b. Ang mga sekswal na kasanayan sa Lewd ay bahagi ng maraming mga sinaunang relihiyon at ang mga Gnostics ay gumagamit din ng sex upang makasama ang laman at diyos.
c. Sinubukan ng mga buto ng imoralidad na ito na tumikim sa simbahan. Sa Aklat ng Apocalipsis nang ibigay ni Jesus ang mga mensahe ni Juan para sa pitong simbahan sa Asia Minor (na kung saan matatagpuan ang Efeso), ang Kanyang mensahe kay Tiatira ay nag-aalala sa isang kababaihan na nagtuturo ng maling doktrina. Rev 2: 20,21
1. Pansinin, pinapayagan ng simbahang ito ang isang kababaihan na magturo. Kung ang mga kababaihan ay hindi dapat magturo, bakit siya nagtuturo? Walang problema si Jesus sa katotohanan na siya ay isang babae. Sa halip, kinuha niya
isyu sa kanyang doktrina.
2. Itinuro ni Jezebel ang mga heresies na sinamahan ng sekswal na imoralidad. Posible siyang isang Gnostic.

1. I Tim 2: 8,9 – Kailangang magbigay si Paul ng mga tagubilin sa katamtamang damit para sa mga kababaihan kapag nanalangin sila sa publiko.
a. v8 – Sinabi Niya sa mga tao kung paano manalangin, na may nakataas na mga kamay, nang walang poot, walang duda.
b. v9 – Pagkatapos sinabi ni Paul sa mga kababaihan kung paano manalangin. Sa katulad na paraan (gayun din) ay tumutukoy sa nakaraang pahayag. Ang mga kababaihan ay dapat manalangin nang nakataas ang mga kamay, atbp. Maraming mga komentarista ang nagsasabi na, para sa kalinawan ng gramatika, ang salitang panalangin ay dapat nasa v9 pati na rin sa v8. (Conybeare)
c. Nagpapatuloy si Paul upang sabihin sa mga kababaihan na dapat silang magbihis ng maayos. Sa kulturang ito ang mga kababaihang mayayaman ay gumagamit ng "labis na pag-adorno", lalo na sa kanilang buhok (nilakasan nila ito ng ginto) kapwa upang ipakita ang kanilang
kayamanan at upang mabigyang pansin ang kanilang pisikal na hitsura.
1. Hindi sinasabi ni Paul na ang mga kababaihan ay hindi maaaring mag-make-up o alahas. Mayroong isang kulturang konteksto sa talatang ito - labis na gayak. Iyon ang ibig sabihin nito sa mga orihinal na tagapakinig.
2. Sinasabi sa kanila ni Pablo na kailangan nila ng kahihiyan o isang pakiramdam ng kahinhinan at kalinisan o kagandahang-loob ng pag-iisip at pagpipigil sa sarili sa paraan ng kanilang pananamit.
2. I Tim 2: 10 – Ang mga babaeng ito na hindi maayos ang pananamit, hindi wasto, ay nangangako din ng kabanalan.
a. Ang salitang profess sa Greek ay EPAGGELLOMAI, hindi ang karaniwang salita, HOMOLOGIA,
b. Ang salitang ito ay nangangahulugang mangako ng isang bagay sa isang tao. Ginagamit din ito sa I Tim 6:21.
3. I Tim 5: 11-15 – Mayroong mga kabataang babae na nagpapaikot sa pakikipag-usap tungkol sa mga bagay na hindi nila dapat dating.
4. II Tim 3: 1-7 – Ang mga kababaihan sa Efeso ay naiimpluwensyahan ng maling turo. Hindi sinasabi sa atin ng konteksto kung sino ang nagturo sa mga kababaihang ito ng kakaibang doktrina, ngunit ang mga kaugalian sa lipunan sa panahon na ito ay ginagawang hindi malamang na ang mga kalalakihan ay palusot sa mga bahay upang magturo sa mga kababaihan. Malamang ibang babae yun.
E. Naisip ang lahat ng impormasyong ito sa background (konteksto ng kasaysayan at pangkulturang), kasama ang impormasyong mula sa sulat tungkol sa mga problema sa mga kababaihan sa Efeso, tingnan natin ang konteksto ng I Tim 2:12 sa sulat.
1. Sinabi ni Pablo kay Timoteo na itigil ang mga tao sa pagtuturo ng maling doktrina (1: 3), at sinabi niya kay Timoteo na turuan ang ilang mga kababaihan kung paano manalangin at magbihis sa publiko (2: 8,9). Ang mga babaeng ito ay nangangako ng kabanalan sa mga tao (2:10).
2. Ang mga babaeng ito na nangako sa kabanalan ay ilan sa mga guro ng Gnostic na sinabi ni Pablo kay Timoteo na manatiling magturo. Paano tayo makakasiguro?
a. Sinasabi sa amin ng mga tala sa kasaysayan na ang mga Gnostics ay isang problema sa oras na ito.
b. Ipinangako ng mga babaeng Gnostiko ang kabanalan sa mga sumunod sa kanilang mga turo, kanilang lihim na kaalaman, kanilang nakatagong karunungan.
c. Itinuturing ng mga babaeng Gnostiko ang kanilang sarili na mga tagapamagitan na nagdala ng espesyal, lihim na kaalaman sa mga kalalakihan upang magaan ang mga ito tulad ng ginawa ni Eva kay Adan. Binanggit ni Pablo ang paksa ng mga tagapamagitan dito.
1. I Tim 2: 1-7 – Nilinaw ni Paul na mayroon lamang isang tagapamagitan sa Diyos at tao, si Jesus.
2. Pagkatapos, hinihimok niya ang mga kalalakihan at kababaihan na manalangin (v8,9). Hindi nila kailangang dumaan sa isang tagapamagitan. Maaari silang direktang pumunta sa Diyos dahil kay Hesus.
3. I Tim 2: 11 – Sinabi ni Paul, "Hayaan ang mga babaeng ito na matuto." Sa madaling salita, kailangan nilang matutunan ang wastong doktrina bago sila magturo. Ano ang mga kababaihan Ang mga kababaihan sa v10, ang nangangako ng kabanalan.
a. Kailangan nilang matuto nang tahimik na may pagpapasakop. Hindi pinag-uusapan ni Paul ang tungkol sa mga babaeng nagsusumite sa mga kalalakihan.
b. Ang salitang katahimikan (ginamit din sa v12) ay ang parehong salitang isinalin tahimik sa I Tim 2: 2 at mayroon itong ideya ng "katahimikan mula sa loob na hindi nagdulot ng kaguluhan sa iba." (Kami ng Vine)
1. Ang istilo ng pagkatuto ng araw ay mga katanungan at sagot. Ngunit, maaari itong humantong sa walang katapusang mga talakayan at mga katanungan nang walang paggalang sa guro. I Tim 1: 4; 6:20
2. Hindi hinihingi ni Paul ang mga tahimik na kababaihan, humihiling siya para sa mga mag-aaral na sunud-sunuran - mga mag-aaral na sunud-sunuran sa salitang matuto nang hindi makagambala sa guro.
4. I Tim 2: 12 – Hindi sinasabi ni Paul na ang mga kababaihan ay hindi maaaring magturo. Ang pagdurusa ay mas tumpak na isinalin, "Hindi ako pinapayagan". (NIV, Rotherham, Weymouth, Concordant Literal, Conybeare, atbp.)
a. Hindi sinasabi ni Paul na hindi niya hayaang magturo ang mga kababaihan. Sinasabi niya: Hindi ko pinahihintulutan na magturo ang mga kababaihan sa Efeso, hindi dahil sila ay mga kababaihan, kundi dahil nagtuturo sila ng maling doktrina.
b. Hindi masasabi ni Paul na hindi niya hayaang magturo ang mga kababaihan dahil hinayaan niyang magturo si Priscilla. Talagang nagtatrabaho siya sa kanya at pinuri siya sa kanyang trabaho.
c. Nakilala ni Pablo si Priscilla at ang asawang si Aquila sa lungsod ng Corinto. Gawa 18: 1,2; I Cor 16:19
1. Mga Gawa 18: 18,19; 24-26 – Sumama sila kay Pablo sa Efeso kung saan tinuruan nila ang isang lalaking si Apollos.
2. Sa Roma 16: 3 at II Tim 4:19 binanggit ni Pablo si Priscilla bago si Aquila. Taliwas ito sa kaugalian ng araw, maliban kung ang asawa ay lumampas sa asawa sa ilang makabuluhang paraan.
3. Maraming mga iskolar sa Bibliya ang naniniwala na si Priscilla, hindi ang kanyang asawa, ay mayroong regalo sa pagtuturo, at siya ay isang suporta sa kanya.
5. I Tim 2: 12 – Ang usurp na awtoridad sa Griyego ay hindi karaniwang salita para sa awtoridad, EXOUSIA, na ginagamit tatlumpung dalawang beses sa NT (Lukas 19:10). Kung ang ibig sabihin ni Paul ay ang mga kababaihan ay kumuha ng awtoridad sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng pagtuturo maaari siyang gumamit ng EXOUSIA.
a. Ang salitang ginamit dito ay AUTHENTEIN. Ito ay matatagpuan lamang dito. Ito ay isang bihirang pandiwang Greek. Hindi ito isang karaniwang sekular na salita. Ito ay itinuturing na magaspang at bulgar.
b. Noong panahon ni Paul, ginamit ito ng mga Greek dramatist para sa pagpapakamatay o para sa pagpatay sa pamilya. Nagkaroon din ito ng konotasyong sekswal. Hanggang sa ika-3 o ika-4 na siglo ang salita ay hindi nangangahulugang tuntunin o pag-agaw ng awtoridad.
6. Maraming Gnostics na pinagsama ang sex sa kanilang pagtuturo. Ang mga babaeng guro sa Efeso ay pinagsasama ang sekswal na pang-akit sa kanilang pagtuturo.
a. Iyon ay hindi bihira sa kultura. Ang mga babaeng guro sa mga paaralan ng Greek ay mga courtesans o puta sa isang mayaman, pang-itaas na kliyente. Malinaw nilang ginawaran sa kanilang mga mag-aaral na lalaki sa kanilang mga lektura kung ano ang kanilang ikalawang trabaho.
b. Ang mga mambabasa ng liham na ito ay makaunawa sa ibig sabihin ng AUTHENTEIN na nagiging sanhi ng erotiko o simbolikong pagkamatay. Mga Kawikaan maraming mga babala tungkol sa masamang babae na humantong sa kamatayan ng mga lalaki.
Prov 2:16-19; 5:3-5; 9:13-18
c. Sa madaling salita, sinasabi ni Paul kay Timoteo: Huwag hayaang magturo ng maling doktrina ang mga babaeng ito at akitin ang kanilang mga lalaking estudyante na sekswal.
7. I Tim 2: 13,14 ay nagbibigay sa amin ng higit pang patunay na nilaban ni Pablo ang mga guro ng kababaihan sa Efeso na Gnostics. Inatake niya ngayon ang dalawa sa kanilang maling mga turo.
a. Malinaw na sinabi ni Paul na si Eva ay hindi nilikha una, si Adan. At, si Eva ay hindi nakatanggap ng nakatagong kaalaman nang kumain siya mula sa puno. Siya ay nalinlang at nagkasala.
b. Ang v13,14 ay na-link sa v12 ng salitang "para". Ang v12 ay batay sa mga katotohanan na nakalista sa mga talata 13 at 14. Ang mga kababaihan ay hindi maaaring magturo ng ganitong uri ng doktrina.
8. I Tim 2: 15– Si Paul ay naharap sa isang problema sa puntong ito sa kanyang mga tagubilin kay Timoteo.
a. Ang teolohiya ng mga Hudyo (na kung saan ay isa pang mapagkukunan ng problema sa unang iglesya) itinuturing na mas mababa ang mga kababaihan at itinuturing silang pag-aari.
1. Pinasukad nila ang mga ideyang ito sa pagkakasunud-sunod ng paglikha (nilikha ang tao) at ang pagbagsak (kinuha ni Eva ang prutas at ibinigay ito kay Adan).
2. Alam ni Paul na ang mga ideyang ito ay ginamit upang mapanatili ang pagkaalipin sa mga kababaihan sa simbahan. Ayaw niyang mag-ambag sa mga maling ideyang ito sa sinabi niya.
b. Kaya't naalalahanan ni Pablo kay Timoteo na ang katotohanan na ang tao ay nilikha ng una ay balanse sa katotohanan na ang mga kababaihan ay ipinanganak ang mga lalaki. I Cor 11: 8-12
1. v15 – Ang mga kahihinatnan ng bahagi ni Eba (siya) sa taglagas ay nakansela sa pamamagitan ng panganganak na sa huli ay humantong kay Hesus. Gen 3:15
2. v15 – Ngunit sila, ang mga babaeng Gnostic, lahat ng mga kababaihan, ay dapat lumakad sa pananampalataya, pag-ibig, maayos na pag-iisip, at pagpipigil sa sarili, upang makinabang sa sakripisyo ni Cristo.

1. Si Pablo ay laban sa mga babaeng Gnostic na nagtuturo dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan at dahil sa AUTHENTEIN o pag-aalok ng mga sekswal na pabor sa mga kalalakihan.
2. Ngunit, dahil naglilingkod si Pablo sa Diyos ng pag-asa, inaalok niya ang mga babaeng ito. Kung sila ay magiging masunurin na mag-aaral, masunurin sa salita ng mabuting doktrina, sila rin, ay maaaring matuto, iwasto ang kanilang mga maling mga ideya, at magpatuloy upang matupad ang kanilang mga patutunguhan bilang tunay na mga babaeng Kristiyano.