PUMUNTA PANGINOONG HESUS

1. Si Jesucristo ay naparito sa mundong ito dalawang libong taon na ang nakakalipas upang magbayad para sa kasalanan sa Krus. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan
at pagkabuhay na muli binuksan Niya ang daan para ang mga makasalanan ay mabago sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae
ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Juan1: 12-13; Gal 4: 4; Tito 2:14; atbp.
a. Malapit na muling dumating si Jesus upang makumpleto ang plano ng Diyos para sa isang pamilya sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng mundong ito sa isang angkop
magpakailanman tahanan para sa Kanyang sarili at sa Kanyang pamilya. Lilinisan niya ang mundo ng lahat ng katiwalian at kamatayan at
ibalik ang mundo sa kondisyon bago ang kasalanan. Ang buhay sa mundo ay sa wakas ay magiging lahat ng nilalayon nito dati
ito ay nasira sa pamamagitan ng kasalanan. I Isa 65:17; II Alaga 3: 10-13; Pahayag 21: 1-7; atbp.
b. Sinabi ni Jesus na ang mga taon bago ang Kanyang pagbabalik ay lalong magiging mahirap at magtatapos sa
pinakamasamang kapighatian na nakita ng mundo. Inihambing ni Jesus ang ilan sa mga paghihirap sa mga sakit sa paggawa.
Dadagdagan nila ang kawalan ng dalas at tindi habang papalapit ang Kanyang pagbabalik. Matt 24:21; Matt 24: 6-8
2. Sa loob ng maraming buwan tinitingnan namin kung ano ang mangyayari ayon sa Bibliya. Kami naman
binigyang diin ang katotohanan na nagsimula na ang mga paghihirap ng kapanganakan at dapat nating malaman kung paano mag-navigate
ang mahihirap na araw at taon sa unahan natin.
a. Binibigyan tayo ng Bibliya ng maraming impormasyon tungkol sa mga kalagayan sa mundo sa oras ng pagbabalik ng Panginoon. Huli
linggo tinukoy namin na ang ilang mga kamakailang pag-unlad ay nagpapahiwatig na ang mga kundisyon sa mundo ay
Inaayos. Ang mga pagpapaunlad na ito ay tumutulong sa amin na makita na ang ikalawang pagparito ni Jesus ay malapit na.
1. Inilalarawan ng Bibliya ang isang pandaigdigang sistema ng pamahalaan, ekonomiya, at relihiyon na may kakayahang kontrolin
sangkatauhan Ang teknolohiyang kinakailangan para sa gayong sistema ay kamakailan lamang na binuo.
2. Inilalarawan din ng Bibliya ang pangwakas na digmaang pandaigdigan na may potensyal na patayin ang bawat isa sa mundo. Ito
uri ng mapanirang kapangyarihan ay magagamit lamang sa mga nakaraang dekada.
b. Sinabi pa namin na sinabi ni Jesus na ang pandaraya sa relihiyon at kawalan ng batas ay magiging tanda ng
huling taon ng kasaysayan ng tao bago Siya bumalik (Matt 24: 4-5; Matt 11-12; Matt 23-24). Dito sa
aralin na itatayo namin sa sinabi namin noong nakaraang linggo, habang tinatapos namin ang seryeng ito sa pamamagitan ng pagtingin sa
tulong na magagamit sa amin habang nabubuhay kami sa mga taong ito.
1. Ang unang pagtanggi sa awtoridad ng Diyos ay nagmula kay Lucifer, isang anghel na nagsimula ng isang paghihimagsik laban sa Diyos
bago nilikha ang mundo. Si Lucifer (na naging kilala bilang Satanas) ay nagnanais ng karangalan at paggalang na
pag-aari ng Diyos lamang. Inakit niya ang bilang ng mga anghel na sumusunod sa kanya. Isa 14: 12-14
a. Nang nilikha ng Diyos ang mga tao, inakit ni Satanas ang unang lalaki at babae na sumama sa kanya sa paghihimagsik.
Ang kasalanan ni Adan ay nagbago sa kalikasan ng tao at isang hilig sa kasamaan (kawalan ng batas) na nabuo sa tao.
1. Ang mga tao ay likas na makasalanan. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayong mabago sa loob ng Banal
Espiritu sa pamamagitan ng isang bagong pagsilang o pagbabagong-buhay. Rom 5:12; Efe 2: 3; Tito 3: 5
2. Mula pa noong panahong iyon ay hinanap ni Satanas na maimpluwensyahan ang maraming tao hangga't maaari na sundin at sundin siya
kaysa sa Diyos. Nagpakita ito, hindi lamang sa mga masasamang aksyon, kundi sa mga huwad na relihiyon—
pagsamba sa idolo o pagsamba sa isang bagay o ibang tao maliban sa Makapangyarihang Diyos. Gen 11: 1-4
b. Bago ang pagbabalik ni Hesus, ihahandog ni Satanas sa mundo ang panghuli na maling kristo (karaniwang kilala bilang
Antikristo). Sa pamamagitan ng taong ito ay makakatanggap si satanas ng pagsamba mula sa buong mundo sa kanyang pagtatangka
hawakan upang makontrol ang kanyang pekeng kaharian sa mundo. Lucas 4: 6; Lucas 22:53; II Cor 4: 4; atbp.
1. Ang pangwakas na pinunong ito ng kapangyarihan ni satanas ay tinukoy bilang tao ng kawalan ng batas (kasalanan) na magpapakataas

TCC — 1108
2
ang kanyang sarili at tutulan ang bawat diyos ay mayroong at winawasak ang bawat bagay ng pagsamba at pagsamba. Siya
ipupuwesto ang kanyang sarili sa templo ng Diyos, na inaangkin na siya mismo ay Diyos (II Tesa 2: 4, NLT).
2. Ang masamang taong ito ay darating upang gawin ang gawain ni Satanas na may pekeng kapangyarihan at mga palatandaan at himala.
Gagamitin niya ang bawat uri ng masamang panlilinlang upang lokohin ang mga patungo sa pagkawasak
sapagkat tumanggi silang maniwala sa katotohanan na magliligtas sa kanila (II Tesa 2: 9-10, NLT).
c. Ang kapighatian sa huling ilang taon ng kasaysayan ng tao sa panahong ito ay sanhi ng mga kilos ng
pangwakas na pinuno at pag-uugali ng mga nahulog na tao na kusang-loob na yumakap sa napakalaking panlilinlang at
tinanggihan ang Makapangyarihang Diyos.
2. Sinulat ni Paul na ang mga oras ay magiging mapanganib: Para sa mga tao ang magmamahal lamang sa kanilang sarili at sa kanilang pera. Sila
ay magiging mayabang at mayabang, manunuya sa Diyos, suway sa kanilang mga magulang, at hindi nagpapasalamat. Sila ay mag
isaalang-alang na walang sagrado. Sila ay hindi mapagmahal at hindi mapagpatawad; paninirang puri ang iba at wala
pagtitimpi; sila ay magiging malupit (NLT); mga nanunuya sa mga mabubuti (KJV). Ipagkanulo nila ang kanilang
mga kaibigan, maging walang ingat, maging mapagmataas, at ibigin ang kasiyahan kaysa sa Diyos. Kikilos sila na parang sila
relihiyoso, ngunit tatanggihan nila ang kapangyarihang maaaring gawing makadiyos sila (II Tim 3: 1-5, NLT).
a. Tandaan ang koneksyon sa pagitan ng pag-uugali at sinadya na pagtanggi sa Diyos, kasama ang baluktot na relihiyoso
sa mga taong ito. Isinulat ni Pedro: na sa mga huling araw ay may mga manunuya na tatawa sa katotohanan
at gawin ang bawat masamang bagay na nais nila (II Alaga 3: 3, NLT) at sinasadyang hindi pansinin at kalimutan (Amp) ang
katotohanan ng Diyos (II Alaga 3: 5, Amp). Kusa na nagpapahiwatig ng aktibong pagpapasiya at layunin.
b. Nakikita natin ang isang pahiwatig ng kung ano ang kaya ng puso ng tao hanggang sa labanan ang katotohanan sa unang pagdating ni Hesus.
1. Inutusan ni Herodes ang pagpatay sa mga bata na dalawang taong gulang pababa sa pagtatangkang panatilihin ang kanyang
kapangyarihan (Matt 2:16). Nang binuhay ni Jesus si Lazaro mula sa patay, nagpasya ang mga pari na pumatay, hindi
si Jesus lang, ngunit si Lazarus, dahil dahil sa kanya maraming naniwala kay Jesus (Juan 12: 9-11).
2. Masasamang tao at walang batas na mga tao na inspirasyon ni Satanas na ipinako sa krus ang Panginoon (Mga Gawa 2:23). Punong pari at
binayaran ng mga matatanda ng Israel ang mga sundalong Romano na nagbabantay sa libingan upang magsinungaling tungkol sa kung anong nangyari
sa pagkabuhay na mag-uli (Matt 28: 11-15).
c. Bilang karagdagan sa patuloy na paghihimagsik ni Satanas at masamang pag-uugali sa mga kalalakihan at kababaihan na mayroon
hindi sumuko sa Makapangyarihang Diyos, isa pang kadahilanan ang kasangkot sa darating na kaguluhan at paghihirap.
1. Ang kawalan ng batas (o paghihimagsik laban sa Diyos) ay gumana sa mundo sa loob ng maraming libong taon. Pero
napigilan ito. Gayunpaman, ang mga pagpigil ay malapit nang matanggal.
2. II Tesa 2: 7 — Para sa misteryo ng kawalan ng batas — ang nakatagong prinsipyo ng pag-aalsa laban sa
bumubuo ng awtoridad — ay gumagana na sa mundo [ngunit pinipigilan lamang ito hanggang sa siya na
pinipigilan na maalis ito sa labas (Amp).
3. Maaari naming gawin ang isang buong aralin sa paksang ito, ngunit sa ngayon, isaalang-alang ang isang punto. Ang katawan ni Kristo (totoo
ang mga naniniwala kay Hesus) at ang Banal na Espiritu na nagtatrabaho sa at sa pamamagitan ng mga ito ay isang puwersang nagpipigil sa mundo.
a. Kapag ang mga mananampalataya ay inalis sa mundo sa pag-agaw o pagtitipon (I Tes 4: 13-18;
II Tesa 2: 1), walang magiging isang tagasunod ni Jesus sa mundo. Kung ang puso ng Diyos ay dapat sirain
sangkatauhan at mundo, ito ang magiging perpektong oras. Ngunit ang Kanyang mga hangarin ay palaging matubos.
b. Sa sandaling ang tao ng kawalan ng batas ay dumating sa eksena ng mundo, magkakaroon lamang ng ilang taon bago
ang panahon na ito ay nagtatapos. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay magkakaroon lamang ng maikling panahon upang kilalanin ang Diyos at
magpasakop sa Kanyang pamamahala o tuluyan nang maalis mula sa Kanyang presensya. Kailangan ng radikal na aksyon.
1. Sa mga huling taon ng kasaysayan ng tao ang kasamaan sa puso ng tao na hiwalay sa Diyos nang wala
ang anumang mga pagpipigil, at pagtatrabaho kasabay ng demonyo, ay maipapakita nang buong. Makikita ng sangkatauhan
ano ang buhay sa isang mundo na ganap na tinatanggihan ang Makapangyarihang Diyos para sa isang huwad na diyos.
2. Ang ilang mga tao ay lalong magpapatigas sa paghihimagsik. Ngunit maraming tao ang magigising, kilalanin
ang Tunay na Diyos at naging bahagi ng Kanyang pamilya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Apoc 7: 9-14; Matt 24:14
4. Ang pangwakas na pinuno ng daigdig na ito, ang taong walang batas, ay mangangailangan ng isang lipunang walang batas upang malugod silang yayakapin
bilang Diyos - isang lipunan na tinanggihan ang Diyos at ang Kanyang katotohanan. Ang mga pangyayaring iyon ay nagse-set up ngayon.

TCC — 1108
3
a. Kami ay mga saksi ng dumaraming pagkasira ng mga pamantayan sa lipunan, ang pagtanggi sa layunin na katotohanan, at
isang bukas na poot sa etika at moralidad ng Judeo-Kristiyano - lahat na bumubuo ng kaukulang
gulo at karahasan, hindi lamang sa ating bansa, ngunit sa buong mundo.
b. Sa unang kabanata ng Roma inilalarawan ni Paul ang isang pababang pag-ikot ng pagkawasak na nangyayari kapag
sinasadya ng mga tao na tanggihan ang katotohanan ng Diyos - masasamang tao na itinutulak ang katotohanan mula sa kanilang sarili;
… Kilala nila ang Diyos, ngunit hindi nila siya sasamba bilang Diyos o hindi man lang siya papasalamatan (v18-21, NLT).
1. Ang resulta ay naging madilim at naguluhan ang kanilang isipan. Inaangkin na matalino, sila ay naging
bigkasin ang mga mangmang (v21-22, NLT). Ang kanilang pag-uugali ay naging lalong nabawasan hanggang sa kanilang
ang isip ay naging katakut-takot (v28) na iniiwan silang hindi makapagpasya sa kanilang sariling kapakanan.
2. Ang ating buhay ay lalong naaapektuhan ng mga hindi katuwirang desisyon na ginawa ng masasamang tao — at
magpapatuloy ito hanggang sa bumalik si Hesus.
c. Naniniwala ako na ang mga naniniwala kay Jesus ay aalisin sa mundo bago ang mga mapanirang pangyayari na inilarawan
sa Book of Revelation maganap. Ang pagkawasak na iyon ay nagsisimula kapag ang tao ng kawalan ng batas ay
nagsiwalat at hindi siya makakapunta sa eksena hanggang umalis ang mga naniniwala. Apoc 6: 1-14; II Tesa 2: 3.
1. Ang Lumang Tipan ay may maraming mga halimbawa ng bayan ng Diyos na iniligtas mula sa mga kahihinatnan
ng mga ipinagbabawal na desisyon at kilos. Si Enoch ay inalis sa mundo bago ang pagbaha ni Noe
araw (Gen 5: 22-24; Heb 11: 5). Si Noe at ang kanyang pamilya ay napanatili sa arka sa baha
(Gen 6-8). Si Lot ay iniligtas mula sa Sodoma bago ito nawasak (Gen 19).
2. Ngunit hindi lamang natin hinihintay ang pag-agaw ng mga naniniwala (ang tugtugin). Dapat din
alamin kung paano mamuhay ng isang maka-Diyos na buhay sa gitna ng isang mabilis na lumalalang mundo at buuin ang ating pananampalataya kay
ang katotohanang ilalabas tayo ng Diyos sa kung ano man ang nasa unahan — hanggang sa Siya ay dumating.

1. I Mga Hari 16: 29-34 — Mga 870 BC Haring Achab ng Israel at kanyang asawang si Jezebel ay pinasok ang bansa
Pagsamba kay Baal. Itinaas ng Diyos si Elijah na propeta upang tawagan ang Kanyang mga tao na bumalik sa Kanya.
a. I Mga Hari 17: 1 — Si Elijah, sa pangalan ng Makapangyarihang Diyos, ay nagpahayag na walang ulan sa Israel
sa loob ng tatlong taon. Pagkatapos, sa salita ni Elijah, ang ulan ay naipanumbalik (I Mga Hari 18: 41-46).
1. Ang kawalan ng ulan ay nagresulta sa pagkatuyot na nagresulta sa pagkabigo ng ani. Ang Diyos ay mayroon nang dati
binalaan ang Kanyang mga tao na mangyayari ito kung sumamba sila sa mga idolo. Lev 26: 19-20; I Mga Hari 8: 35-37
2. Nagkaroon ng isang nakatipid na layunin sa lahat ng ito. Walang pag-ulan ang direktang hamon ng Makapangyarihan sa lahat
Diyos kay Baal (isang maling diyos). Si Baal ay isang diyos ng bagyo at siya rin ang bukid (pagkamayabong) diyos na
naging sanhi ng pagdaragdag ng mga bukid, kawan, at kawan.
b. I Mga Hari 17: 2-16 — Supernaturally na ipinagkaloob ng Diyos ang pagkain para kay Elijah sa isang sapa sa Galaad (silangan ng
Jordan) at para sa isang baliw na balo sa bayan ng Zarephath (sa modernong Lebanon).
1. Inakay ng Diyos si Elijah sa isang batis na tinawag na Cherith para kumuha ng tubig. Ang mga uwak ay nagdala sa kanya ng karne at tinapay
dalawang beses sa isang araw. Nang matuyo ang batis, sinugo ng Panginoon si Elias sa kanluran sa Zaraphet, sa isang babae na
magluluto na sana ng kanyang huling pagkain at pagkatapos ay mamatay. Inatasan siya ni Elijah na pakainin muna siya, na sinasabi sa kanya
na kung ginawa niya ito, hindi maubusan ang kanyang pagkain.
2. Ang mga kuwentong ito ay kapanapanabik na tunog kapag binasa natin ito. Ngunit isipin ang pamumuhay na may realidad na
kailangan mong umasa sa mga ibon na magdadala sa iyo ng pagkain. At kailangan mong umasa na mayroong pagkain at langis
sa mga lalagyan tuwing pupunta ka para sa pagkain.
2. Parehong naririnig ni Elijah at ng babaeng balo ang tiyak na mga tagubilin ng Diyos sa kanila, maniwala sa Kanyang Salita,
at pagkatapos ay sundin ito. Ito ay mahirap gawin kung wala kang kapayapaan na nagmumula sa pagtingin sa malaking larawan
at pagguhit ng pag-asa mula sa katotohanan na ang plano ng Diyos para sa isang pamilya sa mundong ito na naipanumbalik ay makukumpleto.

TCC — 1108
4
a. Ang Jer 29:11 ay isa sa pinakatanyag na daanan ng Lumang Tipan. Ngunit iilang mga tao ang isinasaalang-alang ito
konteksto at makaligtaan ang totoong kahulugan ng talata. Ang Diyos ay nagsalita ng mga salitang iyon sa Kanyang mga tao nang
ay puwersahang alisin sa kanilang lupain at dadalhin bilang bihag dahil sa kanilang
paulit-ulit, hindi nagsisising pagsamba sa idolo. Sila ay mawawala sa lupain sa loob ng pitumpung taon (v10).
1. Kahit na may ilang makadiyos na kalalakihan at kababaihan na naninirahan sa Israel, ang kanilang buhay ay tungkol din sa
upang mabago nang buo dahil sa mga ipinagbabawal na desisyon na ginawa ng masasamang tao.
2. Karamihan sa kanila ay hindi na makikita ang kanilang sariling bayan. Mamamatay sila sa Babilonya. Kung saan ay
ang kanilang kinabukasan at pag-asa? Nasa buhay na darating ito - sa mundong ito ay nabago at naipanumbalik.
3. Jer 29: 4-7 — Binigyan ng Diyos ang Kanyang mga tao ng mga tiyak na tagubilin sa kung paano makikinabang ang isang masama
sitwasyon. Makuntento at gumawa ng bagong buhay para sa iyong sarili; mabubuhay ka; may kinabukasan ka.
b. Si Habakkuk ay isa pang propeta na ipinadala sa Israel (kasama si Jeremias) bago pa ang kanilang pambansa
ang pag-iral ay natapos na. Ang parehong mga propeta ay sumunod sa Panginoon. Gayunman kapwa ang kanilang buhay ay naiangat
dahil sa mga ipinagbabawal na desisyon na ginawa ng mga hindi makadiyos na kalalakihan at kababaihan. Ang tugon ni Habakkuk ay:
Sa kabila ng nangyayari sa paligid ko ay magalak ako sa Diyos na aking Tagapagligtas. Hab 3: 17-19
3. Nagbigay si Jesus ng mga tagubilin sa unang henerasyon ng Kanyang mga tagasunod kung paano haharapin ang kaguluhan sa politika sa kanila
araw na iyon ay dahil sa hindi matalino na mga pagpipilian na ginawa ng iba. Lukas 21: 20-24
a. Noong 66AD naghimagsik ang Israel laban sa pamamahala ng Roman. Ang mga Hudyo na naging naniniwala kay Jesus ay hindi sumali
sa pag-aalsa na naging traidor sa paningin ng kanilang mga kababayan.
b. Sa kalaunan ay napalibutan ng mga Romano ang Jerusalem at kinubkob ang lungsod. Natalo ang Israel, ang
Nasunog ang templo, at nawasak ang Jerusalem. Ang Israel ay tumigil sa pag-iral bilang isang pambansang nilalang
at naging kilala bilang Palestine.
1. Aabot sa isang milyong Hudyo ang napatay at maraming bilang ang sapilitang inilipat sa iba pa
mga bahagi ng Imperyo. Walang isang Kristiyano ang pinatay. Pinakinggan nila ang babala ni Jesus na umalis
ng Jerusalem nang makita nila ang lunsod na napapaligiran ng mga hukbo.
2. Ang mga naniniwala ay nakatakas patungo sa mga bundok at marami sa kalaunan ay nanirahan sa Pella (silangan ng Jordan
Ilog sa rehiyon ng Decapolis) at nagtatag ng isang pamayanang Kristiyano doon.
c. Ito ay tiyak na direksyon para sa isang tukoy na sitwasyon upang maprotektahan ang bayan ng Diyos at upang mapasulong ang Kanya
mga layunin ng pagtubos.
4. Tulad ng sinabi namin sa itaas, ang mga tao ay darating sa pananampalataya kay Cristo sa mga taon matapos ang isang walang batas ay dumating sa kapangyarihan.
a. Ang ilan sa kanila ay maninirahan sa Jerusalem kapag ang huling pinuno na ito ay pumasok sa isang itinayong muli na Templo at nagdeklara
ang kanyang sarili upang maging Diyos. Binalaan ni Jesus ang mga nakakakita sa kaganapang ito upang lumabas kaagad sa lungsod
sapagkat ang namumuno ay darating pagkatapos ng mga tumanggi sa kanyang pag-angkin na Diyos. Matt 24: 15-21
b. Maaari tayong magawa ng maraming mga aralin tungkol dito, ngunit tandaan ang isang punto. Tutulungan ng Diyos ang mga kabilang sa Kanya
gawin ito sa pamamagitan ng mga oras ng kaguluhan sa hinaharap. Gayunpaman, dapat nating malaman kung paano lumakad sa kapayapaan sa gayon
maririnig natin ang mga tagubilin ng Diyos sa atin kung paano mag-navigate sa mga araw at taon.

 1. II Tim 3: 13 — Sa konteksto ng mapanganib na mga oras na darating sa mundo sinulat ni Pablo ang mga masasamang tao
  at ang mga manloloko ay lalala at lumalala. Bakit? Sapagkat iyon ang likas na pag-unlad ng kawalan ng batas
  o kasalanan. Ang kasalanan ay lalong nagdaraya at nagpapatigas sa mga nananatili dito (Heb 3:13).
 2. II Tim 3: 14-15 — Inatasan ni Pablo ang mga mananampalataya na harapin ang mga pangyayaring darating sa mundong ito sa pamamagitan ng
  na nagpapatuloy sa Salita ng Diyos. Ang parehong tinig na pumukaw sa Banal na Kasulatan ay ang iisang Isa na magagawa
  partikular na idirekta kami sa dumaraming kaguluhan sa hinaharap. (Higit pa dito sa susunod na serye)
 3. Ang isang plano ay naglalahad na may magandang pananaw sa paningin. Ang mga kaharian sa mundong ito ay magiging mga kaharian
  ng ating Panginoon at ng Kanyang Kristo — at Siya ay maghahari magpakailanman at magpakailanman. At sa Kanyang kapayapaan ay wala
  wakas (Apoc 11:15; Isa 9: 6-7). Iyon ang ating kapayapaan, ating kagalakan, at ating pag-asa. Halika Panginoong Hesus halika!