KUMPLETO AT KARAPATAN NG PANANAMPALATAYA

1. Ang pakikipaglaban sa pananampalataya ay nagaganap sa pagitan ng oras na naniniwala ka sa Salita ng Diyos, pangako ng Diyos, at aktwal na makita / maranasan ang mga resulta sa iyong buhay.
2. Sa huling aralin, nagsimula kaming magsalita tungkol sa isang nakamamatay na pagkakamali na marami sa atin ang nagagawa habang nakikipaglaban sa pananampalataya - nagreklamo kami.
3. Ang magreklamo ay nangangahulugang magpahayag ng kawalang-kasiyahan. Kabaligtaran ito ng pagiging nagpapasalamat. 4. Ang pagrereklamo ay isang seryosong isyu.
a. Nagkakahalaga ng isang henerasyon ng Israel ang ipinangakong lupain. Bilang 14: 26-37
b. Nabigo silang taglayin ang pangako ng Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya. Heb 3: 19-4: 2
1. Ngunit, ang kawalan ng paniniwala ay ipinahayag sa pamamagitan ng nagrereklamo.
2. Sa ugat ng kanilang pagreklamo, nahanap natin ang mga paratang laban sa Diyos.
c. Ang mga ito ay isang halimbawa sa amin ng hindi dapat gawin! I Cor 10: 6,11
4. Ano ang mali sa pagrereklamo?
a. Ito ay isang kasalanan (binubuksan ang pintuan ng pagkawasak sa ating buhay). Fil 2:14; I Cor 10:10 b. Nakukuha lamang ang impormasyon nito mula sa paningin - kung ano ang nakikita, nararamdaman. II Cor 4:18; 5: 7 c. Hindi nito isinasaalang-alang ang Diyos at ito ay isang pagpapahayag ng kawalan ng paniniwala.
d. Ito ay isang paratang laban sa paghawak ng Diyos sa iyong buhay.
1. Itinuturo ng Bibliya na ang Diyos ang nangunguna sa atin, gumagabay sa atin, nagmamalasakit sa atin. Aw 37: 23; 23: 2; Prov 3: 6
2. Maliban kung nais mong sumuway sa Diyos, kung nasaan ka kung nasaan ka.
3. Samakatuwid, ang pagreklamo sa o tungkol sa iyong mga pangyayari ay isang paratang laban sa pamumuno ng Diyos at / o pagkakaloob ng Diyos.
5. Kumusta naman kung ang mga bagay ay talagang masama o mali sa ating buhay? Nangangahulugan ba iyon na hindi natin mapag-uusapan ang tungkol sa kanila? Kailangan ba nating maging masaya tungkol sa mga problema? Wala bang mga oras kung kailan kailangan nating pag-usapan ang mga problema. Paano mo ito magagawa nang hindi nagrereklamo?
a. May mga oras na kailangan mong talakayin ang problema; may mga oras na nasa isang mahirap ka, nakasasakit na sitwasyon at hindi ka nasisiyahan tungkol dito.
b. Ang katotohanan na sinabihan tayo na huwag magreklamo ay hindi nangangahulugang hindi mo maaaring pag-usapan ang tungkol sa mga problema - kung paano mo pag-uusapan ang masamang bagay na mahalaga.
1. Ang pagrereklamo ay isang pagpapahayag ng kawalang-katapatan, kawalan ng pananampalataya, at mga paratang laban sa Diyos.
2. Ang tanong ay: maaari mo bang talakayin ang iyong problema at manatiling nagpapasalamat, puno ng pananampalataya, na walang mga paratang laban sa Diyos?
6. Kapag pinag-uusapan ang mga paghihirap sa buhay, dapat nating malaman na gawin ang dalawang bagay:
a. Talakayin ang problema sa mga tuntunin ng Salita ng Diyos.
b. Mag-apply ng papuri at pasasalamat sa problema.
7. Sinabi namin na sina Joshua at Caleb ay mga halimbawa ng kung paano talakayin ang problema sa mga tuntunin ng Salita ng Diyos. Bilang 13:30; 14: 6-9
a. Nang makarating ang Israel sa lupang pangako, nakakita sila ng maraming mga hadlang.
b. Hindi tinanggihan nina Joshua at Caleb ang kanilang nakita - dinala nila ang mga katotohanan ng Diyos, ang Salita ng Diyos.
8. Nais naming tingnan kung paano mag-aplay ng papuri at pasasalamat sa aming mga problema.

1. Isaalang-alang ang tatlong mga banal na kasulatan: Aw 34: 1; I Tes 5:18: Efe 5:20
a. Sinabi nila sa amin: purihin ang Diyos palagi, at pasalamatan Siya sa at para sa lahat. b. Kung matututunan nating gawin ito, walang oras upang magreklamo, at, kahit na tinalakay natin ang masama, tayo ay magpapasalamat at puspos ng pananampalataya.
2. Ang pagsunod sa mga talatang ito ay tila imposible maliban kung nauunawaan mo na ang papuri at pasasalamat ay walang kinalaman sa emosyon.
a. Sa palagay namin imposibleng patuloy na purihin at hindi kailanman magreklamo dahil alam natin na hindi iyon ang palaging nararamdaman natin.
b. Kung hindi natin ito gusto, paano natin ito magagawa? Paano ito magiging totoo?
3. Ngunit, ang papuri at pasasalamat ay batay sa kaalaman at pagiging angkop, hindi sa ating emosyon.
4. Pinupuri at pinasalamatan natin ang mga tao batay sa kaalaman at pagiging angkop.
a. Alam namin ang isang bagay na kahanga-hanga tungkol sa kanila kaya't pinupuri namin sila.
b. Alam namin na may nagawa silang mabuti para sa amin kaya't pasalamatan namin sila.
c. Sa madaling salita, pinupuri at pinasalamatan namin ang mga tao sapagkat ito ang angkop na tugon sa sitwasyon.
1. Maaaring nakakakuha ako ng isang kakila-kilabot na araw (linggo, buwan, taon), ngunit kung may pumili ng isang bagay na ibagsak ko, pinasalamatan ko sila.
2. Maaari akong makaramdam ng kahila-hilakbot na pisikal at emosyonal, ngunit kung may magpapakita sa akin ng isang bagay na ginawa nila, pinupuri ko sila para dito.
5. Ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay angkop kahit na ano ang nararamdaman natin!
a. Ang Diyos ay laging karapat-dapat na purihin dahil sa kung sino Siya. Sl 145; Sal 136
b. Sa bawat sitwasyon ng buhay, palaging mayroong isang bagay na dapat magpasalamat: mabuti na nagmula sa Diyos; mabuti na nais ng Diyos na ilabas sa masama.
6. Mahirap iyon sa ilan sa atin sapagkat pananagutan natin ang Diyos sa pagdurusa sa ating buhay. Maaari mong sabihin: Hindi Hindi! Ngunit, isaalang-alang ito:
a. Naisip mo na ba: Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at maaaring ayusin ang lahat sa isang iglap. Kaya bakit hindi Siya?!?
b. Marahil ay hinihiling mo na mahigpit sa isang antas ng impormasyon, ngunit para sa karamihan sa amin, nakatago sa tanong na iyon ay isang akusasyon.
7. Upang purihin at pasalamatan ang Diyos sa halip na magreklamo, dapat mong maunawaan ang mga batayan ng buhay sa mundong ito, at ang katotohanang ikaw at ako ay walang batayan na kung saan ay sisihin / akusahan ng Diyos na walang kamali-mali.
a. May posibilidad kaming tingnan ang mga paghihirap, pagdurusa sa buhay, sa mundo, at sabihin: Paano papayagan ng isang mapagmahal na Diyos ang lahat ng ito? Hindi namin ito karapat-dapat !!
b. Mayroong apat na pangunahing punto na dapat mong tandaan:
1. Ang pagdurusa, paghihirap, sakit, kamatayan, atbp ay narito dahil ang kasalanan ay narito. 2. Binigyan ng Diyos ang tao ng malayang kalooban, at pinapayagan ang mga pagpipilian na tumakbo sa kanilang landasin. 3. Walang mga inosenteng tao kapag itinugma mo kami sa isang banal na Diyos. 4. Lahat tayo ay nararapat lamang impiyerno at parusa mula sa Diyos.
c. Ang isa sa mga paboritong taktika ni satanas ay ang atakein ang katangian ng Diyos - Siya ay naging hindi patas sa iyo; Inaabot ka niya.
1. Naimpluwensyahan ka ng mga ideyang lumalaki sa mundong ito. 2. Ang ating laman ay laging nais na sisihin ang isang tao (Adan). Ito ay isang likas na reaksyon.
3. Sa mga paghihirap ng buhay, dapat mong ipaalala sa iyong sarili - ito ay buhay lamang sa isang sinumpaang lupa. Ang Diyos ay hindi naging, ay hindi patas sa akin.
4. At, dapat mong malaman na dadalhin ka ng Diyos sa pinakamainam na ruta sa pamamagitan ng buhay na ito batay sa lahat ng mga kadahilanan na kasangkot (kilala at hindi kilala sa amin) para sa maximum na kaluwalhatian at kabutihan.

1. Sa iyong sitwasyon ay palaging may isang bagay na dapat magpasalamat.
a. Ngunit, kung ikaw ay isang Kristiyano, pupunta ka sa langit kapag namatay ka !! Marami kang dapat pasalamatan !!
b. Kahit na sa gitna ng masama, marami kang makikitang dapat pasalamatan.
c. Baguhin ang iyong pokus !! Simulang magpasalamat sa Diyos sa mabuti. Mas maganda ang pakiramdam mo !!
2. Bilang karagdagan, maaari kang magpasalamat at purihin ang Diyos sa kabutihang nais niyang ilabas mula sa masama sa iyong buhay.
3. Nangako ang Diyos na gumawa ng mabuti sa masama para sa atin. Rom 8:28
a. Ang Rom 8:28 ay isang pangako mula sa Diyos. Ang mga pangako ay dapat na maangkin o magmana sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiyaga. Heb 6:12
b. Ang papuri at pasasalamat sa harap ng kaguluhan ay isang pagpapahayag ng pananampalataya sa pangako ng Diyos na maglalabas ng tunay na kabutihan mula sa tunay na masama.
4. Naiintindihan ng mga tao ang Rom 8:28 sa dalawang paraan:
a. Ginamit ito ng mga tao bilang paliwanag sa kasamaan = ipinadala / pinayagan ito ng Diyos upang maipalabas niya ito ng mabuti.
b. Sinubukan ng mga tao na matukoy ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari = sapagkat nangyari sa akin ito, dapat na kalooban ng Diyos.
5. Ngunit ipinangako ng Diyos na gagamitin ang lahat ng buhay at ang demonyo ay itatapon sa atin ng mabuti kung tutugon tayo sa pananampalataya = kasunduan na ipinahayag sa pamamagitan ng papuri.
6. Ang Bibliya ay puno ng maraming mga halimbawa nito.
a. Ang kwento ni Jose - Gen 45: 5-8 Ginawa ng Diyos ang masasamang pagkilos ng mga kapatid ni Jose at ginawang magtrabaho para sa kabutihan para sa pamilya, at libu-libo pang iba. Ang kanilang mga kilos ay masama sa hangarin at hangarin, ngunit ginamit sila ng Diyos para sa dakilang kabutihan.
b. Ang mga anak ni Israel sa Dagat na Pula - ang tila balakid na ito ay ang bagay na ginamit ng Diyos upang talunin ang mga Egypt. Hal 14: 23-30
7. Ang pinakadakilang halimbawa ng Diyos na naglalabas ng mabuti mula sa masama ay ang pagpapako sa krus ni Jesus.
a. Ang gawa ay masama sa hangarin at layunin, ngunit ang Diyos ay gumawa ng mabuti mula rito. Lucas 22: 3; Gawa 4:23; I Cor 2: 8
b. Si Jesus ay tinawag na Kordero na pinatay mula sa pundasyon ng mundo. Rev 13: 8
1. Mga Gawa 2:23 - Si Hesus ay naihatid ng paunang kaalaman ng Diyos.
2. Alam ng Diyos kung ano ang tatangkang gawin ni satanas kay Jesus kaya't ginawa niya ito sa Kanyang plano at inilabas ang mahusay na kabutihan.
8. Ang pagpapako sa krus ay nagbibigay sa atin ng pananaw sa lugar ng papuri at pasasalamat.
a. Lahat tayo ay nagpapasalamat sa Diyos para sa kaganapang iyon !! Bakit? Para sa masamang hangarin sa likod nito? Hindi! Para sa napakalaking mabuting Diyos na inilabas dito - ang ating kaligtasan !!
b. Kung tayo ay nakatayo na tulad ng mga disipulo sa paanan ng Krus nang mamatay si Jesus, magpapasalamat ba tayo? Hindi!
1. Bakit tayo nagpapasalamat ngayon? Dahil alam namin kung paano ito naka-out !!
2. Kung alam natin ang alam natin ngayon, maaari ba tayong magpasalamat sa paanan ng Krus? Maaari bang magpasalamat ang mga alagad?
c. Maaari nating pasalamatan ang Diyos sa harap ng masama, bago natin makita ang mabuti, batay sa pangako ng Diyos (Rom 8:28). Iyon ang pananampalataya !!
9. Tingnan natin muli ang mga banal na kasulatang iyon sa pasasalamat.
a. I Mga Taga 5:18 - Magbigay ng mga pasasalamat sa lahat ng bagay = palaging may isang bagay na dapat ipagpasalamat.
b. Efe 5:20 - Magpasalamat para sa lahat = Ang mabuting nandoon; ang masamang ilalabas ng Diyos na mabuti!
c. Nagpapasalamat ka sa Diyos para sa potensyal para sa kabutihan na hindi mo pa nakikita.
1. Una, kilalanin ito ay isang gawa ng pagsunod. Aw 34: 1; I Thess 5:18; Efe 5:20
2. Pangalawa, mapagtanto ang oras na kailangan mong gawin ito ay kung kailan hindi mo gusto ito. 3. Pangatlo, isingkaw ang iyong bibig ng papuri bago lumabas ang mga reklamo.
a. Kapag napagtanto mo na may lalabas na sa iyong bibig na hindi dapat - purihin ang Panginoon !! (hindi emosyonal o musikal)
b. Kapag ang isang reklamo ay malapit nang lumabas sa iyong bibig, huwag hayaang lumabas ito !! Sa halip sabihin: Purihin ang Panginoon !!
4. Mayroong palaging isang bagay na dapat pasalamatan, upang purihin ang tungkol sa Diyos!
a. Ang kabutihan na nagawa ng Diyos, at ang kabutihan na nais Niyang gawin.
b. Maaari tayong magpasalamat sa ginawa, ginagawa, at gagawin ng Diyos!
5. Ang iyong dila ay ang rudder ng iyong ship. Santiago 3: 2-5
a. Ang pagpapalit ng ugali ng pagrereklamo sa ugali ng pagpupuri ay tulad ng pag-ikot sa isang malaking barko na na-off course.
b. Kapag pinihit mo ang rudder ng barko, hindi ito agad na ibabalik nang eksakto sa kurso. Ngunit, nagsimula ang proseso at kalaunan, ang barko ay babalik sa kurso.
c. Ito ay pareho sa pagbuo ng ugali ng papuri - maaaring tumagal ng ilang oras upang maikot ang iyong buong katawan (alisin ang pagreklamo), ngunit sinimulan mo ang proseso sa sandaling nakapagpasya ka upang iikot ang iyong timon.
6. Sa halip na magtuon sa sinasabi ng paningin at nagreklamo tungkol dito, tumuon sa sinabi ng Diyos at purihin Siya para dito.
1. Mayroong mga oras na nais mong magreklamo - kung hindi, hindi sasabihin sa amin ng Diyos na huwag magreklamo. Ang pakiramdam na hindi ito mali, kung ginagawa ito.
2. Ang pagrereklamo ay mapipigilan ka mula sa pag-aari ng pangako ng Diyos sapagkat nakatuon lamang ito sa nakikita at pinapakain ang kawalan ng paniniwala.
a. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pasensya na taglay natin ang mga pangako ng Diyos. Heb 6:12 b. Kung matagumpay kang makikipaglaban sa laban ng pananampalataya at magtaglay ng mga pangako ng Diyos, dapat mong ihinto ang pagreklamo.
3. Sa harap ng iyong mga paghihirap:
a. Talakayin ang mga ito sa mga tuntunin ng Salita ng Diyos.
b. Mag-apply ng papuri at pasasalamat sa kanila.