NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO

1. Malinaw na sinasabi ng Bibliya na ang Diyos na Banal na Espiritu ay nananahan sa atin upang bigyan ng kapangyarihan at pagbago tayo. Gayunpaman,
dahil pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang Walang-hanggan na Diyos na nagtataguyod ng walang katapusang tao, walang paraan upang ipaliwanag
ang katotohanan na ang Diyos ay nasa atin hanggang sa puntong ating lubos na naiintindihan ito.
a. Ang Diyos ay Isang Diyos na sabay-sabay na nagpapakita ng tatlong magkakaibang (ngunit hindi hiwalay) Mga Tao 
Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Samakatuwid, kung nasaan ang Ama, gayon din ang Anak at ang Banal na Espiritu.
b. Gumagamit ang Bibliya ng maraming mga larawan ng larawan upang mabigyan tayo ng pananaw sa likas na kaugnayan natin
Diyos ngayon na ipinanganak tayo sa Kanya at nabinyagan sa Kanyang Espiritu.
1. Nagsasalita ito ng pagkakaisa kay Cristo at gumagamit ng mga imaheng naghahatid ng unyon at nagbabahaging buhay: Vine at
sangay (Juan 15:15), Ulo at katawan (Efe 1: 22,23). Asawa at asawa (Efe 5: 31.32).
2. Ang larawang ginamit upang mailarawan ang ating kaugnayan sa Banal na Espiritu ay naglalarawan ng katotohanan na
Nais niyang saturate ang bawat bahagi ng ating pagiging: nabautismuhan (upang isawsaw o isawsaw, Gawa 1: 5), nagtapos
(upang mabihisan ng kapangyarihan, Lukas 24:49), at napuno (hanggang sa magagawa, Gawa 2: 4).
c. Kahit na ang Diyos ay nasa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Siya ay Karaniwan pa rin o naroroon kahit saan nang sabay-sabay.
Ito ay lampas sa ating pag-unawa. Ang ating responsibilidad ay ang malaman ito at maniwala. Ito ay isang
layunin katotohanan na makakaapekto sa aming karanasan kapag pinaniniwalaan natin ito.
2. Noong nakaraang linggo ay tiningnan namin si apostol Pablo. Nabuhay siya nang may kamalayan na ang Diyos sa kanya ay nagpantay sa kanya
sa anumang nangyari at nakaranas siya ng mga tiyak na resulta.
a. Ang kanyang patotoo ay: Fil 4: 13 – Mayroon akong lakas para sa lahat ng mga bagay kay Cristo Na nagpapalakas sa akin Ako
handa na para sa anumang bagay at katumbas ng anumang bagay sa pamamagitan Niya na nagpasok sa akin ng panloob na lakas, [iyon ay,
Sapat na ang sarili ko sa kasapatan ni Kristo]. (Amp)
1. Sinulat ni Pablo na sa harap ng mga paghihirap sa buhay mayroon tayong isang kayamanan sa mga sasakyang-dagat (II Cor
4: 7). Ang punto ay hindi: Kami ay masyadong mahina at hindi karapat-dapat. Ito ay natural (o nilikha) na tao
kakayahan na na-infuse ng supernatural (o hindi nabigyan) ng kapangyarihan, Makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.
2. Si Pablo ay sumulat: Col 2: 9,10 – Sapagkat sa Kanya (Jesus) ang buong kapunuan ng pagka-Diyos (ang Panguluhang Diyos),
patuloy na naninirahan sa katawan formgiving kumpletong pagpapahayag ng banal na kalikasan. At ikaw
ay nasa Kanya, napuno at napuno ng buhay  kay Cristo ikaw din ay napuno ng
Pangadiyos: Ama, Anak at Banal na Espiritu, at maabot ang buong espirituwal na tangkad. (Amp)
b. Nanalangin si Pablo para sa mga Kristiyano na malalaman natin ang kadakilaan ng kapangyarihan sa atin at mabubuhay
na may kamalayan na tayo ay templo ng Diyos. Ef 1: 19,20; I Cor 6:19
1. Ang Banal na Espiritu ay ang Magsasagawa ng Diyos. Narito siya upang makamit o gumawa ng tunay sa ating
nabubuhay at naranasan kung ano ang ibinigay ng Diyos na Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus sa Krus.
2. Kami ay nagsusumikap na maging kaisipang nasa loob ng Diyos upang mabuhay tayo sa ilaw ng katotohanan na ito
at karanasan sa ating buhay ang mga epekto ng Diyos sa atin.

1. Naiintindihan ito ni Pablo. Isaalang-alang ang isang bagay na isinulat niya sa simbahan sa Filipos habang nakakulong sa Roma
(AD 60-63). Sa oras na isinulat niya ay hindi niya alam kung makikita niya ulit sila sa buhay na ito sapagkat siya
ay nahaharap sa posibleng pagpatay. Sa konteksto na ginawa ni Paul ang pahayag na ito:
a. Phil 3: 10,11– [Para sa aking tinukoy na hangarin ay] na makilala ko Siya upang maaari akong umunlad
maging mas matindi sa Kanya ... at na sa gayon ding paraan malalaman ko ang
kapangyarihan na nagbubuhos mula sa Kanyang pagkabuhay na mag-uli [na ipinagpapatuloy sa mga mananampalataya]; at na maaari kong ibahagi
Ang Kanyang mga pagdurusa na patuloy na nagbabago [sa espiritu sa Kanyang pagkakahawig maging] sa Kanyang kamatayan, [sa
ang pag-asa] na kung posible ay makakamit ko ang muling pagkabuhay [sa espirituwal at moral] na nag-aangat sa akin
TCC - 987
2
mula sa mga patay [kahit na sa katawan]. (Amp)
b. Marami sa kanyang pahayag (higit sa maaari nating tugunan sa isang aralin). Tiyak, nagpapahayag siya
ang pag-asa na habang nahaharap niya ang posibleng kamatayan sa pamamagitan ng pagpatay, mayroon siyang katiyakan na kung mapatay, ang kanyang katawan
ay ibabangon sa pamamagitan ng parehong kapangyarihan na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay. Ngunit may higit pa rito.
Nais ni Paul na makita ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na gumagana sa kanya habang siya ay buhay.
1. Pagkatapos ay nilinaw niya na ang kanyang pinakadakilang layunin ay ang ganap na sumunod sa imahe ng
Si Kristo. Hindi pa niya ito nakamit. Ngunit pinilit niya ang lahat na makukuha niya sa buhay na ito.
2. v12 – Nais niyang abutin o hawakan iyon para sa kung saan siya ay nahuli. Kami ay
ay hinawakan ng Diyos upang maging mga anak na lalaki at babae na naaayon sa imahe ni Cristo.
A. v13 – Sinabi ni Paul: Nakalimutan ko kung ano ang nasa likod. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang dating mga ideya sa relihiyon
bilang isang Fariseo at sa kanyang pag-uusig sa mga naniniwala (v4-7).
B. v14 – At pinindot niya patungo sa gantimpala ng mataas na pagtawag ng Diyos kay Cristo (pagiging anak at
pagkakaugnay). Ang salitang isinalin na pinindot ay nangangahulugang ituloy at, sa pamamagitan ng pagpapahiwatig, sa
pag-uusig. Ginamit ni Pablo ang parehong salitang ito sa v6 (pag-uusig) at v12 (sundin pagkatapos).
3. Sa pamamagitan ng parehong sigasig ay hinabol niya ang mga naniniwala bago ang kanyang pagbabalik-loob, ipinagpatuloy niya ang pagsunod sa
larawan ni Cristo na alam niya ay magagawa sa kanya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ito
ang panimulang lugar para sa nakakaranas ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay sa buhay na ito. Kailangan nating magutom.
2. Ito ang hilig ni Pablo para sa mga pinamunuan niya kay Christ na kung saan ay susuway sila sa imahe ni Cristo.
a. Gal 4: 19 – Nang ang grupong ito ng mga simbahan sa lalawigan ng Galatia ay apektado ng error (ang ideya
ang pagtutuli ay kinakailangan upang mapanatili ang kaligtasan) isinulat niya sa kanila na nagsusumikap siya
muli ang mga ito sa panalangin: Hanggang sa makuha mo ang hugis ni Kristo (NEB); Hanggang sa ganap na si Kristo at
permanenteng nabuo (nahubog) sa loob mo (Amp).
b. Efe 4: 13 – Sinulat ni Paul na ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagbibigay ng mga tao (tulad ng kanyang sarili) upang ipahayag ang ebanghelyo at
turuan ang mga tao ng mga banal na kasulatan: upang [makarating kami] sa tunay na pagkalalaki  ang pagkakumpleto ng
pagkatao na hindi mas mababa sa pamantayang taas ng sariling pagiging perpekto ni Kristo
sukat ng tangkad ng kabuuan ng Cristo, at ang pagkakumpleto na matatagpuan sa Kanya. (Amp)
c. Col 1: 28 – Sinabi ni Paul na ibinuhos niya ang kanyang buhay upang maabot ang mga kalalakihan at kababaihan: Upang tayo (ako) ay magpakita
bawat tao na may edad na matanda, ganap na sinimulan, kumpleto at perpekto Christ kay Cristo, ang Pinahiran
Isa. (Amp)
3. Pagkatugma sa imahe ni Cristo (o ginawang katulad ni Jesus sa katangian at kapangyarihan, kabanalan at pag-ibig)
ay isang proseso na nagsisimula kapag ipinanganak tayo ng Espiritu at makumpleto ang kaugnay ng
pagbabalik ni Jesus. Ang bawat punto sa ibaba ay isang paksa para sa isang buong aralin. Ngunit isaalang-alang ang mga maikling pag-iisip na ito.
a. Kapag naniniwala kami kay Jesus na ang Banal na Espiritu ay nagbabagong buhay sa ating patay na espiritu ng tao at ipinanganak tayo
Diyos. Ang ating panloob na pagkatao (ating espiritu) ay naluluwalhati o umayon sa imahe ni Cristo at tayo ay naging
mga bagong nilalang sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Cristo. Ang panloob na pagbabagong ito ay nagiging batayan ng ating
pagkakakilanlan: Kami ay mga anak ng Diyos at Siya ang aming Ama. Rom 8:30; II Cor 5: 17,18; I Juan 4:17
b. Kapag muling dumating si Jesus ang mga katawan ng lahat na naniniwala sa Kanya ay luwalhatiin (o gagawing katulad Niya
muling nabuhay na katawan) sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang aming mga katawan ay gagawing hindi nagagawa at
walang kamatayan (permanenteng lampas sa ugnayan ng katiwalian at kamatayan). Phil 3: 20,21; I Cor 15: 51-53;
I Thess 4: 13-18
c. Ngayon, sa buhay na ito, ang ating mga saloobin, damdamin, salita, at kilos ay dapat na lalong tumaas
Tulad ni Kristo habang ginagawa natin sa labas ang epekto ng panloob na pagbabago. Ito ay isang darating na proseso.
1. Ang patuloy na pagbabagong ito ay natutupad sa atin ng Espiritu ng Diyos kasama ang
Salita ng Diyos. II Cor 3: 18 – At tayong lahat, na may mga walang tabing na mukha [sapagkat] tayo ay nagpapatuloy
narito [sa Salita ng Diyos] tulad ng sa salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay patuloy na nilalang
nabago sa Kanyang mismong imahen sa patuloy na pagtaas ng kaluwalhatian at mula sa isang antas ng kaluwalhatian
sa iba; [sapagkat ito ay] mula sa Panginoon [Sino ang Espiritu. (Amp)
2. Gaano karaming pagbabago ang nagaganap sa buhay na ito ay nakasalalay sa malaking bahagi sa kung gaano tayo
makipagtulungan sa Banal na Espiritu.
TCC - 987
3
4. Efe 6: 17 – Tinukoy ni Paul ang Salita ng Diyos bilang tiyak na instrumento na ginamit ng Banal na Espiritu. Ang
Ang Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng Bibliya, ay bumubuo sa atin sa imahe ni Cristo sa ating isip, emosyon, at katawan.
a. Ang Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng nakasulat na Salita ng Diyos, ay naghahayag ng Buhay na Salita ng Diyos, si Jesus, sa atin.
Binigyan niya tayo ng pag-unawa sa ating nabasa. Gagabayan tayo ng Banal na Espiritu sa lahat ng katotohanan. Salita ng Diyos
ay katotohanan. Juan 16: 13,14; Juan 17:17
1. Ang Salita ng Diyos ay gumagana bilang isang salamin. Ipinapakita nito sa amin ang mga panloob na pagbabago na mayroon na
naganap dahil ipinanganak tayo ng Diyos. At ipinapakita nito sa atin kung ano ang dapat nating maging at kung ano
tayo ay nagiging, na may tiyak na mga tagubilin sa kung paano kumilos.
2. Kung gayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa atin ay nagtatapos sa mga di-katulad na mga saloobin, mga salita,
at kilos. Rom 8:13
3. Ito ay natural (o nilikha) na kakayahan ng tao na na-infact ng supernatural (o hindi nagawa) na kapangyarihan. Kami
gamitin ang aming kalooban at magsagawa ng naaangkop na mga aksyon upang maisagawa ang ating nabasa (natural) at
ang Banal na Espiritu sa atin ay nagbibigay ng kapangyarihan (supernatural).
b. Malinaw, ang lahat ng sinasabi namin ay ipinapalagay na nauunawaan mo ang iyong numero unong responsibilidad bilang isang
anak na lalaki o anak na babae ng Diyos ay ang maging lalong katulad ni Kristo. Ipinapalagay na naghahanap ka na
sa salamin ng Salita nang regular. At, ipinapalagay na ikaw, tulad ni Paul, ay pinipilit
patungo sa marka ng gantimpala ng mataas na tawag ng Diyos.
5. Efe 6: 18 – Matapos ipahiwatig ni Paul na ang Salita ng Diyos ay partikular na instrumento ng Banal na Espiritu, siya
inutusan ang mga mananampalataya na manalangin sa Espiritu.
a. Natalakay namin sa mga nakaraang aralin na noong ginamit ni Pablo ang pariralang "nananalangin sa Espiritu" siya
nangangahulugang magdasal sa ibang wika (I Cor 14: 14,15). Napag-usapan din namin ang katotohanan na ang pagdarasal sa
ang iba pang mga wika ay nagpapaginhawa sa atin o tumutulong sa pagbuo sa atin sa imahe ni Cristo (I Cor 14: 4).
b. Pinahihintulutan ng Space na hindi ulitin ang lahat ng sinabi na namin. Ngunit isaalang-alang ang puntong ito. Lahat tayo
may mga isyu sa ating kaluluwa (mga isyu sa character) na hindi katulad ng Kristo.
1. Alam natin ang ilan sa kanila. Ngunit ang iba, hindi natin nakikita. Kapag tinuro sila
ipinagtatanggol namin ang mga ito dahil naniniwala kami na mayroon kaming magagandang dahilan sa aming mga iniisip at kilos.
2. Matt 26: 31-35 – Naaalala mo si Pedro? Nagkaroon siya ng ilang malaking pagkukulang sa tauhan – pagmamataas at kawalan ng
pangako kapag naging magaspang ang mga bagay. Inihayag ito ni Jesus sa kanya, ngunit masiglang tinanggihan ni Pedro
Ang kanyang pananaw.
A. Rom 8: 26 – Ang Banal na Espiritu ay nasa atin upang tulungan tayong manalangin tungkol sa mga karamdaman na ito. Kapag tayo
manalangin sa mga wika na ating pinagdarasal sa isang wikang hindi natin maintindihan. Ginagawa namin ang pagsasalita
(natural) ngunit ang Banal na Espiritu sa ating espiritu ay ang mapagkukunan ng mga salita (supernatural).
B. Tinutulungan niya tayo na manalangin ng mabisang panalangin tungkol sa ating mga hindi katulad na katangian. Nagagawa niyang tulungan tayo
manalangin tungkol sa mga isyu na hindi natin nakikita at mga isyu na makikipagtalo tayo sa Diyos tungkol kay Pedro.
c. Inilahad namin ang puntong ito sa isang nakaraang aralin. Ngunit nagpapatunay ito. Ang ilan ay nagsabi na tumigil ang mga wika
nang mamatay ang huling apostol. Gayunpaman, walang sinabi ang Bibliya na ganyan. At, ang kailangan
pagkakatugma sa imahe ni Cristo ay hindi natapos. Ang pagdarasal sa ibang wika ay darating
isang wakas kapag ang plano ng pagtubos ng Diyos ay nakumpleto at lahat tayo ay ganap na sumasunod sa imahe
ni Kristo. I Cor 13: 8-13

1. Maraming mga Kristiyano ang nag-aalala tungkol sa kalooban ng Diyos at pagiging nasa kalooban ng Diyos. Pangunahing kalooban ng Diyos
para sa iyo ay ikaw ay maging kaayon sa imahe ni Cristo. Mas interesado siya sa pagiging ikaw
kagaya ni Jesus kaysa sa kung saan ka nagtatrabaho o kung anong kotse ang iyong binibili.
a. I Juan 2: 6 – Ang pamantayan para sa pag-uugali ng Kristiyano ay: Maglakad kahit na lumakad si Jesus. Ang Banal na Espiritu ay
sa amin upang matulungan kaming maging lalong katulad ni Cristo. Bawat isa sa mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na gawin
isang bagay tulad ng ginagawa ni Jesus. Juan 13:34; Rom 15: 2,3; Ef 5: 1,2; Col 3:13; I Juan 3: 3
b. I Juan 3: 3 kaagad na sumunod sa I Juan 3: 2 na nagsasabi sa amin na tapos na tayo sa mga pag-unlad:
TCC - 987
4
ganap na mga anak ng Diyos ngunit hindi pa ganap na umayon sa imahe ni Cristo. Ngunit Siya na nagsimula a
ang mabuting gawa sa atin ay makumpleto ito (Fil 1: 6).
1. Ang kaalaman sa iyong tunay na kapalaran ay isang mapagkukunan ng pag-asa na magkakaroon ng purifying effect sa
ikaw. Alam mo na may isang proseso na isinasagawa na makumpleto. Habang ito ay isinasagawa,
tumayo ka kay Hesus. Pakikipag-ugnay sa iyo ng Diyos batay sa bahagi na natapos dahil Siya
alam na ito ay makumpleto. Kapag nakita mo Siya, magiging katulad mo Siya.
2. Nililinis mo ang iyong kilos, hindi dahil ikaw ay isang tagabantay ng panuntunan, ngunit dahil nauunawaan mo na ang iyong
ang kapalaran ay maging katulad ni Jesus sa pagkatao at kapangyarihan, kabanalan at pag-ibig.
2. Ang pagdaragdag ng pagkakatugma sa imahe ni Cristo ay ginagawang mas mahusay nating makayanan ang mga hamon sa buhay. Jesus
sinabi na magkakaroon tayo ng pagdurusa sa mundong ito, ngunit maaari tayong mahikayat dahil napagtagumpayan niya ang
mundo (Juan 16:33). Mayroong buong mga aralin sa pahayag na iyon. Ngunit tandaan ang dalawa sa kanila.
a. Isa, si Jesus, sa Kanyang sangkatauhan ay nagpapakita sa atin kung ano ang hitsura kung ang isang tao na pinipilit ng Diyos ay nabubuhay sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Napagtagumpayan niya ang bawat pangyayari. Juan 14:10; Gawa 10:38
1. Si Jesus ang ating halimbawa ng kung ano ang hitsura ng mga anak ng Diyos sa mundong ito, kung anong ipinanganak ang kalalakihan at kababaihan
ng Espiritu at nabautismuhan sa Espiritu ay mukhang sa kilos. Ipinakita niya kung ano ang hitsura nito
kapag ang mga lalaki ay nagtagumpay sa buhay na ito.
2. Alalahanin, si Jesus ang Diyos ay naging ganap na tao nang hindi tumitigil na maging ganap na Diyos. Habang nasa lupa
Isinantabi niya ang Kanyang mga karapatan at pribilehiyo bilang Diyos at namuhay bilang isang tao na umaasa sa Diyos na Kanya
Ama, binigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu.
b. Dalawa, sa pamamagitan ng Kanyang pagsasakripisyo sa Krus, binayaran ni Jesus ang presyo para sa kasalanan na posible para sa lahat na
maniwala sa Kanya upang maging mga anak na katulad niya.
1. Kami ay overcomers sa pamamagitan ng bagong kapanganakan. Napagtagumpayan natin ang Dakilang Isa sa atin. I Juan 4: 4
2. Ang pagpapagaling, pagtitiis, kapayapaan, tagumpay laban sa sinthose ay lahat ng mga pagpapahayag ni Cristo na nabuo sa
tayo (sa ating kaluluwa at katawan) sa buhay na ito.
3. Alam kong tunog ako ng isang sirang tala, ngunit mahalaga na maging regular ka, sistematikong mambabasa ng
Bagong Tipan. Nangangahulugan ito: Basahin ito mula sa simula hanggang sa matapos nang paulit-ulit.
a. Huwag tumalon. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang hindi mo maintindihan. Basahin na lang. Pag-unawa
ay may pamilyar. (Maaari kang maghanap ng mga salita at kumonsulta sa mga komentaryo sa ibang oras.)
b. Kung hindi ka pa nabautismuhan sa Banal na Espiritu kasama ang paunang ebidensya ng pagsasalita sa iba
mga wika, hanapin ito. Humanap ng isang tao na maglagay ng kamay sa iyo tulad ng ginawa nila sa Aklat ng Mga Gawa at magbunga
sa pangalawang karanasan na ito kasama ang Banal na Espiritu. Pagkatapos manalangin sa mga wika araw-araw.
4. Ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Salita ng Diyos ay gagana sa iyo at lalong sumasabay sa iyo sa
imahe ni Kristo. Marami pang susunod na linggo!