MALUPIT, MABANGIS, GALIT

1. Ang ating bansa, kasama ang natitirang bahagi ng mundo, ay nakakaranas ng pagtaas ng kaguluhan. Para sa isang bilang ng
buwan na pinag-uusapan natin ang tungkol sa kung ano ang nangyayari at kung bakit ayon sa Bibliya upang magawa namin ito
alam kung paano haharapin ang mga buwan at taon na hinaharap.
a. Bilang bahagi ng aming talakayan, pinag-uusapan namin ang tungkol sa poot ng Diyos dahil mayroong isang oras ng
ang poot at paghatol na nauugnay sa ikalawang pagparito ni Jesus, Apoc 6: 16-17; Apoc 14: 7
b. Ang aming layunin ay upang linisin ang maling impormasyon tungkol sa poot at paghatol ng Diyos na nakakatakot sa mga tao
na walang dahilan upang matakot-pati na rin upang turuan ang mga taong kailangang matakot.
2. Namin ang punto na ang kaguluhan at hamon ng huling ilang taon ng kasaysayan ng tao ay hindi
nagmula sa isang galit na Diyos na nagtatapon ng mga kidlat sa isang makasalanang mundo. Ang kaguluhan ang magiging resulta
ng pagpili ng tao at ang mga kahihinatnan ng mga pagpipiliang iyon (tingnan ang nakaraang mga aralin para sa higit pang mga detalye).
a. Bilang bahagi ng aming pag-aaral tinatalakay namin ang poot ng Diyos sa Lumang Tipan kung saan tila Siya
ay pumutok sa mga kalalakihan sa sakuna kapag Siya ay galit.
b. Noong nakaraang linggo nagsimula kaming tumingin sa isang daanan sa Lumang Tipan na tumutukoy sa poot ng Diyos na malupit at
mabangis, at pagkatapos ay maiugnay ito sa ikalawang pagparito ni Jesus. Suriin natin ang ilang mga pangunahing punto. Isa 13: 6-13
1. Ang talatang ito ay orihinal na isinulat sa Israel noong sila ay malalim sa pagsamba sa idolo at lahat nito
kaugnay na masasamang gawain. Naghula si Isaias ng mga panandaliang hula tungkol sa kung ano ang mangyayari
sa mga tao (v1-5) na dumaloy sa mga pangmatagalang hula tungkol sa pangalawang darating (v6-13).
2. Ayon kay Isaias, ang Panginoon ay darating na may malupit na poot at mabangis na galit upang wasakin ang lupain
at sisirain ang mga makasalanan mula rito. Ang pagkawasak ay pag-aalis mula sa lupa. Ito ay isang sanggunian ng tunggalian.
A. Ang mamamayan ng Israel ay sapilitang aalisin mula sa kanila ng mga Asyrian at ng
Ang mga taga-Babilonya at ang kanilang lupain ay iniwang sira. Ang mga makasalanan ay mga sumasamba sa idolo.
B. Ngunit, darating ang panahon na ang mundo (lahat ng sangkatauhan na babalik kay Adan) ay magiging
pinarusahan para sa kanilang kasamaan at ang langit at ang lupa ay matayog. Ang Bagong Tipan
malinaw na nag-uugnay sa oras na ito sa ikalawang pagparito ni Jesus. Matt 24:29; Gawa 2: 19-20; Pahayag 6: 12-13
c. Marami sa atin ang nakakahanap ng mga sanggunian sa Lumang Tipan sa mabangis, malupit na poot na nakakagambala sapagkat naririnig natin ito
bilang: Ang Diyos ay masama, di-makatwiran, at galit. Ngunit hindi ganoon ang narinig ng mga unang mambabasa sa mga pahayag na ito.
1. Ang salitang Hebreo na isinalin na malupit ay nangangahulugang kakila-kilabot. Ang Diyos ay tinatawag na kakila-kilabot sa isang bilang ng
mga lugar (Aw 68:35; Aw 99: 3). Ang kakila-kilabot ay nangangahulugang sanhi ng takot o takot. Ang ideya ay hindi na ang Diyos ay
ibig sabihin Ang ideya ay na Siya ay namamangha ng kagila at nararapat na igalang. Nilinaw ito ng konteksto.
2. Ang salitang galit ay nangangahulugang isang pagsabog ng pagkahilig, umaapaw na galit. Ang salitang galit ay literal
nangangahulugang ilong o butas ng ilong. Upang paigtingin ang kahulugan nito, ang salitang galit ay madalas na ipinapares sa salitang
mabangis na nangangahulugang isang nasusunog na galit. Ang punto ay ang Diyos ay labis na hindi nasaktan.
3. Malupit at mabangis ay hindi nangangahulugang nalunod ng Diyos ang mga tuta at kuting. Nangangahulugan ito na Siya ay
kahanga-hangang at malakas. Siya ang Makapangyarihang Diyos. Suriin natin ito nang mas malapit.

1. Ang poot ng Diyos ay ang Kanyang tugon sa kasalanan. Bagaman tiyak na Siya ay may matinding pagkadismaya sa kasalanan
sapagkat ito ay ganap na salungat sa Kanyang banal, matuwid na kalikasan, ang Kanyang poot ay hindi isang emosyonal na tugon,
per se. Ang galit ay hudisyal na tugon ng Diyos sa kasalanan.
a. Ang terminong galit sa Bagong Tipan ay ginagamit (sa pamamagitan ng isang pigura ng pagsasalita na kilala bilang metonymy) para sa
parusa o ang pagsasakatuparan ng hustisya hinggil sa kasalanan. Rom 13: 4-5; Rom 4:15

TCC — 1102
2
b. Upang maging totoo sa Kanyang matuwid na kalikasan, dapat parusahan ng Diyos ang kasalanan. Sa Krus nagsagawa ang Diyos ng hustisya
laban sa kasalanan ng sangkatauhan. Sa Krus, si Hesus ay naging kapalit ng bawat miyembro ng lahi ni
Si Adan at pinarusahan para sa kasalanan. Ang poot (o parusa lamang) na nararapat sa atin ay napunta sa Kanya. Isa 53: 3-6
1. Upang matanggap ang benepisyong ito, dapat kilalanin ng isang indibidwal si Hesus bilang Tagapagligtas at Panginoon. Yung
ang mga indibidwal na hindi gawin ito ay haharap sa poot ng Diyos kapag sila ay namatay. Juan 3:36
2. Sila ay tuluyan na makahiwalay sa Diyos, una sa isang lugar na tinawag na Impiyerno, at pagkatapos ay sa lawa ng
apoy na kilala rin bilang pangalawang kamatayan. Iyon ang poot ng Diyos. II Tes 1: 7-9
c. Kaugnay sa ikalawang pagparito, lahat ng buong kasaysayan ng tao ay tumanggi na kilalanin
ang paghahayag ni Hesus na ibinigay sa kanilang henerasyon ay ilalabas mula sa Impiyerno upang tumayo sa harapan ng Panginoon.
1. Pagkatapos ay ipapakita nang malinaw kung bakit tama at makatarungan na tuluyan silang itaguyod sa ikalawang kamatayan
(walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos), at sila ay ipapadala sa lawa ng apoy. Pahayag 20: 11-15
2. Ang terminong galit ng Diyos ay hindi kailanman ginamit na may kaugnayan sa mga Kristiyano sapagkat naging tayo
na nailigtas mula sa darating na poot - walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos (I Tesa 1:10; I Tes 5: 9;
Rom 5: 9). Ang katagang galit ng Diyos ay ginagamit para sa hinaharap na kapalaran ng lahat na tumanggi kay Jesus.
2. Ang pahayag na "si Jesus ay darating na may poot" ay nangangahulugang darating Siya upang magbigay ng hustisya sa bawat isa
tao Gagantimpalaan Niya ang mga nasa Kanya ng isang tahanan na kasama Niya magpakailanman. Yung hindi
pag-aari sa Kanya ay tuluyang aalisin mula sa Kanyang presensya. Pahayag 11:18
a. Ang galit ng Diyos ay may katuturan kapag isinasaalang-alang mo ito sa mga tuntunin ng malaking larawan o ang pangkalahatang plano ng
Diyos Nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at Siya
ginawang isang tahanan para sa Kanyang sarili at sa Kanyang pamilya ang mundo. Efe 1: 4-5; Isa 45:18
b. Parehong ang pamilya at ang tahanan ng pamilya ay napinsala ng kasalanan simula sa kasalanan ni Adan.
Ang katubusan ay plano ng Diyos na iligtas ang kapwa pamilya at pamilya mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Hesus.
Gen 2:17; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Efe 1: 7; Magkaroon ng 9:12; atbp.
c. Si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon upang magbayad para sa kasalanan sa Krus upang ang lahat na sumampalataya sa Kanya ay maaaring maging
binago mula sa mga makasalanan sa mga anak na lalaki at babae. Siya ay muling darating upang linisin ang mundo at
ibalik ito sa isang fit na walang hanggan sa bahay sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng katiwalian at kamatayan. Juan 1: 12-13; Pahayag 21: 1-5
3. Kasunod sa kasalanan ni Adan, sinimulang ibunyag ng Diyos ang Kanyang plano na ibalik ang pamilya at tahanan ng pamilya. Siya
nangako sa isang Manunubos na tatanggalin ang pinsala, ang Binhi ng babae (Jesus; Mary). Gen 3:15
a. Pinili ng Diyos ang isang partikular na pangkat ng mga tao upang maging isa kung saan papasok ang Manunubos
ang mundong ito — ang mga inapo ni Abraham (Gen 12: 1-3). Sa kanila at sa pamamagitan nila binigay ng Diyos
pagdaragdag ng paghahayag ng Kanyang plano at tinalakay sila sa pangangalaga ng nakasulat na talaan - kung ano tayo
kilala bilang ang Lumang Tipan (Rom 3: 1-2; Rom 9: 4).
1. Mula sa mga pinakamaagang araw ng kasaysayan ng tao kasunod ng pagbaba ng sangkatauhan sa kasalanan, katiwalian,
at kamatayan, nilinaw ng Diyos na darating ang oras ng pagpapanumbalik na isasama
ang pag-aalis ng lahat ng kasalanan at katiwalian.
2. Kasabay nito, itinanim ng Diyos sa isip ng Kanyang mga tao na mayroong dalawang pangkat — yaong
ay Kanya at yaong hindi — kasama ang ideya na ang mga hindi Kanya ay magiging huli
tinanggal mula sa pakikipag-ugnay sa Kanya at sa pamilya. Mararanasan nila ang poot ng Diyos.
b. Nang si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon na nakikipag-ugnay Siya sa mga taong pamilyar sa Lumang Tipan.
Sa Sermon sa Bundok sinabi ni Jesus sa kanila na ang maamo ay magmamana ng mundo. Matt 5: 5
1. Dahil sinipi ni Jesus ang Sal 37, pamilyar sila sa Kaniyang punto. Ang salmong ito ay hinihimok ang mga naniniwala
upang magtiwala sa Diyos sapagkat darating ang isang araw na ang masasama ay tuluyang aalisin
makipag-ugnay sa Diyos at sa Kanyang pamilya, at hindi na nila kayang saktan o saktan ang sinuman.
2. Ngunit ang maamo [sa wakas] ay magmamana ng lupa (v11, Amp); Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa hustisya at
hindi pinababayaan ang Kanyang mga Banal; sila'y iniingatan magpakailanman, ngunit ang supling ng masama [sa panahon] ay mahihiwalay. [Kung magkagayo'y] mamanahin ng matuwid ang lupain, at tatahan doon
magpakailanman (v28-29, Amp).

TCC — 1102
3
c. Ilang sandali matapos na bumalik si Jesus sa Langit, sinabi ni Pedro sa isang tagapakinig na Langit: dapat tumanggap [at
panatilihin] si Hesus hanggang sa oras para sa kumpletong pagpapanumbalik ng lahat ng sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng Kanya
banal na mga propeta sa mga nagdaang panahon — mula sa pinakatandang panahon sa memorya ng tao (Mga Gawa 3:21, Amp).
1. Sa aming pag-aaral binibigyang diin namin kung paano ang mga unang mambabasa ng Lumang Tipan (tulad ng
ang mga tao kung kanino unang dumating si Jesus) ay maunawaan ang mga daanan tulad ng nasa Isaias.
2. Naintindihan nila na ang bahagi ng panunumbalik na dadalhin ni Jesus sa pagbabalik Niya ay may kasamang magpakailanman
pag-aalis ng mga hindi kabilang sa Diyos. At mabuting bagay iyon.

1. Isaalang-alang kung ano ang nangyari pagkatapos tumawid ang Israel sa Pulang Dagat. Tatlong buwan mula sa Ehipto, umabot ang Israel
Ang Bundok Sinai at Moises ay umakyat sa bundok upang humarap sa Diyos. Binigyan siya ng mensahe ng Panginoon para kay
ang mga tao: Kung susundin mo Ako at hindi sinasamba ang ibang mga diyos maliban sa Akin ikaw ay magiging personal kong pag-aari. Exo 16: 1-6
a. Tumugon ang mga tao: Kami ay. Ibinalik ni Moises ang kanilang sagot sa Panginoon na pagkatapos ay sinabi kay Moises
na sa ikatlong araw ay darating Siya sa isang ulap at makikipag-usap sa kanya upang marinig ng lahat. v7-8
1. Binigyan ng Panginoon si Moises ng napaka tiyak na mga tagubilin tungkol sa kung paano maghanda ang mga tao: Sila
kinailangan nilang linisin ang kanilang sarili. Ang mga linya ng hangganan ay na-set up na hindi maaaring tawirin o mga tao
papatayin. Dapat silang lumayo hanggang sa marinig nila ang isang pagsabog mula sa sungay ng tupa. Tapos
kailangan nilang magtipon sa paanan ng bundok. v9-15
2. Ito ay hindi isang galit, touchy, madaling mapataob ang Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng may layuning mga tagubiling nilalayon
sa pagbuo ng ilang mga konsepto sa kamalayan ng Israel para sa mga layunin ng pagtubos:
A. Kung walang paglilinis hindi ka makakalapit sa Akin. Kung hindi ka dumating sa paraan ng pag-subscribe
mamamatay. Mayroon lamang isang paraan sa Akin, isang paraan patungo sa kaligtasan mula sa kasalanan.
B. Ito ang parehong mensahe na dadalhin ni Jesus pagdating sa lupa: Ako ang daan, ang
katotohanan, at ang buhay. Walang taong lalapit sa Ama kundi sa pamamagitan Ko. Siya na hindi naniniwala
Hindi ako makakakita ng buhay. Mawawala siya. Juan 14: 6; Juan 3:18; Juan 3:36; atbp.
b. Exo 19: 16-20 — Sa ikatlong araw ay may mga kulog at kidlat at isang makapal na ulap ang bumaba
ang bundok. Isang malakas na trumpeta ang tumunog at lahat ay nanginig.
1. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng apoy at ang buong bundok ay malakas na yumanig. Wakas
resulta ng pagdalaw na ito ay ibinigay ng Panginoon kay Moises ang Kanyang Batas (maraming mga aralin para sa ibang oras).
2. Heb 12: 21 — Tinawag ng Bagong Tipan ang pangyayaring ito na kakila-kilabot. Ang salitang Griyego ay nangangahulugang nakakatakot o
kakila-kilabot (o pagkamangha na nakasisindak) — Si Moises mismo ay takot na takot sa nakita na sinabi niya: Ako nga
kinilabutan at nanginginig (NLT).
3. Ito ay si Jesus (bago Siya nagkatawang tao). Tandaan, sumama Siya sa kanila sa kanilang paglalakbay mula
Ang Egypt patungong Canaan, na lumilitaw bilang isang haligi (nakatayong haligi) ng ulap sa araw at ng apoy sa gabi
(tingnan ang mga naunang aralin). I Cor 10: 1-4; Exo 13: 21-22; Exo 14: 19-20; Exo 33: 9-11
2. Ang ilan sa atin ay natagpuan ang lahat ng usok na ito, sunog, kidlat, kulog, at pagyanig ng lupa na nakakagambala. Ngunit ang kapangyarihang ito
ang mga ipinakita ay tinubos. Tandaan na ang isa sa pangunahing layunin ng Diyos sa Lumang Tipan ay ang
ipakita sa Israel at isang mundo ng mga sumasamba sa idolo na Siya ang nag-iisang Diyos at ang pangwakas na kapangyarihan.
a. Nang makilala ng Diyos ang Israel sa bundok, umalis na lang sila sa Egypt, isang lupain ng mga sumasamba sa diyus-diyusan at
salamangkero Marami sa mga Israelita ang nahilo sa pagsamba sa idolo sa Ehipto at walang duda
kinilabutan ng mga salamangkero. Ezek 20: 5-8; Hal 7: 10-12
1. Ang relihiyon ng Egypt ay mayroong pantheon ng mga diyos. Naniniwala ang mga taga-Egypt na ang bawat bagay sa kalikasan at
bawat likas na kababalaghan (kidlat, kulog, sunog, lindol) ay gawa ng mga espiritu.
2. Naniniwala ang mga taga-Ehipto na ang diyos na si Thot ay nagbigay ng mahiwagang sining sa kanyang mga sumasamba na maaaring gumamit noon
ang mga kapangyarihang ito upang gumana o makipaglaban para sa kanila. Naniniwala silang ang mga salamangkero ay maaaring magpadala ng karamdaman at

TCC — 1102
4
bangungot Gumamit ang mga salamangkero ng mga magic book upang makapag-spell upang manawagan sa mga diyos na tulungan sila.
b. Ang kapangyarihan ng Diyos at ang Kanyang kabanalan ay ipinakita sa Sinai para sa mga mapagkaloob na layunin - upang ipakita sa
lahat ng walang Diyos maliban sa Kanya, Siya ang pangwakas na kapangyarihan, at ang banal lamang ang makalapit sa Kanya.
c. Ibibigay na sana ng Panginoon sa Israel ang Kanyang Batas, kasama ang isang sistema ng pag-aalay ng dugo na hindi lamang
takpan ang kanilang kasalanan, ngunit larawan ang paglilinis at panloob na pagbabago ng mga makasalanan na gagawin ni Jesus
magbigay sa pamamagitan ng Kanyang dumugo na dugo. Ang Batas ay dapat na isang guro sa paaralan upang akayin ang mga tao kay Cristo. Gal 3:24

1. Ang mga unang mananampalataya ay alam mula sa mga Propeta ng Lumang Tipan, sariling mga salita ni Jesus, at mga apostol
mga aral na ang oras ng kapahamakan at kaguluhan ay mauuna sa pagdating ng Panginoon.
a. Kung maaalala mo, hinulaan ni Isaias ang pagyanig ng langit at lupa sa pagbabalik ng Panginoon (Isa
13:13). Tatalakayin namin ito nang mas detalyado sa susunod na linggo, ngunit sa ngayon isaalang-alang ang isang punto.
b. Sumulat din si Paul na lulugugin ng Panginoon ang langit at ang lupa (Heb 12:26). Tandaan na sinabi ni Paul
ito sa konteksto ng kung ano ang nangyari sa Mount Sinai, ang kaganapan na tinalakay lamang namin. (Heb 12: 18-25).
2. Paano naisalin ng mga unang Kristiyano ang pakikitungo ng Diyos sa Kanyang mga tao sa Lumang Tipan
—Isang galit, mapaghiganti na Diyos na arbitraryong sumisira sa mga tao? Hindi. Naiintindihan nila na ano iyon
naitala ay hindi lamang isang makasaysayang tala ngunit nakalarawan ito kung ano ang nais gawin ng Diyos para sa Kanyang tinubos na bayan.
a. Ang paglaya ng Israel mula sa pagkaalipin ng Ehipto at ang kanilang proteksyon mula sa pagkawasak ng dugo ng
Ang kordero ng Paskuwa ay isang halimbawa para sa mga tumatanggap ng pagtubos sa pamamagitan ni Hesus.
b. Ang nangyari sa kanila ay tinawag na pagtubos, at sila ay napalaya mula sa pagkawasak ng dugo
ng kordero ng Paskuwa. Ex 6: 6; Exo 15:13; Exo 12: 21-23
1. Ang unang pagkakataon na ang salitang galit ay ginamit sa Bibliya na may kaugnayan sa galit ng Diyos ay nasa
account ng paglaya o pagtubos ng Israel. Sa sandaling dumaan sa Dagat na Pula, nagkaroon sila ng kagalakan
pagdiriwang. Inawit nila na ang poot ng Diyos ay sumira sa kanilang mga kaaway. Hal 15: 7
2. Inawit nila ang tungkol sa isang mapagmahal na Diyos na tumulong sa Kanyang mga tao kapag sila ay nangangailangan: Sino ang katulad
Ikaw, Oh Panginoon, sa gitna ng mga diyos? Sino ang kagaya mo, maluwalhati sa kabanalan, kahanga-hanga sa karangalan,
gumagawa ng mga kababalaghan ... Ikaw sa Iyong awa at mapagmahal na kabaitan ay namuno sa mga tao kanino ka
tinubos (v11-13, Amp).
c. Exo 19: 1-6 — Nang makarating ang Israel sa Mount Sinai ang mga unang salita sa kanila ng Diyos ay: Nakita mo kung paano ako
Natalo ang iyong mga kaaway at kung paano kita dinala sa Aking Sarili, dinadala kita sa mga pakpak ng agila.
1. Ang ilang mga komentarista (si Adam Clarke, para sa isa) ay naniniwala na ito ay isang sanggunian sa ibon na karaniwang sa
lugar (tinatawag na rachama) na kilala sa uri at maawain na pamamalakad sa pangangalaga nito
bata at bitbit ang mga ito sa likuran nito.
2. Sinabi pa ng Panginoon: Kung susundin mo ako at susundin ang aking tipan (huwag sumamba sa ibang mga diyos) sa iyo
ay magiging aking kakaibang kayamanan o personal na pag-aari, isang kaharian ng mga pari, isang banal na bansa [na itinalaga, na itinalaga sa pagsamba sa Diyos] (Amp).
3. May sasabihin pa tayo tungkol sa susunod na linggo, ngunit tandaan ang dalawang komento na ginawa ni Pedro. Tandaan mo na siya
ay ang nangaral na si Jesus ay darating upang ibalik ang lahat ng mga bagay (Gawa 3:21). Isa rin siya sa
mga apostol na nakarinig kay Jesus na pinag-uusapan ang tungkol sa kapighatian na darating sa mundo bago Siya bumalik. Matt 24
a. Isinulat ni Pedro na namatay si Hesus upang dalhin tayo sa Diyos (I Ped 3:18), at sa pamamagitan ng mga mananampalataya sa hain ni Jesus
ay naging: "piniling henerasyon" ng Diyos, kanyang "maharlikang pagkasaserdote", kanyang "banal na bansa", kanyang "kakaibang
mga tao ”- lahat ng mga pamagat ng bayan ng Diyos ngayon ay pagmamay-ari mo (I Alaga 2: 9, Phillips). Sa konteksto ng
Ang ikalawang pagparito ni Jesus na si Pedro ay nagsabi na panatilihin Niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan hanggang sa Siya ay dumating (I Alaga 1: 5).
b. Nakita ni Pedro ang kaguluhan, poot, at paghuhusga sa huling ilang taon ng kasaysayan ng tao sa mga tuntunin ng malalaki
larawan at binigyan siya nito ng kapayapaan at pag-asa. Gagawin din ito para sa atin. Marami pang sa susunod na linggo !!