THE END TIMES: DANIEL'S 70th WEEK

1. Sa nakalipas na maraming, mga aralin na hindi namin direktang tinalakay ang pag-agaw. Hindi kami naghukay. Upang maayos na maunawaan ang mga kaganapan sa pagtatapos ng oras dapat nating tingnan ang buong Bibliya, hindi lamang ng ilang mga taludtod.
a. Karamihan sa mga mangyayari sa huli ay may kinalaman sa Israel (ang mga Hudyo), at walang kinalaman sa Simbahan. Iyon ang isang kadahilanan na hindi tayo pupunta dito. Kaya, naglalaan kami ng oras upang tingnan ang pakikitungo ng Diyos sa Israel.
b. Ang Diyos ay gumawa ng maraming mga pangako sa mga Hudyo sa mga siglo na naganap. Gayunpaman, ang ilang mga pangunahing pangako ay matutupad sa Pangalawang Pagdating. Gen 13:15; II Sam 7: 12-17; Amos 9: 14,15
2. Sa huling aralin napatingin kami sa isang kamangha-manghang talahanayan ng oras na ibinigay ng Diyos sa Aklat ni Daniel tungkol sa Kanyang pakikitungo sa Israel.
a. Sinabi ng Diyos na haharapin niya ang Israel ng 490 higit pang mga taon para sa kanilang kasalanan at paghihimagsik bago magtatag ng isang walang hanggang kaharian para sa kanila. Dan 9: 24-27
1. Sa hula, nagbigay ang Diyos ng ilang mga kaganapan sa kasaysayan na maaaring magamit upang markahan ang pag-unlad ng mga 490 taon.
2. Kapag ginawa natin ito, makikita natin na nakumpleto ng Diyos ang 483 ng mga 490 taon na iyon. Ang pangwakas na pitong taon ay magaganap pa.
b. Sinabi din ng Diyos na apat na magkakaibang mga kaharian ng Hentil ang manghahari sa Jerusalem mula sa panahon ni Daniel hanggang sa darating si Jesus upang maitatag ang Kanyang kaharian.
1. Kasama nila ang: Babilonya, Medo-Persia, Greece, Roma, at sa pinakadulo, isang muling nabuhay na anyo ng Imperyo ng Roma. Dan 2: 28-45
2. Lahat sila ay dumating at nawala. Naghihintay lamang kami sa pangwakas na kaharian ng Hentil, isang muling nabuhay na anyo ng Imperyo ng Roma.
3. Sa araling ito, nais nating tingnan ang ilang mga bagay na sinabi ni Jesus sa mga Hudyo tungkol sa mga oras ng pagtatapos, ika-70 linggo ni Daniel, habang Siya ay nasa mundo.

1. Ang mga lalaking ito ay maaaring pamilyar sa mga banal na kasulatan ng OT na nagsasabing ang Mesiyas ay magtatatag ng isang kaharian, ngunit bago lamang ang kaharian, ang panahong ito ay magtatapos sa malaking pagkawasak. Zac 14: 1-9; 12: 1-3; 13: 8,9
a. Batay sa alam ng mga alagad mula sa OT, naisip nilang nagtatanong sila tungkol sa isang kaganapan - ang pagdating ng Panginoon upang maitaguyod ang Kanyang kaharian na mauuna sa matinding pagkawasak. Ngunit, nagtatanong sila tungkol sa dalawang mga kaganapan na pinaghiwalay ng hanggang 2,000 taon.
b. Ang Jerusalem ay nawasak ng mga Romano noong 70 AD, mas mababa sa apatnapung taon pagkatapos na sabihin ni Jesus ang mga salitang ito. Gayunpaman, ito ay halos 2,000 taon at ang Panginoon ay hindi pa dumating upang magtatag ng isang kaharian ng Israel.
2. Ang sagot sa unang tanong tungkol sa Jerusalem ay matatagpuan sa Lucas 21: 20-24.
a. Sinabi sa kanila ni Jesus - kapag nakita mong napalibutan ng mga hukbo ang Jerusalem, malapit na ang pagkawasak ng lungsod at kailangan mong lumabas.
b. Inilarawan niya ang pagpatay na magaganap, at sinabi na ang mga nakaligtas ay dadalhin bilang bihag sa lahat ng mga bansa.
c. Ito ang katuparan ng Dan 9: 26 – Isang hari ang babangon na ang mga hukbo ay sisirain ang lungsod at ang templo. Masobrahan sila tulad ng pagbaha, at ang digmaan at ang mga pagdurusa nito ay naitakda mula sa panahong iyon hanggang sa wakas. (Buhay)
d. Ang kundisyong ito ay magpapatuloy hanggang sa matupad ang mga oras ng mga Hentil.
3. Ang sagot sa ikalawang tanong ay tinalakay sa Lucas 21, ngunit ang isang mas buong pahayag ay matatagpuan sa Matt 24: 4-28
a. Bilang sagot sa pangalawang tanong ng mga alagad, inilista ni Jesus ang mga palatanda na magbabala sa Israel na ang pagdating ng Mesiyas ay malapit na at ang kaharian ay ihahandog muli sa kanila.
b. Ang tunay na inilarawan ni Jesus ay ang pitong taong pagdurusa na mangunguna sa Kanyang Pagdating at tapusin ang ika-70 linggo na nabanggit sa Dan 9:27.

1. Ang bawat taludtod sa Bibliya ay isinulat ng isang tao sa isang tao tungkol sa isang bagay. Dapat mong tukuyin ang mga bagay na iyon na tama na maunawaan at mailapat ang mga banal na kasulatan.
2. Sa Matt 24 at 25, si Jesus, na isang Judio, ay nakikipag-usap sa mga Judio tungkol sa mga Hudyo. Ang dalawang kabanatang ito ay walang kinalaman sa Simbahan. Si Jesus ay hindi nakikipag-usap sa Simbahan (mga Kristiyano), o hindi rin Siya ang nagsasalita tungkol sa Simbahan (mga Kristiyano).
a. Ang Iglesia ay wala pa. Ang misteryo ng Iglesya ay hindi pa nagsiwalat. Ang mga taong kinakausap ni Jesus ay hindi alam kung ano ang Simbahan.
b. Sinasagot ni Jesus ang mga tiyak na katanungan na tinanong Siya ng mga Hudyo na nais malaman kung ano ang mangyayari sa mga Judio at sa Jerusalem sa katapusan.
c. Nabasa ng mga tao ang Matt 24 at 25 at sinisikap na ilapat ang mga ito sa Simbahan.
3. Matt 25: 1-13 – Sinasabi ng mga tao na ang talinghaga tungkol sa sampung mga birhen ay nagsasabi sa amin kung sino ang at hindi papasok sa rapture. Ngunit, si Jesus ay hindi nakikipag-usap o tungkol sa mga Kristiyano.
a. Context – Si Jesus ay nakikipag-usap sa mga Hudyo na hindi pa nakaririnig ng Simbahan, o rapture. Si Jesus ay sumasagot ng mga katanungan tungkol sa plano ng Diyos para sa mga Hudyo.
b. Inilista ng Kabanata 24 ang mga palatandaan ng Kanyang pagdating upang mag-alok muli sa kaharian sa Israel (v4-28), at hinihikayat silang bantayan ang Kanyang pagbabalik (v42-51).
c. Iyon ang konteksto kung saan sinabi ni Jesus ang talinghaga ng mga birhen. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa kaharian. Ang mga hangal na birhen ay hindi handa para dito, ang mga pantas na dalaga ay handa na para rito. Pinag-uusapan ni Jesus ang tungkol sa mga Judio na hindi at hindi magiging handa kapag ang kaharian ay inaalok muli sa Israel.
d. Isang mahalagang susi sa pagbabasa ng anumang parabulang – lahat sila ay may isang pangunahing punto. Huwag mahuli sa mga detalye. Sinusubukan ng mga tao na suriin: ano ang ibig sabihin ng langis? Bakit sila mga dalaga? Bakit may 10 sa kanila? Hanapin ang aral na itinuro. Sa kasong ito = maging handa para sa kaharian.
4. Ginagamit ng mga tao ang Matt 24: 36-41 upang sabihin na ang ilang mga Kristiyano ay mawawalan ng kasiyahan.
a. Alalahanin ang konteksto. Si Jesus ay hindi nakikipag-usap o tungkol sa mga Kristiyano. Nakikipag-usap siya sa mga Judio tungkol sa mga Hudyo. Ang mga talatang ito ay tumutukoy sa paghuhukom sa pagtatapos ng kapighatian. (isa pang aralin)
b. Si Jesus ay babalik para sa Kanyang katawan. Kung nasa katawan ka, pupunta ka !!

1. v4-28 – Inilista ni Jesus ang mga palatandaan na magbabala sa Israel na Malapit na ang Kanyang pagparito.
a. v8 – Mga Kalungkutan = ODIN = mga paghihirap ng panganganak. Ang mga palatandaang ito ay panganganak ng isang bagong edad. Sinasabi ng ilan na palaging may mga giyera, lindol, atbp. Totoo iyon. Ngunit, sinabi ni Hesus kung nakikita mo silang papalapit at lumalakas, ang oras ng Kanyang pagbabalik ay malapit na.
b. v14 – Sa gitna ng kakilabutan, ang biyaya ng Diyos ay maipakikita. Ang ebanghelyo ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo. Juan 1: 29 – Bumaling kay Jesus para sa kaligtasan. Matt 3: 2 – Ang kaharian ng langit ay malapit na.
c. v15 – Partikular na ikinonekta ni Jesus ang mga palatandaang ito sa ika-70 linggo ni Daniel.
d. v21 – Sinabi ni Jesus na ang kapighatian ay magiging isang oras ng walang kapantay na pagdurusa.
1. Ang mga taong kinakausap Niya ay alam ng mga propeta ng OT na naghula ng panahon ng hindi magkakatulad na pagdurusa na mangunguna sa pagtatatag ng kaharian. Dan 12: 1; Isa 13: 6-13; 26: 20,21; Jer 30: 1-11; Joel 2: 1,2
2. Inilalarawan ni Jesus ang Araw ng Panginoon, ang oras ng kaguluhan ni Jacob, ang ika-70 linggo ni Daniel - wala itong kinalaman sa Simbahan.
3. susubukan ni satanas na puksain ang bawat inapo ni Abraham. Sa ganoong paraan, hindi matutupad ng Diyos ang mga pangako na ginawa Niya sa kanila.
e. v22 – Ang kapighatian ay hindi magtatagal magpakailanman. Gupitin = wakasan.
f. v28 – Eagles = buwitre. Ang Pangalawang Pagdating ay palaging konektado sa mahusay na pagpatay (maraming mga katawan). Ang isang patunay na talagang si Jesus ay bumalik ay ang pagpatay. Tulad ng pagdating ng mga buwitre sa isang bangkay, darating din si Hesus.
2. v29-31 – Inilalarawan ang aktwal na Ikalawang Pagparito ni Jesus (yugto dalawa).
3. v32,33 – Ang talinghaga ng puno ng igos. Narinig nating lahat na ginamit ito sa ganitong paraan: Ang Israel ay puno ng igos, at kapag nakita natin ang pamumulaklak ng puno ng igos (ang Israel ay bumalik sa lupa), alam nating malapit na ang wakas. Hindi iyan mali, per se. Ang puno ng igos ay minsan ginagamit bilang isang simbolo ng Israel, at ang mga Hudyo ay dapat na bumalik sa lupain para sa ilang mga kaganapan sa pagtatapos ng oras na maganap.
a. Ngunit, tandaan ang konteksto. Nakikipag-usap si Jesus sa mga Judio at binibigyan sila ng mga palatandaan ng Kanyang pagbabalik bilang sagot sa mga tiyak na katanungan tungkol sa kanilang kinabukasan.
b. Sinasabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na tulad ng mga shoots sa isang twig na babala ng tagsibol at tag-init, ang mga palatandang ito na nakalista niya ay babalaan sa Israel na ang kanilang Mesiyas ay babalik. Tingnan ang Lucas 21: 29-31
4. v34,35 – Ang henerasyon na nakikita ang mga bagay na nagsisimula ay makikita silang lahat sapagkat mangyayari ito sa maikling panahon (pitong taon). Ang salita ng Diyos ay magaganap.
5. v36-25: 30 – Hinihimok sila ni Jesus na magbantay, maging handa, at masumpungang matapat sa pagbabalik Niya. 25: 31-46 – ay tumutukoy sa paghuhukom ng mga Hentil.

1. Ngunit, may isa pang kadahilanan na alam nating si Jesus ay hindi nakikipag-usap o tungkol sa Simbahan. Ang Simbahan ay hindi magiging sa mundo sa panahon ng pagdurusa. Ang Araw ng Panginoon (ang Kapighatian) ay hindi maaaring magsimula hanggang maalis ang Simbahan.
2. Itinuro ni Pablo sa mga mananampalataya sa Tesalonica ang tungkol sa Ikalawang Pagparito ni Cristo. I Thess 1: 9,10; 2:19; 3: 12,13; 4: 13-18; 5: 1-11; 23
a. Ang mga naniniwala sa Tesalonica ay nakatanggap ng isang huwad na mensahe. II Thess 2: 1,2
b. Sinabi nito na ang Araw ng Panginoon ay nagsimula na. Naalarma sila dahil nasa lupa pa sila! Kumusta naman ang rapture?
3. Sumulat si Pablo upang ipaliwanag kung bakit wala ang Araw ng Panginoon, hindi maaaring magsimula sa puntong iyon. Ipinaalala niya sa kanila na may dalawang bagay na dapat mangyari.
4. Pagbagsak = APOSTAIA = pag-alis sa 12 sa 15 beses na ginagamit ito sa NT.
a. v3 – Huwag simulang payagan ang sinuman na akayin ka sa anumang paraan, sapagkat ang araw na iyon ay hindi darating maliban sa nabanggit na pag-alis [ng Iglesya patungo sa langit] na mauuna. (Wuest)
b. v1 – Nakita natin ang parehong yugto ng Ikalawang Pagparito: ang ating pagtitipon sa Kanya (pag-agaw), ang pagdating ng Panginoon (Kanyang maluwalhating paglitaw. v8; Matt 24:30
5. v3,4 – Ang tao ng kasalanan ay ang Antichrist. Ipapahayag niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos at lalapastangan ang templo. Matt 24:15; Dan 9:27; 8: 23-25
a. v5-7 – Mayroong isang pagpipigil kung kailan maipahayag ang Antichrist.
b. v6 – At ngayon alam mo kung ano ang pumipigil sa kanya, upang siya ay maipahayag sa tamang oras. Sapagkat ang lihim na kapangyarihan ng kawalan ng batas ay gumagana na; ngunit ang isa na pinipigilan ito ay magpapatuloy na gawin ito hanggang sa mawala siya sa daan. (NIV)
c. Ang Banal na Espiritu sa Simbahan ay ang nagpipigil. Kapag ang Simbahan ay natanggal sa rapture, ang Banal na Espiritu ay aalis din, aalisin ang pagpigil sa hitsura ng Antikristo.

1. Sa pagtatapos ng Panahon ng Simbahan (ang pag-agaw), magsisimula ang pagdurusa. Darating ang Antikristo.
a. Siya ang magiging pinuno ng sampung mga bansa ng isang muling nabuhay na Imperyo ng Roma.
b. Susubukan niyang husayin ang Arab-Israeli na hindi pagkakaunawaan, sa pakikipagtabi sa Israel.
c. Papirmahan niya ang isang tipan ng proteksyon sa Israel, at ang mga Hudyo ay babalik sa kanilang lupain sa hindi pa naganap na mga bilang.
2. Kapag bumalik sa lupain, magpapasya ang mga Hudyo na ang taong ito ay Diyos.
a. Aangkinin niyang natutupad ang tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham.
b. Ipapahayag niya na siya ay Diyos, tatanggap ng pagsamba, at uusigin ang sinumang hindi.
3. Hindi pinahihintulutan ito ng Diyos at papayagan ang hukbo pagkatapos ng hukbo na lumipat laban sa Palestine. Ang dalawang-katlo ng mga Hudyo ay mamamatay. Ang karamihan ay naiwan na buhay ay tatakas.
4. Sa kabila ng napakalaking kawalan ng pananampalataya na ito, tatawagin ng Diyos ang mga testigo ng mga Hudyo sa Kanyang biyaya.
a. Ang 144,000 kalalakihan ng Israel ay mai-save tulad ni Paul (Saul) noon.
b. Ipangangaral nila ang ebanghelyo sa buong mundo at maraming tao ang maliligtas.
5. Kapag bumalik si Jesus sa wakas, sisirain niya ang mga puwersa ng Antikristo at iligtas ang mga Hudyo na sumampalataya sa Kanya.
6. Kaniyang ibabalik ang Israel sa lupain, hahatulan sila, at itatatag ang Kanyang millennial na kaharian, na naghahatid sa labas ng Jerusalem bilang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Lord.

G. Konklusyon: Sa Matt 24 at 25 binibigyan ni Jesus ang tiyak na pahinga.