THE END TIMES: TABLE NG PANAHON NI DANIEL

1. Maraming kontrobersya at pagkalito sa mga oras ng pagtatapos - hindi dahil nakalilito ang paksa, ngunit dahil sa paraan ng mga tao sa amin ng Bibliya sa lugar na ito.
a. Kailangan mong kumuha ng Bibliya nang literal kapag posible, dapat mong tingnan ang lahat ng mga talata tungkol sa Ikalawang Pagparito, at dapat mong basahin sa konteksto.
b. Kapag sinusunod natin ang mga patnubay na ito, nalaman nating malinaw na itinuturo ng Bibliya na paparating na si Jesus upang tanggalin ang Kanyang mga tagasunod sa mundo bago magsimula ang pitong taong pagdurusa. Sa pagtatapos ng pagdurusa, babalik si Jesus sa mundo kasama ang Kanyang mga banal at itatatag ang Kanyang nakikitang kaharian sa mundo.
2. Upang maayos na maunawaan ang mga kaganapan sa pagtatapos ng oras, dapat mong malaman ang ilang mga bagay tungkol sa mga Hudyo, ang pisikal na mga inapo ni Abraham.
a. Marami sa mga kaganapan sa katapusan ng oras ay nagsasangkot sa mga Hudyo, hindi mga Kristiyano.
b. Iyon ang isang dahilan kung bakit ang Simbahan ay aalisin mula sa mundo bago ang pagdurusa. Wala itong kinalaman sa Simbahan. Ito ay nagsasangkot sa mga Hudyo.
3. Tandaan, tatlong tukoy na pangkat ng mga tao ang nabanggit na may kaugnayan sa mga oras ng pagtatapos - ang Simbahan, ang mga Hudyo, at ang mga Gentil. I Cor 10:32
a. Ang bawat pangkat ay may ibang kapalaran. Hindi tayo dapat maglagay ng maling mga talata.
b. Ang Simbahan = mga Kristiyano, lahat ng na-save sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ang mga Hudyo = pisikal na inapo ni Abraham na hindi naniwala kay Jesus at hindi naligtas. Ang mga Hentil = lahat ng nalalabi sa mga taong hindi ligtas.
4. Sa Gen 12: 1-3 Tinawag ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Abraham upang umalis sa kanyang tahanan at maglakbay sa isang lupain na ipapakita sa kanya ng Diyos.
a. Sinunod ni Abraham ang Diyos, at dinala siya ng Diyos sa lupain na ngayon ng Israel.
b. Gumawa ang Diyos ng isang tiyak na mga pangako kay Abraham at sa kanyang mga inapo na literal na natutupad. Gayunpaman, maraming mga pangako ang hindi pa natutupad ngunit darating sa Ikalawang Pagparito ni Cristo.
1. Ang mga inapo ni Abraham ay mabubuhay magpakailanman sa isang malaking lugar ng lupa sa Gitnang Silangan. Gen 12: 7; 13: 14-18; 15: 18-21; Amos 9: 14,15
2. Isang inapo ni David (na isang inapo ni Abraham) ay uupo sa trono sa Jerusalem magpakailanman. II Sam 7: 12-17; Aw 89: 3,4
5. Sinabi rin natin na upang maunawaan nang wasto ang mga kaganapan sa oras ng pagtatapos, dapat nating linawin ang pagkakaiba sa pagitan ng Simbahan at ng mga Hudyo (Israel).
a. Ang Simbahan ay hindi Israel. Ang Simbahan ay hindi espirituwal na Israel.
b. Ang Simbahan ay hindi pinalitan ang Israel. Mayroon itong karagdagan sa Israel.
6. Ang Simbahan ay / ay isang misteryo na inihayag kay Pablo ni Jesus. Gawa 26:16; Gal 1: 11,12
a. Ang misteryo = Dadalhin ng Diyos ang isang tao sa mga Hudyo at labas ng mga Hentil at gagawa ng isang bagong tao sa dalawa. Efe 2: 11-3: 11
b. Ang misteryo = Si Cristo ay mabubuhay sa Simbahan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at ang Iglesya ay magiging Kanyang katawan. Col 1: 25-27; Ef 1: 22,23; I Cor 12:27
c. Ang misteryo = Sa pag-iisa kay Cristo, ang mga Kristiyano ay titigil na maging Hudyo o Hentil, ngunit sa halip ay maging isang bagong nilalang kay Cristo. Gal 3: 26-28
7. Nang si Jesus ay dumating sa mundo sa unang pagkakataon, inaasahan ng mga Judio ang isang hari mula sa Diyos na magtatag ng isang kaharian para sa kanila na hindi mawawasak. Isa 9: 6,7; 24:23; Jer 23: 3-8; Dan 2:44; 7: 13,14; 27; Amos 9: 14,15; Mikas 4: 1-7
a. Inalok ni Jesus sa kanila ang ipinangakong kaharian at ang Kanyang Sarili sa kanila bilang kanilang hari, ngunit tinanggihan ng bansa si Kristo at ang Kanyang alok. Mat 4:17
b. Alam ng Diyos na itatakwil ng mga Judio ang kanilang Mesiyas at sinamantala niya ito. Ginamit niya ang kanilang pagtanggi upang bumili ng kaligtasan sa pamamagitan ng paglansang kay Cristo at kumuha ng isang tao para sa Kaniyang sarili sa mga Hentil. Gawa 15: 4; (Amos 9: 11,12); Rom 11: 12-15; Rom 8:28
c. Ang pagtanggi sa kaharian na ito ay hindi kinansela ito, ngunit ipinagpaliban ito. Gawa 1: 6-8
d. Ang pagkakalikha ng Simbahan ay hindi kinansela ang mga pangako ng Diyos. Rom 11: 25-29
8. Sa loob ng halos 2,000 taon, ang Diyos ay hindi nakikitungo sa Israel bilang isang bansa. Nakikipag-ugnayan siya sa Simbahan. Narito tayo sa Panahon ng Simbahan.
a. Upang makapasok sa isang relasyon sa Diyos, dapat mong tanggapin ang sakripisyo ni Kristo sa Krus at ipanganak na muli - Hudyo o Hentil.
b. Tumigil ka na maging isang Hudyo o isang Hentil, naging bahagi ka ng Simbahan.
c. Gayunpaman, bago ang Pangalawang Pagdating ni Cristo, aalisin ng Diyos ang Simbahan sa mundo at magsimulang makipag-usap nang diretso sa Israel muli.
9. Ang Diyos ay hindi natapos na negosyo sa Israel. Wala itong kinalaman sa Simbahan.

1. Ngunit, sa panahon ng kanyang apo, si Jacob, ang mga inapo ni Abraham (70 sa kanila) ay nagtungo sa Ehipto para sa pagkain sa panahon ng taggutom. Gen 46: 26,27
a. Ang pamilya ay nanatili sa Egypt 400 taon, na lumalaki ng higit sa isang milyon. Ex 12:37
b. Itinaas ng Diyos si Moises na nagdala sa kanila pabalik sa lupang pangako. Gayunpaman, ang salinlahing iyon ng mga inapo ni Abraham ay hindi pumasok sa lupain dahil sa kawalan ng pananampalataya. Naglalakad sila sa ilang sa loob ng apatnapung taon.
2. Nang lumaki ang mga anak ng lahing iyon, pinangunahan sila ni Joshua.
a. Sa gilid ng lupain, tiniyak ng Diyos sa kanila na ang lupa ay pa rin nila kahit na sila ay nawala nang higit sa 400 taon. Deut 1: 5-8
b. Ngunit, binalaan sila ng Diyos na minsan sa lupain, kung sila ay tumalikod sa Kanya, pahihintulutan niya ang kanilang mga kaaway na lampasan sila at tanggalin sila sa lupain hanggang sila ay bumalik sa Kanya. Deut 4: 22-40; 28: 47-68; 30: 1-10
3. Ang kasaysayan ng mga Hudyo sa lupang ipinangako ay isang nakalulungkot - hindi dahil sa anumang pagkabigo sa bahagi ng Diyos, ngunit dahil sa kanilang hindi pagsunod sa Kanya.
a. Bumaling sila sa idolatriya at pagtalikod. Nag-alay sila ng mga sakripisyo ng tao (mga sanggol) sa mga maling diyos at sumamba sa araw, buwan, at mga bituin.
b. Sa loob ng higit sa 150 taon, nagpadala ang Diyos ng mga propeta upang bigyan sila ng babala na magsisi o matanggal sa lupain ng kanilang mga kaaway (Isaias kay Zephaniah).
4. Hindi sila nakinig, at ang mga taga-Asiria, pagkatapos ang mga Babilonia, sinalakay ang lupain, sinira ang Jerusalem at ang templo, at pinatapon ang mga tao.
5. Ang isa sa mga na-deport (kinuha sa pagkabihag) ay isang lalaking nagngangalang Daniel.

1. Sa pagkabihag, si Daniel ay nagmamay-ari ng aklat ni Jeremias. Dan 9: 1,2
a. Nabasa ito ni Daniel at napagtanto na ang kanyang mga tao ay magiging mga bihag sa Babilonya sa loob ng 70 taon (o tungkol sa tatlong higit pang mga taon mula sa oras na iyon). Jer 25:11; 29:10
b. Nagsimulang manalangin si Daniel at hilingin sa Diyos na patawarin ang paghihimagsik ng Israel at tuparin ang Kanyang pangako na ibalik sila sa kanilang lupain. Dan 9: 13-19
2. Dumating ang anghel na si Gabriel at sinabi sa kanya na haharapin ng Diyos ang mga Hudyo sa kanilang kasalanan at paghihimagsik sa loob ng 490 pang taon. Pagkatapos ang kaharian ay itatayo, at hindi na nila aalisin muli sa lupain. Dan 9: 20-23
3. Ang hula na ito ay nagsasaad ng panahon ng 490 taon sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Dan 9: 24-27
a. 490 taon = pitumpung linggo; linggo = isang panahon ng pitong. Ang pitumpung linggo ay literal na nangangahulugang pitumpu't pitong.
b. Dapat nating matukoy mula sa konteksto kung nangangahulugan ito ng 7 araw o 7 taon. Sa daanan na ito, isang linggo = 7 taon; 70 linggo = 7 × 70 = 490 taon.
4. v24 – Sa mga 490 taon na iyon anim na tiyak na bagay ang magagawa, na magtatapos sa pagtatatag ng kanilang kaharian at ang katuparan ng lahat ng hula sa kanila.
5. v25 – Ang 490 taon ay magsisimula kapag ang dekreto ay inisyu upang ibalik at muling itayo ang Jerusalem. Sinasabi sa atin ng mga tala ng kasaysayan kung kailan eksaktong ibinigay ang utos na muling itayo - Nisan 1 (Mar 5), 444 BC Neh 2: 1-8
a. Mula sa oras na ibigay ang utos hanggang sa dumating ang Mesiyas ay 7 linggo plus 60 linggo (tatlumpu) hanggang 2 linggo = 69 linggo o 7 × 69 = 483.
b. Sinasabi sa atin ng mga talaang pangkasaysayan ang araw na pumasok si Jesus sa Jerusalem sa Kanyang panghuling alok ng Kanyang sarili bilang hari (Linggo ng Palma, Mar 30, 33 AD). Lucas 19: 37-44
c. Iyon ay eksaktong 483 taon mula sa oras na ibinigay ang utos upang itayo.
d. Saktong 173,880 araw mula Nisan 1, 444 BC hanggang Mar 30, 33 AD kung ang mga taon ng paglundag ay idinagdag. (483 × 360; 360 = haba ng taon ng Bibliya)
6. v26 – Pagkatapos ng 62 linggo (animnapu't dalawang linggo o 62 × 7 = 434 na taon) papatayin ang Mesias (ipako sa krus). Hinahati ng pahayag na ito ang 483 taon sa dalawang bahagi.
a. 49 taon o 7 linggo = mula sa oras ng utos hanggang sa pagkumpleto ng templo.
b. 434 taon = 62 linggo = animnapu't dalawa = mula sa templo hanggang kay Cristo.
7. v26 – Sa oras na mamatay si Cristo, ang Jerusalem at ang templo ay mawawasak.
a. Noong 70 AD tatlong legion ng mga sundalong Romano ay lubos na nawasak ang lungsod.
b. v26b –Mapapahamak sila tulad ng pagbaha, at ang digmaan at mga pagdurusa ay naipasa mula sa oras na iyon hanggang sa wakas. (Buhay)
c. Kalaunan ay itinayo muli ang isang lungsod na Gentil, isang kolonya. Isang templo sa isang pagano na diyos ay itinayo sa site ng templo. Pinayagan ni Emperor Constantine ang mga Hudyo na muling ibalik ang lungsod noong unang bahagi ng 300 AD Ngunit, ang lungsod ay nahulog sa ilalim ng kontrol ng Muslim noong 600s, at ngayon pa rin ang pinangyarihan ng kaguluhan.
8. Isang pitong taong panahon, pitumpu't pitong linggo ni Daniel ay nawawala. Saan iyon?
a. v27 – Siya (ang prinsipe ng mga tao na nagpako sa krus kay Cristo) ay gagawa ng 7 taong tipan (kasunduan) sa Israel at lalabagin ito sa kalagitnaan ng 7 taon.
b. 27b – Kung gayon, bilang isang rurok sa lahat ng kanyang kakila-kilabot na mga gawa, ang Kaaway ay lubos na makasisira sa santuwaryo ng Diyos. Ngunit sa oras at plano ng Diyos, ang Kanyang paghuhukom ay ibubuhos sa Masamang Ito. (Buhay)
9. Ang ika-70 linggo ni Daniel ay hindi pa nagaganap. Walang nakakaalam kung kailan ibinigay ang propesiya na magkakaroon ng agwat sa pagitan ng linggo 69 at linggo 70.
a. Si Jesus ay ipinako sa krus at nawasak ang templo makalipas ang linggo 69 ngunit bago ang 70.
b. Ang ika-70 linggo ay ang pagdurusa. Nilinaw ni Jesus ito sa Mat 24: 15-21.
c. Ang huling linggo ng pakikitungo ng Diyos sa Israel para sa kanilang kasalanan at paghihimagsik ay dapat mangyari bago bumalik si Jesus sa mundo upang maitaguyod ang Kanyang kaharian.
10. Ginagawa ng mga tao ang lahat ng mga kakaibang bagay sa propesiya ni Daniel sapagkat hindi nila ito literal na tinanggap. Ang mga talatang ito ay isinulat sa mga Hudyo tungkol sa mga Hudyo.
a. Wala sa libro ang mga pahiwatig na ang mga bagay na ito ay natutupad, sa, ng Simbahan.
b. Ang 70 taong pagkabihag ng Israel sa Babilonya ay 70 literal na taon. Walang dahilan upang maniwala na ang mga taon sa hula ni Daniel ay hindi din literal.
c. Ang HE na nabanggit sa v27 ay hindi si Jesus. Tandaan ang grammar sa high school !!
11. Ang Diyos ay direktang makikipag-ugnayan sa Israel sa loob ng pitong higit pang taon nang wala ang Simbahan dito upang tapusin ang sinimulan niya sa kanila bago umiiral ang Simbahan.

1. Dan 2: 27-45 – Nabigyang kahulugan ni Daniel ang isang panaginip ni Nabucodonosor. Pinangarap ng hari ang isang dakilang rebulto na may ulo ng ginto, dibdib at braso na pilak, tiyan at mga hita na tanso, at mga binti na bakal. Ang bawat bahagi ay kumakatawan sa isang kapangyarihan sa mundo.
a. Ang gintong ulo ay nakilala bilang ang Imperyo ng Babilonya. v38
b. Maaari nating tingnan ang kasaysayan at makita ang Imperyo ng Babilonya ay pinalitan ng Medo-Persian Empire (pilak na dibdib at braso). Pagkatapos ay dumating ang Greek Greek (tanso na tiyan at hita), at pagkatapos ay ang Roman Empire (mga binti ng bakal).
c. v34,35; 44,45 – Ang kaharian ng Diyos ang papalit sa mga kaharian ng Hentil.
2. Dan 7: 1-7; 15-18 – Si Daniel ay may isang pangitain at nakikita ang parehong kapangyarihan ng Hentil, ngunit mula sa ibang pananaw, at nakakakuha kami ng maraming mga pahiwatig tungkol sa kanilang pagkakakilanlan.
a. Sa halip na isang estatwa, nakita ni Daniel ang apat na mga napakalaking hayop na lumabas mula sa dagat.
b. Sa mga propetikong banal na kasulatan, ang dagat ay madalas na sumisimbolo sa mga bansang Gentil o isang hindi mabilang na masa ng mga tao. Isa 57: 20,21 Ang apat na hayop ni Daniel:
1. leon na may mga pakpak ng agila = pambansang simbolo ng Babilonia.
2. Bear (lopsided) = Medo-Persia. Ang Persia ay mas malakas, kaya't ang oso ay tagilid. Tatlong tadyang ang Babilonya, Medes, Persian.
3. Ang leopardo na may apat na pakpak = Greece. Ang leopardo na kilala sa bilis. Sinakop ni Alexander the Great ang mundo sa loob ng ilang buwan. Apat na ulo = ang emperyo ay nahahati sa apat sa kanyang mga heneral.
4. Ang ikaapat na hayop ay hindi inihambing sa anumang hayop. May sampung sungay ito. Ang Horn ay makahulang banal na kasulatan ay isang hari. Dan 7:24
3. Dan 2: 41-43; 7: 7,8 – Tumutukoy sa isang muling nabuhay na Roman Empire, ang pangwakas na anyo ng kapangyarihan ng Hentil na hindi pa lumilitaw sa eksena ng mundo. (ibang aralin)
4. Ang aklat na ito ay kapansin-pansin. Sa Kabanata 8, si Daniel ay may isang pangitain tungkol sa isang ram at kambing.
a. v20,21 – Nabigkas ng anghel na si Gabriel ang pangitain at sinabi na ang tupa ay hari ng Medo-Persia at ang kambing na lalaki ay ang kn rapture.
1. Maaaring parang natalo tayo sa paksa, ngunit hindi pa.
2. Upang maunawaan nang wasto ang mga kaganapan sa pagtatapos ng oras, dapat mong tingnan ang buong Bibliya sa halip na maghanap ng isa o dalawang teksto upang mapatunayan ang iyong punto.
3. Kapag nakuha mo ang malaking larawan ng mga kaganapan sa oras ng pagtatapos at makita kung ilan sa mga kilalang mga paksa (Antikristo, kapighatian, atbp.) Walang kinalaman sa Iglesia, nagdaragdag ito ng suporta sa pretribulation rapture. Marami pang susunod na linggo !!