ANG MALAKING LARAWAN

1. Ang problema ay walang nagpapakita sa iyo ng larawan sa kahon, nakumpleto na puzzle, o kung ano ang tinatawag kong malaking larawan. Kung sinubukan mong pagsamahin ang isang palaisipan, pagkatapos ay alam mo na mas madaling gawin kapag maaari mong tingnan ang larawan sa kahon. Kung sakaling may oras upang makita ang malaking larawan, ito na ngayon.
a. Nabubuhay tayo sa pagtatapos ng panahong ito at malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Bago bumalik si Jesus sa Langit dalawang libong taon na ang nakalilipas, sinabi niya sa Kanyang mga apostol na ang isa sa mga tanda ng oras na ito ay panlilinlang sa relihiyon.
1. Mat. 24: 3 — Ilang araw bago pumunta si Jesus sa Krus ay tinanong Siya ng kanyang mga alagad kung ano ang tanda na magpapahiwatig na malapit na ang Kanyang pagbabalik. Bilang sagot sa kanilang tanong binigyan niya sila ng maraming mga palatandaan. 2. Ngunit binanggit niya ang isa sa kanila ng tatlong beses - panlilinlang sa relihiyon, partikular na mga bulaang propeta at maling mesiyas — na nagsasabi na linlangin nila ang marami. Pansinin, ginamit niya ang salitang magloko ng apat na beses. v4-5; 11; 23-24
b. Ang Ikalawang Pagparito ni Jesus ay mas malapit sa bawat pagdaan. Nabubuhay tayo sa panahon ng pagdaragdag ng panlilinlang tungkol sa kung sino si Jesus at kung bakit Siya dumating - hindi lamang sa mga hindi naniniwala kundi sa mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano.
1. Ang katotohanan na sinabi ni Jesus sa mga hinirang (o mga mananampalataya) na hindi malinlang ay nangangahulugang maaari tayong malinlang. Ang malinlang ay nangangahulugang maniwala sa isang kasinungalingan.
2. Si Jesus ang katotohanan (Juan 14: 6). Ito ay mas mahalaga kaysa dati na kilala natin ang Jesus ng Bibliya. Ang Buhay na Salita, ang Panginoong Jesucristo, ay inihayag sa pamamagitan ng nakasulat na Salita. Ang Bagong Tipan ay isinulat ng mga nakasaksi (o malapit na mga kasama ng mga nakasaksi) ni Jesus.
2. Ang Salita ng Diyos ay ating proteksyon laban sa panlilinlang (Aw 91: 4). Dapat tayong magkaroon ng tumpak na kaalaman mula sa Bibliya. Kami ay maglaan ng ilang oras at tingnan kung ano ang sinasabi tungkol sa kung sino si Jesus at kung bakit Siya dumating.

1. Nang darating ang oras na simulan ni Jesus ang Kanyang pampublikong ministeryo, umalis Siya sa Galilea at naglakbay timog patungo sa lugar kung saan si Juan Bautista ay nagbibinyag sa mga tao, sa Ilog Jordan, silangan ng Jerusalem - partikular na malapit sa isang nayon na tinawag na Betania na lampas ng Jordan. Juan 1:28; Mat 3:13; Marcos 1: 9
a. Matapos ang Kanyang bautismo, si Jesus ay napunta sa ilang na matatagpuan sa pagitan ng Patay na Dagat at ng bansang burol (matatagpuan ang Jerusalem doon) at tinukso ng demonyo. Mat 3: 16–4: 1; Marcos 1: 10-13
b. Nang mabilanggo si Juan ni Herodes Antipas (anak ni Herodes na Dakila) umalis si Jesus sa Judea patungong Galilea at sinimulan ang Kanyang ministeryo sa publiko. Mat 4:12; Marcos 1:14
2. Lahat ng mga synoptic na ebanghelyo (Mateo, Marcos, Lucas) ay nagbibigay sa amin ng mga detalye kung paano binuksan ni Jesus ang Kanyang ministeryo. Magsisimula kami sa account ni Mark. Marcos 1: 14-15
a. Pansinin na gumawa si Jesus ng apat na tiyak na mga pahayag: Natatapos ang oras. Malapit na ang kaharian. Magsisi. Maniniwala sa ebanghelyo. Ang Kanyang pahayag ay nagbubuod kung bakit Siya dumating at kung ano ang tungkol sa lahat (ang larawan sa kahon). Dumating si Jesus upang makumpleto ang plano ng pagtubos o kaligtasan ng Diyos at itinatag ang kaharian ng Diyos sa mundo. Ang ating bahagi ay ang magsisi at maniwala sa ebanghelyo.
b. v14 — Ang ipinangaral ni Jesus (literal na ipinahayag) ay tinatawag na ebanghelyo ng kaharian. Tiyakin muna natin na nauunawaan natin ang salitang ebanghelyo. Ang salitang Griyego na ginamit dito (euaggelion) ay nangangahulugang mabuting mensahe o mabuting balita. Si Jesus ay may mabuting balita mula sa Diyos.
1. Ang aming salitang ebanghelyo ay direktang nagmula sa isang salitang Anglo-Saxon na nangangahulugang mensahe ng diyos (godspel).
Ang maagang form na ito ng salitang morphed sa isang parirala na nagpapahayag ng parehong ideya tulad ng Greek.
2. Ang mga akda nina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan ay hindi orihinal na tinawag na "ebanghel". Ang salitang ebanghelyo ay hindi ginagamit sa Bagong Tipan upang tukuyin ang apat na aklat na ito. Ngunit ginamit ang termino para sa kanilang mga sulatin sa ikalawang kalahati ng ikalawang siglo AD
c. Sa susunod na mga buwan ay magugugol tayo ng ilang oras upang suriin ang bawat bahagi ng pahayag ni Jesus.
3. Napagtanto ko na hindi ito kapana-panabik dahil hindi ito praktikal. Madalas kong naririnig ang mga tao na nagsasabi: Ang bagay na iyon ay maayos at mabuti, ngunit mayroon akong totoong mga problema at nangangailangan ako ng tunay na tulong. At hindi iyon gagawin!
a. Nakalulungkot, maraming mga taimtim na Kristiyano ang may maling maling pag-asa tungkol sa kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi gagawin para sa atin sa buhay na ito dahil mayroon silang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kung bakit naparito si Jesus sa mundong ito. Tatalakayin namin ito nang detalyado sa paparating na mga aralin, ngunit sa ngayon, isaalang-alang ang ilang mga saloobin.
1. Regular akong nakatagpo sa mga taong umaasa sa Diyos na gumawa ng mga bagay para sa kanila na hindi Niya ipinangako na gawin. Pagkatapos ay nagagalit sila at nagagalit kapag hindi ito nangyari.
2. Si Jesus ay hindi napunta sa mundong ito upang malutas ang ating mga problema at bigyan tayo ng mga pamamaraan upang mabuhay ang magandang buhay. Sa katunayan, Siya mismo ang nagsabi na sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng problema. (Iyon ang likas na katangian ng buhay sa isang bumagsak, napinsala na kasalanan ng mundo.) Ngunit matututunan nating pagtagumpayan sa gitna nito. Juan 16:33
b. Ang Kristiyanismo na ipinangangaral at isinasagawa sa maraming mga lupon ngayon ay ibang-iba sa Kristiyanismo na ipinakita sa Bagong Tipan. Ito ay nakasentro sa tao sa halip na nakasentro sa Diyos.
1. II Cor 5: 15 — Ang Kristiyanismo ay tungkol sa pagbabago ng tibok o motibasyon at direksyon ng ating buhay. Namatay si Jesus upang hindi na tayo mamuhay para sa ating sarili kundi para sa Kanya. Hindi ito tungkol sa amin. Tungkol ito sa Kanya. Nilikha tayo upang magdala ng kaluwalhatian at karangalan sa Kanya. Dahil ito ang aming nilikha na layunin, ito ang lugar ng pinakadakilang kasiyahan para sa amin.
2. Ang Narito ang nakikita natin sa Banal na Kasulatan: Lahat ng ating ibigay (o mawala) upang sumunod sa Kanya ay babalik tayo sa itaas-ilan sa mga ito sa buhay na ito at ang ilan sa darating na buhay. Mat 19: 28-29; Marcos 10: 28-30; Lucas 18: 28-30
3. Mat 16: 24-26 — Ang pagtanggi sa sarili ay nangangahulugang isuko ang paggawa ng mga bagay sa iyong paraan kapag ang iyong paraan ay salungat sa paraan ng Diyos. Ang ating "krus" ay pagsumite sa kalooban ng Diyos kahit na salungat ito sa ating kagustuhan.
A. Isaalang-alang ang ilustrasyong ito. Sabihin nating mahal na mahal mo si Jello na minsan ay nahikayat kang kumuha ng isang dakot sa isang mangkok. Pagkatapos ay isinara mo ang iyong kamao at pisilin nang masikip hangga't maaari mong hawakan ito. Anong nangyari? Lahat ito natutunaw at ang likidong gelatin ay dumulas sa iyong mga daliri. Paano kung hinawakan mo ang iyong mga kamay at hayaang magbunton ang server hangga't maaari mong hawakan?
B. Ang prinsipyong ito ay nalalapat sa buhay Kristiano. Kung mas sinusubukan mong hawakan ang iyong kalooban sa iyong paraan, mas mawala ka. Ngunit kung mas ibinabato mo ang iyong kalooban ang iyong paraan, mas maraming matatanggap ka, hindi lamang sa buhay na ito ngunit sa buhay na darating.
c. Ang modelo na nakikita natin sa Bagong Tipan para sa mga sumusunod sa Panginoon ay hindi: Lahat ng iyong mga problema ay umalis at nabubuhay ka ng masaganang buhay. Sa halip, ang modelo ay: Narito kung paano ito gagawing nang hindi nasira at maiangat sa gitna ng kaguluhan sa buhay. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong pananaw ng katotohanan (sa paraang nakikita mo ang mga bagay) at pagkatapos ay nabubuhay sa pananaw na iyon.
1. Ang Kristiyanismo na ipinakita sa Bagong Tipan ay isa na nabubuhay na may kamalayan na mayroong higit pa sa buhay kaysa sa buhay na ito, at ang buhay na darating ang pinakamahalaga. Ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi nagsisimulang ihambing sa kung ano ang nauna. Rom 8:18
2. Ang pananaw na ito ay magbibigay-daan sa atin, tulad ni Paul, na magpahayag: Ang mga ito ay magaan at pansamantalang mga pagdurusa. At, sa lahat ng mga bagay na ito, higit ako sa isang mananakop. Walang makakapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos kay Cristo Jesus na aking Panginoon. Rom 8: 37-39; II Cor 4: 17-18
4. Naibalik tayo sa malaking larawan. Ang mga bagay (ang mga paghihirap, sakit, at pagkawala ng buhay na ito) ay hindi palaging magiging paraan nila ngayon dahil pupunta kami sa isang bagay. Ang isang plano ay naglalahad.
a. Sa kawalang-hanggan ang nakaraang Makapangyarihang Diyos ay nagplano ng isang pamilya ng mga anak na lalaki at anak na babae na ginawa sa Kanyang imahe kung saan maaari Niyang ipahayag ang Kanyang kaluwalhatian at kung kanino siya maaaring magkaroon ng relasyon. Nilikha niya ang mga kalalakihan at kababaihan upang maging Kanyang mga anak na lalaki sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at ginawa Niya ang mundo upang maging isang magandang tahanan para sa Kanyang pamilya. Ef 1: 4-5; Isa 45:18
b. Nasira ng kasalanan ang kapwa pamilya at ang pamilya. Ang isang sumpa ng katiwalian at kamatayan ay nagdulot sa lahi ng tao at ng mundo nang magkasala si Adan. Gen 3: 17-19; Rom 5: 12-19; Rom 8:20; atbp.
c. Ginagawa ng Diyos ang Kanyang plano upang alisin ang mga pinsala na ginawa ng kasalanan ng tao sa pamamagitan ni Jesus. Ang plano na ito ay kilala bilang pagtubos o kaligtasan. Ito ay sa wakas magreresulta sa lahat ng naibalik sa kung ano ang palaging nais ng Diyos na maging sila.

1. Mat. 24: 3 — Pansinin na nang ang mga alagad ni Jesus (partikular na sina Peter, Santiago, at Juan ayon sa Marcos 13: 1-3) ay hiniling sa kanya ng mga palatandaan na malapit na ang Kanyang pagbabalik, ikinonekta nila ang Kanyang pagbabalik sa pagtatapos ng mundo . Ang salita ay aion o edad (kumpara sa katapusan ng planeta): Ano ang magiging tanda ng Iyong pagdating at ng wakas - iyon ay, ang pagkumpleto, ang pagkatapos - ng edad? (Amp).
a. Naunawaan ng kanyang mga apostol mula sa mga sulatin ng mga propeta ng Lumang Tipan na ang paraan ng mga bagay na ngayon ay hindi ang paraang laging nangyayari. Naintindihan nila na ang isang plano ay naglalahad.
b. Ang isang plano sa pamamagitan ng kahulugan ay may simula, gitna, at pagtatapos. Naunawaan ng mga apostol na ang pagdating ng Mesiyas (Tagapagligtas, Manunubos, Jesus) ay ang katapusan ng plano.
1. Mga Gawa 2: 17 — Nang ipangaral ni Pedro ang kanyang unang sermon matapos na bumalik si Jesus sa Langit, tinukoy ni Pedro ang oras na iyon bilang hinulaang mga huling araw. Ang mga salitang "huling araw, huling oras, huling oras" lahat ay tumutukoy sa mga huling panahon ng kasalukuyang panahon (ang edad kung saan ang mga bagay ay hindi ayon sa inilaan ng Diyos na maging sila). II Tim 3: 1; Santiago 5: 3; I Alagang Hayop 1: 5; 20; I Juan 2:18; Judas 18.
2. Heb1: 1-2 — Ang Diyos, na nagbigay sa ating mga ninuno ng maraming magkakaibang sulyap sa katotohanan sa mga salita ng mga propeta, ngayon, sa katapusan ng panahong ito, binigyan tayo ng katotohanan sa Anak (Phillips).
c. Ang mga huling araw (o katapusan ng panahong ito) ay nagsimula sa unang pagparito ni Jesus at makumpleto na may kaugnayan sa Kanyang ikalawang pagdating. Sa pangalawang naitala na sermon ni Peter, sinabi niya sa kanyang mga tagapakinig na si Jesus ay bumalik sa Langit hanggang sa oras na upang makumpleto ang plano.
1. Mga Gawa 3: 21 — Kanino dapat tatanggapin ng langit hanggang sa oras para sa kumpletong pagpapanumbalik ng lahat ng sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng Kanyang mga banal na propeta sa mga nakaraang panahon - mula sa pinakatandang panahon sa memorya ng tao (Amp); hanggang sa ang lahat ay naibalik muli (Knox); kapag ang lahat ng mga bagay ay tama (Basic); hanggang sa panghuling pagbawi ng lahat ng mga bagay mula sa kasalanan (TLB).
2. Para sa marami sa atin ngayon, ang Pangalawang Pagdating ay tungkol sa Antikristo at marka ng hayop at sinusubukan na tumugma sa mga balita sa headline na may propesiya. Ngunit para sa mga unang tagasunod ni Jesus ay tungkol sa pagkumpleto ng plano. Iyon ang kanilang pananaw sapagkat naiintindihan nila ang malaking larawan.
d. Gawa 1: 10-11 — Ang unang mensahe ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod pagkatapos na bumalik siya sa Langit ay: Babalik ako. Ang kanyang mga salita ay hindi inilaan upang simulan ang isang galit na galit na debate tungkol sa kung sino ang Antikristo o kung kailan magaganap ang labanan kasama sina Gog at Magog, o kung ang pag-agaw ay pre-trib, mid-trib, o post-trib. 1. Ito ay sinadya upang paalalahanan at hikayatin ang Kanyang mga tagasunod na ang plano ay makumpleto. Si Hesus ay dumating sa tamang oras sa unang pagkakataon, at gagawin Niya ito sa Kanyang ikalawang pagdating. Gal 4: 4 — Ngunit nang ang tamang oras ay ganap na dumating, ipinadala ng Diyos ang Kanyang Anak, na ipinanganak ng isang babae. (Amp)
2. Tatlumpung taon na ang lumipas, nang si Hesus ay hindi pa bumalik, naalalahanan ni Peter ang mga tagasunod ni Jesus ng Kanyang katapatan na tuparin ang Kanyang pangako: II Ped 3: 9 — Ang Panginoon ay talagang hindi mabagal sa kanyang pangako na babalik, tulad ng iniisip ng ibang tao. Hindi, siya ay mapagpasensya para sa iyong kapakanan. Hindi niya nais na may mapahamak, kaya't binibigyan niya ng mas maraming oras ang lahat upang magsisi. (NLT)
3. II Ped 3: 13 — Si Pedro ay naharap sa kamatayan bilang martir sa kanyang pananampalataya kay Cristo na may kumpiyansa na ang plano ay makumpleto. Alam niya na siya at lahat ng mga mananampalataya ay isang araw na babalik kasama ng Panginoon upang mabuhay sa mundong ito muli matapos itong mapalaya mula sa katiwalian at kamatayan at naibalik sa isang angkop na tahanan para sa pamilya ng Diyos.
2. Bumalik sa Matt 24: 1-3 — Pansinin na ang mga tanong ng mga apostol kay Jesus ay bilang tugon sa ilang talagang masamang balita mula sa Kanya: Ang Templo (ang puso ng kanilang relihiyoso, kultura, politika, at pang-ekonomiya) ay lilipulin . Kinumpirma ito ni Jesus nang sinabi Niya sa kanila na ang Kanyang ikalawang pagparito ay nauna sa pagdurusa hindi katulad ng anumang bagay na makikita o makikita ng mundo. v21
a. Sa kabila ng mga kakila-kilabot na salita na ito, ang mga apostol ay hindi naglaho dahil naintindihan nila na ang isang plano ay isinasagawa. Alam nila mula sa mga sulatin ng mga propeta na ang pagdating ng Mesiyas ay unahan ng mga kapahamakan na panahon. Zacarias 12: 1-3; Zac 14: 1-2; Dan 12: 1; atbp.
1. Ngunit alam din nila na gagawin nila ito sa anumang sakuna na dumating sa kanilang kaugnayan sa katapusan ng panahong ito. Joel 2: 28-32
2. I Al 1
b. Lucas 21: 25-28 — Ang ulat ni Lucas tungkol sa sagot ni Jesus sa mga tanong ng Kanyang mga alagad ay nagbibigay sa atin ng higit pang mga detalye tungkol sa kung ano ang mangyayari bago ang pagbabalik ng Panginoon. Pansinin na ang mga tao ay matakot sa kung ano ang nangyayari sa mundo (v26). Marami nang paraan sa mga pahayag ni Jesus kaysa sa tatalakayin natin ngayon, ngunit tandaan ang isang punto.
1. v28 — Sinabi ni Jesus sa Kanyang tagasunod, kapag nakita mo na ang mga bagay na ito ay nagaganap, Hanapin ang malapit na ang iyong pagtubos. Ang ideya sa Griyego ay: galak sa maligayang pag-asa.
2. Manatiling handa at humarap sa tuwang-tuwa (Beck); Tumayo, hawakan ang iyong ulo ng mataas (Phillips).
3. II Tim 3: 1 — Ang mga panahong peligro (o mabangis) ay darating sa mundo. Hindi sila lalabas sa isang vacuum at ang entablado ay nakatakda na.
a. Lamang kapag sa palagay mo ang pang-araw-araw na balita ay hindi makakakuha ng anumang mas masahol pa at ang mga proseso at pag-iisip ng tao ay hindi makakakuha ng anumang mas masungit, ginagawa nila. At ang lahat ng ito ay patuloy na lalala hanggang sa bumalik ang Panginoon.
b. Kung sakaling may oras upang kainin ang Salita ng Diyos, ito na ngayon. Hindi lamang natin proteksyon laban sa panlilinlang sa relihiyon, ito ang mapagkukunan ng pananampalataya sapagkat inihahayag nito ang Buhay na Salita, ang Panginoong Jesus. Tandaan, panatilihin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Rom 10:17; Heb 12: 2; I Alagang Hayop 1: 5
c. Pinag-aaralan ng mga ahente ng paningin ang mga tunay na kuwenta upang matulungan silang makilala ang mga pekeng kuwenta. Kailangan nating basahin ang Bagong Tipan upang makita natin ang totoong Jesus at matutong makita ang mga bagay na tunay na ayon sa Diyos. Ang pananaw na ito ay mapoprotektahan tayo sapagkat makakatulong ito sa atin na lumakad sa kapangyarihan at paglalaan ng Diyos.

1. Kung hindi mo naiintindihan ang malaking larawan (ang katotohanan na ang isang plano ay nagbubunyag) kung gayon ang iyong pananaw sa katotohanan ay mai-skewed. Hindi mo masasagot ang ilang mahahalagang katanungan: Bakit narito kami? Paano tayo dapat mabuhay. Ano ang pinakamahalaga? At, matakot ka.
2. Ang layunin ng Diyos sa mundo ngayon ay upang tipunin ang Kanyang pamilya sa Kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus. At nagagawa niyang gamitin ang mga kalagayan ng buhay sa bumagsak na mundo (mga kaganapan na hindi niya inilarawan o aprubahan) at pinangangalagaan silang maglingkod sa layuning ito. Efe 1: 11 — Na sa lahat ng nangyari, ay nagsasagawa ng kanyang sariling nakapirming layunin (ika-20 Siglo).
3. Ano ang dapat mong maging pangunahing pag-aalala ngayon? Basahin ang Bibliya at siguraduhin na ikaw ay nasa pamilya ng Diyos. Pagkatapos manatili sa pamilya at tumpak na kumakatawan sa pamilya sa mga nakapaligid sa iyo. Phil 2: 14-15