NABUWAS MULA SA PAIKIT

1. Ang Bibliya ay nagbibigay sa atin ng maraming impormasyon tungkol sa mga kalagayan sa daigdig sa panahon ng pagbabalik ni Jesus. Salita ng Diyos
nagsasalita tungkol sa isang pangwakas na pinuno ng mundo (inspirasyon at binigyan ng kapangyarihan ni Satanas) na mamuno sa isang pandaigdigang sistema ng
gobyerno, ekonomiya, at relihiyon. Dan 7: 1-28; Dan 8: 25-27; Dan 11: 40-44; Pahayag 13: 1-18
a. Ang mga kilos ng taong ito at ang mga tugon ng mga tao sa mundo sa kanya ay magbubunga ng matinding kalamidad.
Ang pangwakas na pinuno na ito ay igaguhit ang mundo sa isang nukleyar, kemikal, at biological holocaust. Kung ginawa ni Hesus
hindi bumalik at wakasan ang laban, ang bawat tao ay mamamatay. Matt 24: 21-22
b. Ang mga pangyayaring hahantong sa mga sakunang ito ay naka-set up na ngayon. Bilang isang resulta, ang ating bansa
at ang mundo ay nakakaranas ng mga hamon na lalala bago sila gumaling.
2. Pag-unawa sa kung ano ang nangyayari at bakit makakatulong sa amin na harapin ang mga buwan at taon na hinaharap. Tayo ay
pagdating sa katapusan ng panahong ito. Ang mundong ito sa dating ito ay hindi sa paraang dapat na maging — ang paraang Diyos
inilaan ito upang maging. At hindi ito magpapatuloy magpakailanman tulad nito. I Cor 7:31
a. Ang Makapangyarihang Diyos ay lumikha ng mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Siya
ginawang isang tahanan para sa Kanyang sarili at sa Kanyang pamilya ang mundo. Parehong mayroon ang pamilya at ang tahanan ng pamilya
napinsala ng kasalanan. Efe 1: 4-5; Isa 45:18; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 5:19; atbp.
1. Si Jesucristo ay dumating sa mundo sa unang pagkakataon upang magbayad para sa kasalanan. Ang Kanyang sakripisyong kamatayan sa Krus ay gumagawa
posible para sa mga makasalanan na mabago sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya.
2. Si Jesus ay muling darating upang linisin ang mundo mula sa lahat ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan, at ibalik ito sa isang kasangkapan
magpakailanman tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya.
b. Upang magkaroon ng kapayapaan ng isip sa gitna ng kaguluhan bago ang pagbabalik ng Panginoon dapat nating malaman na panatilihin
ang aming pagtuon sa huling resulta. Si Jesus ay babalik upang makumpleto ang plano ng Diyos para sa isang pamilya sa a
kamangha-manghang tahanan - ang planeta na ito ay nabago at naibalik.
3. Sa loob ng maraming linggo tiningnan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagbabalik ni Jesus sa unang henerasyon ng
Mga Kristiyano — ang mga taong lumakad at nakipag-usap sa Kanya noong narito Siya dalawang libong taon na ang nakakalipas.
a. Inaasahan nila na si Jesus ay babalik sa loob ng kanilang buhay na nangangahulugang makikita nila ang mga mapanganib na oras
mauuna iyon sa Kanyang pagdating. Gayunpaman hindi sila natakot. Masaya sila at puno ng pag-asa. Kami naman
isinasaalang-alang kung ano ang alam nila na nagbigay sa kanila ng pananaw na iyon.
1. Kamakailan lamang, napag-usapan natin kung paano ang Aklat ng Apocalipsis ay isang aklat ng aliw at pag-asa
sila dahil binibigyan nito ang pagtatapos ng plano. Matapos mag-ulat ng malaking sakuna, nagtatapos ito sa a
kamangha-manghang paglalarawan ng Diyos sa mundo kasama ang Kanyang pamilya ng mga tinubos na anak na lalaki at babae.
2. Rev 21: 1-7 — Pagkatapos ay nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa… Kita n'yo, ang tahanan ng Diyos ay kasama na ngayon
ang kanyang mga tao! Siya ay mabubuhay kasama nila, at sila ay magiging kanyang bayan ... Aalisin niya ang lahat ng kanilang
kalungkutan, at wala nang kamatayan o kalungkutan o iyak o sakit ... lahat na nagwagi
ay magmamana ng lahat ng mga pagpapalang ito, at ako ang magiging kanilang Diyos, at sila ang aking magiging mga anak (NLT).
b. Apoc 6: 16-17; Pahayag 14: 7 — Ang Aklat ng Apocalipsis ay tumutukoy sa mga huling sakunang taon na nauna
ang pagbabalik ng Panginoon bilang poot ng Kordero at oras ng paghuhukom Niya.
1. Natatakot ito sa maraming taos-pusong mga Kristiyano sapagkat napagkakamalan nilang isipin na ang kaguluhan ng mga panghuling ito
taon ay nagmula sa isang galit, galit na Diyos na may sapat at hinahayaan ang huling henerasyon ng
taglay ng tao.
2. Sa araling ito nais naming muling bisitahin at idagdag sa ilang mga bagay na nasabi na namin tungkol sa poot ng Diyos bilang
isinasaalang-alang namin kung ano ang kahulugan ng poot ng Kordero sa mga unang Kristiyano. Ang mga unang Kristiyano
narinig ang poot ng Diyos hindi tulad ng Diyos na kukuha sa atin, ngunit kung paano makukuha ng Diyos ang ating mga kaaway.

1. Tandaan, alam ng mga unang Kristiyano na ito mula sa mga Propeta ng Lumang Tipan (ang Bibliya), na ang Panginoon ay
darating at ibabalik ang mundo sa paunang kasalanan, mala-Eden na mga kalagayan, at itatatag ang Kanyang kaharian sa mundo.
a. Tinukoy ng mga propeta ang pagdating ng Panginoon bilang araw ng Panginoon at inihayag na gagawin Niya
tuparin ang tatlong bagay pagdating Niya. Haharapin Niya ang Kanyang mga kaaway, ililigtas ang Kanyang mga tao, at
itaguyod ang Kanyang kaharian sa mundo.
b. Ang mga propeta ay hindi malinaw na ipinakita na magkakaroon ng dalawang pagdating ng Panginoon, kahit na ang ilan
ng kanilang mga propesiya naglalaman ng parehong una at pangalawang pagdating sa isang talata. Isa 9: 6; Isa 61: 1-2; atbp.
2. Nagsalita rin ang mga propeta tungkol sa isang oras ng poot na nauugnay sa pagparito ng Panginoon. Maaari mong maalala iyon
nang si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon, Naunahan Siya ni Juan Bautista na pinayuhan ang Israel na
ihanda ang daan sa pagdating ng Panginoon. Matt 3: 1-5
a. Ang mensahe ni Juan ay umalingawngaw sa mga tao sapagkat sila (Israel) ay naghihintay ng maraming daang siglo
ang pagdating ng Panginoon upang maitaguyod ang Kanyang kaharian. Ipinagpalagay nila na darating ang Panginoon
nangangahulugang paglaya mula sa mga Romano na kumontrol at umapi sa kanila.
b. Inutusan ni Juan ang mga lumapit sa kanya na magsisi (tumalikod sa kasalanan) at malinis upang maghanda para sa
Pagdating ni Lord. Ang Batas ni Moises at ang kanilang sistema ng mga hain sa dugo ay naitatag sa kanila ang
konsepto na kailangan nilang maging malinis (nalinis ng kasalanan) upang makilala ang Panginoon. Aw 24: 3-4
1. Matt 3: 7 — Pansinin na nang magpakita ang mga Pariseo upang makita kung ano ang nangyayari, sinabi ni Juan:
Sino ang nagbalaan sa iyo upang tumakas mula sa darating na poot?
2. Alam nila na darating ang poot, ngunit alam nila na may lunas para dito sa pamamagitan ng pagsumite
sa Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit ang karamihan ay dumating upang malinis.
c. Wala sa kanila ang nakakaalam na si Hesus ay mag-aalok ng pangwakas, isang beses para sa lahat ng sakripisyo para sa kasalanan upang mai-save
sila mula sa darating na poot.
3. Ang mga unang siglo at kalalakihan at kababaihan ay alam na ang Diyos ay may poot laban sa kasalanan at ang pagkapoot ay naiugnay
sa araw ng Panginoon. Ngunit alam nila na ang mga pag-aari ng Panginoon ay maliligtas. Zef 1: 14-15
a. Si Zephaniah (naglingkod mula 630-625 BC) ay kapanahon ng maagang ministeryo ni Jeremias—
ang pang-onse na oras na propeta na nakakita ng pagkawasak ng Jerusalem ng Babylon (586 BC).
1. Ang Israel ay malalim sa pagsamba sa idolo kasama ang lahat ng mga kaugnay na masamang gawain, at si Zephaniah ay
ay ipinadala upang himukin sila na bumalik o sirain ng Emperyo ng Babilonya.
2. Tulad ng marami sa mga propeta, si Zephaniah ay binigyan ng mga maikling saklaw na hula na direktang nauugnay
ang mga tao ng kanyang araw kasama ang mahabang mga hula tungkol sa malayong hinaharap at ang pagdating ng
Lord. (Maraming mga aralin para sa ibang araw)
b. Ngunit tandaan ang mga puntong nauugnay sa aming talakayan. Nagbabala ang propeta tungkol sa darating na paghuhukom sa
masama sa Israel. Ngunit tiniyak niya sa kanila na ang Panginoon ay isang lugar ng kaligtasan — panandalian at pangmatagalang
—Sa mga sa Kanya.
1. Zef 2: 3 — Magpakumbaba at magawa kung ano ang tama; marahil kahit pa maprotektahan ka ng Panginoon mula sa
ang kanyang poot sa araw ng kapahamakan (TLB).
2. Zeph 3: 14-15 — Umawit, O anak na babae ng Sion; sumigaw ka ng malakas, Oh Israel! Magalak at magalak kasama ang lahat
ang iyong puso, Oh anak na babae ng Jerusalem. Sapagkat aalisin ng Panginoon ang Kanyang kamay ng paghuhukom at kalooban
paalisin ang mga hukbo ng iyong kaaway. At ang Panginoon mismo, ang Hari ng Israel, ay tatahan kasama
ikaw! Sa wakas ay matatapos na ang iyong mga problema, at hindi ka na takot sa sakuna (NLT).
3. Zef 3: 17 — Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay dumating upang tumira kasama mo. Siya ay isang makapangyarihang Tagapagligtas. Siya
ay magagalak sa iyo ng labis na kagalakan. Sa kanyang pagmamahal, kukunin niya ang lahat ng iyong kinakatakutan. Gagawin niya
magalak sa iyo sa pamamagitan ng pag-sign ng isang masayang kanta (NLT).
4. Marami tayong maling kuru-kuro tungkol sa kung ano ang poot ng Diyos at kung paano Niya ito ipinapahayag. Mali ang mga yan

TCC — 1093
3
ang mga ideya ay sanhi upang matakot tayo kapag walang dahilan upang matakot.
a. Iniisip namin ang poot sa mga tuntunin ng galit ng tao: Nagagalit ako at sa isang galit na pagsabog ay hinayaan mo akong magkaroon nito
sinasaktan ka sa ilang paraan. Ang poot ng Diyos ay walang katulad sa poot ng tao.
1. Nilinaw iyon ng Santiago 1:20 —ang poot ng tao ay hindi gagana ang katuwiran ng Diyos. (Sa
mga aralin sa hinaharap na pag-uusapan natin ang tungkol sa poot ng Diyos sa Lumang Tipan na tila galit na pagsabog.)
2. Rom 13: 4 — Ang parehong salitang ginamit para sa poot ng Diyos ay ginagamit din upang ilarawan kung ano ang nangyayari
kapag ang mga awtoridad sa sibil ay nagsasagawa ng parusa sa mga nasirang batas. Ang poot ng Diyos ay Kanyang karapatan at katarungan
tugon sa kasalanan ng sangkatauhan, o ang parusa sa kasalanan. Hindi ito isang emosyonal na tugon sa tao
kasalanan Ito ay isang hudisyal na tugon.
A. Mula nang pagbagsak ng tao sa Hardin ng Eden ay nilinaw ng Diyos na paghiwalayin Niya ang
mabuti sa masama at alisin mula sa Kanyang nilikha ang mga gumagawa ng kasamaan (Jud. 14-15). Si Hesus
naulit ang damdaming iyon noong narito Siya sa unang pagkakataon (Matt 13: 41-43).
B. Ang pinakahuling parusa para sa kasalanan ay walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos. Iyon ang poot ng Diyos.
Hindi magkakaroon ng anumang makasalanang tao sa tahanan ng pamilya sa oras na mag-renew ang mundo. II Tes 2: 1-9
b. Nang si Jesus ay nagpunta sa Krus Kinuha Niya ang parusa na nararapat sa atin para sa ating kasalanan sa sarili Niya. Dahil sa
ang halaga ng Kanyang Persona (ganap na Diyos at buong tao) nagawa Niya na masiyahan ang hustisya para sa amin.
1. Wala nang galit para sa kasalanan para sa lahat na naglalagay ng pananampalataya sa Kanya bilang Tagapagligtas at Panginoon. Upang kilalanin
Ang Kanya bilang Tagapagligtas ay nangangahulugang naniniwala ka na binayaran Niya ang utang na inutang mo para sa kasalanan upang mailigtas ka
galit Ang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon ay nangangahulugang lumayo ka mula sa kasalanan upang mabuhay sa pagsunod sa Kanya.
2. Kung tatanggihan ng isang tao ang alok ng kaligtasan mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Hesus, ang galit ng Diyos ay naghihintay sa kanila
kapag namatay sila. Sila ay tuluyan na makahiwalay sa Diyos. Juan 3:36
5. Nang si Jesus ay nagpakita sa Kanyang mga apostol sa araw ng pagkabuhay na mag-uli ay ginamit Niya ang mga hula sa Lumang Tipan tungkol sa
Mismo upang ipaliwanag sa mga apostol kung paano ang Kaniyang kamatayan ay nasiyahan ang hustisya ay patungkol sa kanilang kasalanan. Lukas 24: 44-48
a. Pagkatapos ay inatasan Niya sila na lumabas at mangaral ng pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan sa Kaniyang pangalan—
tumalikod sa Akin mula sa kasalanan at hugasan ang iyong mga kasalanan.
b. Bahagi ng mensahe na ipinangaral nila ay: Kami ay napalaya mula sa darating na poot. Tandaan ang ilan
mga pahayag na sinabi ni Paul.
1. Rom 5: 8-9 — Ngunit ang Diyos ay nagpapakita at malinaw na nagpapatunay ng Kanyang [sariling] pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na habang tayo
ay mga makasalanan pa rin si Cristo, ang Mesiyas, ang Pinahiran, ay namatay para sa atin. Samakatuwid, dahil tayo
nabigyang-katuwiran ngayon - pinawalang-sala, ginawang matuwid at dinala sa tamang ugnayan sa Diyos - ni
Ang dugo ni Cristo, gaano pa [katiyakan na] tayo ay maililigtas Niya mula sa
pagkagalit at poot ng Diyos (Amp).
2. I Mga Taga 1: 9-10— (Narinig ng iba sa rehiyon ang tungkol sa iyong pananampalataya at pinag-uusapan kung paano ka)
tumalikod sa mga idolo upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At pinag-uusapan nila kung kumusta ka
Inaasahan ang pagdating ng Anak ng Diyos mula sa langit — si Jesus, na binuhay ng Diyos mula sa
patay na Siya ang nagligtas sa atin mula sa mga kinakatakutan sa darating na paghuhukom (NLT).
6. Ang mga unang Kristiyano na nalalaman mula sa mga propeta ay magkakaroon ng oras ng kapahamakan at kapighatian na nauugnay
sa araw ng Panginoon, ngunit ang bayan ng Diyos ay ililigtas (Dan 12: 1-2).
a. Nang makatanggap si Juan ng higit pang mga detalye tungkol dito at tinukoy ang mga kaganapan bilang galit ng Kordero sa
Aklat ng Pahayag, hindi sila nabalisa.
1. Narinig nila ito sa mga tuntunin ng mga propeta — Ang Diyos ay darating upang makitungo sa mga di-makadiyos, iligtas ang Kaniyang
mga tao, at pagkatapos ay manirahan kasama sila magpakailanman. Isa 63: 1-6; Joel 3: 1-2; Apoc 14: 14-10; atbp.
2. Naintindihan nila na ito ay bahagi ng proseso ng paglilinis at pagpapanumbalik ng mundo sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat
na pumipinsala, nakakasakit, at nagpapasira. Pahayag 11:18
b. Isang mabilis na tala bago magpatuloy. Ang kalamidad ng mga huling taon bago ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi
galing sa Diyos. Ito ang bunga ng pag-uugali ng tao na hiwalay sa Diyos. Ito ay konektado sa Panginoon kaya
na nauunawaan ng mga tao ang kalamidad na nagmumula sa pagtanggi sa Diyos. Tandaan kung ano ang mayroon tayo

TCC — 1093
4
tinalakay na sa mga nakaraang aralin. Marami pa kaming masasabi tungkol dito sa aralin sa susunod na linggo.

1. Lucas 17: 26-30 — Inihambing ni Jesus ang panahon ng Kanyang pagbabalik sa mga araw nina Noe at Lot. Parehas ng mga ito
ang mga kaganapan ay hatol: ang baha ni Noe at ang pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah. (Kukunin namin
sa nangyari at bakit.)
a. Parehong mga pangyayaring ito ay paghuhusga: ang baha ni Noe at ang pagkawasak ng Sodoma at
Gomorrah (makakarating tayo sa kung anong nangyari at bakit sa mga susunod na aralin.
b. Pansinin na sa parehong mga pagkakataon ang normal na buhay ay nagpatuloy hanggang sa dumating ang sakuna. Kumain sila,
uminom, nag-asawa, nagtayo, bumili, nagbenta, at nagtanim. At marami ang walang kamalayan at nabulabog.
2. Maraming aral na matutunan mula sa nangyari sa panahon nina Noe at Lot. Ngunit isaalang-alang ang mga ito
mga puntos na may kaugnayan sa kung saan natin matatagpuan ang ating sarili ngayon.
a. Pansinin kapwa sina Noe at Lot ay mga matuwid na tao na nabuhay sa gitna ng malaki at nakakagambala na kasalanan.
1. Gen 6: 5 — Nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay malaki sa lupa, at bawat isa
imahinasyon at hangarin ng lahat ng pag-iisip ng tao ay masama lamang tuloy-tuloy (Amp).
2. II Alaga 2: 8— (Si Lot) ay isang matuwid na tao na nalungkot sa kasamaan na kanyang nakita at narinig
araw-araw (NLT).
b. Si Noe at ang kanyang pamilya ay napanatili sa arka sa gitna ng baha (Heb 11: 7). Nakaligtas sila
upang simulan ang isang bagong buhay sa isang malinis na mundo (Gen 6-9). Si Lot ay naihatid mula sa Sodoma dati
pagkawasak ay dumating. Mayroong maraming mga larawan ng pangangalaga ng Panginoon at pagkakaloob para sa Kanya
mga tao sa bawat isa sa mga pangyayaring ito.
1. Bago maganap ang pagbaha si Enoc, ang ikapitong salinlahi mula kay Adan, ay tinanggal sa mundo ni
Diyos nang hindi namamatay sa isang kamangha-manghang pagpapakita ng buhay pagkatapos ng buhay na ito. Gen 5: 22-24; Heb 11: 5
2. I Tes 4: 13-18 — Ang pagsasalin ni Enoch ay larawan ng isiniwalat ni Pablo na mangyayari sa a
henerasyon ng mga naniniwala sa mundo bago ang pagbabalik ng Panginoon. Hahabol sila sa Langit
nang hindi namamatay - bago dumating ang paghuhukom.
3. Si Lot ay iniligtas mula sa Sodoma bago dumating ang pagkawasak. Hindi maaaring magsimula ang hatol hanggang sa panginoon
ay tinanggal (Gen 19:14; 21-22). Ang pagkakaroon ng isang matuwid na tao sa masamang lungsod na iyon ay a
nagpipigil na puwersa. Isinulat ni Paul na mayroong isang pagpipigil sa pagtaas ng panghuling pinuno ng mundo. Siya
ay hindi ihahayag upang magdulot ng kanyang pagkawasak hanggang sa maalis ang pagpipigil (II Tesa 2: 6-7).
4. Pahayag 4: 1 — Sa Aklat ng Apocalipsis si Juan ay dinala sa Langit bago dumating ang paghuhukom
ang lupa tulad din kina Enoc at Lot na inilabas bago dumating ang paghuhukom. Ang simbahan ay tinukoy
hanggang 18 beses sa mga kabanata 1-3. Ngunit sa sandaling si Juan ay dinala sa Langit at nagsimula ang kapighatian,
ang simbahan ay hindi nabanggit muli hanggang sa Rev 22:16 pagkatapos na gawing bago ang mundo.

  1. Ang mga pangyayaring magaganap sa pagbalik ng Panginoong Jesus ay nagse-set up na ngayon. Makikita natin
    pagtaas ng gulo at gulo. Ngunit si Jesus ang ating kaban ng kaligtasan.
  2. Hindi lamang Niya tayo pinangangalagaan mula sa panghuli na paghuhukom — walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos — mapapanatili Niya
    sa amin sa kung ano man ang nasa unahan. Ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin sa hinaharap na mga buwan at taon.