GAWA ANG GAWAIN NI JESUS

Pananampalataya ng Binhi ng Mustasa
Pananalig sa Paggalaw ng Bundok
Mga Pananaliksik ng Pananampalataya
Sense na Pananalig sa Kaalaman
Pahayag ng Pananampalataya
Hindi Maaaring Magsinungaling ang Diyos
Gawin ang Mga Gawa Ni Jesus
Asahan Ito na Mangyayari
Pag-aalinlangan At Walang Paniniwala
Pananampalataya at Ang Pangalan Ng Hesus

1. Nang si Jesus ay narito sa mundo sinabi niya na sa pamamagitan ng pananampalataya maaari nating ilipat ang mga bundok at pumatay ng mga puno ng igos. Sinabi niya na posible ang lahat ng bagay sa naniniwala. Mat 17:20; 21: 21,22; Marcos 9:23; 11:23
a. Ang mga talatang ito ay isang mapagkukunan ng pagkabigo para sa atin sapagkat hindi ito gumagana para sa karamihan sa atin tulad ng sinabi ni Jesus na gagawin nila.
b. Sinusubukan naming makilala ang mga kadahilanan kung bakit hindi ito gagana para sa amin tulad ng sinabi ni Jesus na gagawin nito.
2. Si Jesus ay gumawa ng isa pang pahayag habang nasa lupa na maaaring magbigay sa atin ng pananaw sa buong isyu ng paglipat ng bundok, puno ng igos na pinapatay ang pananampalataya. Juan 14:12
a. Sinabi ni Jesus na gagawin ng mga mananampalataya ang mga gawa na ginawa niya at mas dakilang mga gawa kaysa sa Kaniyang ginawa.
b. Pansinin ang tatlong pangunahing punto sa talatang ito:
1. Ito ay nakatuon sa mga naniniwala kay Jesus - mga naniniwala.
2. Sinabi ni Jesus na gagawin ng mga mananampalataya ang mga gawa na ginawa Niya at mas dakilang mga gawa.
3. Sinabi ni Jesus na mangyayari ito sapagkat pumunta siya sa Ama.
3. Sa araling ito, nais nating isaalang-alang ang mga bagay na ito at tingnan kung paano nauugnay ang paglipat ng bundok, puno ng igos na pinapatay ang pananampalataya.

1. I Juan 3: 8; Mga Gawa 10: 38 – Si Jesus ay gumawa ng mabuti at sinira Niya ang mga gawa ng diablo.
2. Ang mga gawa ni Jesus ay kasama ang pagsasalita sa puno ng igos (ang punong mapagkunwari). Mat 21: 21,22
3. Inilarawan ng Mateo 8 ang isang pangkaraniwang araw sa buhay ni Jesus.
a. Pansinin, sasabihin ni Jesus sa mga bagay at magbabago sila. Susundin nila Siya. Pansinin ang mga talatang ito: 3,13,15 (Lucas 4:39), 16,26,32.
b. Tandaan, ginawa ni Jesus ang mga bagay na ito bilang isang tao na nagkakaisa sa Ama, pinahiran ng Banal na Espiritu.
Juan 6:57; Phil 2: 6-8
4. Bago pumunta sa anumang malayo, sagutin natin ang katanungang ito. Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sinabi Niya na ang mga mananampalataya ay gagawa ng higit na dakilang gawain?
a. Una, ito ay nangangahulugang mas malaki sa mga numero. Iisa lamang si Jesus. Mayroong milyon-milyong mga naniniwala. Mat 9: 36-38; 10: 1
b. Pangalawa, walang sinumang ipinanganak muli sa ilalim ng ministeryo sa mundo ni Jesus (hanggang pagkatapos na Siya ay nabuhay mula sa mga patay) o nabautismuhan sa Espiritu Santo (hanggang sa araw ng Pentekostes). May pribilehiyo tayong makisali sa kapwa mga gawa.

1. Nakakakuha tayo ng pananaw sa kung paano ginawa ni Jesus ang Kanyang mga gawa sa ulat tungkol sa Kanya na sumusumpa sa puno ng igos.
a. Una nang ipinakita ni Jesus ang paglipat ng bundok, ang puno ng igos na pumapatay ng pananampalataya (Marcos 11: 12-14).
b. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kung paano ito nagtrabaho (Marcos 11: 22,23).
2. Ang unang bagay na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo sa pagpapaliwanag ng Kanyang gawain ay "Maniwala ka sa Diyos".
a. Na literal na nangangahulugang "Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos". Dapat tayong magkaroon o mapatakbo sa parehong uri ng pananampalataya na mayroon ang Diyos at kung saan pinapatakbo Niya.
b. Kung ang tunog ay may pagmamalaki sa iyo, tandaan: Dapat nating tularan ang Diyos (Efe 5: 1). Dapat nating gawin ang mga gawa ni Jesus (Juan 14:12). Dapat tayong lumakad tulad ng paglakad ni Jesus (I Juan 2: 6).
3. Paano tayo makakakuha at gumana sa pananampalataya ng Diyos?
a. Sa bagong pagsilang, napuno tayo ng buhay ng Diyos at tayo ay nagkakaisa sa pananampalataya ng Diyos.
Rom 12: 3; Heb 12: 2
b. Ang pananalig na iyon ay nadagdagan at binuo ng salita ng Diyos. Rom 10:17
4. Ang pananampalataya ng Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Nagsasalita siya at inaasahan kung anong sasabihin Niya na mangyayari.
Isa 55:11; Jer 1:12
a. Iyon mismo ang ginawa ni Jesus nang Siya ay nagsalita sa puno ng igos. Inaasahan niya kung ano ang sinabi niya na maganap.
b. Ang salita ng Diyos ay ipinahayag ang Kanyang pananampalataya. Ang pananampalatayang pinapagana ng Diyos ay nagsasalita at pagkatapos ay inaasahan kung ano ang sasabihin na magaganap.
c. Maaari tayong, upang gumana din sa ganoong paraan - na may pananampalataya sa Diyos, pananampalatayang naniniwala sa sinasabi nito ay magaganap.
5. Iyon mismo ang sinabi ni Jesus sa v23 - Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos (ang pananampalatayang nagsasalita at naniniwala kung ano ang sinasabi nito ay mangyayari), sapagkat sinasabi ko sa iyo na ang sinumang magsalita sa isang bagay at maniwala na kung ano ang sinabi Niya ay darating pumasa, ito ay mangyayari. Iyon ang ginawa ko sa puno ng igos.
a. Sa Matt 21:21 Partikular na sinabi ni Jesus - magagawa mo rin ito.
b. Pansinin ang dalawang pangunahing punto tungkol sa Marcos 11:23.
1. Pinahintulutan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na magsalita sa mga bagay at makita silang sumunod.
2. Sinabi ni Jesus na ang paglipat ng bundok, ang puno ng igos na pagpatay ay naniniwala ay may isang tiyak na tiyak. Naniniwala ito na mangyayari.
3. Ang maniwala sa pagkakataong ito ay nangangahulugang asahan kung ano ang sasabihin mong maganap.
d. Nangangahulugan ba ito na maaari kang makipag-usap sa sampung milyong balon ng langis at utos na maging iyo? Hindi.
1. Ang Juan 14:12 ay naglalagay ng ilang mga perimeter para sa amin. Dapat nating gawin ang mga gawa ni Jesus.
2. Anong mga gawa ang ginawa ni Jesus? Ano ang sinabi ni Jesus? Ano ang binago ni Jesus? Mga sakit, demonyo, mapanganib na bagyo, atbp.
6. Bakit ito nagawa para kay Jesus? Tandaan, hindi Niya ginawa ang mga bagay na ito bilang Diyos, ginawa Niya sila bilang isang tao na nagkakaisa sa Ama, pinahiran ng Banal na Espiritu.
a. Pinayagan si Hesus na magsalita ng mga salita ng Ama.
b. Sinuportahan ng Ama sa Kanya ang mga salitang iyon at ginawa ang mga gawa. Juan 4:34; 8: 28,29; 14: 9-11
c. Iyon ang kung paano at kung bakit maaari at inaasahan ni Jesus na mangyari ang sinabi Niya. Juan 11: 41-44
7. Bakit ito gagawin para sa atin?
a. Una, ang salita ng Diyos, si Jesucristo, ay nagsasabi na.
b. Pangalawa, binigyan tayo ng awtoridad at binigyan ng kapangyarihan na makipag-usap sa mga bagay sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
c. Na hahantong sa pangatlong punto sa aming pangunahing taludtod, Juan 14:12.

1. "Sapagkat pumunta ako sa Ama" ay tumutukoy kay Jesus na bumalik sa langit pagkatapos niyang magawa ang Kanyang misyon sa mundo, na magtatapos sa Kanyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay.
2. Maraming mga bagay na masasabi natin tungkol sa pagbabalik ni Jesus sa langit at ang kahalagahan nito para sa atin.
a. Ang katotohanang si Jesus ay nakaupo ngayon sa kanang kamay ng Ama ay nangangahulugang ang gawain ng pagtubos ay ganap, ganap na nagawa. Heb 1: 3
b. Ang kanyang pagbabalik sa langit ay nangangahulugang si Jesus at ang Ama ay maaaring magpadala ng Banal na Espiritu na gawin sa atin at sa pamamagitan ng lahat ng ginawa ni Jesus para sa atin sa Krus. Juan 16: 7; Gawa 2:33
3. Ngunit, nais naming tumuon ang posisyon ng awtoridad na ibinigay sa nabuhay na Panginoong Jesus nang bumalik Siya sa Kanyang Ama. Phil 2: 5-11; Efe 1: 20-23
a. Efe 1: 22,23 – At lahat ng mga bagay ay inilagay Niya sa ilalim ng Kanyang mga paa, at Siya ay ibinigay Niya bilang Ulo ng lahat ng mga bagay sa Iglesya, na may likas na likas na maging Kanyang katawan, ang kaganapan ng Isa na palaging ay pinupuno ang lahat ng bagay sa lahat ng bagay. (Wuest)
b. Ang pangalan at awtoridad na ibinigay kay Jesus ay ibinigay sa Kanya alang-alang sa Kanyang katawan.
c. Ang awtoridad na Nanalo para sa atin bilang sa amin sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay na tagumpay ay muling ipinagkaloob sa atin sa paggamit ng Kanyang pangalan.
d. Dapat nating gamitin ang Kanyang pangalan at awtoridad ngayon upang gawin ang mga gawa na ginawa niya at mas dakilang mga gawa.
Mat 28: 17-20; Marcos 16: 15-20
4. Kami ay pinahintulutan na gamitin ang pangalan ni Jesus o magsalita sa Kanyang pangalan upang gawin ang mga gawa na Kanyang ginawa.
a. Hindi namin ginagamit ang pangalan bilang isang magic alindog, ginagamit namin ito nang kinatawan.
b. Namatay si Jesus bilang kinatawan namin. Nabubuhay tayo ngayon bilang Kanyang mga kinatawan.
c. Ang karapatang gumamit ng Kanyang pangalan ay nangangahulugang tayo ay kumakatawan sa Kanya, kumilos bilang Kanya, na may kaparehong awtoridad na mayroon Siya.
5. Na ibabalik tayo sa sinabi ni Jesus kaagad pagkatapos niyang sabihin na magagawa natin ang mga gawa na Kanyang ginawa.
John 14: 13,14
a. Hindi ito mga taludtod ng panalangin. Ang mga ito ay mga talata ng awtoridad. Ang Juan 16: 23,24 ay isang taludtod ng panalangin.
b. Ang mga talatang ito ay may ideya ng pagsasalita o hinihingi sa pangalan ni Jesus. Gawa 3: 1-8
c. Sinabi ni Jesus na anuman ang hinihiling natin sa Kanyang pangalan, bilang Kanyang mga kinatawan na may Kanyang awtoridad, gagawin niya ito.
6. Iyon ang dahilan kung bakit maaari nating, tayo, upang maniwala (asahan) na mangyayari ang sasabihin natin.
a. Si Jesucristo, na hindi maaaring magsinungaling, na hindi mabibigo, sinabi niyang gagawin niya ito.
b. Heb 7: 22 – Si Jesus ay bumalik sa bawat gawain na Kanyang sinabi. Gagawin niya ito. Susuportahan niya ito.

1. Ngayon na tayo ay nasa pamilya at bahagi ng katawan ni Kristo, lahat ng bagay na kabilang sa pamilya, sa katawan, ay atin - maniniwala tayo o hindi.
a. Ang isang naniniwala ay nagtataglay ng awtoridad at karapatang gamitin ang pangalan ni Jesus, hindi dahil sa Naniniwala siya rito, ngunit dahil Siya ay isang mananampalataya.
b. Hindi nangangailangan ng espesyal na pananampalataya upang magamit ang pangalan ni Jesus o gawin ang mga gawa ni Jesus.
c. Kinakailangan ang pagiging awtorisado (na ikaw ay dahil nasa pamilya ka, sa katawan) at naglalakad sa ilaw nito.
1. Sa libingan ni Lazaro, si Jesus ay walang kamalayan ng pananampalataya o kawalan ng pananampalataya.
2. May kaalaman lamang Siya tungkol sa kung sino Siya, tungkol sa kung anong Siya ang pinahintulutan na gawin, at ng katapatan ng Kanyang Ama na suportahan Siya.
2. Ito ay ang pananampalataya (paglalakad ng hindi nakikitang mga katotohanan), ngunit ito ay isang walang malay na pananampalataya.
a. Hindi mo iniisip ang iyong pananampalataya o kawalan nito, ang iniisip mo lamang ay ang paglalaan ng Diyos.
b. Ang pananampalataya ng buto ng mustasa ay walang malay na pananampalataya. Ito ay kumikilos tulad ng kung ano ka at mayroon dahil ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling o mabibigo.
3. Ang paglipat ng bundok, puno ng igos na pagpatay sa pananampalataya (pananampalatayang binhi ng mustasa) ay buong kinukumbinsi na ang sinabi ng Diyos ay totoo o magiging gayon. Ang paglipat ng bundok, puno ng igos na pagpatay sa pananampalataya ay hindi nangangailangan ng katibayan kundi ang salita ng Diyos.
a. Inaasahan kung ano ang sinasabi na mangyayari dahil sinabi ni Jesus na magagawa ito.
b. Karamihan sa atin ay sasabihin - alam ko ang lahat ng iyon. Ngunit, sinubukan ko ito at hindi ito gumana.
c. Iyon ay kaalaman sa pananampalataya. Kung ano ang nakikita at nararamdaman mong inaayos ito para sa iyo.
4. Paano mo malalampasan ang kaalaman sa pananampalataya? Paano mo lubos na mahikayat na ang sinasabi ng Diyos ay ganon o kaya?
a. Kailangan mong maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga katotohanang ito mula sa salita ng Diyos. Matt 17: 20,21
b. Pag-isipan mo. Saan nagmula ang iyong pananalig (kumpiyansa) sa mga doktor at gamot?
1. Ipinanganak ka sa isang ospital. Ang unang tao na hawakan ka ay isang doktor.
2. Ilang beses mo na narinig ang tungkol sa droga, gamot, paggamot sa medisina sa iyong oras sa buhay? Ilang beses mo na narinig ang tungkol sa gamot ngayon?
3. Kung hindi gumagana ang tulong medikal para sa isang tao, susuko ka ba dito? Syempre hindi! Dahil lamang hindi ito gumana para sa kanila ay hindi nangangahulugang hindi ito gagana para sa iyo.
c. Ganap kang nakumbinsi, ganap na kumbinsido na ang gamot ay mahalaga at ito ay gumagana dahil narinig mo ito nang paulit-ulit hanggang sa magkaroon ka ng walang malay na paniniwala dito.

1. Bakit natin magagawa ang mga gawa? Sapagkat awtorisado tayong magsalita sa Kanyang pangalan.
2. Bakit natin maaasahan na mangyari ito? Sapagkat sinabi ni Jesus na ibabalik niya ito kapag sinasalita natin ang Kanyang mga salita sa Kanyang pangalan.
3. Sa pamamagitan ng isang kaalaman tungkol sa iyong mga pribilehiyo bilang isang anak ng Diyos na kasama ng isang patuloy na espiritu na hindi umamin ng pagkatalo, maaari mong ihulog sa dagat ang anumang bundok na nakatayo sa harap mo. Maaari mong gawin ang mga gawa ni Jesus.