HUWAG JUDGE

download PDF
NABALITA ANG MGA PEACEMAKERS
ANG MGA BEATITUDES
ANG TUNAY NA INTERPRETASYON NG BATAS
MATUWANG KATAYO
ANG ATING AMA SA LANGIT
HUWAG JUDGE
ANG NARROW WAY
TANDAAN ang KONTEKTO
ANG SHEEP AT ANG MGA GUSTO
SI JESUS ​​ANG PARAAN

1. Ayon sa Bibliya, sa oras ng pangalawang pagdating, isang pandaigdigang pamahalaan, ekonomiya, at relihiyon ang magaganap, at ang pagkakasunud-sunod ng mundo na ito ay yakapin ang tunay na huwad na kristo — ang Antikristo. Rev 13: 1-18
a. Sa seryeng ito ay tinitingnan natin si Jesus bilang Siya ay ipinahayag sa Bibliya — kung sino Siya, kung bakit Siya dumating, at kung anong mensahe ang Kanyang ipinangaral. Ang layunin natin ay maging pamilyar sa tunay na Cristo upang madali nating makilala ang mga pekeng. Ang Salita ng Diyos ang ating proteksyon laban sa panlilinlang. Aw 91: 4; Ef 6:11
b. Ang isang unibersal na relihiyon antikristo ay kasalukuyang nasa ilalim ng pag-unlad. Ang relihiyon na ito ay tila Kristiyano sapagkat gumagawa ito ng sanggunian sa mga talata ng Bibliya. Gayunpaman, ang mga talatang ito ay kinuha sa labas ng konteksto, maling na -interpret, at hindi sinasadya.
1. Sa loob ng maraming linggo, napag-usapan namin kung ano ang kahulugan ng pagbasa ng Bibliya sa konteksto. Mayroong isang konteksto sa kasaysayan at kultura sa Bibliya. Ang mga totoong tao ay sumulat sa ibang totoong tao tungkol sa totoong mga kaganapan at totoong isyu. Ang lahat ay isinulat ng isang tao sa isang tao tungkol sa isang bagay. 2. Ang tatlong mga kadahilanan na ito ay nagtatakda ng konteksto. Ang mga bersikulo ay hindi nangangahulugang isang bagay sa amin na hindi nila nais ipahiwatig sa mga unang tagapakinig at mambabasa.
2. Sa mga nagdaang linggo ay tinitingnan natin ang Sermon sa Bundok upang matulungan kaming makita ang kahalagahan ng konteksto ng kasaysayan at kultura sa pagbibigay kahulugan sa Banal na Kasulatan. Nagpapatuloy tayo sa araling ito.

1. Bagaman nakikipag-ugnayan si Jesus sa mga tao sa ilalim ng Lumang Tipan, ang karamihan sa itinuro niya ay naglalayong ihanda sila na makatanggap ng Bagong Tipan, o bagong ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, paglibing, at pagkabuhay na muli, si Jesus ay magbubukas ng daan para ang mga kalalakihan at kababaihan ay maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Juan 1: 12-13
a. Ang bahagi ng paghahanda ni Jesus ay kasama ang pagpapalawak ng kanilang pag-unawa sa ilang mga tiyak na lugar.
1. Alam ng kanyang mga tagapakinig mula sa mga sulatin ng kanilang mga propeta na ang Mesiyas ay magtatag ng kaharian ng Diyos sa mundo (Dan 2:44; Dan 7:27). Gayunpaman, ang mga propeta ay hindi malinaw na ipinakita na ang nakikitang kaharian ng Diyos ay unahan ng kaharian o paghahari ng Diyos sa mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng bagong pagsilang (Lucas 17: 20-21; Juan 3: 3-5).
2. Ang mga tagapakinig ni Jesus ay alam mula sa mga propeta na ang mga matuwid lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos (Aw 24: 3-4; Aw 15: 1-5). Ngunit ang lahat ng alam nila tungkol sa katuwiran ay nagmula sa mga eskriba at Pariseo — mga pinuno ng relihiyon na nangangaral at nagsagawa ng maling konsepto ng katuwiran.
3. At, dahil sa unang siglo ng mga Hudyo ay walang konsepto ng isang indibidwal na kaugnayan sa Anak-anak sa pagitan ng Diyos at ng tao, kailangang ihanda sila ni Jesus para sa bagong ugnayan na Kanyang itatatag.
b. Karamihan sa Sermon sa Bundok ay isang pagpapaliwanag ng isang pangunahing pahayag: Maliban kung ang iyong katuwiran ay lumampas sa mga eskriba at Pariseo ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Langit. Mat 5:20
1. Ang mga eskriba at Pariseo ay mukhang banal at banal - higit sa magagawa ng average na tao. Ngunit mayroon silang panlabas na katuwiran. Hindi ito isang relihiyon ng puso. Umaasa sila sa pagganap sa labas ngunit hindi nakuha ang espiritu sa likuran ng Kautusan ng Diyos — ibigin ang Diyos at ibigin ang iyong kapwa tao.
2. Mas nababahala nila ang mga detalye kaysa sa mga prinsipyo at kilos sa halip na mga motibo. Nagtatag sila ng mga patakaran at regulasyon at hindi nakuha ang punto — ibigin ang Diyos at ibigin ang iyong kapwa tao.
2. Halimbawa, inatasan ng Kautusan ni Moises ang mga tao na sundin ang Sabbath bilang isang araw ng pamamahinga, kaginhawahan, at pag-alaala sa lahat ng mga pagpapala sa Diyos (Ex 20: 8-11; Deut 5: 13-15). Sa panahon ni Jesus ang konsepto ng Sabbath ay nagbago. Sa pamamagitan ng mga siglo ang mga sinaunang rabbi ay nagdagdag ng mga regulasyon (tradisyon) na nakakubli sa diwa ng araw. Bumuo sila ng 39 kategorya ng trabaho na ipinagbabawal sa Sabbath. a. Mat 8: 16 — Ayon sa kanilang mga tradisyon, maliban kung ang isang buhay ay nasa panganib o mayroong matinding sakit, hindi pinapayagan ang pagpapagaling sa araw ng Sabbath. Dahil ang mga tao ay natatakot na masira ang tradisyon ng mga rabbinic sa araw ng Sabado, marami sa kanila ang lumapit kay Jesus para gumaling sa paglubog ng araw (na siyang pagsisimula ng isang bagong araw).
b. Juan 9: 6-16 — Galit na galit si Jesus sa mga Pariseo nang ihalo niya ang luad at dumura sa isang i-paste para sa isang bulag. Sa pamamagitan nito, sinira niya ang Batas ng Igpapahulay laban sa paggawa ng mga mixtures para sa mga layuning panggamot.
c. Lucas 13: 10-16 — Galit siya sa mga Pariseo nang pagalingin niya ang isang lumpo na babae sa pamamagitan ng pag-aalis sa kanya. Ang salita ay nangangahulugan na ibubuklod ang isang buhol. Ipinagbawal ng mga rabi ang pagbubuklod ng mga buhol sa Sabbath kung mayroon silang isang tiyak na bilang ng mga loop - maliban kung maaari mong hubarin ang buho sa isang kamay. Pinatong siya ni Jesus ng magkabilang kamay.
1. Inilantad ni Jesus ang kanilang pagkukunwari sa pamamagitan ng pagturo na kanilang binitawan ang mga hayop mula sa mga kuwadra sa araw ng Sabado upang makainom sila, na nagsasabi na karapatang palayain ang isang babae mula sa pagkaalipin sa araw na iyon.
2. Sa pamamagitan ng kanilang mga patakaran at regulasyon, napalampas ng mga pinuno ang espiritu sa likuran ng Kautusan — ibigin ang Diyos at ibigin ang iyong kapwa tao.
3. Sa Sermon sa Bundok ni Jesus ay binibigyang diin na ang totoong katuwiran ay nagmumula sa puso at ang totoong matuwid na pamumuhay ay naglalayong kaluguran ang Diyos na ating Ama sa Langit. Sinakop namin ang mga pangunahing puntong ito.
a. Matt 5: 3-20 — Binuksan ni Jesus ang kanyang sermon sa pamamagitan ng paglista ng mga espirituwal na katangian na ipinakita ng mga mamamayan ng kaharian. Inilarawan niya ang mga tao na nakikilala ang kanilang kasalanan, ay nalulungkot dito, at handang sumuko sa Diyos. Tatanggap sila ng katuwiran. Habang sila ay lumalaki, matututo silang magpakita ng awa sa iba at mamuhay ng banal na buhay sa pakikisama sa Diyos, habang pinalaganap nila ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao.
b. Mat 5: 21-48 — Pagkatapos, gamit ang anim na halimbawa mula sa Kautusan (pagpatay, pangangalunya, diborsyo, pagsumpa, paghihiganti, at pag-ibig sa iyong kapwa) hinamon ni Jesus ang maling pagkakaunawaan ng Batas at ipinakita ang Kanyang interpretasyon, ang tunay na interpretasyon ng Batas.
c. Mat 6: 1-34 — Ipinahayag ni Jesus na ang maling katuwiran ay nabubuhay upang makita at mapabilib ang mga tao, samantalang ang totoong katuwiran ay nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa pagpapasakop at pag-asa sa Kanya. Hinimok niya ang Kanyang tagapakinig na mamuhay nang may kamalayan na ang kanilang Ama sa Langit ay mag-aalaga sa Kanyang mga anak habang nag-iimbak sila ng kayamanan sa Langit, magkaroon ng isang mata (pagkamag-anak ng layunin), at hahanapin muna ang Kanyang kaharian. Ang bawat pahayag ay pagpapahayag ng iisang ideya — mabuhay para sa kaluwalhatian ng iyong Ama.

1. v1-5 — Nagsimula si Jesus sa paksang paghatol sa iba. Ngayon, maraming mga maling pag-unawa sa Kanyang mga salita upang sabihin na kung naniniwala ka na ang isang pag-uugali ng isang tao ay hindi naaangkop sa anumang paraan, kung gayon hinuhusgahan mo ang mga ito, at ikaw ay isang galit. Ang kanyang pambungad na pahayag (hukom hindi) ay isang halimbawa ng isang taludtod na kinuha sa konteksto ng kasaysayan.
a. Ang Greek word translate hukom literal na nangangahulugang upang paghiwalayin o makilala sa pagitan ng mabuti at masama at upang bumuo ng isang opinyon pagkatapos makilala. Hindi tinuturuan ni Jesus ang Kanyang mga tagapakinig na huwag manghusga o hindi makilala sa pagitan ng mabuti at masama. Kung ginagawa Niya iyan kung gayon hindi nila masusunod ang v15 kung saan binalaan Niya sila na maging alerto at kilalanin ang mga huwad na propeta.
b. Sa halip, sinabi sa kanila ni Jesus kung paano manghusga. Binalaan niya sila laban sa malupit, kritikal, paghatol sa paghatol na ginawa mula sa isang posisyon na higit na mataas (tulad ng ginawa ng mga Pariseo). Kinondena nila ang iba habang hinihimas ang kanilang sarili. Tandaan, nasa isip ni Jesus ang mga Pariseo habang nagsalita Siya.
1. Tinukoy ni Jesus ang lalaki bilang halimbawa bilang isang mapagkunwari - Ang pangunahing utos niya laban sa mga Pariseo. A. Ang tao ay waring naghahatid ng dahilan ng katuwiran sa pamamagitan ng pagharap sa kasalanan at tila nais na tulungan ang ibang kapwa na alisin ang bulag sa kanyang mata.
B. Ngunit, dahil siya ay isang mapagpaimbabaw, ang mga iyon ay hindi maaaring ang kanyang tunay na motibo. Kung ang katuwiran ay ang kanyang tunay na pag-aalala ay unang haharapin niya ang direktang kontrol niya - ang sarili niyang mga bahid.
2. Sinabi ni Jesus na ang mga Pariseo at eskriba ay mapagmataas at itinaas ang kanilang sarili kaysa sa iba (Lukas 18: 9-14). Nalagpasan nila ang espiritu sa likuran ng Kautusan hinggil sa kanilang kapwa tao (Lukas 11:42). Kinondena nila ang mga walang-sala (Mat 12: 1-7).
3. Sinabi ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na magkaroon ng kamalayan na ang paraan ng paghatol nila sa iba ay ang paraan na hahatulan nila.
Kapag hinuhusgahan mo ang iba, napatunayan mo na alam mo na may tama at mali. Kaya, kung hindi mo ginagawa ang tama (na hindi ginawa ng mga Pariseo), hinahatulan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghatol sa iba.
b. tila wala sa lugar ang v6. Ngunit, kung kukunin natin ito sa konteksto ay may katuturan. Sinabi lang ni Jesus na "Huwag mong hatulan, huwag pakikitungo sa mga tao mula sa isang posisyon na higit na mataas," tulad ng ginagawa ng mga Pariseo. Ngunit, hindi Niya sinasabi sa Kanyang mga tagapakinig na huwag maging diskriminasyon.
1. Kung tumigil si Jesus sa v5, maaaring napagpasyahan ng Kanyang tagapakinig na sila ay hindi kailanman dapat gumamit ng anumang paghuhusga. Ngunit, dapat nating makita ang mga motes at beam upang makilala ang kasalanan, kawalang-katarungan, maling turo, atbp.
2. Si Jesus ay nasa isip pa rin ng mga Fariseo. Alam niya na tatanggihan nila Siya at ang Kanyang pagtuturo at hinihimok ang mga tao na gawin ang parehong sa ilalim ng banta ng excommunication. Juan 9: 22-34
A. Inihahanda ni Jesus ang Kanyang mga tagapakinig para sa kontrobersya na iyon. Binalaan na niya sila na ang tunay na katuwiran ng kaharian ay magdadala ng pag-uusig mula sa parehong uri ng mga tao na pumatay sa mga propeta — ibig sabihin, ang mga Fariseo. Mat 5: 11-12; Mat 23: 29-33
B. Nagbabala si Jesus na, sa mga Fariseo, ang mensahe ng kaharian ay magiging tulad ng mga banal na bagay sa mga aso at perlas na baboy - na hindi naaangkop. Hindi lamang matatanggap ng mga Pariseo, tatalikuran ka nila, yapakan ka, at pahirapan ka.
c. Maaari kaming gumawa ng isang serye sa paksa ng paghusga sa iba dahil ang mga sulat (na nagpapaliwanag sa mas maraming mga detalye ng mga konsepto na ipinakilala lamang ni Jesus) ay marami ang dapat sabihin tungkol sa kung paano hatulan. Isaalang-alang ang mga saloobin na ito na may kaugnayan sa aming kasalukuyang paksa ng pagkilala sa mga maling christmas at ebanghelyo.
1. Ang katotohanan na naabot namin ang punto sa aming kultura kung saan walang masasabi na ang isang pag-uugali ay mali nang hindi binansagan ng isang "hater judy" ay nagpapahiwatig kung gaano tayo kalapit sa pagbabalik ng Panginoon. 2. Mat. 24: 12 — Sa parehong sermon kung saan sinabi ni Jesus na ang panlilinlang sa relihiyon ay lalago bago Siya babalik, sinabi rin niya na ang kalikuan (kasamaan sa KJV) ay lalago. Ang kawalan ng batas ay pagtanggi sa awtoridad.
A. Rom 1: 25 — Ang pangwakas na awtoridad at pamantayan ng tama at mali ay ang Makapangyarihang Diyos. Ang konseptong ito ay nabura habang ang mundo ay lalong tumatanggi sa Diyos at sa Kanyang pamantayan ng katuwiran. Ang ideya na may layunin na katotohanan ay napalitan ng ideya na lahat tayo ay may katotohanan at lahat ng katotohanan ay pantay na may bisa kahit na magkakasalungatan sila.
B. II Tim 3: 5 — Ang pagtanggi ng tunay na katotohanan (Diyos at Kanyang Salita) ay itinaas sa isang antas ng relihiyon na nagsasabing "mga hindi humuhukom" ay higit na mapagmahal at mapagparaya kaysa sa mga Kristiyano.
2. Sa susunod na bahagi ng kanyang sermon (v7-11) lumilitaw na parang nagbago si Jesus ng mga paksa, lumilipat mula sa kung paano pakikitunguhan ang iba sa kung paano manalangin. Ngunit, hindi iyon ang kaso. Tandaan na ang v1-11 ay sinusundan ng samakatuwid. a. v12 — Samakatuwid, sa aking nasabi (v7-11), kapag nakita mo ang isang mote sa mata ng isang tao, o may pagkakasala sa ibang (v1-6), tratuhin mo siya na nais mong tratuhin kapag mayroon ka isang mote o flaw.
b. Sa v7-11 ibinalik ni Jesus ang sinabi niya sa kanila kanina: Mayroon kang isang Ama sa Langit na makakarinig at sasagutin ang iyong dalangin. Tiniyak niya sa kanila na maaari silang magtanong nang may katiyakan sapagkat ito ay bibigyan, mahahanap, at mabubuksan.
1. Sinabi sa kanila ni Jesus na tulad ng isang tao na tao ay hindi tumanggi sa kahilingan ng kanyang mga anak, kaya't ang iyong Ama sa Langit ay hindi tatanggi sa iyong mga kahilingan.
2. Hindi tinuturuan sila ni Jesus ng mga pamamaraan kung paano makakuha ng sagot sa iyong panalangin. Inihahanda niya ang mga ito para sa darating na pagbabago sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng Krus at bagong pagsilang, ang Diyos ay magiging kanilang Ama — at Siya ay isang mabuting Ama.
c. v12 — Samakatuwid, dahil ang iyong Ama sa Langit ay nakikipag-ugnayan sa iyo sa awa at biyaya, paano mo hindi magagamot ang bawat isa? Sinabi na ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na ang kanilang Ama sa Langit ay mabait sa masama at mabuti at ipinahayag ng Kanyang mga anak ang kanilang Ama sa pamamagitan ng pakikitungo nila sa mga tao (5: 45-48). Iniugnay niya ang pagpapatawad sa bawat isa sa kapatawaran ng Diyos — magpatawad habang pinatawad Niya (6:12; 14-15).
3. Sa Kanyang sermon ay pinalawak ni Jesus ang kanilang pag-unawa sa katuwiran na kinakailangan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Habang nagsasalita Siya, ipinakilala ni Jesus ang isa pang rebolusyonaryong konsepto sa kanila.
a. Hindi lamang ang mga Pariseo ay hindi pamantayan ng katuwiran, ang iyong Ama sa Langit ang pamantayan.
1. Alalahanin na wala pa sa mga tagapakinig ni Jesus ay anak ng Diyos. (Walang taong maipanganak ng Diyos hanggang sa mabayaran ang bayad sa kasalanan.) Inihahanda ni Jesus ang Kanyang mga tagapakinig para sa darating.
2. Ang ideya na ang mga anak ng Diyos ay kumikilos tulad ng kanilang Ama ay isang tema na ipapaliwanag sa mga sulat. Ef 5: 1; I Alagang Hayop 1: 14-16; atbp.
b. Hindi pa alam ito ng Kanyang mga tagapakinig, ngunit si Jesus ay pupunta sa Krus, magbabayad ng kasalanan, ginagawang posible na ang mga kalalakihan at kababaihan ay ipanganak ng Diyos — upang matanggap ang Kanyang Espiritu at buhay sa kanilang kalaliman.
1. Ang Krus at bagong kapanganakan ay gagawing matuwid ang mga tao sapagkat ang Diyos mismo ang magiging kanilang katuwiran (mga aralin para sa ibang araw). I Juan 5: 1; II Cor 5:21; I Cor 1:30; Rom 3:26; atbp.
2. Ang presensya ng Diyos (sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu) ay magbibigay din ng kapangyarihang kailangan nilang mabuhay bilang banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae na pinapanatili ang diwa ng Batas ng Diyos. Rom 8: 3-4
3. Nang maglaon ang mga pahayag na ginawa ni Jesus, kasama ang mga pahayag sa mga sulat, linawin nito na ipinahayag ng mga anak ng Diyos ang kanilang pagmamahal sa kanilang Ama sa pamamagitan ng kung paano nila pakikitunguhan ang iba. Ang buong Kautusan ng Diyos ay nakumpleto sa: Mahalin mo Siya at mahalin mo ang iyong kapwa tao. I Juan 4: 7-21
4. Bumalik sa kasalukuyan nating paksa — kung paano kinuha ang mga talata ng Bibliya na hindi nauugnay sa konteksto, maling kahulugan, at maling pag-unawa.
a. Ang Matt 7:12 ay madalas na tinutukoy bilang ang gintong Panuntunan. Karaniwan nang naririnig na sabihin ng mga tao na kailangan lang nating mabuhay ayon sa panuntunang ito. Kung gayon magkakaroon ng kapayapaan sa mundong ito.
1. Ang problema ay ang taong nahulog na tao ay hindi mabubuhay sa pamamagitan ng Ginintuang Batas. Sa ating pagkahulog, tayo ay nakatuon sa sarili o makasarili sa likas na katangian. Dapat nating piliin na isuko sa Makapangyarihang Diyos at mabago ang ating kalikasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang mabuhay tayo ng mga buhay na luwalhati sa Diyos.
2. Ang taong nahulog na tao ay ginagawa ang ginawa ng mga Pariseo. Itinakda nila ang kanilang sariling pamantayan ng katuwiran sa pamamagitan ng pagdaragdag sa Kautusan, nabuhay sa pamamagitan nito, at ipinahayag ang kanilang sarili na mabuting tao. II Tim 3: 5
3. Ang isang matuwid na buhay ay nagmula sa puso. Ipinangako ng Diyos na sa Bagong Tipan ay isusulat niya ang Kanyang mga batas sa mga puso ng mga kalalakihan (Jer 31:33). Nangyayari lamang ito kapag kinikilala natin si Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon at ipinanganak ng Diyos.
b. Ang Lucas 6:38 ay madalas na ginagamit sa pag-alay ng oras sa mga simbahan upang hikayatin ang mga tao na magbigay ng pananalapi sa ebanghelyo. Gayunpaman, ang taludtod ay walang kinalaman sa pera.
1. Ang talatang ito ay matatagpuan sa bahagi ng pagsasalaysay ni Lucas ng Sermon sa Bundok (v20-49). Ang mga orihinal na tagapakinig ay hindi nakarinig na sinabi ni Jesus: Humukay nang malalim sa iyong mga bulsa sapagkat, mas maraming pera ang iyong ibibigay, mas maraming pera ang iyong makukuha. Hindi pinag-uusapan ni Jesus ang tungkol sa pera sa kanyang sermon.
2. Ang talatang ito ay nangyayari sa bahagi ng kung saan sinabi ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na tratuhin ang mga tao tulad ng ginagawa ng kanilang Ama sa Langit. Wala itong kinalaman sa pera. Sa Lucas 6: 35-38 nilinaw ni Jesus na ang ibigay mo sa iba sa mga tuntunin ng paghuhukom ay makakabalik ka sa iba pang mga tao (mga aralin para sa isa pang araw).

1. Ang isang ebanghelyo na hindi tumatawag sa mga kalalakihan at kababaihan sa banal na pamumuhay ay hindi ang totoong ebanghelyo. Ang isang ebanghelyo na binibigyang diin ang panlabas na pagganap nang walang panloob na pagbabago ay hindi ang totoong ebanghelyo.
2. Kung mayroon mang oras upang malaman kung paano basahin ang mga talata ng Bibliya sa konteksto upang makilala mo ang mga maling kahulugan at maling mga talata, ito na ngayon. Iyon ang aming proteksyon laban sa panlilinlang.