HUWAG HINDI MAAARI ANG IYONG PUSO AY MAAUTIS

download PDF
KUMUHA ANG AKONG YOKE SA IYO
MATUTO MULA SA AKIN
PEACE SA STORM
KAPAYAPAAN NG ISIP
HUWAG HINDI MAAARI ANG IYONG PUSO AY MAAUTIS
PEACE SA WILDERNESS
SALAMAT SA BAYAN NG PAGSASALING
MAGKAROY NG DIYOS
ANG Kwento ni JOSEPH ay nagbibigay ng LAYO

1. Nasaklaw namin ang maraming mga aspeto na may kaugnayan sa paksang ito mula pa noong simula ng taon. Sa bahaging ito ng aming pag-aaral, nakatuon kami sa katotohanan na maraming tao ang lumipat dahil hindi nila naiintindihan ang pangunahing layunin ng Diyos sa mundong ito. Dahil dito, dahil hindi nila naiintindihan ang pangunahing layunin ng Diyos, mayroon silang hindi tumpak na mga ideya tungkol sa kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi gagawin para sa atin sa buhay na ito.
a. Ang mga hindi pagkakaunawaan na ito ay lumilikha ng maling mga inaasahan na humantong sa pagkabigo, pagkabigo, at galit sa Diyos kapag ang mga inaasahan na iyon ay hindi natugunan at nasasaktan sila sa kanilang ginagawa.
1. Karamihan sa mga tanyag na turo sa ilang mga Kristiyanong lupon ngayon ay nagsasabing namatay si Jesus upang bigyan tayo ng masaganang buhay, nangangahulugang isang buhay kung saan natutupad ang lahat ng ating mga pangarap at hangarin. Juan 10:10
2. Kapag ang mga tao ay nakakaranas ng mga paghihirap sa buhay, nasasaktan sila kung bakit nangyayari ito sa kanila, habang sinusubukan nilang malaman kung ano ang kanilang ginagawa na mali.
b. Dagdag pa dito ang katotohanan na ang Diyos ay tunay na mapagmahal na Ama na mas mahusay kaysa sa pinakamahusay na ama sa lupa. Minsan ay hinihikayat nito ang mga taong taimtim na magtaka kung paano pinahihintulutan ng isang mabuting Diyos na mangyari ang mga masasamang bagay sa mga taong mahal niya, lalo na kapag may kapangyarihan siyang pigilan ito.
c. Kung tayo ay magiging at mananatiling hindi nakakilos ng mga pagsubok sa buhay, dapat nating maayos na sagutin ang mga isyung ito at ang mga katanungang nagmumula sa kanila.
2. Sa ngayon, nabigyan natin ng pansin ang unang pag-aalala. Naparito si Jesus sa mundo upang mamatay para sa ating mga kasalanan upang tayo ay mabago mula sa mga makasalanan na maging banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos, na nagpapanumbalik sa atin sa ating nilikha na layunin. Ef 1: 4-5; I Pet 3:18; atbp.
a. Ang pangunahing layunin ng Diyos sa mundo ngayon ay upang dalhin ang mga tao sa pag-save ng kaalaman tungkol sa Kaniyang Sarili sa pamamagitan ni Jesus - hindi gawin ang buhay na ito ang pinakahihintay sa ating pag-iral.
b. Bagaman may mga pakinabang sa buhay na ito kapag naglilingkod ka sa Diyos (I Tim 4: 8), hindi namatay si Jesus upang mabigyan ka ng isang buhay ng pagpapala at kasaganaan. Namatay siya upang malunasan ang iyong pinakamalaking pangangailangan, ang katotohanan na, nang wala Siya, ikaw ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos na walang paraan upang tulungan ang iyong sarili.
1. Kami ay walang hanggang mga nilalang na hindi tumitigil na umiiral sa kamatayan, at ang mas malaking bahagi ng ating pag-iral ay pagkatapos ng kasalukuyang buhay na ito. Kung mayroon kang isang kahanga-hangang, maunlad na buhay at nagtatapos sa impiyerno, lahat ito ay walang halaga. Mat 16:26
2. Hindi ito nangangahulugan na walang tulong para sa buhay na ito. Ngunit dapat mong maunawaan na ang Diyos ay gumagawa ng isang plano na mas malaki kaysa sa buhay na ito. Ang kasalukuyang buhay na ito ay hindi talaga Kanyang pangunahing pag-aalala.
3. Upang maging at manatiling hindi nakakilos ng mga pagsubok sa buhay, kailangang magbago ang iyong pananaw. Dapat mong malaman na mag-isip sa mga tuntunin ng hindi lamang sa buhay na ito, kundi pati na rin ang buhay na darating.
a. Ang pananaw na ito ay magpapahintulot sa iyo na harapin ang buhay mula sa isang lugar na may tiwala sa Diyos na kung saan naman ay magbubukas ng pintuan sa Kanyang tulong, lakas, at pagkakaloob sa gitna ng mga pagsubok sa buhay.
1. Ang pangwakas na resulta ay mayroon tayong kapayapaan sa mga bagyo ng buhay. Ang kapayapaan ay isang panloob na kalidad na hindi inilipat ng nangyayari sa paligid mo. Ang kapayapaan ay kalayaan mula sa nakakainis o mapang-api na mga saloobin at emosyon (Diksiyonaryo ng Webster).
2. Hindi ito nangangahulugang hindi ka kailanman nakakagulo sa mga saloobin o nakakaramdam ng mapang-aping emosyon. Nangangahulugan ito na hindi ka inilipat sa kanila dahil alam mong walang darating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos. Alam mo na ang lahat ng sakit at pagkawala ay pansamantalang. Alam mo na ang lahat ay gagawa ng tama, kung hindi sa buhay na ito, sa buhay na darating. Samakatuwid, mayroon kang kapayapaan ng pag-iisip.
b. Nangako si Jesus ng kapayapaan ng isip sa gitna ng mga paghihirap sa buhay sa mga sumasailalim sa Kanya. Mat 11: 28-30; Juan 14:27; Juan 16:33
1. Ang nakakaranas ng kapayapaan ng isip ay hindi kinakailangan awtomatiko. Sinabi ni Jesus na kailangan nating "Huwag nating guluhin ang ating mga puso". Juan 14: 27 — Huwag hayaan ang iyong puso sa pamamagitan ng nabalisa ... ihinto ang iyong sarili na mabalisa at magambala (Amp).
2. Ginawa tayo sa paraang naaapektuhan tayo sa pagtingin at kung saan inilalagay natin ang ating pansin. Ang kapayapaan ng pag-iisip ay nagmumula sa pag-iingat ng ating pansin sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtuon sa sinasabi Niya sa Kanyang nakasulat na Salita. Isa 26: 3; Aw 94:19
4. Si Pablo (na personal na nagturo ng mensahe na ipinangaral ni Jesus Mismo, Gal 1: 11-12), ay sumulat sa Phil 4: 6-7 na ang mga Kristiyano ay hindi dapat mag-alala (maiinis at magambala) tungkol sa anumang bagay.
a. Sa halip, sa pasasalamat, dapat nating gawin ang ating mga alalahanin sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na pumasa sa pag-unawa ay magpapanatili sa ating mga puso at isipan. Pansinin na ang pasasalamat ay dumating mismo sa simula, kung pupunta ka sa Diyos. Isaalang-alang ang mga puntong ito.
1. Nagpapasalamat ka sa isang tao bago mo makita ang kanilang tulong kapag tiwala ka na tutulungan ka nila.
2. Ang iyong isip ay bumalik sa pamamahinga o kapayapaan lamang dahil alam mong darating sila para sa iyo.
b. Narito ang problema: Marahil ang lahat na nakikinig sa araling ito ay maaaring sabihin: Hiniling ko sa Diyos na tulungan ako sa nakaraan at hindi Niya ginawa ang hiniling ko. Paano ako magkakaroon ng tiwala na tutulungan ako ng Diyos ngayon? Paano ako mapayapa?
c. Upang maging mapayapa, kailangan nating sagutin ang mga katanungang ito sapagkat sila ang mga uri ng nakakabagabag na mga saloobin na pumipigil sa atin na makaranas ng kapayapaan ng isip. Ginulo namin ang aming sariling kaluluwa kapag hindi namin masasagot ang mga katanungan tungkol sa kung bakit ginagawa ng Diyos at hindi ginagawa ang ilang mga bagay. Para sa natitirang aralin, nais naming simulan ang pagtalakay sa mga isyung ito.

1. Dapat mong maunawaan na walang bagay na tulad ng isang libreng problema sa buhay na ito. Nabubuhay tayo sa isang bumagsak na mundo na napinsala ng kasalanan. Kahit na gawin natin ang lahat ng tama, ang problema ay darating pa rin sa atin.
a. Sinabi ni Jesus: Sa mundong ito magkakaroon tayo ng pagdurusa (mga pagsubok, pagkabalisa, at pagkabigo, Juan 16: 33 – Amp). Sinabi niya na sa mundong ito, ang mga anunsyo at kalawang na tiwali at ang mga magnanakaw ay dumudurog at nagnanakaw (Mat. 6:19).
b. Nang nagkasala si Adan, ang kanyang pagsuway ay nakakaapekto sa sangkatauhan na naninirahan sa kanya pati na rin sa lupa mismo. Ang isang sumpa ng katiwalian at kamatayan ay nagdulot ng lahat ng nilikha. Gen 2:17; Gen 3: 17-19; Rom 5: 12-19; Rom 8:20
1. Dahil dito, ipinanganak tayo na may mga katawan na mortal na nangangahulugang sila ay napapailalim sa sakit, pinsala, pagtanda, at kamatayan.
2. Lahat ng tao ay ipinanganak na may kasalanan na kalikasan na malaya nating ipinahayag. Dapat nating harapin ang mga kahihinatnan ng bawat makasalanang pagpili at masamang mga kilos.
3. Naapektuhan ang mga likas na batas, na nagreresulta sa mga killer na bagyo, lindol, matindi ang panahon na gumagawa ng taggutom at pagbaha. Pinapatay ng mga hayop ngayon ang tao at bawat isa.
c. Hindi mali magtanong kung bakit. Ngunit dapat mong tumpak na sagutin ang tanong. Bakit nangyari ang masamang bagay? Sapagkat iyon ang buhay sa isang sinumpa na lupa. (Para sa isang mas detalyadong talakayan tungkol sa paksang ito, basahin ang aking libro: Bakit Ito Nangyayari? Ano ang Ginagawa ng Diyos?).
2. Ito ay dapat na maging isang nakapirming katotohanan sa iyong isip na ang Diyos ay wala sa likod ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan ng pag-iisip dahil magalit ka at magalit habang nagagalit ka kung bakit magawa ito ng isang mapagmahal na Diyos.
a. Ang Diyos ay hindi nasa likod ng mga pagsubok sa buhay. Hindi siya nag-orkestra ng mga pangyayari upang turuan tayo, subukan tayo, o maperpekto tayo, o pasensya tayo. Magagawa namin ang oras ng pagtuturo tungkol dito, ngunit isaalang-alang ang isang punto. 1. Ipinakita sa atin ni Jesus kung ano ang katulad ng Diyos at kung paano niya pakikitunguhan ang mga tao. Sinabi niya: Kung nakita mo ako, nakita mo ang Ama, (hindi dahil Siya ang Ama, ngunit dahil ginawa niya ang mga gawa ng Kanyang Ama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang Ama sa Kanya). Sinabi ni Jesus: Ginagawa ko lamang ang nakikita kong ginagawa ng aking Ama. (Juan 14: 9-10; Juan 5:19)
2. Kung hindi ito ginawa ni Jesus, hindi ito ginawa ng Ama. Kapag binabasa natin ang mga Ebanghelyo ay napag-alaman natin na sinubukan ni Jesus na walang sinuman sa mga pangyayari. Hindi siya nagpadala ng bagyo upang palakasin ang mga tao. Hindi siya nagdulot ng mga pag-crash ng cart ng asno upang turuan ang mga tao ng aralin. Kung hindi ginawa ni Jesus ang mga uri ng mga bagay, gayon din ang Ama. (Para sa isang mas detalyadong talakayan tungkol sa paksang ito, basahin ang aking libro: Ang Diyos ay Mabuti at Mabuting Kahulugan Na Mabuti.)
b. Karamihan sa inaakala nating nalalaman natin tungkol sa kung paano gumagana ang Diyos ay nagmula sa maling mga talata, mga talatang kinuha sa konteksto, at mga pahayag na hindi matatagpuan sa Bibliya. Gayunpaman, ang mga kasabihan na ito ay sinipi nang labis na maraming tao ang naniniwala na sila ay mga sipi mula sa Kasulatan.
1. Narito ang isang maikling listahan: Hindi ka bibigyan ng Diyos ng higit sa iyong madadala (I Cor 10:13). Ang mga pagsubok ay nagpapasensya sa atin (Santiago 1: 3). Sinusubukan tayo ng Diyos sa mga pagsubok (Juan 6: 6). Ito ang iyong krus upang madala. Ito ang iyong tinik sa laman (II Cor 12: 7). Kung ano ang hindi pumapatay sa iyo ay pinalakas ka. Nangyayari ang lahat sa isang kadahilanan (Lucas 10:31).
2. Magagawa natin (at nagawa) ang mga aralin na nagpapaliwanag ng mga talatang ito sa konteksto (sa ibang oras). Ngunit tandaan ang isang punto. Ito ay isa pang dahilan kung bakit napakahalaga na maging isang sistematikong mambabasa ng Bibliya (kumpara sa isang mambabasa ng taludtod) - alam mo sa iyong sarili kung ano ang ginagawa at hindi sinasabi.
3. Upang magkaroon ng kapayapaan ng pag-iisip, nararapat ding maunawaan mo ang pariralang "Pinahintulutan ito ng Diyos". Ang pahayag na ito ay hindi matatagpuan sa Bibliya. At, na-load na ito ng kahulugan na hindi naaayon sa Kasulatan. a. Implicit sa pariralang "Pinahintulutan ito ng Diyos" ay ang ideya na, dahil hindi pinigilan ng Diyos ang isang bagay na mangyari, Siya ay para dito, inaprubahan ito, o sa likod nito sa ilang paraan. Kung sa palagay mo ang Diyos ay nasa likod ng iyong mga problema sa anumang paraan mahirap magkaroon ng kapayapaan ng pag-iisip dahil hindi mo matiyak kung ano ang maaaring gawin niya sa iyo sa susunod.
b. Bakit hindi namamagitan ang Diyos at pinipigilan ang lahat ng kasamaan sa mundong ito? (Gagawin niya ito na may kaugnayan sa Ikalawang Pagparito ni Jesus. Iyon ay isang talakayan para sa isa pang araw.) Pansinin ang puntong ito para sa ngayon. 1. Nang nilikha ng Diyos ang mga tao, binigyan Niya ang mga kalalakihan at kababaihan ng malayang kalooban. Na may malaya ay darating hindi lamang ang kalayaan na pumili, kundi pati na rin ang lahat ng mga kahihinatnan ng mga pagpipilian na ginawa.
A. Kailangang makitungo sa isang kaganapan sa panahon tulad ng buhawi o baha, o kapag ang iyong gulong ay flat o ang iyong sasakyan ay hindi magsisimula, sa huli ay dahil sa isang napiling adanang ginawa ni Adan. Tulad ng sinabi namin sa itaas, bilang isang bunga ng kanyang pagpili na sumuway sa Diyos, isang sumpa ng katiwalian at kamatayan ang pumasok sa paglikha at binago ang mga batas ng kalikasan. Gen 2:17; Gen 3: 17-19; Rom 5: 12-19; Rom 8:20.
B. Kapag nakakita ka ng isang taong may kapansanan sa pisikal o isang sakit o pinapanood ang katawan ng isang mahal sa buhay ay ibinaba sa libingan, sa huli ay dahil sa isang napiling adanang ginawa ni Adan.
C. Sa mundong ito, dapat nating pang-araw-araw na harapin ang mga bunga ng mga bilyun-bilyong malayang pagpili ng mga pagpipilian mula nang magsimula ang panahon.
2. Karamihan sa mga problema sa ating indibidwal na buhay ay ang resulta ng mga pagpipilian ng ibang tao — isang nakapangingilabot na boss; isang mapaghimagsik na bata; isang asawa na nanloko sa kanilang kapareha, atbp. Kaya ang aming panalangin sa Diyos ay: Patigilin ang taong iyon sa kanilang ginagawa. Gayunpaman, hinihiling mo sa Kanya na gumawa ng isang bagay na hindi Niya ipinangako na gawin.
1. Hindi pinipigilan ng Diyos ang mga tao na gumawa ng mga pagpipilian. Pag-isipan mo. Kung lalampasan Niya ang kalooban ng isang tao, gagawin Niya ito para sa kanilang walang hanggang kaligtasan, hindi sa gayon maaari kang makakuha ng isang promosyon sa iyong trabaho.
2. Hindi ito nangangahulugan na walang tulong mula sa Diyos sa mga ganitong uri ng mga pangyayari (makukuha natin iyon). Ngunit kung ang iyong isip ay nakatuon sa — bakit ginawa ito ng Diyos; bakit hinayaan Niyang mangyari ito sa akin; bakit hindi niya ito pinipigilan? - hindi ka pupunta sa Diyos ng pasasalamat, tulad ng payo ni Pablo sa mga mananampalataya sa Phil 4: 6.
3. At hindi mo mararanasan ang kapayapaan ng isip na pumapasa ng pag-unawa dahil hinahayaan mo ang iyong puso na mabagabag sa pamamagitan ng pag-iisip at nakakabagabag na mga saloobin. Phil 4: 7-8
c. Bakit hindi napigilan ng Diyos ang lahat ng impiyerno at sakit sa puso sa kasalukuyang masamang mundo? Sa puntong ito sa oras, walang maaaring sagutin ang tanong na ganap na nauugnay sa bawat pagkakataon ng pagdurusa. Ngunit isaalang-alang ang maraming mga saloobin.
1. Ang layunin ng Diyos sa kasalukuyan ay hindi upang tapusin ang lahat ng pagdurusa ng tao at gawing ang highlight ng buhay na ito. Ang pinakahuli niyang hangarin ay upang dalhin ang mga kalalakihan at kababaihan sa pag-save ng kaalaman tungkol sa Kanyang Sarili sa pamamagitan ni Jesus.
2. Pagkatapos ay maaari silang magkaroon ng buhay pagkatapos ng buhay na ito - una sa kasalukuyang hindi nakikita na Langit at pagkatapos ay sa mundo pagkatapos itong bago at bumalik ang pamilya ng Diyos sa mundong ito upang mabuhay magpakailanman. Ang buhay ay sa wakas ay tulad ng ninanais ng Diyos. II Cor 5: 8; Rev 21: 1-3
3. Sapagkat ang Diyos ay Makikilala (Makagaganyak) at Makapangyarihan (Makapangyarihan-sa-lahat), nagagamit niya ang mga paghihirap sa buhay at pinangangasiwaan sila ng Kanyang pangwakas na layunin. Efe 1:11; Rom 8:28

1. Ang mga halimbawang ito ay naitala upang mabigyan ng pag-asa ang kapayapaan at kapayapaan sa gitna ng mga bagyo na ating kinakaharap. Rom 15: 4 — Sapagkat anuman ang nasulat sa mga nakaraang araw ay isinulat para sa pagtuturo natin, na sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pamamagitan ng paghihikayat ng mga Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa (ESV).
2. Titingnan namin ang ilan sa mga account na ito sa ilang detalye sa susunod na ilang linggo. At kapag ginawa natin, malalaman natin na ang Diyos ay gumagawa ayon sa ilang mga alituntunin sa mga paghihirap sa buhay.
a. Tinatanggal ng Diyos ang maikling term na pagpapala (tulad ng pagtatapos ng iyong problema ngayon) para sa pangmatagalang mga walang hanggang resulta.
b. May perpektong tiyempo ang Diyos. At, sa tamang oras, ang Kanyang mga tao ay nakakakita ng mga resulta. Dahil hindi mo makita ang isang bagay na nangyayari ay hindi nangangahulugang walang nangyayari. Nangangahulugan lamang ito na hindi mo pa makita ito. Karamihan sa Kanyang gawain ay hindi nakikita hanggang sa tamang oras, nakakakita tayo ng mga resulta.
c. Gumagana ang Diyos upang magdala ng pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanyang sarili at maximum na kabutihan sa maraming tao hangga't maaari. At inilalabas Niya ang tunay na kabutihan mula sa tunay na masama dahil Siya ang sanhi ng mga pangyayari at mga pagpipilian na ginagawa ng mga tao upang maglingkod sa Kanyang mga layunin.
d. Hindi kailanman pinabayaan ng Diyos ang Kanyang bayan. Maaari Niyang maging dahilan upang umunlad tayo sa gitna ng problema. Siya ay makakakuha ng Kanyang mga tao hanggang sa mailabas niya sila.
3. Sa harap ng mga hamon sa buhay, dapat nating matutunan na huwag hayaang mabagabag ang ating mga puso o mabalisa sa pamamagitan ng nakakagambala at sabik na pag-iisip. Paano posible iyon?
a. Dapat mong malaman na ang Diyos ay hindi ang pinagmulan ng iyong problema. Dapat mong maunawaan na hindi Niya ipinangako na ihinto ang mga paghihirap sa buhay, ngunit mapapasaatin ka Niya hanggang mapalaya ka niya.
b. Dapat mong alamin na ilalabas Niya ang tunay na mabuti mula sa masama dahil ginagawa Niya itong lahat upang maglingkod sa Kanyang mga layunin. Dadalhin niya ang pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanyang Sarili at pinakamataas na kabutihan sa iyo at sa iba habang pinagkakatiwalaan mo Siya.
c. Dapat kang magpasiya na huwag hayaang mabagabag ang iyong puso upang makalakad ka nang mapayapa.
1. Ipinangako niya ang kapayapaan sa mga nananatiling nakatuon sa kanilang isipan. Isa 26: 3 — Itatago mo sa perpektong kapayapaan ang lahat na nagtitiwala sa iyo, na ang mga iniisip ay naayos sa iyo (NLT).
2. Nakatuon tayo sa Diyos, inaayos natin ang ating isip sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Titingnan natin ang mga halimbawa ng ginagawa ng Diyos sa mahihirap na oras na ating kinakaharap.
d. Ngunit mayroon kaming sapat na impormasyon upang simulan upang maisagawa ito ngayon. Balik sa
Phil 4: 6-7. Nang sabihin ni Pablo sa mga Kristiyano na huwag mag-alala ngunit pumunta sa Diyos nang may panalangin at pasasalamat, pamilyar siya sa lahat ng mga account na susuriin natin sa mga darating na aralin.
1. Nagpapasalamat kami sa isang tao sa kanilang tulong bago natin makita ito kapag tiwala tayo na makikita natin ito, at ang tulong ay ang kailangan natin. Mayroon kaming kapayapaan ng pag-iisip.
2. Huwag manalangin: Gawin itigil ang problemang ito ngayon Lord! Hindi pa niya ipinangako na gawin iyon para sa iyo. Ngunit ipinangako ka sa iyo na makukuha ka niya hanggang sa mapalaya ka niya. Aalagaan ka niya hanggang sa makalayo ka niya. At, magdadala Siya ng tunay, walang hanggang kabutihan mula sa lahat ng ito. Iyon ang ipanalangin mo: Salamat sa Panginoon, hindi ito mas malaki kaysa sa iyo. Papagpasalin mo ako hanggang sa mailabas mo ako. Ikaw ang bahala sa akin. Gagawin mong magtrabaho ito para sa mabuti at makagawa ng walang hanggang mga resulta.
4. Kapag natutunan mong manalangin nang ganyan, hindi mababagabag ang iyong puso. Magkakaroon ka ng kapayapaan ng isip. Marami pang susunod na linggo !!