HUWAG GUMAWA NG BAIT

download PDF
Maluwalhati ang DIYOS SA PAMAMARAAN
PRAISE AT IMPOSSIBLE SITUATIONS
MABUTI ANG PAGSUSULIT SA US FOKUS
WALA AY ISANG IRREVERSIBLE
MABUTI ANG NAGSUSULI SA USANG PANG-ISIP
PAMAMARAAN ANG PAGSUSULIT SA ENYO
PRAISE MAGProtektahan ang SALITA
HUWAG GUMAWA NG BAIT
MAGING WISE SA SAKSYON NI SATANAS
ANG ISANG BUHAY NG DEVIL
PAULO AT ANG KAHULAYAN
MAGING YAN SALAMAT

1. Kapag pinupuri natin ang Diyos ay niluluwalhati Siya at binubuksan ang pintuan sa Kanyang kapangyarihan sa ating sitwasyon. Ang papuri ay
tinig ng pananampalataya at lakas na humihinto sa kaaway at nananatili pa rin ang tagapaghiganti. Aw 50:23; Aw 8: 2; Mat 21:16
2. Sa nagdaang dalawang linggo pinag-uusapan natin ang kahalagahan ng pag-unawa kung paano ang diyablo (ang
kalaban) ay gumagana sa gitna ng mga pagsubok sa buhay upang malaman natin kung paano mabisang makikitungo sa kanya sa pamamagitan
papuri sa Diyos. Ipagpapatuloy namin ang aming talakayan sa araling ito.
B. Marcos 4: 14-17 – Sinabi ni Jesus na darating ang diyablo upang magnakaw ng Salita ng Diyos. Ang kanyang layunin ay upang hindi kami maniwala
o sumuway sa Diyos at iginawad na walang bunga sa buhay na ito.
1. Ginagamit ni Satanas ang mga pagsubok sa buhay upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin sapagkat lahat tayo ay mas mahina sa kanyang mga taktika kung kailan
pinukaw namin ang pisikal at emosyonal.
a. Ang mga problema ay sumubok o naglantad ng ating pananampalataya. Madaling paniwalaan ang sinasabi ng Diyos kapag ang mga bagay ay maayos.
Ngunit, naiiba ito kapag ang lahat ng impiyerno ay nagbubuwag. Sa mga oras na iyon nalaman natin kung ano talaga ang ating pinaniniwalaan.
b. Wala saanman sinasabi sa atin ng Bibliya na mag-ingat sa kapangyarihan ng diyablo. Sa halip sinabihan tayo na mag-ingat sa kanya
mga bitag. Sinabi ni Jesus na ang mga tao ay nasasaktan kapag dumating ang mga pagsubok (v17).
1. Ang pagkakasala ay nangangahulugang maakay o magkasala. Nagmula ito sa salitang Griyego na SKANDALON
na literal na nangangahulugang gatilyo ng isang bitag kung saan inilalagay ang pain kung saan, kapag hinawakan,
mga bukal at nagiging sanhi ng bitag upang isara ang pagharang sa hayop.
2. Ang demonyo ay hindi ka makakapagpabaya sa Salita ng Diyos. Sa halip ay dapat kang makipag-usap sa iyo. Nagtatakda siya ng
bitag para sa amin sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng mga kaisipang nagpapabagabag sa ating pagtitiwala sa Diyos at / o
direktang sumasalungat sa Kanyang Salita.
2. Ef 6: 10-13 ay isang malakas na daang isinulat ni Pablo (isang tao na tumanggap ng mensahe na itinuro niya nang diretso
mula kay Jesus) tungkol sa kung paano gumagana ang prosesong ito at kung paano tayo maprotektahan.
a. Malapit na niyang tapusin ang kanyang liham sa mga taga-Efeso at hinikayat niya silang maging malakas sa Panginoon at
ang lakas ng kanyang lakas (v10). Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila kung paano gawin itoPut on o magbihis sa nakasuot
ng Diyos upang maaari kang tumayo laban sa mga wile (mga diskarte at panlilinlang) ng diyablo (v11).
b. Wala saanman sinasabi sa atin ng Bibliya na mag-ingat sa kapangyarihan ng diyablo. Sa halip ay binalaan tayo laban sa kanyang
wiles. Ang salitang wiles ay METHODIA sa Griego. Nangangahulugan ito upang maisaayos ang paraan. Ito ay
isinalin mga diskarte, cunnings, scheme, pamamaraan. Ang aming paraan ng salita ay nagmula rito.
1. Binubuo ito ng dalawang salita: META (kasama) at ODOS (isang kalsada). Ang demonyo ay may isang daan, isa
pamamaraan na ginagamit niya laban sa amin: mga diskarte sa kaisipan.
2. II Cor 2: 11 – Si Pablo ay sumulat sa isang naunang liham sa mga taga-Corinto: Hindi tayo ignorante kay Satanas
aparato (NOEMA). Ang salitang ugat (NOUS) ay isip, isang pang-unawa sa kaisipan, isang kaisipan. Ang
gumagana ang diyablo sa ating isipan.
A. II Cor 11: 3 – Binanggit ni Paul si Eba bilang isang tiyak na halimbawa ng ginagawa ng demonyo. Nagtatrabaho siya sa
ang ating mga pag-iisip sa isang pagtatangka na magpakaloko (gumaya ng buong, hindi malilinlang, linlangin) tayo sa pamamagitan ng banayad
(adroitness, kasanayan sa isang masamang kahulugan, pandaraya).
1. Gen 3: 1-6 – Kapag sinuri natin kung ano ang ginawa ng diablo kay Eba ay napag-alaman natin na siya ay kinasal
sa isang antas ng kaisipan. Hinamon niya ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mga mungkahi (o
mga saloobin), half-truth, misquotes, kasinungalingan.
2. Inanyayahan niya siyang magtuon sa kung ano ang kanyang nakikita at madarama at ninakaw ang Salita ng Diyos
siya sa pamamagitan ng panghihikayat sa kanya na sumuway dito.
B. Sa kanyang mga pahayag sa Mga Taga-Efeso sinabi ni Pablo na dapat nating gamitin ang armonya ng Diyos upang tutol
diskarte ng diablo. Ang nakasuot ng Diyos ang Kaniyang Salita. Aw 91: 4 – Ang kanyang tapat na mga pangako ay iyo
baluti at proteksyon. (NLT)
TCC - 939
2
c. Sa Eph 6:12 Paul reiterates na ang aming pakikibaka ay kasama ng diyablo at ang kanyang mga manggagawa (nahulog na mga anghel). Kami
makipagbuno sa kanila. Ang Wrestle ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang mag-vibrate o mag-usap. Ang mga nilalang na ito
pagtatangka na palayasin tayo mula sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga estratehiya sa pag-iisip.
d. Paul restates sa v13 na dapat nating gawin ang Salita ng Diyos (nakasuot) upang makatiis sa masamang araw at pa rin
tumayo kapag tapos na ang atake.
1. Ang pagtahan ay isinalin na "pigilan" ang diyablo sa Santiago 4: 7 at I Pet 5: 9. Ano ang iyong pigilan? Ang
wiles ng diyablo. Ipinakita niya sa atin ang mga kasinungalingan na dapat nating pigilan sa katotohanan, ang Salita ng Diyos.
2. Efe 6: 13 – Samakatuwid isusuot ang kumpletong sandata ng Diyos, upang maaari mong mapaglabanan at tumayo
ang iyong batayan sa masamang araw [ng peligro], at nagawa ang lahat [na hinihingi ng krisis], upang tumayo [matatag sa iyong lugar]. (Amp)

1. Lahat tayo ay may mga saloobin o panloob na pagsasaalang-alang sa ating isipan. Maaari nating simulan ang mga saloobin o pipiliin (pumili)
isipin ang mga ito (dumaan sa isang proseso ng pag-iisip). Ngunit mayroon din tayong mga random na isipan sa ating isipan.
a. Matt 15: 19 – Sinabi ni Jesus (na nagsasalita tungkol sa mga hindi nabagong lalaki o sa mga hindi pa ipinanganak na muli)
ang mga masasamang kaisipan ay lumalabas sa ating puso (panloob na tao, ang upuan ng mga pagnanasa, hilig, salpok, atbp.)
1. Kung ipinanganak ka muli ay nakakuha ka ng isang bagong kalikasan at sa iyong puso ng mga puso na nais gawin ang kalooban ng
Diyos (aralin para sa isa pang araw). Ang mga makasalanang kaisipan ay hindi lumabas sa iyong likhang espiritu ng tao.
2. Ngunit ang iyong panloob na tao ay binubuo ng espiritu at kaluluwa (isip at damdamin). Ang iyong kaluluwa ay hindi
direktang apektado ng bagong kapanganakan. Parehong iyong isip at emosyon ay mahina pa rin sa
pamamaraan at estratehiya ng diyablo. Iyon ang isang dahilan na dapat mabago ang ating isip (isa pang aralin).
b. Tayong lahat (kahit na ipinanganak muli na mga tao) ay may mga random na saloobin, mga saloobin na hindi mo sinimulan. Ang diyablo
naiimpluwensyahan tayo sa pamamagitan ng mga random na pag-iisip. Malinaw mula sa banal na kasulatan na nagagawa niyang maglahad ng mga saloobin
sa isipan natin. Tiningnan namin ang mga halimbawa nina Eva at Peter (Mat 16:23)
1. Isaalang-alang ang isa pang halimbawa. I Cronica 21: 1 – Pinukaw ni Satanas (tinusok) si David, isang tao na kasunod ng Diyos
sariling puso (Gawa 13:22), na bilangin ang Israel (kumuha ng census). Ang ibinigay ay nangangahulugang pag-akitin.
2. Napagpasyahan ni David na kailangan niyang malaman kung mayroon siyang sapat na pakikipaglaban upang isulong ang kanyang mga layunin. Diyos
Salita sa Israel ay palaging: Ang iyong lakas ay wala sa mga bilang at lakas ng militar. Ako ay iyong
lakas (Aw 33:16; Aw 20: 7; Kaw 21: 31). Gayunpaman hinikayat ng diyablo si David na talikuran ito
Salita.
3. Lahat tayo ay mahina laban sa mga diskarte na ito (I Alagang Hayop 5: 8). Iyon ang dahilan kung bakit hindi tayo maaaring maging ignorante sa kung paano
gumagana ang diyablo (II Cor 2:11).
c. Tayong lahat ay may mga katibayan sa ating isip o natutunan ang mga pattern ng pag-iisip na nabuo sa buong buhay.
1. Ang mga ito ay batay sa karanasan sa buhay, pag-input mula sa kultura, ibang mga tao at sila ay naging atin
awtomatikong tugon sa buhay. Ang anumang bagong impormasyon na kinunan ay kailangang dumaan sa filter na iyon (o
binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng iyong warped perspektibo) kung minsan ay nagiging sanhi sa iyo na maling pag-aralan kung ano ang sinabi.
2. Ang mga ito ay dapat mailantad ng Salita ng Diyos, masira at mapalitan ng malusog, makadiyos na mga pattern.
(mga aralin para sa isa pang araw).
d. Lahat tayo ay nakikipag-usap sa ating sarili. Ito ay ang panloob na pag-uusap na patuloy na (self-talk). Ano
sinasabi namin sa ating sarili ay batay at pinalakas ang ating pananaw sa katotohanan.
1. Matt 6: 25 – Sa konteksto ng pagsasabi sa Kanyang mga tagasunod na hindi sila kailangang magalala tungkol sa kung saan ang
ang mga pangangailangan ng buhay ay magmula sa sinabi ni Jesus: Huwag mag-isip. Kahit na isinalin ito
"Huwag mag-alala o mabalisa" sa maraming mga pagsasalin, ang salitang salitang ugat ay nangangahulugan na hatiin. Ang ideya ay
pagkagambala. Huwag magambala.
2. Kapag nahaharap ka sa isang pagsubok sa pang-ekonomiya (kung masyadong maraming kuwenta at hindi sapat na suweldo)
nagsimulang lumipad ang mga saloobin: Ano ang kakainin ko? Paano ako mabubuhay. Ang ilan ay natural na mga kaisipan
magsimula batay sa nakikita mo. Ang ilan ay mga random na mga saloobin mula sa diyablo (Pupunta ka
pababa. Ano ang gagawin mo?). Ang ilan ay ang iyong mga awtomatikong tugon (palagi akong gulo.
TCC - 939
3
Wala nang tama para sa akin).
3. v31 – Sinabi ni Jesus na ginagawa natin ang kaisipan sa pamamagitan ng pagsasalita nito. Pinasigla Niya ang Kanyang mga tagapakinig: Put
ang iyong pagtuon ay bumalik sa iyong Ama sa Langit. Pinapakain niya ang mga ibon at inaalagaan ang mga bulaklak. Ikaw
bagay higit pa sa pareho. Aalagaan ka niya (26-33). Sa madaling salita, purihin o kilalanin
Diyos sa harap ng pagsubok at pag-atake ng kaaway: mahalaga ako sa Kanya. Aalagaan niya ako.
4. Ipinakita sa atin ni Satanas ng mga kasinungalingan at hangarin na tayo ay ibagsak sa pamamagitan ng pag-atake sa isip. Sa labanan ni David kasama
Nakakita tayo ng halimbawa ng kung paano gumagana ang diablo sa ating isipan. Ako Sam 17
a. Ang mga Israelita ay nakaharap sa mga Filisteo sa libis ng Elah. Ang kampeon ng Filisteo na si Goliath
naglabas ng hamon: Magpadala ng isang lalaki upang labanan ako. Kung talunin niya ako, mananalo ang Israel. Kung talunin ko ang iyong lalaki
ikaw ay naging aming mga alipin. v8,9
1. Sa loob ng apatnapung araw, dalawang beses sa isang araw, binomba niya ang Israel sa banta o pang-aabuso sa kaisipan. Siya
ay nakakatakot upang tumingin dahil sa kanyang laki at araw-araw na dinala niya ang posibilidad ng kanilang
pagkatalo at pagkaalipin bago sila naglilikha ng malaking takot at panghinaan ng loob. v11,24
2. Tinanggihan sila ni Goliath (v10). Ang ibig sabihin ni Defy na mag-carp at, masisira. Pinihit niya ang katotohanan, tumatawag sa kanila
silang mga lingkod ni Saul (v8) at hukbo ng Israel (v10) noong sila ay hukbo ng Diyos (v26,36).
3. Ito ay kung paano gumagana ang diyablo. Ang salitang Greek na isinalin na diyablo ay DIABOLOS. Binubuo ito ng
dalawang salita: DIA (pagtagos) at BALLO (upang itapon). Ito ay literal na nangangahulugang paghagupit ng isang bagay
paulit-ulit hanggang sa maarok mo ito. Patuloy siyang nagpaputok sa amin.
b. Paano natin malalaman na aktibo ang diyablo dito mula nang hindi siya nabanggit? Si Goliath ay isang
hindi naniniwala sa pamamagitan kung kanino nagtatrabaho si Satanas. Nagsusumikap siya sa isipan mula noong Hardin ng Eden.
1. Walang mga bagong tukso (I Cor 10:13) Gumagana siya sa pamamagitan ng pag-atake sa isip at ang kanyang layunin ay
laging kumbinsihin sa amin na hindi maniwala o sumuway sa Diyos (II Cor 11: 3; Efe 6:11).
2. Ang mga pag-atake na ito ay pain. Ang diyablo, sa pamamagitan ni Goliath, ay napunta sa binhi ng pagdududa: Walang
sa paraan ng Israel ay hindi maaaring manalo. Ang Salita ng Diyos sa kanila ay: Ang iyong mga kaaway ay mahuhulog sa harap mo ng
tabak (Lev 26: 7,8). Ngunit kinuha ng Israel ang pain. Naniniwala sila sa kasinungalingan na hindi nila matatalo
Goliath at hindi nila magawa.
c. Hindi David. Nagpunta siya sa pakikipaglaban ng sandata ng Salita ng Diyos, pinupuri Siya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanya
nakaraang tulong at pangako ng pagkakaloob: Kunin ko ang iyong ulo sa isang tabak. v34-37; 46

1. "Bakit ito nangyari? Ito ay hindi patas. " Kinukuha namin (aliwin) ang mga saloobin na iyon at malapit na sila
kasunod: Pagkatapos ng lahat nagawa mo na. Naging tapat ka. Manalangin ka at nagbabayad ng iyong mga ikapu. Nagtatrabaho ka
ang nursery. Ang taong iyon ay sinasabing isang Kristiyano ngunit nabubuhay tulad ng diyablo at lumayo siya rito.
a. Lahat ito ay natural, makatuwirang mga katanungan. Ngunit sinasamantala ng diyablo ang mga ito (at kami) kung tayo
hindi alam kung paano tamang sagot sa kanila mula sa Salita ng Diyos. Nagdadagdag siya at nagpapalitan ng mga saloobin.
b. Ang buhay sa isang sinumpa na lupa ay hindi madali o patas. Ngunit sa huli lahat ay gagawing tama. (Mga Aralin
para sa isa pang araw). Dapat mong kilalanin na mahina ka kapag nagsimulang lumipad ang mga tanong na iyon.
2. Napakarami ng ating iniisip na buhay na ginugol ng paulit-ulit na magkaparehong mga bagay, muling isinasama sa ating ulo
stewing over: Ano ang gagawin ko? Paano ito gagana? Ano ang mangyayari?
a. Oo may mga oras na hindi mo alam kung ano ang gagawin at kailangan mong mag-isip ng mga bagay. Ngunit
paulit-ulit na pagpunta sa paulit-ulit na bagay na kung saan walang walang maliwanag na madaling solusyon ay isang pag-aaksaya ng
oras at aktwal na kontra produktibo dahil pinapabagsak nito ang iyong pananampalataya at pinapabagsak ang iyong lakas.
b. Kung paulit-ulit kang pupunta sa isang bagay na hindi nagdadala sa iyo sa isang madaling pagtatapos, mayroon
isang magandang posibilidad na nakakakuha ka ng "tulong" sa iyong kahit na mga proseso sa anyo ng mga nagniningas na pana
o mga random na kaisipan na idinisenyo upang makagawa ng takot, pag-aalinlangan at panghinaan ng loob sa iyo. Ganap ka sa
singsing sa diyablo at mawawala ka. Kinuha mo ang pain. Nakulong ka niya.
1. Efe 6: 16 – Kailangan nating kunin ang sandata ng Diyos at labanan ang maalab na mga pusil ng masama.
Tatlong uri ng mga arrow ang ginamit sa oras na ito ay isinulat: regular na mga arrow, mga arrow na inilubog
banayad at sunugin bago ilunsad, at nagniningas na mga pana. Sila ay guwang at napuno
TCC - 939
4
sunugin na gasolina na sumabog sa epekto. Ang mga ito ay ginamit upang linlangin ang kaaway.
2. Kapag lumilipad sila sa iyong pinatibay na posisyon nagniningas na mga darts ay mukhang pareho ng regular na mga arrow.
Parang hindi sila nakamamatay. Marami sa mga saloobin na dumating sa amin ay tila hindi nakamamatay kaya kami
aliwin sila at sila ay "sumabog" sa ating isip bilang takot, pag-aalinlangan, atbp.
c. II Cronica 20: 12 – Naaalala mo si Yosafat? Hindi niya alam kung ano ang gagawin kaya't pinagtuunan niya ng pansin ang
Lord: Hindi namin alam kung ano ang gagawin, ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. Huwag kunin ang pain. Ilagay ang iyong pagtuon
Si Jesus sa pamamagitan ng Kanyang Salita.
3. Ps 56 – Ang salmong ito ay isinulat noong si David ay tumatakas mula kay Haring Saul at sinakop ng mga Pilisteo
siya sa lungsod ng Gath. Ito ay isang mabuting halimbawa ng kung paano labanan ang mga mental battle na kinakaharap nating lahat.
a. Pansinin, hindi itinanggi ni David ang problema (v1,2,5,6) ni hindi niya itinanggi na natatakot siya (v3). Ngunit
wala ding pahiwatig ng: Ano ang gagawin ko? Paano pinayagan ng Diyos na mangyari ito? Masyadong hindi patas.
Si Saul ay naging isang kahila-hilakbot na hari. Gusto ko lang gawin ang kalooban ng Diyos. Paano ko ito malalaman?
b. Nag-aalok ba ang diablo ng anumang pain kay David upang maimpluwensyahan ang kanyang pag-uugali? Kailangan nating ipagpalagay na siya ay
batay sa napag-usapan hanggang ngayon. Ngunit hindi kinuha ni David ang pain. Tumugon siya: pinili ko
magtiwala sa Diyos (v3,11). Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagpuri sa Diyos at Kanyang katapatan.
1. v4– (Magtitiwala ako) sa Diyos na ang mga pangako ay pinupuri ko (Harrison); v10 – sa Diyos na ang mga pangako I
purihin, sa Panginoon na pinasasalamatan ko (Harrison)
2. Ang salitang papuri (v4,10) ay HALAL. Nangangahulugan itong lumiwanag, gumawa ng isang palabas, magyabang, sumigaw.
Ipinahayag ni David: Ipinagmamalaki ko ang tungkol sa Diyos at ang Kanyang katapatan.
c. Hindi makatuwiran na isara ang pag-uusap sa kaisipan at kilalanin ang Diyos sa harap ng isang
pagsubok ngunit iyon ang ginawa ni David. Itinanggi niya ang pain at sinara ang wrestling match.
1. v4,11 – Hindi ito mas malaki kaysa sa Diyos. v7 – Hindi sila makakalayo dito. Gagawa ka ng mga bagay
tama v8,9 – Pinangangalagaan mo ako. Talunin mo ang aking mga kaaway. v13 – Tinulungan mo ako dati.
Hindi mo ako bibiguin ngayon.
2. Ang lahat ng mga konsepto na ito ay nagmula sa Salita ng Diyos na naghahayag ng katangian ng Diyos at Kanyang mga gawa.
Hindi alam ni David ang gagawin ngunit hindi niya kinuha ang nagniningas na mga pana ng kaaway. Sa halip siya
pinili na tumuon sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamalaki tungkol sa Kanya at sa Kanyang kabutihan.

1. Ito ay hindi isang pamamaraan o isang pormula upang ihinto ang iyong agarang problema. Pagtugon sa mga hamon sa buhay
na may papuri sa Diyos ay lumabas at batay sa iyong pananaw sa katotohanan.
2. Ang tumpak na kaalaman mula sa Salita ng Diyos ay magbabago sa paraang nakikita mo ang mga bagay. Malantad at masisira ito
ibagsak ang mga katibayan sa iyong isip at tulungan kang kilalanin at pigilan ang nagniningas na mga pana ni Satanas.
3. Efe 6: 11-13 – Ang armor ng Diyos ay higit pa sa isang talata mula sa isang librong madasalin. Ito ay isang kumpletong katawan ng
impormasyon na nagbabago sa pagtingin mo sa buhay. Ang pinakadakilang regalo na maaari mong regalo sa iyong sarili ay ang maging isang
pare-pareho, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan upang matuklasan, paulit-ulit. Gagawin ka nito
walang kapantay sa mga hamon ng buhay. Marami pang susunod na linggo