NAPAKITA NG ESPIRITU

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO
1. Ang Banal na Espiritu ay nagawa upang maisakatuparan ang ibinigay ni Jesus sa pamamagitan ng Krus. Ang Banal na Espiritu ay
ang tagapalabas ng Panguluhang Diyos, ang Isa na nagbibigay sa amin ng karanasan ng kung ano ang ibinigay ng Diyos
sa pamamagitan ng pagtubos. Jer 1:12; Lucas 1: 35.45; atbp.
a. Ang Banal na Espiritu ay ipinadala upang makagawa ng pagbabagong-anyo sa atin na nagreresulta sa pagpapanumbalik sa atin
nilikha layunin.
1. Ang plano ng Diyos ay palaging nakatira kasama at sa mga tao at pagkatapos ay ipahayag ang Kanyang sarili sa pamamagitan natin.
2. Gen 1: 26 – Nilikha ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan ayon sa Kaniyang imahe o upang maging Kaniyang mga tagapaglarawan. Iyon ang ideya sa
ang orihinal na wikang Hebreo. Ipinakikita natin Siya sa mundo sa paligid natin.
b. Ang paglaya ng Diyos sa bansang Israel mula sa pagkaalipin ng Egypt ay tinatawag na pagtubos (Ex 6: 6; Ex
15:13). Ito ay isang makasaysayang kaganapan  isang totoong kaganapan na nangyari sa totoong tao. Ngunit larawan din ito
kung ano ang nais gawin ng Diyos at nagawa sa pamamagitan ng pagtubos.
1. Ex 29: 45,46 – Iniligtas ng Diyos ang Israel upang tumira Siya sa gitna nila  tabernakulo sa kanilang gitna
(YLT); gawin ang aking tirahan sa gitna nila (Rotherham).
2. Inutusan sila ng Diyos na magtayo ng isang Tabernakulo (mamaya isang Templo) ayon sa eksaktong mga pagtutukoy
kung saan Siya ay maaaring tumira at ipakita ang Kanyang sarili sa kanilang gitna.
c. Ang gabing bago ipinako sa krus si Jesus ay sinabi niya sa Kanyang mga alagad na, pagkatapos na iwan Niya sila upang bumalik
Langit, ang Kanyang Ama ay magpapadala ng Banal na Espiritu. Juan 14: 16,17
1. Sinabi sa kanila ni Jesus na ang Banal na Espiritu ay nakasama nila (hindi isang bagong konsepto sa mga kalalakihan na pamilyar
ang Tabernakulo at Templo). Ngunit si Jesus ay lumayo pa. Sinabi niya na ang Banal na Espiritu ay nasa iyo.
2. Ikaw ay magiging Templo ng Diyos. Ang templo ay nagmula sa isang salitang Griego na nangangahulugang naninirahan.
2. Nais ni Pablo na malaman, paniwalaan, at mamuhay ang mga Kristiyano na mayroon tayo
pinasok ng Makapangyarihang Diyos Mismo (I Cor 3:17; I Cor 6:19; II Cor 6:16). Nagtatrabaho kami
pagdaragdag ng ating kamalayan sa kapangyarihan na nasa atin at maging "pag-iisip ng Diyos sa loob".
1. Ang mga orihinal na alagad ni Jesus ay ipinanganak ng Espiritu sa araw ng muling pagkabuhay (Juan 20:22). Kahit na sila
ipinanganak ng Espiritu, bago pa man sila iwan ni Jesus upang bumalik sa Langit, sinabi Niya sa Kanyang mga alagad na maghintay
Ang Jerusalem para sa pangako ng Ama, ang Espiritu Santo, bago sila lumabas upang mangaral ng ebanghelyo.
a. Lucas 24:49; Mga Gawa 1: 8 – Sinabi ni Jesus na makakatanggap sila ng kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu ay dumating sa kanila.
1. Ang lakas ay ang salitang Griego na dunamis na nangangahulugang mapaghimala, paputok na kapangyarihan. Nakukuha namin ang salita
dinamita mula rito. Ang salitang ito ay ginagamit para sa mga gawa ni Jesus at mga himala. Mat 11:20; Gawa
2:22; 19:11; 10:38; atbp.
2. Sinabi pa ni Jesus: Kayo ay magiging mga saksi ng Akin. Ang isang saksi ay maaaring magpatotoo sa katotohanan
ng kanyang nakita, narinig, alam. Sa Aklat ng Mga Gawa nakita natin na ibinigay ng mga alagad ni Jesus
saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus na may dakilang kapangyarihan (dunamis). Gawa 4:33
b. Ang gunita na ginamit upang ilarawan ang pangalawang karanasan kasama ang Banal na Espiritu ay may kasamang: pagbibinyag (Mga Gawa
1: 5, nangangahulugang paglubog o paglubog), na natapos (Lucas 24:49, nangangahulugang bihisan ng kapangyarihan), napuno
(Mga Gawa 2: 4, na nangangahulugang magagawa). Gusto ng Banal na Espiritu at sa huli ay
puspos ang bawat bahagi ng ating pagkatao at ibahin ang anyo at ibalik sa atin ang ating nilikha na layunin.
2. Kinabukasan ay pumunta si Jesus sa Krus upang bayaran ang presyo ng kasalanan. Ang kanyang sakripisyo sa Krus ay nasiyahan ang
pag-angkin ng hustisya laban sa atin dahil sa ating kasalanan, na ginagawang posible ang ating mga kasalanan na maalis (mapupuna)
kapag kinikilala natin si Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon.
TCC - 985
2
a. Ito ay isang paraan upang matapos. Ang Diyos ay hindi makaligtaan ang kasalanan o mapahamak ang isang makasalanan (Ex 23: 7). Kailangan natin
maging katwiran o ginawang parang hindi tayo kailanman nagkasala upang Siya ay mahabilin sa atin.
1. Dahil binayaran ni Jesus ang presyo para sa kasalanan sa Krus, ang mga kalalakihan at kababaihan ay maaaring malinis ng kasalanan kung kailan
lumuhod sila sa Kanya bilang Tagapagligtas at Panginoon.
2. Kapag nalinis tayo ng Diyos ay maaaring mamuhay sa atin at isasagawa ang proseso ng pagbabagong-anyo na
binabago tayo mula sa mga makasalanan tungo sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae na lubos na nakalulugod sa Kanya.
b. Rom 8: 29,30 – Ang ating kapalaran ay maibabalik sa ating nilikha na layunin hip pagiging anak at pagsunod sa
ang imahe ni Cristo. Si Jesus, sa Kanyang sangkatauhan, ay huwaran para sa pamilya ng Diyos ng mga anak na lalaki at babae.
1. Rom 8: 29,30 – Tumatawag sa atin ang Diyos, binibigyang katwiran (ginagawa tayong hindi kailanman nagkasala) at niluluwalhati tayo.
Ang kaluwalhatian ay ang progresibong gawain na kung saan kami ay ganap na umaayon sa imahe ng
Si Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos (mga aralin para sa isa pang araw).
2. Isaalang-alang ang mga kaisipang ito na may kaugnayan sa ating talakayan na malaman ang kapangyarihan sa atin.
A. Ang kamalayan sa katotohanan na ang Diyos na Espiritu Santo ay nasa iyo ngayon ay nagpapakita kung gaano ka epektibo ang
panloob na kapangyarihan ng paglilinis ng bagong kapanganakan ay. Ikaw ay isang angkop na tirahan.
B. Ang kamalayan sa katotohanan na ang Diyos na Espiritu Santo ay nasa iyo ay nagbibigay ng katiyakan na isang proseso ng
isinasagawa ang pagbabagong-anyo at ito ay makumpleto. Ito ay isang mapagkukunan ng malaking pag-asa.
C. Ang kamalayan sa katotohanan na ang Diyos na Espiritu Santo ay nasa iyo dapat magkaroon ng isang kahulugan
responsibilidad na nakakaapekto sa pamumuhay mo: ako ang templo ng Diyos. Nararapat ba ito?
ugali?
3. Narito ang punto para sa ating kasalukuyang talakayan. Ang Banal na Espiritu ay nasa atin upang gawin tayong katulad ni Cristo sa pagkatao
at kapangyarihan, kabanalan at pag-ibig. Ang kapangyarihang ito, ang parehong kapangyarihan na nagbangon kay Cristo mula sa mga patay, ang Banal
Ang espiritu, ay nasa iyo upang magtrabaho sa iyo upang mabago ka, at sa pamamagitan mo, ipakita si Cristo sa mundo.
a. Juan 13: 34,35 – Noong gabi bago ipinako si Jesus sa krus ay inutusan niya ang Kanyang mga tagasunod na mahalin ang bawat isa
iba pang may parehong pag-ibig na minamahal Niya sila. Sinabi niya na sa pamamagitan ng paraan na ipinahayag nila iyon
pag-ibig (o kung paano nila tinatrato ang bawat isa) malalaman ng mga tao na sila (kami) ay mga tagasunod ni Jesus.
1. Rom 5: 5 – Si Paul ay sumulat sa mga kalalakihan at kababaihan na isinilang at nabinyagan sa Espirito na "ang pag-ibig ng Diyos
ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinigay sa atin ”(Amp)
2. Ang salitang Greek na isinalin na ibinuhos (ibinuhos sa KJV) ay nangangahulugang ibuhos o ibigay. Ito
Ang parehong salita ay ginagamit ng pagbubuhos ng Banal na Espiritu sa mga taong nabautismuhan sa Espiritu. Gawa
2:33; Gawa 2: 17,18; Mga Gawa 10:45
b. Ang pag-ibig kung saan mahal natin ang iba ay hindi isang damdamin o damdamin. Hindi ito likas na pagmamahal ng tao.
Ang mga tao ay hindi magagawang magmahal tulad ng mahal ni Jesus. Ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa Kanyang mga kaaway. Ang pag-ibig na ito ay
supernatural. Ito ay kapangyarihan mula sa Diyos upang tratuhin ang mga tao sa paraan ng pakikitungo at pagtrato ni Jesus sa mga tao
mga hindi mo gusto (mga aralin para sa isa pang araw).
4. Sa Phil 2: 12,13 pinayuhan ni Pablo ang mga Kristiyano na gampanan ang kanilang kaligtasan sa kamalayan na ang Diyos ay
nagtatrabaho sa kanila. Ang mga talatang ito ay karapat-dapat sa isang buong aralin. Ngunit sa ngayon, isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Ang iyong kaligtasan ay hindi nangangahulugang: trabaho upang kumita o nararapat sa kaligtasan. Ligtas tayo ng
Ang biyaya ng Diyos at hindi ang ating pagsisikap. Ang salitang salitang Greek na isinalin ay nangangahulugang gumana nang buo o
maisakatuparan. Sa pamamagitan ng implikasyon nangangahulugan itong matapos o fashion. Ang panghuli layunin ng kaligtasan ay ang ganap
umayon sa amin sa imahe ni Kristo.
1. Kailangan nating mabuhay kasama ang kamalayan na iyon at gawin ang lahat upang magtrabaho patungo sa layuning iyon. Ngunit kami ay upang
gawin ito nang may kamalayan na ang Diyos ay nagtatrabaho sa amin upang makabuo ng pagbabago sa ating isipan,
emosyon, at katawan. Ang salitang isinalin ay gumagana sa v13 ay nangangahulugan na maging aktibo (energeo).
2. v12,13 – Mag-ehersisyo  linangin, isakatuparan ang layunin at kumpletong makumpleto… [wala sa sarili mo
lakas] sapagkat ito ay ang Diyos na halos lahat ay epektibo sa trabaho sa iyo  nagbibigay lakas at
paglikha sa iyo ng kapangyarihan at pagnanasa  kapwa sa kalooban at upang gumana para sa Kanyang mabuting kasiyahan at
kasiyahan at kasiyahan (Amp).
b. Gumagawa ang Diyos sa atin kung ano ang nakalulugod sa Kanya. Ang susunod na pahayag ay: v14,15 – Gawin ang lahat ng mga bagay
nang hindi nagrereklamo at nagtatalo upang maaari kang maging ilaw (mga saksi) ng katotohanan ni Jesus.
TCC - 985
3
5. Para sa marami sa atin, ito ang ating larawan ng kaugnayan sa Diyos: Siya ay nasa labas at malayo. Kailangan kong magmakaawa
Siya na lumapit sa akin o makakuha ng sapat na mabuti upang Siya ay lumapit.
a. Ang Bagong Tipan ay hindi nagsasalita tungkol sa Diyos na nasa labas tayo at nagtatrabaho sa atin. Nagsasalita ito
ng Kanya na nasa atin, nagtatrabaho sa loob at sa pamamagitan natin. Pansinin ang maikling survey na ito:
1. Fil 1: 6 – Ang Diyos ay nagsimula ng isang gawain sa iyo na Kukumpletuhin niya.
2. Gal 4: 19 – Si Paul ay nagsumikap sa pagdarasal upang mabuo si Cristo sa mga taong ito.
3. Efe 3: 16 – Nanalangin si Paul na ang mga naniniwala ay palakasin ng Espiritu ng Diyos sa kanila.
4. Efe 3: 20 – Ang Diyos ay gumagana ayon sa Kanyang kapangyarihan sa atin.
5. Fil 2: 13 – Gumagawa ang Diyos sa atin kapwa sa hangarin at gawin ang Kanyang mabuting kasiyahan.
6. Heb 13: 21 – Gumagawa ang Diyos sa atin ng kalugod-lugod na Kanya.
b. Sa Efe 1:19 ipinagdasal ni Pablo na malaman ng mga Kristiyano ang kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos "sa loob at para sa atin
na naniniwala ”(Amp). Ang salitang kapangyarihan ay dunamis sa Greek. Ang parehong salitang ito ay ginagamit sa Ef
3:16, isinalin na lakas, at muli sa Efe 3:20, kapangyarihan na isinalin
1. Nanalangin si Pablo sa Efe 3:16 na ang mga Kristiyano ay palakasin ng lakas (kapangyarihan) ng Diyos
Espiritu sa kanila. Ang pinalakas (krataioo) ay nangangahulugang magbigay kapangyarihan o mapalakas
2. Mayroong isang bagay (Isang tao) sa amin higit sa natural o supernatural. Sa halip na magmakaawa sa Diyos
upang ibigay sa atin ang mayroon na tayo, kailangan nating matutong magpasalamat sa Kanya sa nagawa niya at kung ano
Nais niyang maging at gawin sa amin. Salamat Lord, nasa akin ka ng aking Espiritu upang palakasin ako.
6. Sa pagtatapos ng Mga Taga-Efeso si Pablo ay sumulat: Maging malakas sa Panginoon at ang kapangyarihan ng Kaniyang kapangyarihan. Ef 6:10
a. Malakas ang endunnamis sa Greek. Binubuo ito ng dalawang salita: en o sa at dunamoo (Maaari mong
tingnan ang salitang ugat ay dunamis o lakas na sumabog o lakas).
1. Magkasama ang dalawang salitang ito ay naglalarawan ng panloob na pagpapalakas o pagpapalakas, ang supernatural na kapangyarihan
ng Diyos.
2. Hinahanap namin ang kamangha-manghang at miss ang supernatural. Hinihiling namin sa Diyos na gawin ang problema
lumayo at huwag pansinin ang katotohanan na Siya ay nasa atin upang bigyan ng kapangyarihan at palakasin tayo upang harapin ang
sitwasyon tulad ng nais ni Jesus.
b. Maging malakas ka sa Panginoon at ang kapangyarihan ng Kaniyang kapangyarihan. Ang lakas ay ang salitang Greek na kratos. Ito ay isang
kapangyarihang nagpapakita. Maaaring ang ischuos na nangangahulugang magkaroon ng lakas, kakayahan, o puwersa, pareho ng
katawan at isip. Nagbibigay ito ng larawan ng isang napakalakas na tao.
1. Binuhay ng Diyos si Jesus sa pamamagitan ng kratos. Ang pangalawang oras na kapangyarihan ay ginagamit sa Efe 1:19 ang salitang Griego ay
kratos. Makapangyarihan ay ang salitang Griego ischus. Ang Greek para sa napakalakas na kapangyarihan sa 1:19 ay literal
"Ang kapangyarihan ng Kaniyang lakas", ang parehong parirala na ginamit sa Efe 6:10.
2. Nasa atin ang parehong kapangyarihan na nagbangon kay Cristo mula sa mga patay, ang kapangyarihang sumakop
kamatayan, impiyerno, at libingan. Kailangan nating malaman ito at mabuhay na may kamalayan ng Sino at
ano ang nasa atin.

1. Dapat nating malaman ang kadakilaan o kadakilaan ng kapangyarihan na nasa atin. Ito ang kapangyarihang nagpabangon kay Kristo
mula sa patay. At dapat tayong maging Diyos na nasa isip. I Juan 4: 4 – Nakatira ka ba sa kamalayan
na ang Dakilang Isa  ang Isa na higit sa lahat ay nasa iyo?
a. Nabuhay si Jesus na may kamalayan na ang Ama ay nanahan sa Kanya upang bigyan Siya ng kapangyarihan na gawin ang
gawa ng Kanyang Ama. Juan 14:10
1. Ang ginagawa ay nangangahulugang gumawa o magawa, pagpapahiwatig ng pagkilos maging kumpleto o pagpapatuloy. Si Jesus, sa Kanya
sangkatauhan, ay binigyan ng kapangyarihan ng Kanyang Ama.
2. Mga Gawa 10: 38 – Maaari mong alalahanin na sa simula ng Kanyang publikong ministeryo si Jesus ay pinahiran ng
Ang Kanyang Ama na may Banal na Espiritu at kapangyarihan (dunamis) upang paganahin Siya upang makagawa ng mga himala.
b. Nabuhay sina Pedro at Juan na may kamalayan na ang Diyos ay nasa kanila upang magtrabaho sa pamamagitan nila. Kailan
nakarating sila sa isang pilay na humihingi ng pera ang sagot ni Pedro ay: Wala akong pilak o ginto.
TCC - 985
4
1. Ngunit bibigyan kita ng kung ano ang mayroon ako. Pagkatapos ay pinagaling niya ang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Gawa 3: 6
2. Habang si Jesus ay kasama nila ay pinahintulutan sila na pagalingin ang may sakit at palayasin ang mga demonyo bilang a
mahulaan kung ano ang darating kapag ang Banal na Espiritu ay nasa kanila. Sinabi niya sa kanila: Malaya
natanggap mo, malayang magbigay. Matt 10: 1,8
c. Si Paul, sa konteksto ng pagpapahayag ng ebanghelyo tulad ng iniutos sa kanya ni Jesus, ay nagsabing siya ay naging isang ministro
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng Kanyang kapangyarihan (dunamis). Ef 3: 7
1. Col 1: 29 – Sinabi pa Niya na siya ay nagsumikap alinsunod sa Diyos na gumagawa ng malakas sa kanya.
Mightily ay binubuo ng dalawang salitang tinalakay namin kanina (en dunamis). Magkasama silang dalawa
ang mga salitang naglalarawan ng panloob na pagpapalakas o pagpapalakas, ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos.
2. Si Pablo ang taong nagpahayag ng kanyang sarili na higit pa sa isang mananakop kahit ano pa man
ang kalagayan ay dumating sa kanyang paraan. Rom 8:37
2. Dapat tayong maging regular, sistematikong mambabasa ng Bibliya. Ang Salita ng Diyos ay kinilala bilang ang
tiyak na instrumento na ginagamit ng Banal na Espiritu upang makabuo ng pagbabago sa atin. Efe 6:17
a. Ang Salita ng Diyos ay supernatural at gumagana sa amin tulad ng pagkain. Hindi natin kailangang maunawaan kung paano ang ating katawan
extract iron mula sa spinach, kinakain lang natin ito. Mat 4: 4; I Thess 2:13; I Alagang Hayop 2: 2; atbp.
1. II Cor 3: 18 – At tayong lahat, na may mga walang tabing na mga mukha [sapagkat] tayo ay patuloy na nakikita [sa
Salita ng Diyos] tulad ng sa salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay patuloy na nababago sa Kanya
napaka-sariling imahe sa patuloy na pagtaas ng karilagan at mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa iba pa; [para dito
nagmula] mula sa Panginoon [Sino ang Espiritu. (Amp)
2. Juan 6: 63 – Ang lahat ng mga salita kung saan inalok ko ang aking sarili sa iyo ay inilaan na maging mga channel
ng espiritu at buhay sa iyo, dahil sa paniniwala sa mga salitang iyon dadalhin ka
makipag-ugnay sa buhay sa akin. (Riggs Paraphrase)
b. Ang Salita ng Diyos ay nagsisilbing salamin. Ipinapakita nito sa atin kung ano tayo at kung ano ang nagiging tayo. Binibigyan tayo nito
kapwa pagwawasto at pag-asa. Kailangan nating magsikap na gawin ang sinasabi. II Tim 3: 16,17
3. Dapat nating matutong manalangin nang magkakasundo sa Banal na Espiritu. Nangangahulugan ito ng maraming mga bagay.
a. Isa, Siya ang may-akda ng mga Banal na Kasulatan. Samakatuwid, kailangan nating matutong manalangin alinsunod sa Salita
ng Diyos. Tulad ng sinabi namin kanina, sa halip na humingi ng tawad sa Diyos na ibigay sa atin kung ano ang mayroon na Siya
inilaan, kailangan nating magdasal ng mga panalangin ng pasasalamat para sa mayroon na tayo. Efe 3:16; Col 1:11
b. Kailangan nating manalangin sa ibang mga wika. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu na manalangin tungkol sa mga isyu sa ating sarili
hindi nakikita o hindi alam kung paano haharapin, mga isyu na pumipigil sa atin na kumilos tulad ni Jesus. Rom 8:26