PAKIKITA ANG IYONG SARILI

download PDF
UNMOVED SA IYONG MINDI
FOKUS SA JESUS
PANANONG IYONG FOKUS
HUWAG GAWIN ANG TRABAHO NG DEVIL
GANAPIN ANG IYONG KURSO
TUNAY NA KABATAAN
MAG-SET, MAKITA, MAKITA
GET KONTROL
Kontrolin ang IYONG SELF-TALK
EMOSYON, MGA BABAE, SELF-TALK
PAKIKITA ANG IYONG SARILI
1. Bilang bahagi ng aming talakayan ay pinag-uusapan natin ang katotohanan na kapag nakakaranas tayo ng mga paghihirap sa buhay, ito ay
hindi lamang ang mga paghihirap na kanilang sarili na naghahamon sa atin.
a. Ang mga saloobin at emosyon na nabuo ng mga paghihirap ay naghahamon din sa atin, at kaya nila
kung minsan ay napakalaki ng kalagayan mismo.
b. Samakatuwid, upang maging at manatiling hindi matitinag sa harap ng mga mapaghamong kalagayan, dapat nating gawin
alamin kung paano haharapin ang mga saloobin at damdamin na darating sa atin kapag sumakit ang problema.
2. Sa nagdaang ilang linggo nasuri namin ang isang awtomatikong proseso na nagaganap sa ating lahat
kapag nakikita o naririnig natin ang isang bagay na nagpapasigla sa ating emosyon.
a. Kapag ang mga emosyon ay nabuo ng mga pangyayari, darating sa ating isipan ang tungkol sa
sitwasyon. Pagkatapos ay nagsisimula kaming makipag-usap sa ating sarili (self-talk). Habang pinag-uusapan natin, maaari nating isawsaw ang mga saloobin at
damdamin hanggang sa kung saan sila ay nagtutulak sa atin sa mga diyos na kilos (kawalan ng paniniwala at pagsuway).
b. Upang hindi maigalaw mula sa pagtitiwala sa at pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng ating damdamin at kaisipan, tayo
dapat matutong gumamit ng pagpipigil sa sarili sa paraang nakikipag-usap tayo sa ating sarili.
A. inihahambing ng James 3: 2-4 ang dila sa isang bit ng bibig ng kabayo at ang rudder sa isang barko. Ang
point ay na sa parehong paraan ang isang maliit na bagay ay maaaring makontrol at baguhin ang direksyon ng isang kabayo at
isang barko, kaya ang wika ay maaaring mabago ang takbo ng isang tao.
B. Kung matututunan mong makipag-usap sa iyong sarili tungkol sa paraan ng mga bagay na ayon sa Diyos, at hindi
tungkol sa kung ano ang nakikita mo at kung ano ang naramdaman mo sa sandaling ito, maiiwasan ka nitong maging
pinangungunahan ng iyong mga saloobin at damdamin at posibleng gumawa ng mga bagay na kalaunan ay ikinalulungkot mo.
3. Ang isang kritikal na bahagi ng pag-aaral upang makontrol ang iyong damdamin at mga saloobin ay ang pag-aaral kung paano hikayatin ang iyong sarili,
sa gitna ng mga hamon sa buhay, sa pamamagitan ng iyong pagsasalita sa sarili. Iyon ang aming paksa sa araling ito.
1. Bago kumuha ng trono si David (habang tumatakbo siya mula sa naghaharing Haring Saul na nais sa kanya
patay), siya ay tumira nang isang oras sa gitna ng mga Filisteo kasama ang anim na raan ng kanyang mga tauhan at kanilang mga pamilya.
Sa isang oras, ang hari ng Filisteo na si Achis, ay nagbigay kay David ng bayan ng Ziklag para sa kanyang sarili at sa kanyang mga tauhan.
a. Habang wala si David at ang kanyang mga tauhan, sinalakay ng mga Amalekan ang Ziklag, sinunog ito sa lupa at
dinala ang lahat sa bayan, kabilang ang lahat ng mga kababaihan at mga bata. I Sam 30: 1-3
1. v4-6 – Nang bumalik si David at ang kanyang mga tauhan at nakita ang nangyari, umiyak sila hanggang sa sila
hindi na maiiyak. Ang mga kalalakihan ni David ay labis na nababagabag sa emosyon na nagsimulang sisihin sa kanya
at pinag-uusapan ang pagpatay sa kanilang pinuno.
2. Ang mga kalalakihan na ito ay lahat ng pakiramdam ng totoong emosyon dahil sa tunay na pagkalugi. Pagkatapos proseso ng emosyon,
ang mga saloobin, at pakikipag-usap sa sarili ay nagtatrabaho sa bawat isa sa kanila. Malinaw ang kanilang mga saloobin at pakikipag-usap sa sarili
ipinahayag sa susunod na nangyari.
A. Bilang karagdagan sa kanilang kalungkutan, ang mga kalalakihan ni David ay may mga saloobin at pinag-uusapan: Ito ang kay David
kasalanan Kung hindi kami nakakasama niya ay maprotektahan namin ang aming pamilya. Pagkatapos ang kanilang
ang mga saloobin ay humihiganti. Papatayin natin si David.
B. Ito ang mangyayari kung ang proseso ng emosyon, kaisipan, at pakikipag-usap sa sarili ay hindi kontrolado
kapag nagagalit ang ating emosyon. Ang kanilang mga saloobin ay nakakakuha ng labis na kabuluhan at ang kanilang pag-uugali
mas nakasisira. Bilang karagdagan sa pagiging isang hindi matuwid na pagkilos, ang pagpatay kay David ay hindi magkakaroon
nakatulong sa kahit ano. Masasaktan ito sa kanila sapagkat, sa direksyon at tulong ng Diyos, si David
nabawi ang lahat ng kanilang mga pamilya.
TCC - 1015
2
b. Naranasan ni David ang parehong proseso ng emosyon, kaisipan, at pakikipag-usap sa sarili. Ngunit kinuha niya
kontrolin ito sa pamamagitan ng paghikayat sa kanyang sarili sa Panginoon (v6).
1. Ang salitang Hebreo na isinalin na hinikayat ay nagmula sa isang salitang salitang ugat na nangangahulugang mag-ayos;
samakatuwid, upang sakupin, maging malakas, palakasin, maging matapang; sa sobrang lakas.
2. Hinikayat at pinalakas ang kanyang sarili sa Panginoon (Amp); umasa sa Walang Hanggan na kanyang Diyos at
kumuha ng lakas ng loob (Moffatt); hinawakan ang Panginoon niyang Diyos (Berkeley); natagpuan ang kanlungan sa (Knox);
ngunit sa nabagong tiwala sa Panginoong kanyang Diyos (NAB).
2. Bagaman kung paano hinikayat ni David ang kanyang sarili sa sitwasyong ito ay hindi partikular na nakasaad sa daanan sa I
Samuel 30, mayroon kaming maraming iba pang mga halimbawa sa Bibliya kung paano niya ito ginawa.
a. Marami sa mga salmo ang isinulat noong si David ay nahaharap sa kakila-kilabot na mga kalagayan tulad niya
walang humpay na paninira at hinabol ng kanyang mga kaaway.
b. Paulit-ulit, nakikita natin na hinikayat ni David ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtawag sa memorya, sa pamamagitan ng pagsasalita, sino
Ang Diyos ay, kung ano ang nagawa niya, ay ginagawa, at gagawin. At nagbago ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos,
na humikayat at nagpalakas sa kanya at nagbigay sa kanya ng pag-asa.
1. Sa Awit 56: 3,4 Sumulat si David: Kapag nakakaramdam ako ng takot, pinili kong magtiwala sa iyo. Pupurihin ko ang iyong salita.
Ang papuri ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang magningas, upang gumawa ng isang palabas; upang magyabang. Ginamit ni David ang kanyang
damdamin, kaisipan, at pag-uusap sa sarili sa pamamagitan ng pagmamalaki tungkol sa Diyos at sa Kanyang mga pangako.
2. Sa Sal 42 ay nagpahayag si David ng emosyonal na pagdalamhati sa hindi na bumalik sa Jerusalem dahil sa
ang kanyang mga kalagayan. Ngunit kontrolado niya ang proseso ng emosyon, kaisipan, at pakikipag-usap sa sarili
pinasisigla ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng pagsasalita sa kanyang kaluluwa, sa kanyang isip at emosyon.
A. v5 – Bakit ka napuno ng kabigatan (PBV); Bakit ka umuungol sa loob ko (JPS); Bakit
maging downcast (Harrison); Bakit masiraan ng loob at malungkot (Buhay na Bibliya)?
B. Ilagay ang iyong tiwala at inaasahan sa Diyos sapagkat Siya ang aking kaligtasan. v5 – Ang kanyang presensya ay
kaligtasan (Literal); Maghintay nang may pasensya sa Diyos; sapagkat bibigyan ko pa rin Siya ng pasasalamat; Aking kasalukuyan
Kaligtasan, at aking Diyos (Spurrell).
C. v6-9 – Ang aking kaluluwa ay nalulumbay, ako ay lubos na nasiraan ng loob, ngunit… (NLT); Samakatuwid: gagawin ko
tandaan, pagninilayan ko ang iyong kabaitan sa napakagandang lupain na ito (Living Bible).
1. Ang Ilog Jordan at ang mga Hermonite - ang mga taluktok ng Mount Hermon - silang dalawa
pinaka-kapansin-pansin na pisikal na tampok ng Canaan.
2. Ang burol ng Mizar ay nangangahulugang maliit na burol, marahil kung nasaan siya noong isinulat niya ang salmo.
D. Bagaman nalulungkot ako tatandaan ko, v8– “Araw-araw ay ibinubuhos din ng Panginoon ang kanyang
matatag na pag-ibig sa akin, at sa gabi ay kinakanta ko ang kanyang mga kanta at nananalangin sa Diyos na nagbibigay
ako buhay (Buhay na Bibliya).
E. v11 – Ngunit O aking kaluluwa, huwag panghinaan ng loob. Wag ka magulo Asahan ang Diyos na kumilos! Para sa ako
alam kong muli akong magkaroon ng maraming dahilan upang purihin siya sa lahat ng gagawin niya. Siya ay aking
tumulong! Siya ang aking Diyos! (Buhay na Bibliya)
3. Ang mga problema sa buhay ay naglalabas ng emosyonal na reaksyon mula sa amin. Pagkatapos ang mga saloobin ay nagsisimulang lumipad. Sa ating
pag-uusap sa sarili natin alinman ay nagpapalala ng ating emosyon o nagpapalakas ng ating pagtitiwala sa Diyos. At, maaari nating gawing mas mahirap
Ang Diyos ay tutulungan tayo sapagkat wala tayo sa isang posisyon na marinig ang Kanyang tinig at sundin ang Kanyang direksyon.
a. Sa Gen 42 Si Jacob ay sinabihan ng kanyang mga anak na dapat nilang iwanan si Simeon sa Egypt at upang makuha siya
bumalik at makakuha ng mas maraming pagkain na kakailanganin nilang dalhin si Benjamin sa Egypt.
1. Ang reaksyon ni Jacob ay lumabas mula sa kanyang damdamin, kaisipan, at pakikipag-usap sa sarili: Lahat ay laban sa akin
(v36). At, ayon sa nakikita ni Jacob, siya ay nasa isang masamang sitwasyon. Gayunpaman, sa likod
ang mga eksena, ang Diyos ay nasa trabaho at si Jacob ay nasa bingit ng isang napakalaking pagbabago sa
mga pangyayari. Sa halip na alalahanin ang nakaraang tulong ng Diyos, hininaan ang loob sa kanyang sinabi.
2. Bagaman ang reaksyon ni Jacob ay hindi nababagabag ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay, huminto ito sa plano ng Diyos
para sa Israel sa gilid ng Lupang Pangako. Ang kanilang emosyonal na reaksyon sa kanilang nakita at
napakinggan na madali nilang pag-usapan ang kanilang sarili sa pagsunod sa Diyos sa kanilang sitwasyon. Bilang 14: 1-3
b. Sa kaso ni David, dahil nakontrol niya ang sarili, nagawa niyang isulat ang kanyang sarili at maghanap
TCC - 1015
3
ang Panginoon para sa tulong. Sinabi sa kanya ng Panginoon kung ano ang dapat gawin David at ang kanyang mga tauhan mabawi ang kanilang mga pamilya.
1. Natalakay namin ito sa ilang mga detalye sa mga nakaraang aralin, ngunit tandaan ang mga puntong ito. Wala saan ang
Sinasabi sa atin ng Bibliya na mag-ingat sa kapangyarihan ng diyablo. Para sa bawat Kristiyano, siya ay isang natalo na kaaway. Jesus
natalo ang diyablo para sa atin sa Kanyang muling pagkabuhay. Ang tagumpay ni Jesus ang ating tagumpay. Ef 1: 22,23; atbp.
a. Gayunpaman, paulit-ulit nating sinabihan na mag-ingat sa mga diskarte sa kaisipan ng demonyo (Efe 6:11; II Cor 2:11;
atbp. Dahil hindi niya tayo magagawa, gumawa siya upang maimpluwensyahan tayo sa pamamagitan ng mga saloobin. Kanya
layunin ay upang nakawin ang Salita ng Diyos mula sa amin at sa gayon maiimpluwensyahan ang ating pag-uugali (Marcos 4: 15-17).
b. Ang pag-atake sa katangian ng Diyos ay isa sa pangunahing taktika ng diyablo habang sinusubukan niyang papabagsakin ang ating
tiwala at tiwala sa Diyos. Ginamit niya ang diskarte na ito mula pa noong simula, nang ipahiwatig niya sa
Si Eva na hinayaan siya ng Diyos at ng Adan ng mabuti sa pamamagitan ng hindi pinahintulutan silang kumain sa puno ng
kaalaman sa mabuti at masama. Gen 3: 1-6
2. Sa seryeng ito, tiningnan namin ang isang bilang ng mga tao na nailipat ng kanilang damdamin mula sa isang lugar ng
tiwala sa Diyos. Pansinin ang karaniwang denominador sa bawat isa.
a. Lahat sila ay nagpahayag ng pagdududa sa pangangalaga sa kanila ng Diyos. Napagtanto man nila ito o hindi, balot
sa mga saloobin at emosyon na iyon ay isang akusasyon laban sa Diyos na Siya ay gumagawa ng isang mahirap na trabaho
pag-aalaga sa kanila ..
1. Deut 1:27; Bilang 14: 1-3 – Nang marinig ng Israel ang ulat tungkol sa mga pader na lungsod at higante sa
lupain ng Canaan, labis silang natakot, sumigaw buong gabi, at inakusahan ang Diyos na nagdadala
sila sa lugar na ito upang patayin sila.
2. Marcos 4: 38 – Nang makaharap ang mga alagad ng isang kakila-kilabot na bagyo habang tumatawid sa Dagat ng
Galilea, ang kanilang unang mga salita kay Jesus ay: Hindi ka ba nagmamalasakit na malapit na tayong mamatay?
3. Lucas 10:40 – Nang maramdaman ni Marta na siya ay ginmaltrato ng kanyang kapatid at umapela kay Jesus,
ang kanyang mga unang salita ay: Wala ka bang pakialam?
b. Ang mga reaksyong ito ay halos kapareho ng pagiging magkataon lamang. Mayroong isang bagay sa bumagsak na laman ng tao
Na instinctively nais na sisihin ang isang tao o isang bagay kapag ang mga bagay ay hindi maayos para sa amin. Ang
alam ng demonyo ang ugali na ito at sinasamantala ito.
1. Nagagalit ang ating laman sa Diyos at pinapakain ng diyablo ang tendensiyang ito. Isa sa mga kadahilanan na dapat nating gawin
alamin na kontrolin ang aming mga saloobin at emosyon upang hindi tayo mabiktima ng ganitong katangian sa ating laman
at ang mga taktika ng diyablo. Ang galit sa Diyos ay isang tagasira ng pananampalataya.
A. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay may pananagutan sa iyong mga problema nang direkta o hindi tuwiran kung paano makakaya
kumpiyansa kang lumiko sa Kanya para sa tulong sa iyong problema? Heb 4:16; Aw 9:10
B. Ang galit sa Diyos ay ginagawang mas madali upang bigyang-katwiran ang kasalanan: Matapos ang ginawa niya o hindi ko nararapat
na gawin ito.
2. Ang galit sa Diyos ay lumitaw kapag naniniwala tayo na hindi niya nagawa ang mga bagay sa paraang inaakala nating dapat at
na ang ating mga paghihirap ay dahil sa Kanyang pagkakamali sa mga bagay.
c. Magagawa natin ang isang buong aralin tungkol sa paksa ng galit sa Diyos. Ngunit sa ngayon, isaalang-alang ang mga iniisip.
1. Nagagalit tayo sa Diyos sapagkat hindi natin naiintindihan ang kalikasan ng buhay sa isang bumagsak na mundo. Walang sinuman
ay may problema na walang buhay sa mundo dahil napunta ito sa isang sumpa ng kasalanan,
katiwalian, at kamatayan.
2. Nagagalit tayo sa Diyos sapagkat hindi natin naiintindihan ang Kanyang layunin sa mundo. Ang kanyang layunin ay hindi
upang gawin ang buhay na ito ang highlight ng ating pag-iral. Kami ay walang hanggang mga nilalang at ang buhay na ito ay lamang a
maliit na bahagi ng ating pag-iral. Ang mas malaki at mas mahusay na bahagi ay mas maaga pagkatapos ng buhay na ito.
1. Ang pangunahing layunin ng Diyos ngayon ay upang tipunin ang mga tao sa Kaniyang sarili sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo
maaari silang mabago mula sa mga makasalanan sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos.
2. Ginagamit niya ang mga paghihirap sa buhay sa isang bumagsak na mundo upang mapalawak ang layuning ito. Ang panghuli yugto
para sa pagbabalik-balik sa sakit ng buhay, pagdurusa, pagkawala, at kawalang katarungan sa buhay na darating, una sa
TCC - 1015
4
ang kasalukuyang Langit at pagkatapos ay sa bagong lupa.
3. Ang Diyos ay isang makatarungang Diyos. Nangangahulugan ito na hindi Siya naging hindi patas sa Kanyang paghawak ng anuman
kalagayan o sitwasyon. Nakikibaka tayo sa kaisipang iyon dahil hindi natin naiintindihan
na ang mga pagdurusa at problema ng buhay na ito ay hindi nagmula sa Kanya. Ang mga ito ay bahagi ng buhay sa
bumabagsak na mundo kung saan ang mga kalalakihan ay gumawa ng mga pagpipilian na pumipili na nagdudulot ng mga problema sa maraming tao (pagpunta
lahat ng paraan pabalik kay Adan).
3. Dapat nating gawin ang pagpapasya na hinding-hindi natin pahihintulutan ang mga pangyayari (atin o sa ibang tao), damdamin,
mga saloobin, o pag-uusap sa sarili upang ilipat tayo upang akusahan ang Diyos sa maling paggawa. Iyon ang pinakamabilis na paraan upang mailipat
mula sa pagtitiwala at pananalig sa Diyos.
a. Gen 39: 9 – Kailangan nating maging katulad ni Jose nang siya ay maling naakusahan ng panggagahasa ng asawa ni Potiphar.
Gaano katarungan ang ganyan! Maaaring makawala siya sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagtulog sa mga kababaihan. Gayunpaman ang kanyang
hindi matitinag na tindig ay: Paano ko magagawa ang mali laban sa Diyos?
b. Dan 3: 17,18 – Nang si Shadrach, Meshach, Abednego ay banta na sunugin nang buhay para sa
pagtanggi na yumuko sa isang idolo na kanilang tinanggihan. Alam nila na nabubuhay o namatay sila, hindi
mas malaki kaysa sa Diyos. Iligtas niya sila mula sa apoy o iligtas niya sila mula sa kamatayan
sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng mga patay (Dan 12: 2). upang tanggihan ang Diyos at yumuko sa isang idolo.
1. II Cor 6: 10 – Sa konteksto ng maraming pagsubok na hinarap niya habang ipinangangaral niya ang ebanghelyo sa kilalang mundo,
Pinag-usapan ni Pablo ang tungkol sa pagiging malungkot, ngunit nagagalak. Hindi ito maaaring maging emosyonal na tugon dahil si Paul
Sinabi niyang nagalak siya nang nakaramdam siya ng kalungkutan.
a. Ang kasiyahan ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang maging "masayahin" na matapat. Ang Cheer ay isang estado ng pag-iisip. Kapag ikaw
pasayahin ang ilang binibigyan mo ng pag-asa at hinihimok silang magpatuloy. Sa madaling salita, hinihikayat mo sila.
Ayon sa Diksiyonaryo ng Webster, ang hikayatin ay nangangahulugang magbigay ng lakas ng loob, pag-asa, o kumpiyansa.
b. Nang nalungkot si Paul (o nagagalit o natatakot), hinikayat niya ang kanyang sarili sa mga kadahilanang may pag-asa siya. Siya
nakatuon sa kabutihan at tulong ng Diyos at pinakain ang kanyang pananampalataya kaysa sa kanyang nadarama. Rom 12:12
2. Sinabi namin noong nakaraang linggo na minsan sa mga kadahilanan na nakikipag-usap kami sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan kapag nahihirapan kami ay ganoon
maaari silang hikayatin tayo. Walang mali sa na, ngunit may dumating na oras na kailangan natin
hikayatin ang ating sarili laban sa mabangis na emosyon, kaisipan, at kasinungalingan mula sa diyablo.
a. Kung nais mong hindi matitinag, dapat mong malaman na kontrolin ang iyong damdamin, kaisipan, at sarili
pag-uusap sa pamamagitan ng paghikayat o pagpapalakas ng iyong sarili sa Panginoon.
b. Walang maaaring dumating laban sa akin na mas malaki kaysa sa Diyos. Hinahayaan ako ng Diyos hanggang sa makuha Niya ako
labas. Ang kagalakan ng buhay sa unahan ay higit pa sa abot ng abot ng buhay na ito. Samakatuwid, sulit ito
upang manatiling tapat, patakbuhin ang aking lahi at tapusin ang aking kurso, kahit na ano ang kailangan kong gawin.