PINAGPALAKAS NG MALAKING KALARAWAN

1. Kailangan nating malaman kung paano tutugon sa tumataas na kaguluhan sa paraang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan sa gitna
ng mga problema at nagbibigay-daan sa amin upang maliwanag na ilaw ang ilaw ni Hesus sa madilim na mundo. Upang magawa ito, kailangan natin
maunawaan kung ano ang nangyayari at bakit. Iyon ay ang aming paksa para sa isang bilang ng mga linggo.
a. Nilinaw namin ang punto na ang kalamidad sa mga taong ito ay hindi nagmula sa Diyos, ngunit ang
ugali ng tao. Sa huling yugto ng kasaysayan ng tao ang kasamaan ng tao nang wala ang
impluwensiya ng Diyos o mga paghihigpit sa lipunan ay maipakita nang hindi pa dati. II Tim 3: 1-5
b. Napansin namin na inihambing ni Jesus ang ilan sa mga kaganapan bago ang Kanyang pagbabalik sa mga sakit ng kapanganakan, na pinapayagan tayo
alam na dapat nating tandaan ang huling resulta. Matt 24: 6-8
1. Kapag ang isang babae ay nagpanganak, nauunawaan namin na ang sakit ng proseso ay lalala bago ito
gumaling. Ngunit dahil alam namin na ang resulta ay magiging kahanga-hanga, nakayanan naming makitungo
ang paggawa sapagkat nakikita natin ito ayon sa pangwakas na kinalabasan - ang kapanganakan ng isang sanggol.
2. Samakatuwid, nagsusumikap kami sa pag-aaral upang tingnan ang kasalukuyang kaguluhan sa mundong ito sa mga tuntunin ng
pangwakas na kinalabasan. Maaari tayong magalak sapagkat may magandang wakas sa hinaharap para sa lahat ng nakakakilala sa Panginoon.
2. Ang mundo sa paraan na ito ay hindi sa paraang dapat maging at ito ay magtatapos. Ngunit iyon ay isang
magandang bagay sapagkat kung ano ang maaga ay mas mahusay. Ang Makapangyarihang Diyos ay magbabago at panunumbalik sa mundong ito, na wala
mas maraming pagod, sakit, o pagkawala. Ang buhay ay sa wakas ay magiging kung ano ito laging dapat. Rom 8:18; Pahayag 21: 4
a. Ginagawa ng Diyos ang Kanyang plano para sa isang pamilya. Tandaan, nilikha Niya ang mga kalalakihan at kababaihan upang maging Kanya
mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, at binago Niya ang mundong ito upang maging tahanan para sa Kanyang sarili at
Ang kanyang pamilya. Gayunpaman, pareho ang napinsala ng kasalanan. Efe 1: 4-5; Isa 45:18; Rom 5:12; Rom 5:19
b. Si Jesus ay naparito sa mundo dalawang libong taon na ang nakakalipas upang magbayad para sa kasalanan at magbukas ng daan para sa lahat ng naniniwala
Siya na nabago mula sa mga makasalanan sa naging mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Darating muli siya upang maglinis
at ibahin ang lupa at ibalik ito sa isang walang hanggang tahanan para sa pamilya. Heb 9:26; II Alaga 3: 10-12
3. Sinimulan namin ang aralin ngayong gabi sa pamamagitan ng muling pagbabalik-tanaw sa isang daanan na tiningnan natin sa isang bilang ng mga linggo na ang nakakaraan sapagkat nagbibigay ito
sa amin ng mahalagang pananaw sa kung ano ang kailangan nating gawin habang lumalala ang oras. Heb 10:25
a. Ang mga salitang ito ay isinulat sa mga Judiong mananampalataya kay Jesus na nakakaranas ng tumataas na presyon
mula sa kanilang mga kapwa kababayan na tanggihan ang Panginoon at bumalik sa pagsamba sa Templo. Ang buong layunin
ng sulat na ito ay upang himukin ang mga taong ito na manatiling tapat kay Hesus anuman ang mangyari.
b. Sa kontekstong iyon inatasan sila ng may-akda na magpayuhan sa bawat isa sa nakikita nilang papalapit na ang araw. "Ang
araw ”ang tinatawag nating pangalawang pagdating. Ang term na ito ay hindi pa umiiral sa paraang ginagamit natin ito ngayon.
Ang mga mananampalataya ng unang siglo ay tumutukoy sa pagbabalik ni Jesus bilang araw ng Panginoon o araw ni Cristo. II Tesa 2: 1
1. Ang terminong araw ng Panginoon ay nagmula sa mga Propeta ng Lumang Tipan na ginamit ito upang tumukoy sa isang hinaharap
araw o oras kung kailan darating ang Panginoon upang makitungo sa mga hindi maka-Diyos, iligtas ang Kanyang mga tao, at pagkatapos ay mabuhay
sa kanila. Joel 2: 1; 11; 28-31; Zef 1:14; atbp.
2. Paano ang pagpapatibay sa kanilang sarili sa katotohanang babalik si Jesus ay makakatulong sa mga taong ito
sa gitna ng mahirap na mga pangyayari? Dahil may pag-asa at kaguluhan na nagmumula
Inaasahan ang pagbabalik ng Panginoon upang makumpleto ang plano ng Diyos.
3. Ang pag-asang ito ay magpapanatili sa iyo sa gitna ng iyong mga kalagayan. Isipin kung ano ang magagawa nito para sa atin
ngayon habang nagsisimulang tumindi ang mga sakit sa kapanganakan? Maaari mo bang isipin kung ano ang gagawin nito para sa iyo kung, sa
mukha ng gulo sa paligid namin, hinihimok mo ang iyong sarili sa malaking larawan?
c. Tandaan ang isa pang punto. Ang Bibliya ay isinulat ng mga totoong tao sa ibang mga totoong tao tungkol sa totoong mga isyu.
Mayroong isang pampulitika at societal na background sa sulat na ito (maraming mga aralin para sa ibang araw).
1. Magrebelde na sana ang mga Hudyo laban sa Roman Empire. Ang paghihimagsik na ito ay gagawin

TCC — 1088
2
sa huli humantong sa pagkawasak ng kanilang bansa. Ang bawat Hudyo (ang mga tumanggap kay Jesus bilang
Ang Mesiyas at ang mga hindi) kailangang magpasya kung sasali sila sa himagsikan — kasama na ang
mga taong kanino isinulat ang sulat sa mga Hebreo. Ang mga mananampalatayang Judio ay hindi piniling
lumahok sa paghihimagsik at itinuring na traydor sa kanilang bansa.
2. Pansinin na ang sulat na ito ay walang payo sa politika dito. Hindi ito nangangahulugang hindi dapat
lumahok sa larangan ng politika sa ating bansa.
3. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang ating pag-asa ay hindi sa isang pampulitika na partido o pinuno. Ang aming pag-asa ay kay Hesus
at ang pagkumpleto ng plano ng Diyos para sa isang pamilya sa isang perpektong naibalik na mundo.

1. Matt 19: 27-29 — Mga isang taon bago pumunta si Jesus sa Krus, tinanong ni Pedro si Jesus kung ano siya at ang isa pa
tatanggapin ng mga apostol sapagkat iniwan ang lahat upang sundan siya. Ano ang aming gantimpala (Weymouth)?
a. Hindi nagalit si Jesus sa tanong. Sa katunayan, sinagot Niya ito. Sinabi ni Jesus kay Pedro at sa iba pa na
tatanggap sila ng paulit-ulit sa kanilang isinuko. (Iyon ang kahulugan ng pariralang daang
tiklupin — hindi, bigyan ang isang dolyar makuha ang isang daang pagbabalik.) At sa oras na ito, itatago mo ito magpakailanman.
b. Sinabi ni Jesus na ang kanilang gantimpala ay darating sa pagbabagong-buhay, kung kailan ang Anak ng Tao ay uupo sa
trono ng Kanyang kaluwalhatian. Hindi kailangang ipaliwanag ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng pagbabagong-buhay sapagkat alam nila
mula sa mga propeta. Ang ibig sabihin ni Jesus ay ang darating na oras kung saan ang mundo ay naibalik sa mga kondisyon bago ang Eden.
1. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa bagong panahon — ang muling pagsilang ng Mesiyanikong mundo, gagantimpalaan ka
(v28, Amp); sa oras kung kailan ang lahat ng mga bagay ay ibabalik sa kanilang malinis na kaluwalhatian (v28, Wuest).
2. Ang pagbabagong-buhay ay binubuo ng dalawang salitang Griyego na nangangahulugang pagsilang at muli (paliggenesia). Ang
ang salita ay ginamit ng dalawang beses sa Bagong Tipan, isang beses para sa bagong pagsilang kung saan ang isang tao ay tumatanggap ng buhay
mula sa Diyos (Tito 3: 5) at dito mismo para sa pagpapanumbalik at pagbabago ng mundo (Matt 19:28).
A. Alalahanin ang plano: upang ibalik ang pamilya at tahanan ng pamilya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
B. Tandaan din, hindi ito nangangahulugan na ang kasalukuyang Langit ay hindi kahanga-hanga o hindi ito isang
lugar ng gantimpala. Ngunit pansamantala ito. Plano ng Diyos na ang lahat na nasa Langit ay muling magkasama
na itinaas ang kanilang mga katawan mula sa libingan upang mabuhay muli sa lupa — matapos itong maibalik.
c. Alam ni Pedro at ng iba pa na ang pagbabagong-buhay ay magaganap kapag ang Anak ng Tao ay nakaupo sa
trono ng Kanyang kaluwalhatian. Ang propetang si Daniel ang unang nagsulat tungkol sa kaganapang ito.
1. Si Daniel ay binigyan ng maraming impormasyon tungkol sa mga kundisyon ng mundo bago ang pangalawang pagdating
ni Hesus. Nakita niya ang isang pangwakas na pinuno ng mundo at imperyo na tutulan ang Panginoon at ang Kanyang mga tao
bago ang pagbabagong-buhay. Si Juan ay iniulat ang parehong bagay sa Aklat ng Pahayag. Pahayag 13: 1-18
2. Sa Dan 7: 9-14 nakita ni Daniel ang paghuhukom sa huling pinuno ng mundo na ito at ng kanyang mga tagasunod. Makapangyarihan sa lahat
Ang Diyos (ang Sinaunang mga Araw) ay naupo upang husgahan. Ang Anak ng Tao (Jesus) ay lumapit sa Kanya at
binigyan ng awtoridad na wakasan ang huling kaharian na ito at magtatag ng Kanyang walang hanggang kaharian.
d. Ang mga alagad ni Jesus ay walang ideya sa oras na ito ang buong presyo na babayaran nila para sa pagsunod kay Jesus
o ang mga paghihirap na kanilang titiisin. Ngunit ang pag-asa sa hinaharap ay magtataguyod sa kanila.
1. Sa unang naitala na sermon ni Pedro sinabi niya sa kanyang mga tagapakinig na si Jesus ay babalik kapag oras na para sa
kumpletong pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. Gawa 3:21
2. Sa kanyang huling mga salita, na isinulat ilang sandali bago siya pinatay para sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, sumulat si Pedro
na naghihintay sa kanya ang bagong langit at bagong lupa. II Alaga 3:13
2. Sa ilang mga punto ay nilinaw ni Jesus sa Kanyang mga apostol na ang Siya ay hindi sa oras na iyon na magbabago ng mundo
at itataguyod ang Kanyang nakikitang kaharian dito.
a. Matt 24: 1-3 — Ilang araw lamang bago ipinako si Jesus sa krus ay tinanong nina Pedro, Andres, Juan, at Santiago ang
Panginoon kung anong tanda ang magpapahiwatig ng Kanyang pagbabalik at ang pagtatapos ng panahong ito ay malapit na. Ang kanilang katanungan ay nasa
tugon sa katotohanang sinabi lamang sa kanila ni Jesus na ang Templo ay ganap na nawasak.

TCC — 1088
3
b. Tandaan na bagaman binigyan sila ni Jesus ng mapaminsalang balita, hindi sila nagalit sa Kanyang mga salita. Sila
alam mula sa Salita ng Diyos (ang mga propeta) na ang Kanyang pagparito upang ipanumbalik ang mundo ay mauuna
isang oras ng kalamidad na nakasentro sa Jerusalem. Zac 14: 1-3; Dan 12: 1; Joel 2: 31-32; atbp.
c. I Alaga 1: 5 — Maraming taon pagkatapos ng pangyayaring ito si Pedro, na sumusulat sa mga Kristiyano na nakakaranas
pagdaragdag ng panliligalig para sa kanilang pananampalataya na malapit nang maging ganap na hinimok ng mga pag-uusig ng gobyerno,
pinaalalahanan sila na panatilihin sila ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan hanggang sa Siya ay muling dumating.

1. Lucas 4: 16-21 — Malapit sa simula ng Kanyang publikong ministeryo Si Jesus ay pumasok sa sinagoga sa Nazareth
sa Araw ng Sabado. (Si Jesus ay lumaki sa bayan ng Nazareth.) Sa panahon ng pagpupulong ay tumayo si Jesus at
basahin mula sa Aklat ni Isaias na propeta (Isa 6: 1: 1-3).
a. Nang matapos na basahin ni Jesus, binigkas Niya ang talata na natupad sa kanilang tainga (v21). Sa iba
mga salita, sinabi ni Hesus, Ako ang sinasabi ng propeta. Ang Mga Awit lamang ang naglalaman ng higit pa
mga hula tungkol kay Jesus kaysa kay Isaias. Ito ang isa sa mga hula ni Isaias.
b. Maraming mga puntong maaari nating sabihin tungkol sa kung paano natupad ni Jesus ang mga salita ni Isaias, ngunit isaalang-alang ang isa para sa
ngayon Kapag tiningnan natin ang tunay na propesiya sa Isaias makikita natin na si Hesus ay pinahiran upang ipahayag
ang katanggap-tanggap na taon ng Panginoon at ang araw ng paghihiganti ng ating Dios. Isa 61: 2
1. Ang mga propeta sa Lumang Tipan ay hindi malinaw na ipinakita na magkakaroon ng dalawang pagdating ng
Pinaghiwalay ng Panginoon sa alam natin ngayon na hindi bababa sa dalawang libong taon.
2. Hindi nila namalayan, marami sa kanilang mga hula tungkol kay Jesus ang tumutukoy sa pareho sa una
at pangalawang pagparito ni Jesus sa parehong daanan. Isa 61: 1-2 ay isang halimbawa. Ang katanggap-tanggap
Ang taon ng Panginoon ay tumutukoy sa unang pagdating ni Hesus at ang araw ng paghihiganti ay tumutukoy sa Kanyang pangalawa
pagdating.
c. Tinapos ni Lucas ang kanyang ulat tungkol sa pagbabasa ni Jesus sa layunin ng Kanyang unang pagparito. Parehong Hebrew
at ang mga salitang Griyego na isinalin na katanggap-tanggap ay may parehong pangunahing kahulugan - mabuting kalooban ng Diyos
pinalawak sa sangkatauhan; Ang kanyang oras ng pabor.
1. Lucas 4: 19 — Upang ipahayag ang tinanggap at katanggap-tanggap na taon ng Panginoon - ang araw kung saan ang kaligtasan
at ang malayang mga pabor ng Diyos ay sagana na malubha (Luc. 4:19, Amp)
2. Si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon upang magbayad para sa kasalanan at gawing posible para sa mga makasalanan na maging anak
ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng Kaniyang kamatayan ay binuksan ni Jesus ang daan para sa atin sa pabor ng Diyos.
A. Efe 1: 6— (Sa pamamagitan ng Diyos na Krus) ay maipakikita ang karangyaan ng biyayang iyan sa pamamagitan niya
ay kinuha tayo sa kanyang pabor sa pagkatao ng kanyang minamahal na Anak (Knox).
B. Ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang biyayang ipinakita sa Krus, ay nagbibigay sa atin ng katuwiran
kinakailangan upang maging bahagi ng Kanyang pamilya. Rom 5: 1-2
2. Isinasaad din ng Isa 61: 2 ang layunin ng pangalawang pagparito: upang ipahayag ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos.
Ang salitang Hebreo ay nangangahulugang maghiganti o makapaghiganti. Yaong pamilyar sa mga isinulat ng mga propeta
naintindihan nito na nangangahulugang hatulan ng Diyos ang Kanyang mga kaaway at nangangahulugan ito ng pagtubos para sa Kanyang mga tao.
a. Sa II Tesa 1: 6-9 Isinulat ni Pablo na sa pagbabalik ng Panginoon ay maghihiganti siya sa mga mayroon
tumanggi na maniwala sa Kanya. Ang salitang Griyego na isinalin sa paghihiganti ay nangangahulugang magsagawa ng hustisya. Maaari itong
isinalin paghuhukom.
b. Pansinin ang konteksto kung saan sinabi ni Paul. Nagsusulat siya sa isang simbahan (matatagpuan sa
Lungsod ng Greece ng Tesalonica) na nakakaranas ng malubhang pag-uusig para sa kanilang pananampalataya kay Cristo. Paul
sumulat upang hikayatin silang manatiling tapat sa Panginoon anuman ang mangyari.
1. Tandaan kung ano ang isinulat ni Paul: II Tesa 1: 6-7 — At sa kanyang hustisya ay parurusahan niya ang mga umuusig
ikaw. At ang Diyos ay magbibigay pahinga para sa iyo na inuusig at para din sa amin kapag ang

TCC — 1088
4
Lumilitaw ang Panginoon mula sa langit (NLT).
2. Alalahanin ang sinabi natin sa mga nakaraang aralin. Ang hustisya ay tungkol sa paggawa ng tama. Ito ay
karapatang parusahan ang kasamaan at karapatang gantimpalaan ang mabuti.
A. Si Jesus, sa Kanyang unang pagparito, ay kumuha ng parusa dahil sa pagkahulog ng sangkatauhan sa Kanya sa
Krus. Lahat ng naniniwala sa Kanya at sa Kanyang gawain ay tinanggap sa pabor ng Diyos.
B. Ang mga tumanggi sa alok ng pabor ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang biyaya ay magpakailanman
nahiwalay mula sa Kanya, Kanyang pamilya, at tahanan ng pamilya sa araw ng Kanyang paghihiganti (hustisya).
3. Ang taos-pusong mga Kristiyano ay natakot sa binasa nila sa Aklat ng Apocalipsis tungkol sa at paghuhukom
(paghihiganti) at poot (karapatan ng Diyos at makatarungang tugon sa kasalanan) sapagkat hindi nila isinasaalang-alang kung paano ang una
maiintindihan sana ito ng mga mambabasa.
a. Halimbawa, ang Apoc 14: 14-20 ay tumutukoy sa pag-aani ng mundo at naglalarawan sa Panginoon at sa Kanya
itinapon ng mga anghel ang mga karit sa lupa at itinapon ang ani sa pugasan ng ubas ng Diyos.
1. Ang mga unang mambabasa ni Juan ay naririnig ito sa mga tuntunin ng Isa 63: 1-6 na nagsasalita tungkol sa Panginoon
darating upang ipahayag ang kaligtasan ng Israel. Ang kanyang mga kasuotan ay namantsahan ng pula na parang Siya ay yabag
mga ubas. Inilahad Niya na sa katunayan ay nilapakan Niya ang mga kaaway ng Israel sapagkat ang oras ay mayroon
dumating upang tubusin ang Kanyang mga tao sa araw ng paghihiganti (Isa 61: 2 ay dalawang kabanata ang layo mula dito).
2. Ang mga unang mambabasa ay nalalaman sana mula sa Joel 3: 1-2; 12-17 na ang lahat ng mga bansa ay titipunin
ang Lambak ng Yosafat. (Ito ay isang makasaysayang sanggunian sa isang tunay na lugar kung saan ang nagkakaisa
ang mga kalaban ng Israel ay nawasak ng kapangyarihan ng Diyos, II Cronica 20:26).
A. Ginamit ni Joel ang koleksyon ng imahe na matalinhagang lugar kung saan ang paghuhukom ng huling pinuno ng mundo
at ang kanyang mga puwersa ay magaganap sa Araw ng Panginoon. Ang pagpapasya ay nangangahulugang paggiit o a
proseso ng pag-aani (v14).
B. Tandaan na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na sa pagtatapos ng panahong ito ang mga anghel ay aalisin
lahat ng iyon ay makasalanan, lahat na nagpapasira, mula sa Kanyang kaharian - at iyan ay isang mabuting bagay. Ito ay bahagi ng
ang proseso ng pagpapanumbalik ng tahanan ng pamilya. Matt 13: 41-43
b. Kailangan naming magbigay ng isang puna tungkol sa Apoc 14:20. Nakita ni Juan ang mga ubas (ang masasama) na natapakan sa labas
ang lungsod (Jerusalem) at dugo ay tumakbo nang 200 milya, hanggang sa taas ng bridle ng kabayo.
1. Natapos namin ang puntong ito sa mga nakaraang aralin. Ang mga kakila-kilabot sa mga huling taon ng kasaysayan ng tao
huwag magmula sa Diyos. Kapag pinili ng mga tao na tanggihan Siya ay binibigyan niya sila ng
kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian. Rom 1:24, 26, 28
2. Bago lamang ang pagbabalik ng Panginoon ang buong mundo ay yayakapin at sasamba sa isang panghuling pinuno ng mundo
(Antikristo). Ang taong ito ay maglalagay ng mga bansa sa mundo sa pinakapangit na giyera na mayroon pa sa buong mundo
nakita — isang nukleyar, kemikal, at biological holocaust, WWIII o Armageddon (Rev 16: 14-16).
3. Nakita ni Juan ang isang sulyap dito. Ang talatang ito ay isang malakas na tagapagpahiwatig ng giyera nukleyar. Alam na natin
na ang dugo na nakalantad sa matinding radiation (isang by-produkto ng giyera nukleyar) ay hindi namuo.

 1. Pagdating sa ikalawang pagparito ni Jesus mayroon tayong ugali na ituon ang pansin sa mga indibidwal na tao at
  mga pangyayaring partikular na binanggit sa Apocalipsis — karamihan sa mga ito ay hindi pa malinaw sa amin. At, nami-miss namin
  ang pampatibay na nagmumula sa pagtuon sa malaking larawan, ang huling resulta, ang tunay na pagsilang.
 2. Dahil maraming gulo sa paligid natin at dahil mayroon tayong 24 na oras na agarang pag-access sa balita madali ito
  upang masayang sa mga nangyayari sa ating bansa. Sobrang nakakagambala. Walang mali
  sa pananatiling alam, ngunit ang labis sa mga ito ay magnanakaw sa iyo ng kapayapaan at kagalakan.
 3. Tandaan kung ano ang mahalaga. Hindi ito tungkol sa panalong tao sa iyong partikular na puntong pampulitika
  napaka Ito ay tungkol sa pagniningning ng ilaw ni Hesus sa mga tao sa paligid mo at pagpapakita ng pag-asa na mayroon tayo
  dahil may magandang wakas sa paningin.