Libreng Pagsasanay sa video

Ingles

Mga komento Mga icon ng Box SVGGinamit para sa tulad, pagbabahagi, komento, at mga reaksyon na icon
7 araw nakaraan
Mga Kayamanan kay Cristo

7/16/21 Ang Labanan Para sa Isip Mo
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe sa aming Youtube channel, upang ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa multi-wika, at marami pa!
www.richesinchrist.com

7/16/21 Ang Labanan Para sa Isip Mo
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o subs


www.youtube.com/channel/UCUJLFd56uzcrQi2h1hZkWEg
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Pagpalain ka ng Diyos ng sagana sa isang mapagpalang Linggo para sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesus

Amen🌹🌹🌿🌴God🥀🥀 pagpalain 💐🌹 ikaw 🥀🥀 🙏❣️❣️🥀🥀🌹🌹🌹Magandang magandang panalangin sa umaga

amen

Amen ❤️ pagpalain ka ng Diyos kapatid at ang iyong mga panalangin at ang iyong ministeryo

Purihin ang Panginoon 🙏🙏🙏

Purihin ang Panginoon

Purihin ang Panginoong Hesus amen

Ni ang Amazon tubig ay mas malinaw 🌺🌺🌺

GB

Amen.

Pagpalain kayo ng Diyos lahat

amen

Amen 🙏

amen

Amen 💖 mas pinagpala

Pagpalain ka ng Diyos at ang mga Salita ng Diyos.

Ito ang aking email na law Lawrencebondo@yahoo.com

Amen!

amen

amen

amen

Ameen ....

Paano malalaman ang tungkol kay Marcia Santana de Jesus

Gusto kong malaman tungkol kay jesus

Mula sa Bangladesh

Tingnan ang higit pang mga komento

7/9/21 Totoo At Katotohanan

Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe sa aming Youtube channel, upang ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa multi-wika, at marami pa!
www.richesinchrist.com

7/9/21 Totoo At Katotohanan

Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe


www.youtube.com/channel/UCUJLFd56uzcrQi2h1hZkWEg
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Nice God bless u more & more

Pagpalain ka ng Diyos

Pagpalain ka

Halellujah! Purihin ang Diyos!

Hallelujah amen

Nawa'y magpatuloy ang Panginoon sa pagbibigay kapangyarihan sa inyong mga pastor

Amen ❤️💖 napakahalagang mensahe

Purihin ang Panginoon

pagpalain ka ng Diyos

1 timothy 2: 11at 12

amen

Mas maraming biyaya

Pagpalain ka

Ayon sa iyong paraan ng pagbabasa ng mga banal na kasulatan ang mga kababaihan sa Araw ng Pagkabuhay na hindi makakaya kay Hesus ay nabuhay sa simbahan kung dalawa o higit pa ang natipon.

Pagpalain kayo ng Diyos lahat

Amen ...

Hallelujah

amen

Amen 🙏

amen

KARAGDAGANG PANG-ANOINTING

HANAPIN MO AKO O DIYOS AT ALAMIN ANG PUSO KO NGAYON. TRY ME, O SAVIOR MINE AT ALAMIN ANG AKING ISIP AKING DINASALAMAT; TINGNAN KUNG MAY MAY MASAMANG PARAAN SA AKIN; Linisin MO AKO MULA SA BAWAT KASALANAN AT LIBRE AKO. ANG isang Malinis na PUSO AY MAY KINAKAILANGAN KUNG INASA KO ANG DIYOS NA MAKINGIG AT SAGUTIN ANG AKING mga PANALANGIN! MASAYA, PROSPEROUS, MASAYANG ARAW SA PANGALAN HESUS +

Godblesyoupraisegod9487134167

Tingnan ang higit pang mga komento

7/2/21 Kumuha ng Imbentaryo sa Pamamagitan ng Papuri
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!
www.richesinchrist.com

7/2/21 Kumuha ng Imbentaryo sa Pamamagitan ng Papuri
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang panginoon Amen aleluya

👌👐🙋 ♀️🙏🏻✝️🌺

Pagpalain ka ng Diyos ng sagana at gamitin ka pa para sa kanyang kaluwalhatian sa harap ng lahat ng mga bansa

Hallelujah, luwalhati sa Panginoon

amen

Manalangin lamang para sa aking ministeryo ni Jesus

Purihin ang Panginoon. Ako ay isang Ebanghelista na gumagawa ng ministeryo ng Diyos sa mga nayon. Ang mga simbahan ng nayon ay nasa masamang kalagayan. Kung ang Diyos ang namumuno ay mabait na tulungan kami sa pananalapi. John Venkatesh +91 9840427167

purihin ang panginoon Amen

OO

NAPAKA MAGANDANG MENSAHE

amen

Hallelujah

Purihin ang Diyos

Magandang mensahe ate

Manalangin lamang para sa aking ministeryo ni Jesus

Purihin ang panginoong Diyos pagpalain ka

Magandang mensahe

Magandang mensahe ♥♥♥

amen

pagpalain ka ng Diyos

Amen 🙏

Oo naman

amen

Amen. Mangyaring ipanalangin ang aking ministeryo sa Bangladesh.

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

4 weeks ago
Mga Kayamanan kay Cristo

6-25-21 Sapat na Sarili Sa Kristo
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!
www.richesinchrist.com

6-25-21 Sapat na Sarili Sa Kristo
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook na kasama
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

amen

Purihin ang Panginoon

Hallelujah

amen

Purihin ang Panginoon

Jesus Christ in name good morning God bless you pastor sahib paki peryar para sa tatay kong tiyan savelon problem

amen

amen

amen

Hallelujah Purihin ang Panginoon 💕💕

Amen Hallelujah

amen

Salamat, mahahalagang lead para sa

Amen 🙏

Pagpalain ka ng Diyos ng 7 beses ma'am

Purihin ang Diyos amen

amen

Purihin ang Panginoon

ATING E MAIL: jesuselectsprayertower.24hours@gmail.com

AMEN HALLELUJAH

SUPER GOOD MESSAGE

OO

Tingnan ang higit pang mga komento

Maraming taos-pusong mga Kristiyano ang naniniwala na minsan binibigyan ng Diyos ang Kanyang mga tao ng mga tinik sa laman. Ang ideyang ito ay batay sa isang bagay na sinulat ni Pablo: "At baka ako ay maitaas ng higit sa sukat sa pamamagitan ng kasaganaan ng mga paghahayag, binigyan ako ng isang tinik sa laman, ang sugo ni Satanas na paluin ako, baka ako ay maitaas sa itaas sukatin ”(2 Corinto 12: 7). Maraming nagsasabi na ang tinik ni Paul ay isang sakit na ipinadala o pinapayagan ng Diyos na panatilihing mapagpakumbaba si Paul. Mula dito napagpasyahan nila na ang mga pagsubok sa buhay ay madalas na tinik sa laman na pinahintulutan ng Diyos para sa ilang layunin. Ngunit ang linyang ito ng pag-iisip ay batay sa maling interpretasyon ng talata. Isaalang-alang ang ilang mga saloobin tungkol sa kung ano ang nangyari kay Paul.
Nang maingat nating basahin ang isinulat ni Paul makikita natin na ang kanyang tinik ay hindi mula sa Diyos. Ito ay ang messenger ni satanas. Ang salitang "messenger" sa orihinal na wika (Greek) ay nangangahulugang "pagiging" o "personalidad". Ginagamit ito halos dalawang daang beses sa banal na kasulatan at hindi ito kailanman nangangahulugang isang sakit (o isang pagsubok). Kung ang salitang "tinik" ay ginamit ng sagisag sa Bibliya tumutukoy ito sa mga taong mahirap (Bilang 33:55; Joshua 23:13; Hukom 2: 3). Ang tinik ay isang nakakagambalang ipinadala mula kay Satanas upang guluhin si Paul habang ipinangangaral ang ebanghelyo.
Maaaring iniisip mo, "Kaya, anuman ang tinik, pinayagan ito ng Diyos na panatilihing mapagpakumbaba si Paul." Gayunpaman, sinabi ng daanan na ang tinik ay dumating upang maiwasang maging mataas si Paul, hindi upang mapigilan siya na mai-EXALTING ANG KANYANG SARILI. Si Paul ay nakatanggap ng napakalaking paghahayag mula sa Diyos (2 Cor 12: 1-4). Ayaw ni satanas na ang pahayag ni Paul ay tanggapin bilang isang mensahe mula sa Diyos kaya't nagpadala siya ng isang anghel na nilalang (isang nahulog na anghel, isang demonyo) upang guluhin si Paul kapag siya ay nangangaral. Ito ay naaayon sa paglalarawan ng mga kaganapan sa Aklat ng Mga Gawa. Si Paul ay pupunta sa isang lungsod upang ipahayag ang ebanghelyo. Ang isang tao o ang isang bagay ay pumukaw sa karamihan, at si Paul ay guguluhin, ipakulong, o itatapon sa labas ng bayan (Gawa 13:45; 14: 2-6; 19: 21-41).
Maaari ka ring magtataka, "Bakit hindi lamang tinanggal ng Diyos ang tinik ni Paul noong siya ay nanalangin, lalo na kung ito ay ipinadala mula kay Satanas upang hadlangan ang ministeryo ni Paul?" Sapagkat hinihiling ni Paul sa Diyos na gumawa ng isang bagay na hindi Niya ipinangakong gawin sa puntong ito ng oras. Sinasabi ng Bibliya na ang diyablo ay diyos ng mundong ito (2 Corinto 4: 4) at magpapatuloy sa kanyang mga gawain hanggang sa oras na bumalik si Jesus sa mundo. Hanggang sa oras na iyon, sinabi sa atin ng Panginoon na ang ating pagtatanggol ay upang labanan ang diablo sa Kanyang Pangalan: “Magsumuko kayo sa Diyos. Labanan ang diyablo, at siya ay tatakas mula sa iyo ”(Santiago 4: 7). Ipinapangako sa atin ng Diyos na ang Kanyang biyaya sa atin at para sa atin ay sapat upang makitungo sa anumang dadalhin ng diyablo sa ating daan. Iyon mismo ang sinabi Niya kay Paul: "Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo: sapagkat ang aking lakas ay ginawang perpekto sa kahinaan" (2 Corinto 12: 9).
Mas maraming masasabi pa kami tungkol sa tinik ni Paul, ngunit hindi pinapayagan ang puwang. Para sa higit na malalim na pag-aaral, tingnan ang aming web page sa www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Maraming taos-pusong mga Kristiyano ang naniniwala na minsan binibigyan ng Diyos ang Kanyang mga tao ng mga tinik sa laman. Ang ideyang ito ay batay sa isang bagay na sinulat ni Pablo: "At baka ako ay maitaas ng higit sa sukat sa pamamagitan ng kasaganaan ng mga paghahayag, binigyan ako ng isang tinik sa laman, ang sugo ni Satanas na paluin ako, baka ako ay maitaas sa itaas sukatin ”(2 Corinto 12: 7). Maraming nagsasabi na ang tinik ni Paul ay isang sakit na ipinadala o pinapayagan ng Diyos na panatilihing mapagpakumbaba si Paul. Mula dito napagpasyahan nila na ang mga pagsubok sa buhay ay madalas na tinik sa laman na pinahintulutan ng Diyos para sa ilang layunin. Ngunit ang linyang ito ng pag-iisip ay batay sa maling interpretasyon ng talata. Isaalang-alang ang ilang mga saloobin tungkol sa kung ano ang nangyari kay Paul. Nang maingat nating basahin ang isinulat ni Paul nakikita natin na ang kanyang tinik ay hindi mula sa Diyos. Ito ay ang messenger ni satanas. Ang salitang "messenger" sa orihinal na wika (Greek) ay nangangahulugang "pagiging" o "personalidad". Ginagamit ito halos dalawang daang beses sa banal na kasulatan at hindi ito kailanman nangangahulugang isang sakit (o isang pagsubok). Kung ang salitang "tinik" ay ginamit ng sagisag sa Bibliya tumutukoy ito sa mga taong mahirap (Bilang 33:55; Joshua 23:13; Hukom 2: 3). Ang tinik ay isang nakakagambalang ipinadala mula kay Satanas upang guluhin si Paul habang ipinangangaral ang ebanghelyo. Maaaring iniisip mo, "Kaya, anuman ang tinik, pinayagan ito ng Diyos na panatilihing mapagpakumbaba si Paul." Gayunpaman, sinabi ng daanan na ang tinik ay dumating upang maiwasang maging mataas si Paul, hindi upang mapigilan siya na mai-EXALTING ANG KANYANG SARILI. Si Paul ay nakatanggap ng napakalaking paghahayag mula sa Diyos (2 Cor 12: 1-4). Ayaw ni satanas na ang pahayag ni Paul ay tanggapin bilang isang mensahe mula sa Diyos kaya't nagpadala siya ng isang anghel na nilalang (isang nahulog na anghel, isang demonyo) upang guluhin si Paul kapag siya ay nangangaral. Ito ay naaayon sa paglalarawan ng mga kaganapan sa Aklat ng Mga Gawa. Si Paul ay pupunta sa isang lungsod upang ipahayag ang ebanghelyo. Ang isang tao o ang isang bagay ay pumukaw sa karamihan, at si Paul ay guguluhin, ipakulong, o itatapon sa labas ng bayan (Gawa 13:45; 14: 2-6; 19: 21-41). Maaari ka ring magtataka, "Bakit hindi lamang tinanggal ng Diyos ang tinik ni Paul noong siya ay nanalangin, lalo na kung ito ay ipinadala mula kay Satanas upang hadlangan ang ministeryo ni Paul?" Sapagkat hinihiling ni Paul sa Diyos na gumawa ng isang bagay na hindi Niya ipinangakong gawin sa puntong ito ng oras. Sinasabi ng Bibliya na ang diyablo ay diyos ng mundong ito (2 Corinto 4: 4) at magpapatuloy sa kanyang mga gawain hanggang sa oras na bumalik si Jesus sa mundo. Hanggang sa oras na iyon, sinabi sa atin ng Panginoon na ang ating pagtatanggol ay upang labanan ang diablo sa Kanyang Pangalan: “Magsumuko kayo sa Diyos. Labanan ang diyablo, at siya ay tatakas mula sa iyo ”(Santiago 4: 7). Ipinapangako sa atin ng Diyos na ang Kanyang biyaya sa atin at para sa atin ay sapat upang makitungo sa anumang dadalhin ng diyablo sa ating daan. Iyon mismo ang sinabi Niya kay Paul: "Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo: sapagkat ang aking lakas ay ginawang perpekto sa kahinaan" (2 Corinto 12: 9). Mas maraming masasabi pa kami tungkol sa tinik ni Paul, ngunit hindi pinapayagan ang puwang. Para sa higit na malalim na pag-aaral, tingnan ang aming web page sa www.richesinchrist.com
Mag-load ng higit pang