EUNANG PAGPAPAHAYAG

download PDF
NAPAKITA mula sa WRATH NG DIYOS
EUNANG PAGPAPAHAYAG
POST-CROSS NA POOT
ANG TUNAY NA TUNGKOL SA GRUPO
GRADO at mga gawa
Maluwalhati ang DIYOS SA IYONG MGA GAWA
ANG BATAS NG PANGINOON
HINDI GINAWA KA NG DIYOS
ANG BATAS AT KRISTIYANO

1. Hinulaang ni Jesus na bago pa man bumalik Siya ay magkakaroon ng maraming panlilinlang sa relihiyon, kasama na ang mga bulaang propeta at mesiyas. Mat 24: 4-5; 11; 23-24
a. Yamang ang Bibliya ay ating proteksyon laban sa panlilinlang, nagagugugol tayo ng oras upang tingnan kung ano ang sinasabi nito tungkol kay Jesus — Sino Siya, kung bakit Siya naparito, at kung ano ang ipinangaral niya (ang ebanghelyo o mabuting balita). Sa mga nagdaang ilang linggo ay nakatuon kami sa katotohanan na hindi namin lubos na mapahalagahan ang mabuting balita (ang ebanghelyo) maliban kung una nating nalalaman ang masamang balita.
1. Lahat ng tao ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at dahil dito nararapat ang galit ng Diyos laban sa kanila dahil sa kanilang kasalanan.
2. Ang poot o parusa ng Diyos ay walang hanggang paghihiwalay sa Kanya. Si Jesus ang tanging paraan upang makatakas mula sa ating pagkakasala at sa paparating na pagkawasak. Rom 3:23; Rom 1:18; Juan 14: 6; Gawa 4:12; atbp.
b. Ito ay nagiging pangkaraniwan na maririnig na tinatawag na "mga Kristiyano" na hamunin ang ideya ng walang hanggang parusa, na nagpapahayag na ang lahat ng mga tao ay nai-save kahit anuman ang kanilang pinaniniwalaan. At, ang isang mapagmahal na Diyos ay hindi magpapadala ng sinuman sa Impiyerno para sa kawalang-hanggan.
1. Ang mga tumalima sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa kasalanan, poot, paghatol, parusa at Impiyerno ay lalong tumatakda bilang mga hindi mapagpigil na hatero, hukom, at bigot.
2. Ang panggigipit ay nasa tunay na mga Kristiyano na mai-back mula sa mga katotohanan ng Salita ng Diyos. Kung sakaling may oras upang malaman kung ano ang pinaniniwalaan mo at bakit, ngayon na.
c. Sa araling ito, patuloy nating pag-uusapan ang galit ng Diyos at kung gaano kritikal na kaalaman sa "masamang balita" ay ang pagpapahalaga at pag-unawa sa mabuting balita ng ebanghelyo ni Jesucristo.
2. Ang mundong ito ay hindi tulad ng nararapat. Ni ang sangkatauhan o ang lupa ay ayon sa nais ng Diyos. Parehong napinsala ng kasalanan at pinasok ng isang sumpa ng katiwalian at kamatayan. Masamang balita yan.
a. Si Jesus ay naparito sa mundong ito upang harapin at i-root ang pangunahing problema — ang kasalanan na nagresulta sa kamatayan. Magandang balita iyon. Heb 9:26; II Tim 1: 9-10
1. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (Rom 6:23). Ang kamatayan ay higit pa sa pisikal na kamatayan. Ang kamatayan ay paghihiwalay sa Diyos na buhay - paghihiwalay sa buhay na ito at sa darating na buhay (Isa 59: 2).
2. Ginawa ng Diyos ang tao para sa relasyon. Nilikha Niya tayo na may hangarin na tayo ay maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo (Efe. 1: 4-5). Ngunit ang kasalanan ay nag-disqualify sa amin mula sa aming nilikha na layunin.
A. Ang Diyos, Sino ang banal (hiwalay sa lahat ng kasamaan), matuwid (tama), at makatarungan (gumagawa ng tama), ay may galit laban sa kasalanan. Ang kanyang poot ay isang pagpapahayag ng hustisya, o isang pangangasiwa ng katarungan.
B. Tama at sadyang parusahan ang maling paggawa. Upang maging totoo sa Kanyang Sarili at Kaniyang kalikasan, hindi maaaring balewalain ng Diyos o kalimutan ang kasalanan. Ang kanyang galit ay dapat ipahayag at ang kasalanan ay dapat parusahan. Hindi niya mapabayaan ang mga taong nagkasala na may kasalanan para sa kasalanan. Ex 23: 7; Kaw 17:15; Prov 24:24; Nahum 1: 3
b. Yamang hindi ginawa ng Diyos ang mga tao na magkasala o para sa Kanya, ang Kanyang hangarin mula noong pagkahulog ng tao ay hindi upang parusahan ang kasalanan, ngunit sa halip na alisin ito upang ang Kanyang nilikha ay maibalik sa kanyang pinlano mula sa pasimula — isang pamilya ng banal , matuwid na mga anak na lalaki at babae.
1. Nilikha ng Makapangyarihang Diyos ang isang plano upang maipahayag ang Kanyang poot patungo sa kasalanan, maging totoo sa Kanyang matuwid, makatarungang kalikasan, at alisin ang kasalanan nang hindi tayo nalipol o walang hanggan na nahiwalay sa Kanya.
2. Si Jesus ay kumuha ng laman, ipinanganak sa mundong ito at nagtungo sa Krus para sa atin bilang parusahan para sa ating kasalanan. Ang makatarungan at matuwid na galit na dapat na dumating sa atin para sa ating kasalanan ay napunta kay Jesus na ating Kapalit. Isa 53: 4-6; II Cor 5:21; atbp.
c. Ang matuwid na galit ng Diyos patungkol sa kasalanan ay ipinahayag, ngunit dapat mong matanggap ang ekspresyong iyon upang maalis ang Kanyang galit sa iyo. Tatanggapin mo ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Jesus bilang Tagapagligtas at yumuko ka sa Kanya bilang Panginoon. Juan 3: 16-18
1. Juan 3: 36 — Kung ang isang tao ay hindi tumanggap kay Kristo at ng Kanyang sakripisyo, kung gayon ang galit ng Diyos ay mananatili o mananatili sa kanila. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa mga tao sa galit. Nakikipag-ugnayan siya sa kanila sa awa at binigyan sila ng isang buhay upang magsisi habang ipinakita niya sa kanila ang kabaitan at binigyan sila ng isang patotoo sa Kanyang Mismo. II Alagang Hayop 3: 9; Lucas 6:35; Mat 5:45; Gawa 14: 16-17; Rom 1:20; atbp.
2. Kung hindi sila tumugon sa Kanyang patotoo, kung aalis sila sa mundong ito ay haharapin nila ang poot ng Diyos — Ang makatarungang pagpapahayag at matuwid na tugon sa kanilang kasalanan. Hindi na sila magkakaroon ng buhay. Makakaranas sila ng walang hanggang kamatayan o walang hanggang paghihiwalay sa Kanya. Iyon ang poot ng Diyos.
3. Karaniwan na ngayon na marinig ang mga tao na nagsasabi na maraming mga landas sa Diyos, at hangga't ikaw ay taos-puso, hindi mahalaga kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Hindi iyan totoo. Sinabi mismo ni Jesus: Ako ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay. Walang taong lumapit sa Ama kundi sa pamamagitan ng (sa pamamagitan) Ako. Juan 14: 6
a. Kapag naiintindihan mo ang ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng Krus — nasiyahan ang hustisya ng Diyos laban sa atin dahil sa ating kasalanan - kung gayon ang Kanyang pahayag ay nagkakaroon ng perpektong kahulugan. Walang makalalaya mula sa makatarungan at matuwid na parusa sa kanilang kasalanan (walang hanggan na paghihiwalay mula sa Diyos) nang walang pagbubuhos ng dugo. Heb 9:22
b. Bilang Diyos-tao, si Jesus lamang ang may karapat-dapat na gawin ang haing iyon. Ginawa niya ito, ngunit dapat mo itong tanggapin. Walang ibang paraan sa labas ng walang hanggang kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan kundi sa pamamagitan ni Jesus.

1. Lahat ng tao ay may bahagi sa loob (espiritu at kaluluwa) at isang panlabas na bahagi (pisikal na katawan). Sa kamatayan ang hiwa sa loob at panlabas na magkahiwalay. Ang katawan ay bumalik sa alabok at ang panloob na tao ay pumasa sa isa pang sukat — alinman sa Langit o Impiyerno, depende sa kanilang tugon kay Jesus sa buhay na ito.
a. Mat 8:12; Lucas 16: 24 — Sa Bagong Tipan, ang Impiyerno ay inilarawan bilang isang lugar ng nagniningas na pagdurusa, kadiliman, pag-iyak at pagngangalit ng mga ngipin. Tandaan na ang ilan sa mga paglalarawan ng Impiyerno ay tila magkasalungat. Inilarawan ito bilang isang lugar ng kadiliman, gayunpaman mayroong apoy na nagbibigay ng ilaw.
1. Ang mga paglalarawan ng Impiyerno ay inilaan upang bigyang-diin ang punto na ang mga kondisyon ay bunga ng pagputol mula sa Diyos, bumubuo ng lahat ng buhay at ilaw, mula sa lahat ng kapayapaan at kagalakan.
2. Ang mga ito ay nilalayong bigyang-diin ang pagpapanatili at ang walang hanggan sa Impiyerno. Iyon ang punto.
b. Lucas 16 — Si Jesus ay nagbigay ng isang ulat tungkol sa dalawang lalaki na namatay sa parehong oras. Isang tao ang napunta sa Impiyerno. Tandaan na ang tao sa Impiyerno ay tinawag itong lugar ng pagdurusa. v23; 24; 25; 28
1. Dalawang salitang Greek ang ginagamit para sa pagdurusa. Ang isa ay nangangahulugang pahirap; ang iba pang paraan ay nagdadalamhati: v23, 28 - Ang lugar na ito ng pagdurusa (Knox), ng sakit (Pangunahing), ng pagdurusa (Norlie); v24,25— Nagdurusa ako sa paghihirap (Ika-20 Siglo); sa paghihirap (ASB).
2. Ano ang pagdurusa at pagdurusa ng impiyerno? Ang mga tao ay nagkakaproblema kapag kumukuha sila ng mga talata na naglalarawan ng Impiyerno na malayo at subukang magpinta ng isang matingkad na larawan ng kung ano ito tulad (mga demonyong nagpapahirap sa mga lalaki).
A. Dumating si Jesus upang hanapin at iligtas ang nawala at namatay upang hindi mawawala ang mga tao (Lucas 19:10;
Juan 3:16). Nawala at nawawala ang parehong salitang Greek. Nangangahulugan ito upang sirain o upang sirain. B. Walang mas malaking pagkawasak kaysa mawawala sa tuluyan, mawala sa iyong nilikha na layunin - mga anak at pakikipag-ugnayan sa Makapangyarihang Diyos — at alam mo ito. Iyon ang Impiyerno.
2. Parehong Langit at Impiyerno ay pansamantalang mga tirahan. Hindi inilaan ng Diyos na ang mga tao ay mabuhay bilang mga di-magkakaibang espiritu sa isang imortalidad. Kaugnay ng ikalawang pagdating ni Hesus:
a. Ang lahat ng nasa Langit ay babalik sa mundo at muling makakasama sa kanilang mga katawan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng mga patay, upang mabuhay muli sa mundo, sa panahong ito magpakailanman. Mababago ng Diyos ang mundo at aalisin ang lahat ng bakas ng katiwalian at kamatayan. Magkasama ang langit at lupa. I Cor 15: 20-21; 52-53; Rev 21: 1; atbp.
b. Ang lahat ng nagpunta sa Impiyerno ay aalisin sa Impiyerno at makukulong sa tinatawag ng Bibliya na lawa ng apoy o pangalawang kamatayan. Rev 20: 12-15
1. Nagbigay si Jesus ng maraming mga katotohanan tungkol sa ikalawang kamatayan na ito sa Mat 25:41; 46. ​​Ito ay paghihiwalay sa Diyos. Ito ay walang hanggan. Ginawa ito para sa diyablo at ng kanyang mga anghel. Ito ay isang lugar ng parusa.
2. Ang parusa ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang penal infliction. Ang mga salitang parusahan, parusahan, parusa ay ginagamit ng siyam na beses sa Bagong Tipan.
A. Tinutukoy nito na parusahan ng Diyos ang mga tao ng apat na beses. Mat 25:46; II Thess 1: 9; Heb 10:29; II Alagang Hayop 2: 9
B. Ang lahat ng apat na taludtod ay tumutukoy sa pagpaparusa sa mga taong tumanggi kay Jesucristo at ng Kanyang sakripisyo at tatlo sa kanila ang direktang kumonekta dito sa ikalawang pagparito ni Jesus.
C. Ang pinakahuling pagpapahayag ng poot ng Diyos sa makasalanang sangkatauhan ay walang hanggan paghihiwalay sa Kanya at pagbubukod sa Kanyang kaharian sa pangalawang kamatayan. Rev 2:11; Rev 20: 6; Rev 21: 8
3. May darating na Araw ng Paghuhukom at poot, hindi 24 oras na araw, ngunit panahon ng pangangasiwa ng katarungan o paghuhukom na may kaugnayan sa Pangalawang Pagdating ni Jesus. (maraming mga aralin para sa isa pang oras)
a. Isaalang-alang kung ano ang huli na mangyayari sa lahat na sa buong kasaysayan ng tao ay tumanggi sa Panginoong Jesucristo at ang kaligtasan na ibinigay Niya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay.
1. II Tes 1: 7-9 — Kapag lumitaw ang Panginoong Jesus mula sa langit, darating Siya kasama ang Kanyang makapangyarihang mga anghel, sa nagniningas na apoy, na hahatulan ang mga hindi tumalima sa Mabuting Balita (ebanghelyo) ng Panginoong Jesus. Sila ay parusahan ng walang hanggang pagkawasak, magpaka-hiwalay sa Panginoon at mula sa kanyang maluwalhating kapangyarihan (NLT).
2. Ang salitang Greek na isinalin na nagdadala ng paghatol (paghihiganti sa KJV) ay nangangahulugan na magsagawa ng hustisya o pagpapatupad ng isang pangungusap. Ang parusahan ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang magbabayad ng presyo o parusa.
b. Ang mga taong tumanggi sa sakripisyo ni Kristo para sa kanilang mga kasalanan ay hindi kailanman nakakakita ng buhay sa buhay na ito o sa darating na buhay. Nabubuhay sila sa buhay na ito na nahihiwalay sa Diyos at sila ay magpapatuloy sa kanilang paghihiwalay mula sa Diyos magpakailanman. Iyon ay kung ano ang tungkol sa Impiyerno at ang pangalawang kamatayan.
1. II Thess 1: 9 ang tumawag sa kanilang pangungusap ay pagkasira. Hindi ibig sabihin na nawasak sila. Ang ideya ay nawasak sila. Ito ay ang parehong salitang Griyego na ginamit sa Juan 3:16 at Lucas 19:10.
2. Ang mga kalalakihan na ginawa sa imahe ng Diyos, nilikha para sa mga anak at pakikipag-ugnayan sa Diyos, dahil sa kanilang kusang pagtanggi kay Jesus, ay makakaranas ng walang hanggang pagkawasak; hindi natutupad ang kanilang kapalaran at alam nila ito.
4. Ang mga tao ay nakikipaglaban sa ideya ng Impiyerno at ang pangalawang kamatayan dahil sa palagay natin, "Hindi iyon patas!" Ngunit isaalang-alang ang mga puntong ito. Ang impiyerno ay tungkol sa hustisya.
a. Ang impiyerno ay tungkol sa hustisya. Nauunawaan namin ang hustisya kapag ang isang nakasisindak na krimen ay nagawa. Kung si Charles Manson ay "talikuran" para sa kanyang mga krimen, magagalit tayo dahil "hindi patas iyon!", Maliban kung si Manson ay isang kamag-anak (ating kapatid o lalaki). Pagkatapos ay titingnan namin ito nang emosyonal at maghanap para sa pag-iwas sa mga pangyayari.
1. Nakatira kami sa isang kultura na lalong nakakakuha ng impormasyon tungkol sa katotohanan mula sa nararamdaman ng mga tao. Ang ganap, may layunin na katotohanan ay pinalitan ng subjective, kamag-anak na damdamin — maging sa simbahan. Dapat tayong mag-ingat laban sa tendensiyang ito sapagkat dadalhin tayo sa pagkakamali at panlilinlang.
2. Ang isyu ay hindi: Ano ang pakiramdam mo tungkol dito? Ang isyu ay: Ano ang sinasabi ng Bibliya? Ano ang sinabi ng Makapangyarihang Diyos tungkol dito? Bulag ang hustisya. Nangangahulugan ito na ito ay ayon sa batas at hindi ayon sa damdamin.
b. Ang impyerno ay tungkol sa pag-aalis mula sa nilikha ng Diyos ang lahat ng sumasakit, nakakasama, at sumisira. Ang lahat ng sakit at pagdurusa sa mundong ito ay sanhi nang direkta o hindi tuwiran sa kasalanan at paghihimagsik ng tao. Ang tanging paraan upang magdala ng permanenteng kapayapaan at kaligayahan sa mundong ito ay alisin ang problema sa ugat.
1. Ang mga mapaghimagsik na kalalakihan at kababaihan ay maaaring kusang isumite sa pamamahala ng nararapat na Hari ng mundo at malinis at mabago ng Kanyang kapangyarihan mula sa mga makasalanan sa mga anak na lalaki - o maaari silang tuluyang matanggal mula sa pakikipag-ugnay sa Diyos at sa Kanyang pamilya.
2. Sa Matt 13, sinabi ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa trigo (mga anak ng kaharian) at mga damo (mga anak ng masama).
A. v40-43 — Nang humingi ng paliwanag ang Kanyang mga alagad Sinabi niya sa kanila na ito ay larawan ng kung ano ang mangyayari sa Kanyang ikalawang pagparito. Tatanggalin ng mga anghel ng Diyos ang lahat ng mga bagay na nakakasakit. Ang salitang nakakasakit ay nangangahulugang isang bitag, upang maakit ang kasalanan. Aalisin nila ang mga gumagawa ng kasamaan. Ang salita ay nangangahulugang mga gumagawa ng batas, manggagawa ng kasamaan.
B. Bakit ito mangyayari? Bilang isa, ito lang. Bilang ng dalawa, bubuo at sisigurado ang kapayapaan at katuwiran sa walang hanggang kaharian ng Diyos sa mundong ito. Rev 11:18
C. Sinabi namin: Paano nilikha ng isang mapagmahal na Diyos ang Impiyerno at ilagay ang mga tao doon? Ngunit nasa likuran natin ito: Paano niya matatanggal sa Kanyang pamilya ang lahat ng nasasaktan at nakakapinsala?
c. Oo, ngunit ano ang tungkol sa mga katutubo sa gubat o mga Muslim o Buddhists na hindi pa nakarinig tungkol kay Jesus? Paano maipapadala sila ng isang mapagmahal na Diyos sa Impiyerno kahit na hindi pa nila narinig si Jesus?
1. Ang Diyos ay hindi "nagpapadala ng sinuman sa Impiyerno". Ang mga kasalanan ng mga tao ay nagpapadala sa kanila sa Impiyerno. Ang kanilang pagtanggi kay Jesus ay nagpadala sa kanila sa Impiyerno. II Alagang Hayop 2: 1
2. Magagawa natin ang buong aralin sa puntong ito. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong higit pa sa iyo o sa akin. Kilala niya ang bawat isa sa kanila sa Adan at sa sinapupunan ng kanilang ina. Alam niya ang lahat ng kanilang mga pangalan at alam niya kung gaano karaming mga buhok ang kanilang mga ulo. Siya ay perpektong naroroon sa bawat isa sa kanila at nasa buong buhay nila. Gawa 17:27
A. Binigyan sila ng Diyos ng isang patotoo tungkol sa Kaniyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang nilikha na kung saan maaari silang tumugon binigyan niya sila ng patotoo ng budhi. Ang bawat kilalang kultura ay may pamantayan ng tama at mali. Ito ay bahagi ng imahe ng Diyos na ipinagdadala pa rin ng mga tao kahit na sa ating pagkahulog.
Rom 1:20; Rom 2: 14-15
Sinasabi ng Tito 2:11 na ang biyaya ng Diyos ay lumitaw sa lahat ng tao. Sinasabi sa atin ng Juan 1: 9 na si Jesus ay nagbibigay ilaw sa bawat tao na pumapasok sa mundo. Walang sinumang umalis sa mundong ito nang walang sapat na ilaw upang tumugon sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus.
d. Si Jesus ay hindi, isipin na ang Impiyerno ay hindi patas. Sa katunayan, tulad ng nakita natin, kapag Siya ay nagbabalik, Siya ang mangangasiwa ng poot ng Diyos, ang pangwakas na hudisyal na tugon ng Diyos, sa mga masasamang tao.
1. Ang parusa sa hinaharap para sa masama ay binanggit ng bawat may-akda ng Bagong Tipan sa isang paraan. Marami pang nagsalita si Jesus tungkol sa Impiyerno kaysa sa mga taong iyon.
A. Dalawang salitang Greek ang isinalin na Impiyerno sa Bagong Tipan: hades at gehenna. Sa mga taon bago ipinanganak si Jesus, ang gehenna ay ginamit upang maging larawan ng pangwakas na paghatol sa o ang huling patutunguhan ng masama.
1. Ang pangalang gehenna ay nagmula sa Lambak ng Hinnom, isang aktwal na libis na matatagpuan lamang sa timog ng Jerusalem. Kilala ito sa mga paganong ritwal nito, lalo na ang mga sakripisyo ng bata sa diyos na Molec. I Mga Hari 11: 7; II Mga Hari 23:10
2. Inilipat ito ni Haring Josias sa isang lugar ng karumaldumal kung saan itinapon at sinusunog ang mga bangkay. Sa mga panahon ng Bagong Tipan ay nasusunog doon. II Mga Hari 23:10
B. Lahat maliban sa isang sanggunian sa gehenna (Santiago 3: 6) ay nagmula kay Jesus (Mat. 5:22; 10:28; 18: 9; 23: 15; 33; Marcos 9: 43; 45; 47; Lucas 12: 5) ; 16:23).
2. Kung mayroon mang oras upang makilala si Jesus bilang Siya ay ipinahayag sa Bagong Tipan, ito na ngayon. A. Hindi lamang tinutulungan tayo ng Bibliya na maunawaan kung bakit ang walang hanggang kaparusahan ay makatarungan at matuwid, ngunit ipinapakita nito sa atin ang katangian ng Diyos. Ang Diyos ay hindi kailanman at hindi kailanman gagawa ng mali sa sinumang tao.
B. Hindi natin maiiwan kung ano ang hindi pa natin nalalaman tungkol sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan ay masisira ang alam natin. Deut 29:29