KATULONG SA PAGBABALIK NG PANGINOON

1. Hindi ang mundong ito o ang sangkatauhan ay tulad ng inilaan ng Diyos na sila. Ang Makapangyarihang Diyos ay lumikha ng tao
mga nilalang upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae at gawing tahanan ng mundo ang Kanyang pamilya. Parehong pamilya
at ang tahanan ng pamilya ay nasira ng kasalanan. Gen 2:17; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 5:19
a. Si Jesus ay dumating sa mundo sa unang pagkakataon upang magbayad para sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa Krus at buksan ang daan para sa
ang mga makasalanan ay mababago sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Juan 1: 12-13
b. Siya ay muling darating upang linisin ang mundo mula sa lahat ng katiwalian at kamatayan at ibalik ito sa isang akmang walang hanggan na tahanan
para sa Diyos at sa Kanyang pamilya. Isa 65:17; II Alaga 3: 10-13; atbp.
c. Ayon sa Bibliya ang mga taon bago ang pagbabalik ng Panginoon ay lalong magiging hamon para sa
iba't ibang mga kadahilanan (Matt 24:21; II Tim 3: 1). Naghahanap kami sa Salita ng Diyos upang matulungan kaming malaman kung paano
upang harapin ang mga mahihirap na buwan at taon na hinaharap sa atin na may kapayapaan at kagalakan.
2. Sa bahaging ito ng aming serye isinasaalang-alang namin kung ano ang ibig sabihin ng pangalawang pagdating sa unang henerasyon ng
Mga Kristiyano. Kapag sinuri natin ang Bagong Tipan nakita natin na naintindihan nila ang isang oras ng dakila
ang sakuna ay mauuna sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit ang mga unang Kristiyano na ito - na buong inaasahan na makita ang
Ang pagbabalik ni Lord ay hindi natakot. Nasasabik sila. Ano ang alam nila na hindi natin alam?

1. Sa kalaunan sinabi ni Jesus ang Kanyang orihinal na mga apostol na hindi Siya sa oras na iyon na ibabalik ang mundo at
itaguyod ang Kanyang kaharian dito. Ngunit, tiniyak Niya sa kanila na Siya ay babalik sa ibang pagkakataon upang gawin ito.
a. Matt 24: 1-3 — Ilang araw lamang bago pumunta si Jesus sa Krus Siya at ang ilan sa Kanyang mga apostol ay nagkaroon ng
kagiliw-giliw na pagpapalitan nang sinabi sa kanila ni Jesus na ang Templo sa Jerusalem ay mawawasak.
1. Bagaman sinabi lamang sa kanila ni Jesus na ang sentro ng kanilang relihiyoso, pangkulturang kultura, at buhay pampulitika (ang
Ang Templo) ay mawawasak, ang mga apostol ay hindi nagalit.
2. Sa halip, tinanong nila si Jesus kung kailan ito mangyayari at kung anong tanda ang magpapahiwatig ng Kanyang pagbabalik at
ang pagtatapos ng panahong ito — Ano ang magiging tanda ng Iyong pagparito at ng katapusan — iyon ay, ang
pagkumpleto, ang pagkumpleto — ng edad (v3, Amp).
b. Pansinin na naintindihan ng mga lalaking ito na ang wakas ay darating sa mundo sa paraang ito at sa ilang uri
ng pagbabago ay magaganap. Alam nila ang lahat ng ito mula sa mga Propeta ng Lumang Tipan.
1. Alam ng mga apostol na bagaman ang malaking kapighatian ay mauuna sa pagtatag ng Diyos
kaharian sa mundo, ang bayan ng Diyos ay mabubuhay at ang wakas na resulta ay magiging kahanga-hanga.
2. Ipinangaral ni Pedro ang mga salitang ito pagkatapos na bumalik si Jesus sa Langit: (Si Jesus ay mananatili sa Langit)
hanggang sa oras para sa kumpletong pagpapanumbalik ng lahat ng sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng Kanyang banal
mga propeta sa mga nagdaang panahon — mula sa pinaka sinaunang panahon sa memorya ng tao (Gawa 3:21, Amp).
2. Isaisip na ang mga unang mananampalataya ay inaasahan na si Jesus ay bumalik sa madaling panahon - sa loob ng buhay ng marami sa
sila. Walang alam sa oras na iyon na ang pagbabalik ni Hesus ay dalawang libong taon ang layo.
a. Ang mga unang mananampalatayang ito ay inaasahan na makita ang darating na kalamidad na alam nila mula sa mga propeta
isama ang isang malakas na emperyo sa buong mundo kasama ang isang masamang pinuno na nakikipaglaban laban sa bayan ng Diyos at nagdadala
mapanirang pakikidigma sa mga lupain sa paligid ng Jerusalem. Dan 7: 1-28; Dan 8: 25-27; Dan 11: 40-44
b. Ngunit hindi sila natakot sapagkat ang mga hula na ito tungkol sa mga kalagayan sa mundo pagdating ng Panginoon
sinundan ng mga pahayag na nangangako ng pagliligtas para sa bayan ng Diyos at pagtupad sa Kanya

TCC — 1092
2
plano na maitaguyod ang Kanyang kaharian at ang tahanan ng pamilya sa mundo.
1. Dan 7: 21-22 — Habang pinapanood ko, ang sungay na ito (pangwakas na pinuno) ay nakikipaglaban sa banal na tao at
ay natalo sila hanggang sa dumating ang Sinaunang Isa at hinusgahan ang kaharian (NLT).
2. Dan 12: 1 — Kung magkagayon ay magkakaroon ng oras ng pagdurusa na higit na malaki kaysa sa simula nang pumasok ang mga bansa
pagkakaroon Ngunit sa oras na iyon ang bawat isa sa iyong mga tao na ang pangalan ay nakasulat sa aklat (mga tao
sa tipan sa Diyos, Exo 32:32) ay maililigtas (NLT).
3. Dan 7: 18 — Ngunit sa huli, ang mga tao ng Kataas-taasan ay bibigyan ng kaharian at bibigyan nila
mamuno magpakailanman (NLT).
c. Nang mabigyan si apostol Juan ng impormasyon na naitala niya sa Aklat ng Pahayag, ito
ay hindi nakakatakot sa mga unang mambabasa. Ito ay isang libro ng ginhawa at pag-asa dahil pamilyar ito.
1. Pahayag 13 — Nang sumulat si Juan tungkol sa isang hayop na may sampung sungay na tumataas na may dakilang awtoridad at
kapangyarihan, kalapastanganan sa Diyos, at nakikipaglaban sa Kanyang mga tao (v1, 5-8), ang mga unang Kristiyano
kinikilala ito na kung ano ang hinulaan ni Daniel higit sa 500 taon na ang nakalilipas.
2. Bagaman ang Aklat ng Pahayag ay may maraming mga detalye tungkol sa mga tiyak na kaganapan at mga tao, nagtatapos ito bilang
Natapos ang mga pangitain ni Daniel — na nawasak ang mga kaaway ng Diyos at nagtagumpay ang Kanyang bayan.
3. Rev 21: 1-7 — Pagkatapos ay nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa… Kita n'yo, ang tahanan ng Diyos ay kasama na ngayon
ang kanyang mga tao! Siya ay mabubuhay kasama nila, at sila ay magiging kanyang bayan ... Aalisin niya ang lahat ng kanilang
kalungkutan, at wala nang kamatayan o kalungkutan o iyak o sakit ... lahat na nagwagi
ay magmamana ng lahat ng mga pagpapalang ito, at ako ang magiging kanilang Diyos, at sila ang aking magiging mga anak (NLT).

1. Si Jesus ay personal na nagturo kay Paul ng mensahe na kanyang ipinangaral (Gal 1: 11-12). Si Paul ay nagsulat ng labing-apat na Bago
Mga dokumento ng tipan. Dalawa lamang sa kanila ang walang sanggunian sa pagbabalik ni Jesus (Galacia at Filemon,
na isang maikling personal na liham). Isaalang-alang ang mga liham ni Paul sa mga taga-Tesalonica.
a. Mga Gawa 17: 1-10 — Mga AD 51 Si Paul ay nagpunta sa Tesalonica, ang kabiserang lungsod ng Macedonia sa hilaga
Greece Ipinangaral niya si Cristo sa kanila at nagtatag ng isang pamayanan ng mga mananampalataya. Nandoon lang siya
isang maikling panahon (posibleng kasing maliit ng tatlong linggo) kung kailan nagwasak ang pag-uusig.
1. Si Paul at ang kanyang kasosyo sa ministeryo na si Silas ay pinilit na umalis sa lungsod at lumipat sa mga lungsod ng
Berea, Athens, at Corinto.
2. Pinabalik ni Paul si Timoteo, ang isa pa niyang katrabaho, upang hikayatin sila sa kanilang pananampalataya. Tapos nagsulat si Paul
sa kanila ng isang liham (I Tesalonica) upang hikayatin sila at bigyan sila ng higit na tagubilin.
b. Habang binabati ni Paul ang mga taga-Tesalonica sa mga pambungad na linya ng kanyang liham, nakakakuha tayo ng pananaw sa mensahe
na si Paul ay nangaral sa maikling panahon na kasama niya sila.
1. I Mga Taga 1: 9-10— (Narinig ng iba sa rehiyon ang tungkol sa iyong pananampalataya at pinag-uusapan kung paano ka)
tumalikod sa mga idolo upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At pinag-uusapan nila kung kumusta ka
Inaasahan ang pagdating ng Anak ng Diyos mula sa langit — si Jesus, na binuhay ng Diyos mula sa
patay na Siya ang nagligtas sa atin mula sa mga kinakatakutan sa darating na paghuhukom (NLT).
2. Pansinin na ang pamumuhay na may pag-asa sa pagbabalik ng Panginoon ay bahagi ng ebanghelyo na ni Pablo
ipinahayag. Pansinin din na ang bahagi ng mensahe ni Paul ay ang kaguluhan ay darating, ngunit si Hesus
ay iniligtas tayo mula sa darating na poot (paghuhukom para sa kasalanan).
2. Isaalang-alang ang isa pang puna na ginawa ni Paul tungkol sa pagbabalik ng Panginoon nang magbigay siya sa kanila ng ilang impormasyon
tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag namatay ang mga Kristiyano. Posibleng ang ilan sa kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay ay mayroon
namatay — alinman dahil sa natural na mga sanhi o pag-uusig. I Mga Taga 4: 13-18
a. Sinabi sa kanila ni Paul na sa harap ng kamatayan, mayroon tayong pag-asa. Ang iyong mga mahal sa buhay ay hindi namatay kahit na
ang kanilang mga katawan ay natutulog (pansamantalang patay at sa libingan). Kasama nila ang Panginoon ngayon sa Langit,

TCC — 1092
3
at kapag Siya ay bumalik, isasama Niya sila.
1. v16 — Siya ay bababa mula sa Langit at ang kanilang mga patay na katawan ay babangon mula sa libingan at magiging
muling nakasama sa orihinal na may-ari. Ang kanilang mga katawan ay gagawing hindi nabubulok at walang kamatayan.
2. Si Paul ay binigyan ng maraming impormasyon tungkol sa likas na katangian ng ating nabuhay na mga katawan, kasama ang
paghahayag na ang isang henerasyon ng mga mananampalataya ay hindi makakakita ng pisikal na kamatayan. Fil 3: 20-21; I Cor 15: 51-52.
3. v15-17 — Maaari ko itong sabihin sa iyo nang direkta mula sa Panginoon: Kami na nabubuhay pa rin kapag ang Panginoon
ang mga pagbalik ay hindi babangon upang salubungin siya nang una sa mga nasa kanilang libingan (NLT). Ngunit gagawin nating lahat
ay sama-sama upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At lagi tayong makakasama Niya
b. I Mga Taga 4: 17 — Ang pag-agaw na ito ay tinutukoy ng marami bilang rapture ng simbahan. Ang bagong
Ang Tipan ay orihinal na isinulat sa Griyego. Nang sa huli ay isinalin sa Latin ang Latin
ginamit ang salitang raptus para sa salitang Griyego na isinalin na nakakaakit (harpazo).
c. Mahirap para sa atin na marinig ito tulad ng narinig ng mga unang mambabasa. Agad naming naiisip ang rapture, kung sino
pagpunta sa ito, at kapag ito ay kaugnay sa kapighatian. Bilang mga Kristiyanong ika-21 Siglo naririnig natin ito sa
mga tuntunin ng bawat seminar sa propesiya na dinaluhan namin.
1. Ngunit wala sa mga pagtatalo na iyon ang lumitaw sa oras na sumulat si Paul. Ang mga talakayan ay umunlad
daang siglo pagkatapos ng mga unang Kristiyano. Ang mga unang mambabasa na ito ay narinig ang mga salita ni Paul sa mga tuntunin ng Bibliya
(ang mga Propeta sa Lumang Tipan at kung ano ang itinuro sa kanila ni Jesus). Juan 14: 1-3
2. Ang mga taong ito ay nakakaranas ng pag-uusig na kung saan ay magiging mas masahol pa bago ito naging mas mahusay. Ang
ang rehiyon ay nasa ilalim ng kontrol ng isang emperyo na namuno sa kilalang mundo (Roma) at nagkaroon ng isang pinuno
na sinamba ng marami bilang isang diyos. Para sa lahat ng kanilang nalalaman, maranasan nila iyon
kalamidad na inilarawan sa mga propeta (Ang paghahayag ay hindi pa naisulat.). Ngunit kilala nila ang Diyos
tutulong sa kanila at sila ay mananalo - kahit na sila ay namatay.
A. Ang Muling Pagkabuhay ng mga patay at pagbabago ng katawan ay ang pinakamalinaw na pagpapakita ng mga
kumpletong pagkatalo ng matandang kalaban ng tao, kamatayan, tulad ng hinula ng mga propeta: Pagkatapos ay sa
huling ang mga banal na kasulatan ay magkatotoo: Ang kamatayan ay nilamon ng tagumpay. Isa 25: 8; Oseas 13:14
B. Sinabi ni Paul sa mga taga-Tesalonica: Hikayatin ang bawat isa sa impormasyong ito. I Tes 4: 18
3. Pagkalipas ng ilang buwan, sumulat si Paul ng pangalawang liham sa mga taga-Tesalonica upang malinis ang ilang hindi pagkakaunawaan
tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Ang ilan sa kanila ay naimpluwensyahan ng isang maling katuruang nagsabi tungkol sa araw ng
Nagsimula na si Lord. Hinimok sila ni Paul na huwag magalaw ng mga paghahayag, pangitain, atbp. II Tesa 2: 1-2
a. Ang araw ng Panginoon ay ang katagang Lumang Tipan para sa tinatawag nating pangalawang pagdating (Joel 2:11;
Zef 1:15; atbp. Ito ay nangangahulugang tatlong bagay sa kanila: Darating ang Panginoon upang harapin ang Kanyang mga kaaway,
iligtas ang Kanyang mga tao, at itataguyod ang Kanyang kaharian sa mundo kung saan Siya ay maninirahan kasama ang Kanyang mga tao sa a
ang mundo ay nabago at naibalik sa malinis na mga kondisyon.
b. Hinimok ni Paul ang mga taga-Tesalonica na huwag magalaw sa pamamagitan ng salungat sa sinabi namin sa iyo - kahit na sila
magkaroon ng isang pangitain, isang paghahayag, o isang liham na tila galing sa amin.
1. Dalawang bagay ang dapat mangyari bago dumating ang Panginoon. v3 — Sapagkat ang araw na iyon ay hindi darating hangga't wala
isang dakilang paghihimagsik laban sa Diyos at ang taong may kasamaan ay nahayag - ang magdadala
pagkawasak (NLT).
2. Hindi ito bagong impormasyon. Sumulat si Daniel tungkol sa lalaking ito (Dan 7:25). Si Hesus ang gumawa
tumutukoy sa kanya at kawalan ng batas (Matt 24:11; 15). Sinabi sa kanila ni Paul ang tungkol sa mga kondisyong ito (v5).
A. Paalalahanan sila ni Paul na kasalukuyang may pagpipigil sa taong ito na isiniwalat
kasi hindi pa oras v6-7
B. v9-10 — Gagawa ng masamang taong ito ang gawain ni Satanas na may pekeng kapangyarihan at mga palatandaan at
himala. Gagamitin niya ang bawat uri ng masamang panlilinlang upang lokohin ang mga patungo sa daan
sa pagkasira dahil tumanggi silang maniwala sa katotohanan na magliligtas sa kanila (NLT).
1. Ngayon, ang mga tao ay nais na magtaltalan tungkol sa oras ng pag-agaw, ang marka ng hayop, ang
pagkakakilanlan ng Antichrist at hindi nakuha ang punto: Ang Diyos ay nagtagumpay! Matatapos ang kanyang plano.

TCC — 1092
4
2. II Tesa 2: 8 — Ang lalaking may kalapastangan ay ihahayag, na uubusin ng Panginoon
gamit ang hininga ng kanyang bibig at sisira sa karangyaan ng kanyang pagdating (NLT).
A. Ito ay magiging pamilyar na koleksyon ng imahe sa mga kalalakihan at kababaihan na pamilyar sa
mga sinulat ng mga propeta. Ang propetang si Isaias ay sumulat: (Ang Tagapagligtas) ay sasaktan ang
lupa sa pamamagitan ng tungkod ng kanyang bibig at ng hininga ng kanyang mga labi ay papatayin niya ang
masama (Isa 11: 4, NLT).
B. Ginamit ni Juan ang parehong imahe ni Hesus sa Aklat ng Pahayag na nagsasaad na Siya
ay talunin ang Kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng Kanyang Salita o ang hininga ng Kanyang bibig: Isang matalim
ang dalawang talim na tabak ay nagmula sa kanyang bibig (Apoc 1:16; NLT). Sa bibig niya nanggaling
isang matalim na tabak, at kasama nito ay sinaktan niya ang mga bansa (Apoc 19:15, NLT).

1. Sumusulong ang Globalismo. Nagngangalit ang kawalan ng batas. Bultuhang pag-abandona ng etika ng Judeo-Kristiyano
at moralidad kasama ang lumalaking poot sa mga sumasamba sa Makapangyarihang Diyos at sa Kanyang Anak na si Hesus
ay tumataas. Tunay na nakakatakot na mga bagay na nangyayari. Lalala pa ito.
2. Gayunpaman, may magandang wakas sa unahan at aalagaan ng Diyos ang Kanyang mga tao hanggang sa Siya ay dumating. Ang una
Naiintindihan ito ng mga Kristiyano. Nasa kanila ang mga sinulat ng mga propeta at mga salita ni Jesus at ng Kanya
iginiya sila ng mga apostol — hindi lamang ang mga nakasisiglang salita ngunit tagubilin sa mga ispesipikong aksyon na gagawin.
a. Sumulat ang propetang si Joel: Malapit na dumating ang araw ng Panginoon… magsisimula ang mundo at langit
iling Ngunit sa kanyang bayan ... ang Panginoon ay magiging isang maligayang kanlungan at isang malakas na kuta (3: 14-16, NLT).
b. Ang pahayag na ito ay ginawa ni Jesus sa Kanyang sagot kina Pedro, Juan, Andres, at Santiago tungkol sa kung ano ang ilalagay
ipahiwatig na ang Kanyang pagbabalik ay malapit na: Darating ang panahon na makikita mo kung ano ang Daniel na propeta
nagsalita: ang banal na bagay na nagdudulot ng kalapastangan na nakatayo sa banal na lugar - mambabasa, magbayad
pansin! Kung gayon ang mga nasa Judea ay dapat tumakas patungo sa mga burol (Matt 24: 15-16, NLT).
1. Sa hindi masyadong malayong hinaharap magkakaroon ng mga tao na tunay na nakasaksi sa tao ng kawalan ng batas
Tinukoy ni Paul na ipahayag ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Dalawang libong taon ang ibinigay ni Jesus sa mga taong ito
babala upang matulungan sila: Lumabas kaagad sa Judea (ang rehiyon sa paligid ng Jerusalem) kaagad.
2. Ang isang buong paliwanag sa mga salita ni Jesus ay nangangailangan ng isang buong aralin. Ang punto para sa atin ngayon ay ang
unang mga Kristiyano alam mula sa mga pahayag na tulad nito na tutulungan ng Diyos ang Kanyang mga tao na makaligtas sa
mahirap na taon bago ang Kanyang pagbabalik.
c. Sinabi namin noong nakaraang linggo na sa oras na isinulat ni John ang Aklat ng Pahayag na matinding pag-uusig ng
Nagsimula na ang pamahalaang Romano at ang mga Kristiyano ay namartir. Nasaan ang pag-asa doon?
1. Parehong sina Paul at Juan sa kanilang mga sinulat ay nilinaw na ang mga naniniwala na namatay ay nabubuhay sa
Naghihintay sa langit kasama ang mga banal sa Lumang Tipan na bumalik sa mundo kasama ng Panginoon. Doon ay
muling pagsasama sa mga kaibigan at mahal sa buhay. I Mga Taga 4: l4; Apoc 5:10; Pahayag 6: 9-11
2. Nagkaroon sila ng halimbawa mula sa simula ng kung paano ang Diyos ay tumutulong at sumusuporta sa mga napatay
para sa kanilang pananampalataya kay Cristo. Ang pagkamatay ni Esteban na unang martir ay isang halimbawa ng Diyos
nagpapanatili ng biyaya sa harap ng mga kakila-kilabot na pangyayari. Gawa 7: 54-60
3. Dahil hindi namin isinasaalang-alang kung ano ang ibig sabihin ng Bibliya sa mga unang mambabasa at tagapakinig, hindi namin nakuha ang konteksto
at nami-miss namin ang pagpapala, pag-asa, at pampatibay na nagmula rito.
a. Hinimok ni Paul ang mga taga-Tesalonica: II Tesa 2:15 - Tumayo nang matatag at panatilihin ang isang mahigpit na mahigpit na paghawak sa lahat ng ating
tinuruan kayo pareho sa personal at sa pamamagitan ng sulat (NLT).
b. Kung sakaling mayroong isang oras upang isawsaw ang iyong sarili sa Salita ng Diyos (sa halip na ang 24 na oras na palabas sa balita at
ang internet), ito ay ngayon. Marami pang sa susunod na linggo!