PANANAMPALATAYA AT ISANG MABUTING PAGSUSULIT

1. Ang laban ng pananampalataya ay ang pakikibaka na kinakaharap natin upang hawakan ang mga pangako ng Diyos kapag hindi natin agad nakita na naganap ito sa ating buhay.
a. Sa Efe 6:13 sinabihan nating kunin ang buong sandata ng Diyos upang tayo ay makatayo sa masamang araw.
b. Ang Salita ng Diyos ay ang Kanyang nakasuot = impormasyon mula sa Bibliya. Aw 91: 4
2. Kami ay tumitingin sa iba't ibang mga katotohanan mula sa Salita ng Diyos upang paganahin kaming tumayo hanggang sa makita - upang hikayatin kami habang nakikipaglaban sa laban ng pananampalataya.
3. Ang dalawang mahahalagang elemento sa paglaban ng pananampalataya ay kinabibilangan ng pananampalataya at isang mabuting budhi. I Tim 1: 18-20
a. At hawakan mo ang iyong pananampalataya; magkaroon ng isang mabuting budhi. Ang ilan, sa pamamagitan ng hindi pagbibigay pansin sa dalawang bagay na ito ay nagkaroon ng kanilang pananampalataya. (Norlie)
b. Panatilihin ang iyong pananampalataya at panatilihing malinaw ang iyong budhi. (Bruce)
4. Ang pananampalataya at isang mabuting budhi ay talagang tinatawag na sandata sa ilang mga salin.
a. Kaya't lumaban ka ng marahas, armado ng pananampalataya at isang magandang budhi. (NEB)
b. Upang labanan tulad ng isang mabuting sundalo na may pananampalataya at isang mabuting budhi para sa iyong mga sandata. (Jeru)
5. Sa araling ito, nais nating tingnan ang parehong pananampalataya at isang mabuting budhi, at tingnan kung paano sila nagtutulungan bilang sandata sa labanan ng pananampalataya.

1. Ang pananampalataya ay tiwala o pagtitiwala sa Diyos.
a. Ang pananampalataya sa Diyos ay ang pananalig, tiwala, tiwala sa Kanyang Salita = sigurado ka na nagawa ng Diyos ang sinabi niya, at gagawin Niya ang ipinangako Niya.
b. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapahayag mismo sa kilos o kasunduan.
2. Ang pananampalataya (tulad ng salitang madalas na ginagamit sa NT) ay kasunduan sa sinabi ng Diyos - kasunduan na ipinahayag sa salita at kilos.
3. Minsan, naiisip lamang natin ang pananampalataya sa mga tuntunin ng mga bagay tulad ng pagpapagaling at pananalapi - at ang mga tiyak na mga lugar na kung saan maaari tayong magpakita ng pananampalataya sa Diyos.
a. Ngunit ano ang gagawin mo kapag hindi ka may sakit at ang lahat ng iyong singil ay nabayaran?
b. Dapat tayong mabuhay / maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya = patuloy na kilos. Rom 1:17; II Cor 5: 7
4. May pang-araw-araw, sandali para sa pananampalataya na dapat nating matutunan na mabuhay.
a. Hindi mahalaga kung ano ang nakikita o naramdaman ko, ang sinasabi ng Diyos sa Kanyang Salita ay totoo.
b. Halimbawa: Nararamdaman kong hindi ako mahal ng Diyos at walang layunin para sa aking buhay.
1. Sa Bibliya, sinabi Niya na mahal niya ako, at mayroon siyang plano para sa aking buhay. 2. Sumasang-ayon ba ako sa aking damdamin o sa Salita ng Diyos?
c. Ang pananampalataya ay sumasang-ayon sa Diyos.
1. Kinikilala ng Pananampalataya na, kahit na ang mga damdamin ay totoo, sila ay magbabago.
2. Kinikilala ng Pananampalataya na kapag sumasang-ayon ako sa Diyos, magbabago ang aking damdamin.
5. Tingnan natin ang pananampalataya na may kaugnayan sa isang mabuting budhi.

1. Ang isang budhi na malaya sa pagkakasala ng kasalanan ay mahalaga kung matagumpay mong labanan ang labanan ng pananampalataya.
a. Ang laban na ito ay dapat isagawa nang may kumpiyansa, katapangan. Heb 4:16
b. Kung ang iyong budhi ay hindi malinaw, hindi ka / maaaring magkaroon ng tiwala sa harap ng Diyos na tumayo hanggang sa makita mo. I Juan 3:21
c. At, mga minamahal, kung ang ating mga budhi (ating puso) ay hindi tayo parusahan - kung hindi nila tayo pinaparamdam na nagkonsensya at kinondena tayo - mayroon tayong kumpiyansa (kumpletong katiyakan at katapangan) sa harapan ng Diyos. (Amp)
2. Nagdadala ito ng isang pangunahing problema - lahat tayo ay nakagawa ng mga kasalanan.
a. Kasalanan = ang katotohanan na nakagawa ng isang pagkakasala, lalo na ang isang parusahan ng batas = nagkakasala tayo !!
b. Kailangan nating malaman kung ano ang nagawa ng Diyos sa pagkakasala - sa katotohanan na tayo ay nagkasala, na tayo ay talagang nagkasala.
c. Tinatanggal ng Diyos ang pagkakasala sa pamamagitan ng pagpaparusa ng kasalanan = pagbabayad nito, pinapawi ang utang.
3. Ang isang mabuting budhi ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng kaalaman sa ginawa ng Diyos sa ating mga kasalanan.
a. Ang Diyos ay isang matuwid na Diyos na dapat parusahan ang kasalanan.
b. Pinarusahan niya tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpaparusa kay Jesus sa ating lugar.
c. Ang kamatayan ni Kristo sa krus at ang Dugo na Kanyang ibinuhos ay / ay napakabisa na ang ating mga kasalanan ay naipatawad = tinanggal; binura. Lucas 24: 46,47; Efe 1: 7; Col 1:14
d. Ang sakripisyo ni Cristo ay napakahusay na napili ng Diyos na hindi na matandaan ang ating mga kasalanan. Aw 103: 12; Heb 10: 16-18
4. Ang Diyos ay maaari at ngayon ay tinatrato tayo na parang hindi pa tayo nagkasala.
a. Sapagkat ang ating kasalanan ay tinanggal, ang Diyos ay nagagawa na nating makipag-ugnay sa Kanyang sarili = gawing matuwid tayo.
b. Ang pagiging matuwid (tamang ugnayan sa Diyos) ay isang regalo ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin kapag ginawa nating Jesus ang ating Panginoon. Rom 5:21; Rom 4: 22-25; Rom 3:26
5. Dapat mong maunawaan na ang iyong katayuan sa Diyos (posisyon na may kaugnayan sa Kanya) ay hindi batay sa iyo. Ito ay batay sa isang bagay at Isang tao sa labas mo - si Jesucristo at ang Kanyang gawain sa krus.
a. Hindi mo kinita o karapat-dapat ang iyong katayuan sa Diyos sa anumang nagawa mo.
b. Hindi mo maaaring mawala ang iyong katayuan sa Diyos ng anumang gagawin mo dahil hindi ito nakasalalay sa iyo. Ito ay nakasalalay kay Hesus at sa Kanyang gawain sa krus.
6. Rom 5: 1,2 - Samakatuwid, dahil tayo ay nabigyang-katarungan - pinawalang-sala, idineklarang matuwid, at binigyan ng tamang katayuan sa Diyos - sa pamamagitan ng pananampalataya, [maunawaan natin ang katotohanan na] mayroon tayong [kapayapaan ng pakikipagkasundo] na hawakan at upang tamasahin, kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas, ang Pinahiran. Sa pamamagitan din Niya ay may [ating] pag-access (pagpasok, pagpapakilala) sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito - estado ng pabor ng Diyos - kung saan tayo [matatag at ligtas] tumayo. (Amp)

1. Tunay na Pagkakasala:
a. Kung si Jesus ang iyong Panginoon at Tagapagligtas, wala nang pagkakasala sa iyong mga kasalanan - bago o mula nang ikaw ay maging isang Kristiyano.
1. Rom 8: 1 - Samakatuwid [walang] pagkondena ngayon - walang paghuhusga na nagkasala ng mali - para sa mga nasa kay Cristo Jesus, na nabubuhay hindi ayon sa dikta ng laman, ngunit ayon sa dikta ng Espiritu. (Amp)
2. I Juan 1: 9 - Kung [malaya] nating aminin na tayo ay nagkasala at aminin ang ating mga kasalanan, Siya ay matapat at makatarungan [totoo sa Kanyang sariling kalikasan at nangangako] at patatawarin ang ating mga kasalanan (bale-walain ang ating pagiging lawless) at patuloy na linisin sa amin mula sa lahat ng kawalan ng katarungan - lahat ng bagay na hindi naaayon sa Kanyang kalooban na may layunin, bagaman, at kilos. (Amp)
b. Kumusta naman ang mga lugar na kung saan wala pa tayong tagumpay at patuloy kaming nahuhulog - higit sa isang beses sa isang araw ??
1. Ito ba ay isang bagay na gusto mo at nais mong gawin? Juan 3: 6 - Walang sinumang nanatili sa Kanya - na nabubuhay at nananatili sa pakikipag-isa at sa pagsunod sa Kanya [kusa at sadyang] kinagawian na gumawa (gumawa) ng kasalanan. Walang sinumang nakagawian na magkakasala ay maaaring makakita o makilala sa Kanya - kinilala, napansin, o naunawaan Siya, o nagkaroon ng isang pang-eksperimentong pagkakilala sa Kanya. (Amp)
2. Matt 18: 21,22 - Kung ito ang pamantayang humahawak sa atin ng Diyos para sa paulit-ulit na pagkakasala, gaano pa ang Diyos?
2. Nakaramdam ng Pagkakasala:
a. Nakokonsensya tayo kapag nagkasala tayo.
1. Samakatuwid, huwag magkasala !! At, kapag nagkakasala ka, maging mabilis na magsisi. 2. At, maging mabilis na maniwala na ang kasalanan ay napatawad, sa kabila ng sinabi sa iyo ng iyong damdamin. I Juan 1: 9
b. Nakokonsensya din tayo minsan kung wala tayong nagawa.
1. Hindi ka sigurado kung ano ang ginawa mo, ngunit nararamdaman mo na dapat may nagawa ka = maling kasalanan.
2. Ang maling pagkakasala ay maraming mapagkukunan: satan; ating sariling maling pag-iisip; kakulangan ng kaalaman; paggawa at paglabag sa ating sariling mga patakaran.
3. Kung sa tingin mo ay nagkasala, ngunit hindi makilala ang anumang nagawa mo - higit sa malamang maling pagkakasala.
4. Ang Espiritu Santo ay narito upang ituro ang kasalanan sa atin upang agad nating mapigilan ito. Hindi niya kami pinapanatili sa paghula!

1. Ang pananampalataya ay kasunduan sa Diyos; ang pananampalataya ay naniniwala sa sinasabi ng Diyos kahit na ano ang iyong nakikita o naramdaman.
2. Upang mapanatili ang isang mabuting budhi, isang budhi na magpapahintulot sa iyo na lumapit sa matapang sa Diyos, tiyak na tatanggap ka ng tulong na kailangan mo:
a. Dapat mong ilapat ang pananampalataya sa mga katotohanan tungkol sa kung ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa pagkakasala ng iyong kasalanan.
b. Kung ang iyong sariling mga saloobin, kakulangan, kakulangan, kasalanan at satanang akusahan ka, pinuksa ang iyong kumpiyansa, pakiramdam mo ay nagkasala, dapat mong masabi: kahit anong pakiramdam nito, totoo ang Salita ng Diyos.
3. Hindi ka tatanggihan ng Diyos dahil sa iyong kasalanan.
a. Hindi ka niya nakikitungo sa batayan ng iyong kasalanan. Nakikipag-usap siya sa iyo batay sa ginawa ni Jesus.
b. Nakikipag-usap siya sa iyo batay sa isang bagay sa labas mo. I Cor 1:30
1. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa iyo batay sa kung gaano mo ginawa o hindi basahin ang iyong Bibliya ngayon.
2. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa iyo batay sa kung gaano mo nasaksihan ngayon.
c. Sapagkat ang batayan ng iyong paninindigan sa Diyos Ama ay si Hesus at ang Kanyang gawain sa krus, at Siya at hindi ito nagbabago, ang iyong katayuan sa Diyos ay hindi nagbabago.
d. I Pet 3:12 - Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid - yaong mga matuwid at nasa wastong katayuan sa Diyos - at ang Kanyang mga tainga ay maingat sa kanilang pagdarasal. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsasagawa ng kasamaan - upang kalabanin sila, upang biguin at talunin sila. (Amp)
4. Ang tulong ng Diyos ay hindi darating sa iyo sapagkat hindi ka nagkakasala.
a. Ang tulong ng Diyos sa atin ay tinatawag na awa at biyaya.
b. Ni hindi maaaring makuha o karapat-dapat - maaari lamang silang matanggap ng isang tao na may kumpiyansa na matatanggap nila. Heb 4:16
c. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay nagmumula sa pag-alam at paniniwala sa ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo.

1. Paul sa Melita. Gawa 28: 1-9
a. Si Paul ay kinagat ng isang ahas habang nagtitipon siya ng kahoy, ngunit hinimas niya ang ahas at walang pinsala na nagawa. Pagkatapos ay nanalangin siya ng maraming tao at gumaling sila.
b. Basahin natin ang Gawa 7:58; 8: 1; 9: 1,2. Sa palagay ba ninyo ang alinman sa mga larawang iyon ay sumilaw sa harap ng mga mata ni Paul nang tumingin siya sa Diyos para sa tulong sa oras ng pangangailangan?
c. Kailangang maniwala at sumasang-ayon si Pablo sa mismong mga banal na kasulatan na ginamit siya ng Espiritu Santo upang mabasa natin.
2. Si Pedro at Juan sa pintuang Maganda. Gawa 3: 6,7
a. Nagsalita sila sa taong ito at siya ay gumaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
b. Basahin natin ang Matt 26: 69-75. Sa palagay mo ba ang larawan na iyon ay sumagi sa isip ni Pedro - lalo na sa oras na handa siyang manalangin?
c. O ito sa ulo ni John? Matt 26:56
d. Paano lumagpas sa mga lalaking ito? Paano nila nalaman na ang kanilang pagtanggi kay Jesus ay hindi maikli - iikot ang kapangyarihan ng Diyos?
1. Tinuruan sila ni Jesus tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan. Lucas 24: 45-47
2. Naiintindihan nila ang ilang mga bagay tungkol sa biyaya at pananampalataya - alam nila na hindi ang kanilang sariling kapangyarihan o kabanalan ang gumawa nito, ngunit ang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Gawa 3: 12; 16G. Konklusyon: Upang labanan ang laban ng pananampalataya, dapat kang magkaroon ng pananampalataya at isang mabuting budhi.
1. Dapat mong malaman na ang tulong ng Diyos sa iyo ay nakasalalay sa Kanya at kung ano ang Kanyang ginawa para sa iyo.
2. Ang iyong bahagi ay upang paniwalaan kung ano ang nagawa niya para sa iyo at magpahinga doon.
3. Kapag alam mong nakakarinig at sumasagot ang Diyos dahil sa Kanyang pagkatao (biyaya at awa) at dahil sa paninindigan na ibinigay ka niya sa pamamagitan ni Kristo, madali itong magtiwala sa Kanya para sa mga resulta.