Basahin ang Salita ng Diyos

1. Natapos lang namin ang isang serye tungkol sa pananampalataya, at tinukoy na, upang ilipat ang mga bundok, dapat mong malaman ang kalooban ng Diyos bago ka manalangin.
2. Iyon ay nagdudulot ng ilang mga halatang katanungan:
a. Posible bang malaman ang kalooban ng Diyos sa ganoong uri ng detalye - bago ka manalangin?
b. Hindi mo na lang ba dapat manalangin at maghintay at makita kung ano ang mangyayari upang malaman ang kalooban ng Diyos?
c. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos?
3. Sa araling ito, nais naming isaalang-alang ang isyung ito - malalaman mo ba ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Kung gayon, paano?
a. Mayroong maraming pagkalito at pagkabigo sa buhay ng mga tao sa isyung ito.
b. Tulad ng anumang paksa, ang ugat ng ating pagkalito at pagkabigo ay ang kawalan ng kaalaman sa sinasabi ng Bibliya.

1. Ang kalooban ng Diyos ay ang Kanyang Salita.
a. Tipan = ay; ay = mga layunin, hangarin, hangarin
b. Ang mga layunin, hangarin, at hangarin ng Diyos ay isiniwalat sa Bibliya.
2. Ang Diyos ay may pangkalahatang kalooban at isang tiyak na kalooban para sa bawat isa sa atin.
a. Ang kanyang pangkalahatang kalooban = ang impormasyong ipinahayag sa Bibliya; mayroong dalawang kategorya:
1. Sinasabi sa atin ng Bibliya kung ano ang inilaan ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo.
2. Sinasabi sa atin ng Bibliya kung paano nais ng Diyos na mabuhay tayo - ang Kanyang mga utos.
b. Ang kanyang tiyak na kalooban = kung sino ang magpakasal; kung saan mabubuhay; anong trabaho ang dapat gawin, atbp.
3. May posibilidad kaming mag-focus ng higit sa tiyak na kalooban ng Diyos kaysa sa Kanyang pangkalahatang kalooban.
a. Iyon ay ang paglalagay ng cart sa harap ng kabayo.
b. Kung bibigyan natin ng maraming pagsisikap na malaman ang pangkalahatang kalooban ng Diyos tulad ng ginagawa natin upang mag-alala tungkol sa tiyak na kalooban ng Diyos, ang Kanyang tiyak ay magiging mas madali upang malaman.
4. May posibilidad din kaming makipag-usap sa mga tuntunin ng pagiging nasa kalooban ng Diyos - na maaaring nakaliligaw.
a. Sinasabi ng Bibliya na gawin ang kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban ng Diyos.
b. Mat 6:10; 7:21; 12:50; Juan 4:34; 6:38; 7:17; Ef 6: 6; Heb 10: 7 (Aw 40: 8); 10:36; 13:21; I Juan 2:17
5. Masasabi natin ito sa ganitong paraan: kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, nasa Kanya ang kalooban.
6. Habang nakikipagtulungan tayo sa pangkalahatang kalooban ng Diyos (Kanyang nakasulat na Salita), inilalagay tayo sa isang posisyon upang malaman ang Kanyang tiyak na kalooban para sa ating buhay.
a. Sinasabi sa atin ng Prov 3: 6 na kung gagawin natin ang ating bahagi, gagawin ng Diyos ang Kanyang bahagi. 1. Ang ating bahagi = lumakad nang sumasang-ayon sa Kanyang pangkalahatang kalooban at sumunod sa Kanya
2. Ang kanyang bahagi = dalhin tayo sa tamang lugar sa tamang oras = Ang kanyang tukoy na kalooban
b. Prov 3: 6
1. Sa lahat ng ginagawa mo, unahin mo ang Diyos, at papatnubayan ka Niya at bibigyan ng korona ang iyong mga pagsisikap. (Buhay)
2. Sa bawat hakbang na gagawin mo, tandaan mo Siya, at papatnubayan Niya ang iyong landas. (REB)
3. Alalahanin Siya kung saan ka man pumunta, at linisin Niya ang daan para sa iyo. (Moffatt)
7. Sa araling ito, nais nating pagtuunan ng pansin ang pangkalahatang kalooban ng Diyos.
a. Malinaw na ipinahayag ng Diyos ang Kanyang kalooban, Kanyang hangarin, Kanyang mga layunin sa Bibliya.
b. Kami ay madalas na humihiling / humingi ng Diyos sa mga bagay na naibigay na niya (sinabi oo, binili sa pamamagitan ni Jesus).
c. Hindi ito isang katanungan na hikayatin Siya na magbigay o gumawa ng isang bagay, ngunit sa halip:
1. Kami ay naniniwala sa Kanyang Salita tungkol sa kung ano ang Kanyang ibinigay.
2. At, pagkatapos Natutupad Niya ang Kanyang Salita - naisasakatuparan ito.

1. Si Jesus ang kumpletong paghahayag ng Diyos, ang Ama. Heb 1: 1-3; Juan 14: 9
a. Lahat ng mayroon sa atin ng Diyos at nagawa para sa atin ay matatagpuan kay Jesus.
b. Nasa Hesus, sa pamamagitan ni Hesus, dahil kay Hesus, na tayo ay may access sa Diyos Ama, sa Kanyang biyaya, at sa Kanyang pagpapala - partikular, sa pamamagitan ng kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesukristo.
c. Ang Diyos ay walang basbas, walang tulong para sa sinuman, maliban kay Jesucristo at sa Krus.
2. Ang ginawa ni Jesus para sa atin sa Krus sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ay tinatawag na pagtubos.
a. Tinubos tayo ni Jesus. Rom 3:24; Gal 4: 4,5; Efe 1: 7; Col 1:14; Heb 9:12; I Alagang Hayop 1: 18,19
b. Natugunan ng Diyos ang bawat pangangailangan ng tao sa pamamagitan ng pagtubos, kaya, mahalaga na maunawaan natin ito.
3. Ano ang pagtubos?
a. Greek = APOLUTROSIS = isang pagtanggal; lalo na sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang pantubos
1. Malakas = isang paglabas / pagpapalaya / pagpapalaya sa pamamagitan ng pagbabayad ng pantubos
2. Mga Ubas = upang bumili; esp ng pagbili ng isang alipin upang maging libre
b. Webster = upang makabili; upang malaya mula sa pagkabihag sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang pantubos
4. Ang salitang pagtubos ay nagpapahiwatig ng pagkaalipin.
a. Ang tao ay nasa pagkabihag sa kasalanan at sa mga bunga nito.
b. Si Jesus at ang Kanyang Dugo ang pantubos na bumili ng ating kalayaan mula sa kasalanan at mga bunga nito. Mat 20:28; Gawa 20:28; I Tim 2: 6
c. Ang layunin / punto ng pagtubos ay alisin ang lahat ng bakas ng kasalanan at ang mga bunga nito mula sa amin upang:
1. Ang Diyos ay maaaring magkaroon ng isang relasyon sa atin. Rev 5: 9
2. Maipakikita ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan natin. Tito 2:13; I Alagang Hayop 2: 9
5. Yamang natapos na ang pagtubos, masasabi ba nating ito ay kalooban ng Diyos? Malinaw na kaya natin!
6. Maaari ba nating sabihin pa na ang anumang resulta o pagkakaloob ng benefit benefit ay kalooban ng Diyos para sa atin dahil nagawa na Niya ito? Syempre kaya natin!
a. Dito ka magsisimula ng isang pag-aaral ng kalooban ng Diyos para sa iyo.
b. Ano ang inilaan ng Diyos para sa iyo? nagawa para sa iyo?
7. Ang mga resulta / benepisyo ng pagtubos ay kalooban ng Diyos para sa iyong buhay.

1. Mayroon tayong kapatawaran ng mga kasalanan. Efe 1: 7
a. Remit = upang magpadala ng pera bilang bayad; itiwalag; pakawalan; alisin
b. Plano ng Diyos na alisin ang ating mga kasalanan. Heb 8: 10-13; Awt 103: 12; Isa 43:25; 44:22
c. Ang mensahe ng ebanghelyo = nangangaral ng pagpapatawad. Lucas 24:47; Gawa 2:38; 3:19
2. Napalaya tayo sa sumpa ng Batas. Gal 3:13
a. Sumpa ng Batas = bunga ng paglabag sa batas ng Diyos.
b. Habang pinag-aaralan namin ang OT, nakakakita kami ng isang tatlong beses na kahihinatnan (parusa) para sa paglabag sa batas ng Diyos:
l. Espirituwal na kamatayan Gen 2:17; Eze 18: 4
2. Kahirapan Deut 28: 15-68
3. Sickness Deut 28: 15-68
3. Sa NT binigyan tayo ni Jesus ng isang perpektong larawan ng kung ano ang ibig sabihin na maibalik sa Diyos, ating Ama - ang Anak na Alibugho. Lucas 15: 11-32
a. Bagaman maraming mga kahanga-hangang punto sa talinghagang ito, nais naming pagtuunan ng pansin ang isa sa partikular - ang pagbabalik sa bahay ng Ama ay nangangahulugang lahat ng mayroon Siya ay atin. v31
1. Sa pamamagitan ng pagtubos, ibinigay ng Diyos sa atin ang lahat na kailangan natin upang mabuhay sa buhay na ito at sa susunod.
2. Sinabi na Niyang oo - iyon ang Kaniyang kalooban.
b. Efe 1: 3
1. Para sa pagbibigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo ng bawat espirituwal na benepisyo bilang mga mamamayan ng langit (Phillips)
2. Sino ang nagpalain sa atin kay Cristo sa bawat espirituwal na pagpapala na tinatamasa mismo ng langit (Norlie)
3. Sino ang nagpalain sa atin sa pamamagitan ni Kristo ng bawat uri ng espirituwal at supernatural na pagpapala. (Wand)
c. II Alagang Hayop 1: 3
1. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan para sa ating pisikal at espirituwal na buhay (Norlie)
2. Siya ay sa pamamagitan ng Kanyang sariling aksyon na ibinigay sa amin ang lahat na kinakailangan para sa pamumuhay ng tunay na mabuting buhay. (Phillips)
d. Inihayag ni Jesus sa atin ang kalooban ng Diyos. 1. Lahat ng ginawa at sinabi ni Hesus habang nasa lupa, lahat ng ipinagkaloob Niya sa pamamagitan ng Krus, ay kalooban ng Diyos para sa atin.
2. Nais ng Diyos na matupad ang Kanyang kalooban sa ating buhay.

1. Ang kalooban ng Diyos ay hindi awtomatikong maganap sa buhay ng mga tao. II Alaga 3: 9; Matt 23:37; 13:58
2. Gumagana ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ef 2: 8
a. Ang kaligtasan ay isang buong salita.
b. SOTERIA = nagpapahiwatig ng paglaya, pagpapanatili, pagpapagaling, kapritso, kagalingan
c. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng lahat ng mga bagay na iyon, ngunit dapat silang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya.
3. Madalas nating ginugugol ang oras sa panalangin na humihiling, humingi ng tawad, humihingi sa Diyos sa mga bagay na nagawa na niya / inilaan.
a. Dapat tayong manalangin ng pasasalamat sa halip.
b. Naghihintay ang Diyos sa atin upang matanggap ang Kanyang nagawa.
4. Ang mga pakinabang ng pagtubos (kalooban ng Diyos para sa atin) ay hindi nangyari sa ating buhay sapagkat:
a. Kulang tayo ng kaalaman kung ano ang ibig sabihin na matubos.
b. Hindi namin alam kung paano makipagtulungan sa Diyos sa pagtanggap ng mga benepisyo ng pagtubos.
c. Ang lahat ng mga bagay na ito ay maaaring maitama sa pamamagitan ng pag-aaral ng pangkalahatang kalooban ng Diyos = Kanyang Salita.
5. Kung alam mo na ang iyong pangangailangan ay sakop ng pagtubos pagkatapos:
a. Maaari mong malaman ang kalooban ng Diyos nang maaga, manalangin na sang-ayon sa Kanya, at makitang nasagot ang panalangin. I Juan 5: 14,15
b. Sa madaling salita, makikita mo ang iyong paglipat ng bundok.
6. Paano ko malalaman kung ang aking pangangailangan ay sakop ng pagtubos? Iyon ang dahilan kung bakit nag-aaral kami ng Bibliya - upang malaman ang kalooban ng Diyos.
7. Nagdudulot ito ng tanong: paano kung, sa ilalim ng normal na mga kalagayan, nais ng Diyos na magkaroon ako ng basbas na ito, ngunit may nakita siyang isang bagay sa aking buhay na pinipigilan Siya na ibigay ito sa akin.
a. Wala kaming / hindi makakakuha ng anumang bagay mula sa Diyos - iyon ba ang batayan ng iyong paglapit sa Diyos?
b. Ngunit, kung may isang bagay sa iyong buhay na pipigilan kang makatanggap (hindi patawad, magalala, magreklamo, iresponsable), ipapakita sa iyo ng Salita ng Diyos.

1. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pag-alam sa kalooban ng Diyos, ang mga unang uri ng pag-iisip na pumapasok sa isip ay:
a. Sino ako magpakasal? Anong trabaho ang dapat kong gawin? Ano ang aking ministeryo?
b. Ngunit hindi iyon ang lugar upang magsimula.
2. Hakbang # 1 = alamin ang pangkalahatang kalooban ng Diyos para sa iyo mula sa Kanyang Salita.
a. Ang ibinigay Niya sa pamamagitan ng pagtubos.
b. Paano Nais mong mabuhay ka; Kanyang mga utos.
3. Kung matutukoy mo ang tiyak na kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, dapat mo munang mabago ang iyong isip.
a. Ginagawa natin iyon sa pamamagitan ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Rom 12: 2
1. Hayaan mong ibalik ng Diyos ang iyong isipan mula sa loob, upang mapatunayan mo sa pagsasagawa na ang plano ng Diyos para sa iyo ay mabuti, nakakatugon sa lahat ng Kanyang mga hinihingi, at lumipat patungo sa layunin ng tunay na kapanahunan. (Phillips)
2. Una sa lahat, hayaan siyang bigyan ka ng isang bagong pag-iisip. Pagkatapos malalaman mo kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. At ang mga bagay na ginagawa mo ay magiging mabuti at nakalulugod at perpekto. (Bagong buhay)
b. Mula sa Salita ng Diyos natututo tayo:
1. Ano ang Kanyang ibinigay at kung paano tatanggapin ito.
2. Mga Prinsipyo ng kaharian ng Diyos
3. Mga pagbabago sa ugali at saloobin na kailangan nating gawin.
c. Ang lahat ng mga bagay na iyon ay naglalagay sa iyo sa isang posisyon upang malaman ang tiyak na kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Juan 14:21; 23
1. Sinabi ni Jesus na kung susundin natin ang Kanyang mga utos, ipakilala niya sa atin ang Kanyang Ama.
2. ano ang ipapaalam? Ang kanilang kalooban, ang kanilang pagkatao, ang kanilang mga hangarin para sa atin = Kalooban ng Diyos.
4. Kung lalakad ka sa ilaw ng Salita ng Diyos, dadalhin ka Niya sa Kanyang tiyak na kalooban para sa iyong buhay.
5. Kung gagawin mo ang Kanyang kalooban, ikaw ay nasa Kanyang kalooban, at makikilala mo ang asawang iyon, makukuha ang trabahong iyon, hanapin ang ministeryong iyon, atbp.