PANANAMPALATAYA AT RESULTA

1. Mahalagang maunawaan natin ang ilang mga bagay tungkol sa kaharian - kung ano ito at kung paano ito gumagana - sapagkat tayo ay kasapi nito.
a. Mayroong dalawang mga aspeto sa kaharian ng Diyos.
1. Ito ay isang aktwal na lugar na tinatawag na langit.
2. Ito rin ay anumang lugar kung saan naghahari at naghahari ang Diyos.
b. Pumasok tayo sa kaharian kapag naniniwala tayo sa mga katotohanan ng ebanghelyo at sumasailalim sa pamamahala ni Jesus. Juan 3: 3,5; Lucas 17: 20,21
c. Ngayon na tayo ay nasa kaharian, dapat tayong mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Rom 1:17
2. Ang pananampalataya na nabubuhay natin ay napaka-tiyak:
a. Naniniwala ito sa sinasabi ng Diyos nang walang pisikal na patunay.
b. Tiwala itong gagawin ng Diyos ang sinabi Niyang nais Niyang gawin.
c. Ang pananampalataya na dapat nating mabuhay ay may kasamang tatlong elemento:
1. Kaalaman sa kalooban ng Diyos (isiniwalat sa Bibliya).
2. Isang kilos ng iyong kalooban (isang pagpapasya na iyong ginawa) kung saan pinili mong tanggapin ang sinasabi ng Diyos na totoo kahit ano pa ang iyong nakikita o nararamdaman.
3. Pagkatapos ay ipinahayag mo ang iyong desisyon na maniwala sa Diyos, sumang-ayon sa Diyos, sa pamamagitan ng iyong sinabi at ginagawa.
3. Alalahanin kung ano ang hindi pananampalataya (ang paraan na madalas na ginamit ni Jesus ng salita): isang pakiramdam; katapatan o lalim ng pangako sa Panginoon. Marcos 10:28; Marcos 4:40
4. Ngayon na tayo ay nasa kaharian, dapat nating matutong mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat:
a. Hinihiling sa atin ng Diyos na gawin ito, at nakalulugod sa Kanya. Rom 1:17; Heb 11: 6
b. Binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin upang mabuhay sa buhay na ito, ngunit ang probisyon na iyon ay darating sa amin sa pamamagitan ng pananampalataya, habang nabubuhay tayo at lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Heb 6:12
c. Marami ang hindi nakikinabang sa buhay na ito nang buong makakaya nila mula sa pagiging miyembro ng kaharian ng Diyos dahil hindi nila alam kung paano lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya.
5. Sa araling ito, nais nating magpatuloy na pag-usapan ang tungkol sa pananampalataya at ang kaharian ng Diyos.

1. II Alaga 1: 3 – Ang Kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para sa ating pisikal at espiritwal na buhay. Dumating ito sa atin sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin upang ibahagi ang Kanyang kaluwalhatian at kabutihan. (Norlie)
a. Gayunpaman, ang mga probisyon na ito ay espirituwal na pagpapala.
b. Efe 1: 3 – Purihin ang Diyos sa pagbibigay sa atin sa pamamagitan ni Cristo ng bawat posibleng espirituwal na pakinabang bilang mga mamamayan ng langit. (Phillips)
2. Ang espiritwal ay hindi nangangahulugang hindi totoo o hindi gaanong totoo - nangangahulugan ito ng hindi nakikita. Ang ibig sabihin ng hindi nakikita ay hindi mo lamang ito nakikita.
a. Ang Diyos ay Espiritu at Siya ay hindi nakikita, subalit Siya ay tunay. Juan 4:24; Heb 11:27; I Tim 1:17; I Tim 6:16; Col 1:15
b. Ang lahat ng nakitang nilikha ay ang gawain ng Hindi nakikita, di-nakikitang Diyos na naghahari sa isang hindi nakikita, espiritwal na kaharian.
1. Ang hindi nakikita ay nilikha ng nakikita. Heb 11: 3; Gen 1: 3
2. Ang hindi nakikita ay maaaring at nakakaapekto at magbago ng nakikita. Marcos 4:39
3. Ang hindi nakikita ay lalabas sa nakikita. II Cor 4:18
4. Ang di-nakikitang kaharian ng Diyos ay umiiral nang magkasama sa nakikitang kaharian. Lucas 2: 13,14; Lucas 9: 28-32; II Mga Hari 6: 13-17
3. Dalawang pangunahing katotohanan na dapat mong maunawaan tungkol sa hindi nakikita, espiritwal na kaharian.
a. Ang Bibliya lamang ang aming nasasalat, maaasahang pakikipag-ugnay sa hindi nakikita na kaharian na ito: Sinasabi sa amin kung paano gumagana ang kaharian at kung ano ang pagkakaloob na ginawa para sa amin. b. Ang Bibliya ay ang paraan kung saan pinapasok ng Diyos ang di-nakikita sa kaharian. Gen 1: 3; Heb 11: 3; Marcos 4:39; Aw 107: 20; Matt 8: 8
c. Kapag naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay dinala Niya ito sa ating buhay - dinadala ito mula sa hindi nakikita hanggang sa nakikita, ang hindi nakikitang lupain hanggang sa nakikitang kaharian.
4. Ang kaharian na kinabibilangan natin ngayon ay espirituwal, at ang lahat ng paglalaan ng Diyos para sa atin ay espirituwal = hindi nakikita.
a. Ang aming "pisikal" na katibayan lamang ng anuman sa mga ito ay nakasulat na salita ng Diyos.
1. Ngunit, ang espiritwal (hindi nakikita) ay makakaapekto sa nakikitang kaharian kung maniniwala tayo sa salita ng Diyos tungkol dito.
2. Iyon ang tungkol sa pananampalataya - pagkuha sa Diyos sa Kanyang salita upang maisagawa Niya ito sa ating buhay.
b. Ang pananampalataya ay pagtitiwala / tiwala sa Diyos na gagawin Niya ang sinabi Niyang nais Niyang gawin.
c. Iyon ang dahilan kung bakit ang pananampalataya ay nagmula sa salita ng Diyos - Sinasabi sa iyo ng kanyang salita kung ano ang maaari mong asahan na gawin ng Diyos. Rom 10:17

1. Nakatuon kami sa resulta - nais naming makita at maramdaman ang ginawa ng Diyos para sa atin.
a. Nais ng Diyos na makita at madama natin ang mga resulta.
b. Ngunit, kailangan nating gawin ito sa Kaniyang pamamaraan - sa pamamagitan ng pananampalataya.
2. Minsan sinasabi ng mga tao na ang pakikipag-usap tungkol sa pananampalataya ay aalis sa Diyos at labis na binibigyang diin sa atin at sa ating bahagi.
a. Oo, ang Diyos ay Diyos, Siya ay Soberano at maaaring gawin ang nais Niya, ngunit malinaw mula sa Bibliya na nakikipag-ugnay Siya sa Kanyang mga tao batay sa kanilang pananampalataya.
b. Ang pananampalataya ay kasangkot sa paggawa ng nakikitang mga resulta. Mat 8:13; 9: 22; 28,29; Marcos 10:52; Lucas 7:50; 17:19; 18:42; Gawa 14: 9
c. Alalahanin kung ano ang pananampalataya - pagkuha ng Diyos sa Kanyang salita.
1. Ang paniniwala sa Kanyang sinabi kahit na ang nakikita natin ay sumasalungat dito.
2. Ang paniniwala na tutuparin ng Diyos ang Kanyang salita = maisakatuparan = dalhin ito mula sa hindi nakikita hanggang sa nakikitang kaharian.
3. Dapat mong tanggapin ang katotohanan na ikaw ay bahagi ng isang kaharian na nagpapatakbo alinsunod sa pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita.
a. Sa Inglatera (ang United Kingdom), nagmamaneho sila sa kaliwang bahagi ng kalsada. Kung lumipat ka doon, makukuha mo ang programa.
b. Kailangan nating makasama ang programa sa kaharian ng Diyos. Nais ng Diyos na malaman mo kung ano ang sinabi Niya at maniwala ito - upang magawa Niya ito.
4. Mas nakatuon ang aming pansin sa mga resulta kaysa sa salita ng Diyos na magbubunga ng mga resulta.
a. Kapag nakatuon ka lamang sa nakikita mo, ang lahat ng itinakda mo ay higit sa pareho.
b. Narito kung ano ang madalas nating gawin at sasabihin: Nagdasal ako at hindi ako gumaling (ibig sabihin: Wala akong pakiramdam na mas mabuti. Walang nagbago.) Bakit?
c. Nasagot mo na ang iyong sariling katanungan = batay sa kung ano ang pinaniniwalaan mo sa mga resulta (kung ano ang maaari mong makita at madama), at iyon ay hindi pananampalataya, iyon ang paningin. II Cor 5: 7
d. Sinasabi mo: Alam kong hindi ako gumaling sapagkat wala akong pakiramdam na mas mabuti.
1. Iyon ay paglalakad sa pamamagitan ng paningin = basahin kung ano ang pinaniniwalaan mo sa nakikita mo.
2. Naghihintay ka para sa pisikal na kumpirmasyon o patunay ng salita ng Diyos at iyon ay naglalakad sa pamamagitan ng paningin - at hindi iyon pananampalataya.
e. Sinabi ni Faith: Hindi ko kailangan ng pisikal na kumpirmasyon mula sa aking pandama upang mapatunayan na may isang bagay na gayon - Kailangan ko lang ang salita ng Diyos.
5. Dapat mong maunawaan, sa maraming mga sitwasyon sa buhay, mayroon kang katibayan (patotoo) na nagmula sa dalawang magkakaibang mga kaharian na umiiral sa tabi: kung ano ang iyong nakikita / naramdaman at kung ano ang sinabi ng Diyos.
a. Hindi tayo hinihiling ng Diyos na tanggihan ang nakikita, hinihiling Niya sa amin na kilalanin na maraming mga kasangkot na katotohanan kaysa sa nakikita natin. II Mga Hari 6: 13-17
1. Hindi inaasahan ng Diyos na tatanggihan ni Eliseo ang Kanyang nakita, ngunit alalahanin ang salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos. Aw 34: 7; 71: 3; 91:11
2. Hindi hiniling ng Diyos kay Abraham na tanggihan na siya at si Sarah ay masyadong matanda upang magkaroon ng mga anak, ngunit upang mapagtanto na ang mga kondisyong pisikal ay hindi mapipigilan ang Diyos na gawin ang sinabi Niya na gagawin Niya. Rom 4:19
b. Natugunan na ng Diyos ang ating mga pangangailangan, inilaan para sa atin, sa pamamagitan ng Krus.
1. Ito ay isang natapos na katotohanan sa hindi nakikitang kaharian - ang Diyos ay nagkaloob na (nagsabing oo) sa pamamagitan ni Hesus. II Cor 1:20
2. Ngayon, kailangan lamang dalhin ng Diyos ang pagkakaloob sa nakikitang kaharian - na gagawin Niya kung maniniwala ka sa Kaniyang salita nang walang pisikal na katibayan.
6. Ang pananampalataya ay tiwala / pagtitiwala sa Diyos na gagawin Niya ang sinabi Niyang gagawin niya.
a. Sa katunayan, sa sandaling mayroon ka ng Kaniyang salita sa isang bagay, ito ay kasing ganda ng tapos na, upang masabi mo ang isang bagay sa nakaraang panahon kahit na hindi mo pa ito nakikita ng iyong mga mata.
b. Mayroong isang elemento ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap sa pananampalataya. Lucas 1:45; Rom 4:21
c. Sapagkat ang Diyos ay nagsalita (nakaraan) makikita ko (hinaharap) at sa ngayon ay naniniwala ako sa salita ng Diyos - iyon ang aking katibayan (kasalukuyan).
7. Dapat mo ring malaman na mayroong dalawang aspeto sa pagkuha ng mga resulta: pagtanggap at pagkakaroon. Marcos 11:24
a. Makatanggap = upang kunin bilang minahan, upang tanggapin ang salita ng Diyos tungkol sa paksa bilang totoo nang walang pisikal na katibayan = naniniwala na ito ay ipinagkaloob (nakaraan at kasalukuyan). b. Magkaroon ng = pisikal na katuparan na kinumpirma ng mga pandama (hinaharap na panahunan).
1. Sinasabi ko sa iyo: ang lahat ng iyong hinihiling at ipinagdarasal, maniwala na mayroon ka na, at ito ay magiging iyo. (Jerusalem)
2. Ang lahat ng mga bagay na iyong ipinapanalangin at hinihiling, maniwala na natanggap mo sila, at sila ay magiging iyo. (Pinakapangit)
3. Magkaroon ng pananampalataya na ito ay ipinagkaloob sa iyo, at magkakaroon ka nito. (Magandang Balita)
8. Karaniwan ay may isang tagal ng oras sa pagitan ng kung naniniwala kaming tumatanggap kami (tanggapin ang salita ng Diyos tungkol sa aming sitwasyon) at mayroon tayo (tingnan ang mga resulta sa aming mga mata). Bakit ganun
a. Ganun lang talaga iyon - kailangan nating tanggapin ang katotohanang iyon at harapin ito.
b. Sinasabi sa atin ng Diyos na ang Kanyang salita ay gumagana tulad ng isang binhi na nagpapahiwatig ng isang paglipas ng oras. c. Ang Diyos ay naninirahan sa ngayon, kaya sa Kanya, ang isang panahon ng paghihintay ay hindi panahon ng paghihintay.
d. Gumagana ang Diyos sa prinsipyo ng maximum na luwalhati sa Kanya at maximum na kabutihan sa amin - kahit na nangangahulugang kailangan mong maghintay upang MAKITA ang mga resulta.
e. Ang tanging oras na maaari mong ipakita, magpakita ng pananampalataya (maglakad sa pananampalataya) ay kapag hindi mo nakikita.
f. Iyon ang dahilan kung bakit dapat nating idagdag ang pasensya (pagtitiis) sa ating pananampalataya. Heb 6:12
1. Sa panahon na hindi namin makita ang mga resulta, ang pasensya ay sumusuporta sa aming pananampalataya. 2. Sinabi ng pasensya: sapagkat nangako ang Diyos, makikita ko; samakatuwid maaari akong mag-hang sa (pagtitiis).
9. Ang Diyos ay hindi nagsasalita tungkol sa kung ano ang Kanyang gagawin para sa iyo, ngunit sa mga tuntunin ng kung ano ang nagawa na niya para sa iyo.
a. Inilaan na ng Diyos ang lahat para sa iyo sa pamamagitan ng Krus ni Kristo - tapos na ito (nakaraang panahon).
b. Ang nalalabi ay para sa Kanya upang maisakatuparan ito sa pisikal na kaharian.
c. Kapag mayroon ka ng salita ng Diyos, ito ay kasing ganda ng tapos na sapagkat tutuparin Niya ang Kanyang salita kung saan gumagawa ito ng pananampalataya.

1. Minsan sinasabi ng mga tao: Ang Diyos ay may kapangyarihan at bibigyan niya ako ng gusto niya kapag nais Niyang gawin ito.
a. Kung gayon bakit hindi nakagawa si Jesus ng malakas na gawain sa Kanyang bayan na tahanan dahil sa kanilang hindi paniniwala. Mat 13: 57,58; Marcos 6: 5,6
b. Hindi nakuha ng Israel ang ipinangakong lupain dahil sa hindi paniniwala. Heb 3:19
c. Siyempre magagawa ng Diyos ang nais Niya kapag nais Niya, ngunit may labis na katibayan sa Bibliya na ang karamihan sa ginagawa niya ay nasa proporsyon ng ating pananampalataya.
d. I Juan 5: 14,15 –Maaari tayong lumapit sa Diyos nang may kumpiyansa sa kadahilanang ito. Kung hihiling tayo alinsunod sa Kaniyang kalooban, nakikinig Siya sa atin; at kung alam nating naririnig ang ating mga kahilingan, alam natin na ang mga bagay na hinihiling natin ay atin. (NEB)
e. Malalaman mo ang kalooban ng Diyos mula sa Kaniyang salita.
2. Ang pananampalataya ay nagmumula sa Diyos, ngunit ang numero unong paraan sa atin ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Rom 10:17
a. Ang mga tao ay nagdarasal para sa higit na pananampalataya, ngunit hindi tayo sinabihan na manalangin para sa pananampalataya, sinabi sa atin na manalangin para sa pag-unawa sa salita ng Diyos. Efe 1: 15-19; 3: 14-19; Col 1: 9; Lucas 24: 44-46; Aw 119: 18
b. Nang tanungin ng mga alagad si Jesus na dagdagan ang kanilang pananampalataya, sinabi Niya sa kanila na gamitin ang mayroon sila. Lucas 17: 5,6
c. Nang hilingin ng lalaki kay Jesus na tulungan ang Kanyang kawalan ng pananampalataya, hindi Siya sinagot ni Jesus, pinagaling Niya ang bata = naawa pa rin sa lalaki. Marcos 9:24

1. Ang kalooban ng Diyos ay hindi awtomatikong maganap sa buhay ng mga tao. II Alaga 3: 9; Matt 23:37; 13:58
2. Gumagana ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ef 2: 8
a. Ang kaligtasan ay isang buong salita.
b. SOTERIA = nagpapahiwatig ng paglaya, pagpapanatili, pagpapagaling, kapritso, kagalingan
c. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng lahat ng mga bagay na iyon, ngunit dapat silang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya.
3. Madalas nating ginugugol ang oras sa panalangin na humihiling, humingi ng tawad, humihingi sa Diyos sa mga bagay na nagawa na niya / inilaan.
a. Dapat tayong manalangin ng pasasalamat sa halip.
b. Naghihintay ang Diyos sa atin upang matanggap ang Kanyang nagawa.
4. Ang mga pakinabang ng pagtubos (kalooban ng Diyos para sa atin) ay hindi nangyari sa ating buhay sapagkat:
a. Kulang tayo ng kaalaman kung ano ang ibig sabihin na matubos.
b. Hindi namin alam kung paano makipagtulungan sa Diyos sa pagtanggap ng mga benepisyo ng pagtubos.
c. Ang lahat ng mga bagay na ito ay maaaring maitama sa pamamagitan ng pag-aaral ng pangkalahatang kalooban ng Diyos = Kanyang Salita.
5. Kung alam mo na ang iyong pangangailangan ay sakop ng pagtubos pagkatapos:
a. Maaari mong malaman ang kalooban ng Diyos nang maaga, manalangin na sang-ayon sa Kanya, at makitang nasagot ang panalangin. I Juan 5: 14,15
b. Sa madaling salita, makikita mo ang iyong paglipat ng bundok.
6. Paano ko malalaman kung ang aking pangangailangan ay sakop ng pagtubos? Iyon ang dahilan kung bakit nag-aaral kami ng Bibliya - upang malaman ang kalooban ng Diyos.
7. Nagdudulot ito ng tanong: paano kung, sa ilalim ng normal na mga kalagayan, nais ng Diyos na magkaroon ako ng basbas na ito, ngunit may nakita siyang isang bagay sa aking buhay na pinipigilan Siya na ibigay ito sa akin.
a. Wala kaming / hindi makakakuha ng anumang bagay mula sa Diyos - iyon ba ang batayan ng iyong paglapit sa Diyos?
b. Ngunit, kung may isang bagay sa iyong buhay na pipigilan kang makatanggap (hindi patawad, magalala, magreklamo, iresponsable), ipapakita sa iyo ng Salita ng Diyos.

1. Ang espiritwal ay hindi nangangahulugang hindi totoo, nangangahulugan ito ng hindi nakikita = Hindi ko pa ito nakikita.
2. Ngunit, babago ng espirituwal ang pisikal, nakikita na lupain kung maniniwala tayo sa sinasabi ng Diyos tungkol dito sa Kanyang salita.
3. Mayroong kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Sinabi na niyang oo dito. Rom 14:17 4. Ngunit, kailangan mong tumingin sa hindi nakikitang kaharian sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang dumating sa iyo ang espirituwal na pagpapalang iyon. II Cor 4: 17,18; Fil 4:11; 4: 6-8
5. Kailangang maniwala ka sa sinabi ng Diyos bago mo ito makita at makikita mo ito.