MGA PANANAMPALATAYA AY NAKITA, ANG PANANAMPALATAYA

1. Ito ay isang mahalagang lugar ng pag-aaral dahil:
a. Ang kalusugan ng katawan ay isang napakalaking pagpapala, at kung nais ng Diyos na magkaroon tayo nito - at ginagawa Niya - dapat nating alamin ang tungkol dito.
b. Mayroong maraming kontrobersya tungkol sa paksang ito na maaaring malinis sa pag-aaral namin ng salita ng Diyos.
c. Habang pinag-aaralan natin ang NT, nakita natin na may isang tiyak na koneksyon sa pagitan ng pananampalataya at pagpapagaling.
d. Ang mga bagay na natutunan natin tungkol sa pananampalataya na may kaugnayan sa pagpapagaling ay maaaring mailapat din sa ibang mga lugar. Rom 1:17; II Cor 5: 7
2. Mayroong dalawang mahahalagang kategorya ng impormasyon tungkol sa pagpapagaling (dalawang mga susi) na dapat mayroon ka.
a. Dapat mong malaman na ang Diyos ay nagbigay ng pagpapagaling para sa iyo sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Sinabi na niya na oo upang pagalingin ka. Ito ang Kanyang kalooban. Isa 53: 4-6; I Pet 2:24
b. Dapat mong malaman kung paano kunin o tanggapin ang inilaan na ng Diyos.
3. Ang kakulangan ng kaalaman at pag-unawa sa alinman sa mga lugar na ito ay maiiwasan ka na gumaling.
a. Kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, kung hindi mo alam na ang Diyos ay nagsabi na ng oo sa pagpapagaling sa iyo, nagbigay ng paggaling para sa iyo, hindi mo, hindi, magkaroon ng pananampalatayang kailangan upang gumaling. Hindi ka makapaniwala sa hindi mo alam.
b. Kung hindi mo alam kung paano kukunin ang ibinigay ng Diyos, kahit na magagamit ito, hindi ka makikinabang.

1. Gumagana ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng biyaya (Kanyang bahagi) sa pamamagitan ng pananampalataya (ating bahagi).
a. Efe 2: 8 – Sapagka't sa pamamagitan ng malayang biyaya (walang bayad na pag-ibig ng Diyos) na kayo ay naligtas (naligtas mula sa paghuhukom at naging bahagi sa kaligtasan ni Cristo) sa pamamagitan ng [inyong] pananampalataya. (Amp)
b. Lahat ng binili ni Kristo sa Krus para sa atin, kasama na ang pagpapagaling, ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
c. Rom 4: 16 – Samakatuwid [pagmamana] ng pangako ay ang kinalabasan ng pananampalataya at nakasalalay sa [pananampalataya], upang maibigay ito bilang isang gawa ng biyaya (hindi nabigyan ng pagmamahal). (Amp)
2. Ang pananampalataya, sa NT, ay partikular na tinukoy. Hindi ito nangangahulugang katapatan o lalim ng pangako kay Kristo. Iniwan ng mga disipulo ang lahat upang sumunod kay Jesus, ngunit sa maraming okasyon ay sinaway niya sila nang kaunti o walang pananampalataya. Marcos 10:28; Mat. 8:26; 14:31; 16: 8; 17: 14-20 a. Ang pananampalataya sa NT ay nangangahulugang paniniwala sa sinasabi ng Diyos sa kabila ng iyong nakikita o nadarama.
b. Ang pananampalataya ay nagsasangkot ng pag-alam sa kalooban ng Diyos, pagpili na sumang-ayon dito, maniwala, at pagpapahayag ng iyong kasunduan at paniniwala sa pamamagitan ng pag-uusap at pagkilos. Kung gayon, naisasagawa ng Diyos ang Kanyang kalooban sa iyong buhay.
c. Kung ang alinman sa mga elementong ito ay nawawala, wala kang uri ng pananampalataya na tumatanggap ng biyaya ng Diyos.
3. Ang pananampalataya ay dumating sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos sapagkat sinasabi sa atin kung ano ang ginawa at gagawin ng Diyos para sa atin. Rom 10:17
4. Kami ay bahagi ngayon ng isang hindi nakikitang kaharian. Iyon ang dahilan kung bakit dapat tayong mabuhay at maglakad
pananampalataya.
a. Ang pananampalataya ay tumatalakay sa mga hindi nakikita na mga bagay, mga bagay na hindi nakikita ng mata o naiintindihan sa pamamagitan ng mga pisikal na pandama.
1. Hindi natin makikita ang kahariang ito sa ating mga mata o maramdaman ito ng ating pandama.
2. Dapat sabihin sa atin ng Diyos ang tungkol dito at dapat nating paniwalaan ang sinabi Niya kahit hindi natin ito nakikita. Iyon ang pananampalataya.
b. Heb 11: 1b – Ang pananampalataya na nakilala bilang totoong katotohanan kung ano ang hindi pa nahayag sa mga pandama. (Amp)
5. Lahat ng mga biyayang ibinigay ng Diyos para sa atin ay espirituwal. Efe 1: 3
a. Ang espiritu ay hindi nangangahulugang hindi totoo - nangangahulugan ito ng hindi nakikita, hindi nakikita.
b. Yamang ang mga bagay na espiritwal ay hindi nakikita at hindi nakikita ng ating mga mata, dapat itong makuha sa pamamagitan ng pananampalataya.
c. Kailangan mong paniwalaan na sila ay wala sa iyong pisikal na katibayan, sapagkat inilalaan na sila ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus at ng Krus, at sinabi sa iyo ang tungkol sa mga ito sa Bibliya.
6. Sa Marcos 11:24 sinabi sa atin ni Jesus ang tungkol sa pananampalatayang tumatagal o tumatanggap ng mga hindi nakikita (espiritwal) na mga bagay. Gumagana ito tulad nito: Naniniwala ka na nakuha mo ito bago mo ito makita, pagkatapos ay makikita mo ito.
a. Kailangang maniwala kang gumaling ka bago mo ito makita, bago mo ito maramdaman. Pagkatapos ay ipadama sa iyo ng Diyos o maranasan ito - binago ito mula sa hindi nakikita hanggang sa nakikita.
b. Dahil pinagaling ka ng Diyos sa Krus (hindi nakikita), pagagalingin ka Niya (nakikita) - sanhi ng pag-iwan sa iyo ng sakit, kung maniniwala ka muna dito.
7. Ang Diyos ay gumawa ng paglalaan para sa atin at ipinangako sa atin sa bawat lugar ng ating buhay.
a. Inilalaan ng Diyos, sinabi ng oo, sa bawat pagpapala na kailangan mo sa pamamagitan ni Kristo.
1. II Alaga 1: 3 – Ang Kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para sa ating pisikal at espiritwal na buhay. (Norlie)
2. II Cor 1: 20 – Siya (Hesus) ang oo na binibigkas sa mga pangako ng Diyos, bawat isa sa mga ito. (NEB)
b. At, ipinangako Niya sa atin na kung naniniwala tayong nakuha natin ito bago natin makita o madama ito, makukuha natin ito, makita ito, maramdaman ito. Marcos 11:24
c. Gagawin niya ang hindi nakikita kung naniniwala kang mayroon ka ito bago mo ito makita.

1. Ginagawa namin ito sa lahat ng oras sa mga likas na bagay - direktang deposito.
2. Nagawa mo na ito sa mga bagay na espiritwal. Naniniwala ka bang naligtas ka?
a. Mayroon bang pisikal na katibayan? Pinapahiya mo lang ba ang Diyos sa pagsasabi na ikaw ay nai-save o talagang nai-save ka?
b. Sinabi sa iyo ng Diyos ang tungkol sa isang ligal na kilos kung saan tinanggal ang iyong mga kasalanan (ang Krus ni Cristo), at pinaniwalaan mo ito.
c. Naligtas ka ngayon tulad ng dati mong magiging - ikaw ay mula nang maniwala ka dito. Hindi mo pa nakikita ang lahat ng mga resulta. Ngunit, gagawin mo.
d. At, ang iyong buong buhay ay nakabalangkas ngayon, batay sa, mga katotohanan at kaganapan na hindi mo nakikita.
e. Sa gayon, ang pagpapagaling ay bahagi ng deal na iyon, isang aspeto ng ating kaligtasan - at gayundin ang bawat iba pang pagpapala ng Diyos.
3. Ang pananampalataya ay nakikita kung ano ang hindi makikita ng mga pisikal na mata sa pamamagitan ng pagtingin sa salita ng Diyos. II Cor 4:18
a. Heb 11:27 – Si Moises ay nagtiis sa pamamagitan ng pagtingin sa Kanya na hindi nakikita. Ano ang ginawa ng hindi nakikitang Diyos para kay Moises?
b. Ang pananampalataya ay lubos na kumbinsido sa hindi nakikita, maaari itong magalak sa hindi nakikita. I Alagang Hayop 1: 8
4. Nakakakita tayo ng isang halimbawa nito sa II Hari 6: 13-17 nang ang Hari ng Syria ay sumunod kay Eliseo.
a. Pansinin na nakita ni Elisha ang hindi nakikita at pinag-usapan ang hindi nakikita. Nagawa niya ito sapagkat sinabi sa kanya ng Diyos ang tungkol sa hindi nakikitang kaharian. Aw 91:11; 34: 7
b. Ang pag-alam sa kung ano ang naibigay para sa kanya, paniniwala nito, at pamumuhay na ito ay nagbigay kay Elisa ng tiwala at tagumpay sa isang mahirap, mapanganib na sitwasyon. I Juan 5: 14,15
5. Sa gilid ng lupang pangako, sinabi nina Joshua at Caleb tungkol sa kanilang sarili at sa lupain kung ano ang hindi nila nakikita - na maaari nilang kunin, ito ay sa kanila - sapagkat sinabi sa kanila ng Diyos tungkol dito. Bilang 13:30; 14: 8,9
a. Sa buong henerasyon na iniligtas ng Diyos mula sa Egypt, sila lamang ang kumuha sa kung ano ang inilaan ng Diyos. Sila lang ang pumasok sa lupain. Bilang 14: 28-30
b. Lahat ng iba ay nabigo na makapasok sa lupain dahil sa hindi paniniwala. Heb 3:19; 4: 2
c. Nakita lamang nila kung ano ang maaari nilang makita at sinabi lamang nila kung ano ang maaari nilang makita. Bilang 13:28, 29; 31-33

1. Mayroong isang maliit na problema sa sistemang ito. Mayroong madalas na magkasalungat na katibayan. Ang nakikita at nadarama ay sumasalungat sa sinasabi ng Diyos.
a. Ang pananampalataya pagkatapos ay nagiging isang aksyon na ginagawa natin sa harap ng magkakasalungat na ebidensya.
b. Ang pananampalataya na tumatagal at tumatanggap ng inaalok ng Diyos ay dapat magkaroon ng mga aksyon na kasama nito.
c. Hindi kami nakadarama ng pananampalataya, ginagawa namin ito. Kinikilos namin ito.
2. Ang pananampalataya nang walang kilos ay hindi nakikita ang nakikita na nakikita. Gawa 14: 9,10
a. Kapag nagsasalita tayo ng mga aksyon, pinag-uusapan natin ang mga aksyon na nagpapakita kung ano ang pinaniniwalaan mo = kaukulang mga kilos. Santiago 2: 17-26
b. Santiago 2: 22 – Sa kaso ni (Abraham), nakikita mo, ang pananampalataya ay nakikipagtulungan sa mga gawa, ang pananampalataya ay nakumpleto ng mga gawa. (Moffatt)
3. Ang bilang isang paraan upang kumilos tayo ng ating pananampalataya, ipahayag ang ating pananampalataya, ay nasa ating mga bibig.
a. Kami ay naniwala at aminin hanggang sa kaligtasan. Rom 10: 9,10
b. May sinabi ang Diyos sa ilang bagay upang maaari nating sabihin ang ilang mga bagay. Heb 13: 5,6
c. Ang pananampalataya ay may pagtatapat o propesyon. Heb 10:23; 4:14; 3: 1
4. Hindi kakaiba ang pag-usapan ang hindi mo nakikita na parang nakikita mo ito - iyon
ang dapat mong gawin.
a. Hindi ka nagsisinungaling, ginaya mo ang iyong Ama at Jesus. Efe 5: 1
b. Tinawag ng Diyos kung ano ang hindi tulad ng = ay nagsasalita ng hindi nakikita na parang makikita mo ito. Rom 4:17
c. Rom 4: 17 – At nagsasalita tungkol sa mga walang bagay na [Siya ay nanghula at ipinangako] na para bang mayroon [na] mayroon. Apoc 13: 8; Gen 17: 5
d. Binanggit ni Jesus ang isang patay na batang babae na natutulog. Marcos 5:39
5. Upang makamit o kunin ang inilaan ng Diyos dapat nating sabihin ito bago natin ito makita, sabihin nating mayroon tayo bago natin ito maramdaman. MAY KAMI ITO !! INVISIBLE LANG ITO !!
6. Kay Cristo binigyan tayo ng mana. Efe 1:11; Col 1:12
a. Kasama sa ating mana ang lahat ng kailangan natin upang mabuhay sa buhay na ito at sa susunod.
1. Kapag ang isang tao ay tumatanggap ng mana, ang isang ligal na kilos ay nagpapasaya sa kanila sa sandaling namatay ang nag-iwan sa kanila ng mana.
2. Ngunit, dapat taglayin ito ng tagapagmana - pumunta sa bangko, buksan ang sulat, pirmahan ang mga form, atbp.
b. Ang isang ligal na kilos - ang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus - ay nagbigay sa akin ng isang mana na kasama ang pisikal na paggaling.
c. Ngunit, nararapat ko ngayon na kunin o kunin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Dapat naniniwala akong mayroon ako bago ko maramdaman
ito. Dapat naniniwala akong gumaling ako bago ko ito makita.
7. Alam nating lahat nang eksakto kung paano ito gagawin kung nanalo tayo sa lotto.
a. Maniniwala kami bago namin nakita ang pera dahil mayroon kaming mga nanalong numero.
b. Tatawagin namin ang aming sarili na mayaman bago namin makita ang isang sentimo ng pera.
c. Mabubuhay, mag-uusap, at kumikilos kami, hindi batay sa kung ano ang nakikita namin sa aming libro ng tseke, ngunit batay sa sinabi ng estado ng Missouri at Channel 5.

1. Kinukuha natin ito sa pamamagitan ng paniniwalang binibigyan ito ng Diyos ngayon, at ito ay sobrang pagmina maaari kong pag-usapan ito sa nakaraang panahon na tapos na kahit hindi ko pa ito nakikita. At ipinangako sa akin ni Jesus na makikita ko ito.
2. Paano mo ito nagagawa? Sinimulan mo lamang itong gawin - pagbuo ng ugali ng pananampalataya sa bawat lugar.
a. Simulan ang sabihin kung ano ang sinasabi ng Diyos = magnilay sa Kanyang salita. Josh 1: 8
b. Mapapakain nito ang iyong pananampalataya, bubuo ng iyong pananampalataya, tutulungan kang lubos na mahikayat.
3. Ang pananampalataya ay nakikita ang hindi nakikita sa pamamagitan ng pagtingin sa salita ng Diyos.
a. Pinag-uusapan ng Pananampalataya ang tungkol sa hindi nakikita sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano ang sinasabi ng Diyos kahit na hindi pa ito nakikita.
b. Sa paggawa nito - nakikita at sinasabi ang hindi nakikita - ang pananampalataya ay magbubukas ng pintuan sa kapangyarihan ng Diyos upang dalhin ang hindi nakikita sa nakikitang lupain.
4. Mahigpit ang pagkumpisal mo sa pananampalataya. Sabihin mo hanggang sa makita mo ito.
a. Paano kung hindi ko makita ito? Kung iyon ang iyong katanungan, hindi mo pa nauunawaan ang pananampalataya. Sinabi ng Diyos na makikita mo ito.
b. Ang pagsasabi ay iyong bahagi. Ang nakikita ay bahagi Niya. Ginagawa mo ang iyong bahagi. Ang Apostol at Mataas na Pari ng ating propesyon, si Jesucristo, ay gagawa ng Kanyang bahagi. Heb 3: 1