KARAGDAGANG TUNGKOL SA PANANAMPALATAYA AT KAHARIAN NG DIYOS

1. Mahalagang maunawaan natin ang ilang mga bagay tungkol sa kaharian - kung ano ito at kung paano ito gumagana sapagkat miyembro na tayo nito.
a. Mayroong dalawang mga aspeto sa kaharian ng Diyos.
1. Ito ay isang aktwal na lugar na tinatawag na langit.
2. Ito rin ay anumang lugar kung saan naghahari at naghahari ang Diyos.
b. Pumasok tayo sa kaharian kapag naniniwala tayo sa mga katotohanan ng ebanghelyo at sumasailalim sa pamamahala ni Jesus.
2. Hangad ng Diyos na ang katotohanan na tayo ay kasapi ng Kanyang kaharian ay nakakaapekto sa atin, hindi lamang kapag pumupunta tayo sa langit, ngunit sa buhay na ito din.
a. Kahit na hindi pa tayo nakatira doon, tayo ay mga mamamayan ng langit. Fil 3:20 b. At ang Diyos ay gumawa ng buong pagkakaloob para sa atin sa buhay na ito sapagkat tayo ay isang kolonya ng langit na naninirahan sa mundo.
1. Fil 3: 20 – Ngunit kami ay isang kolonya ng langit, at hinihintay namin ang Tagapagligtas na nagmula sa langit, ang Panginoon. (Moffatt)
2. Efe 1: 3 – Purihin ang Diyos sa pagbibigay sa atin sa pamamagitan ni Cristo ng bawat posibleng espirituwal na pakinabang bilang mga mamamayan ng langit. (Phillips)
3. Upang makinabang sa buhay na ito mula sa katotohanan na ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, dapat mong malaman kung paano mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Rom 1:17
4. Nais nating ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa pananampalataya at ang kaharian ng Diyos sa araling ito.

1. Una, dapat nating sabihin kung ano ang hindi pananampalataya.
a. Hindi ito ang uri ng simbahan na iyong pupuntahan, o isang pakiramdam na nakukuha mo.
b. Hindi ito katapatan o lalim ng pangako kay Kristo.
c. Ang mga disipulo ay ganap na nakatuon kay Cristo, gayunpaman, sa maraming okasyon, sinabi Niya sa kanila na kakaunti ang kanilang pananampalataya. Mat 4: 18-20; Marcos 10:28; 4:40
2. Kadalasan, kapag ginagamit natin ang salitang pananampalataya, nangangahulugang tapat tayo kay Cristo.
a. Walang mali sa paggamit ng salita sa ganoong paraan, ngunit maaaring maging mali kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa uri ng pananampalataya na dapat nating mabuhay sa kaharian ng Diyos. Sila ay dalawang magkakaibang bagay.
b. Minsan sinasabi natin: Malaki ang kanyang pananampalataya, ibig sabihin ay ipinangako niya sa Panginoon sa loob ng 50 taon.
c. Maaaring totoo iyan, ngunit, ganap na posible na wala siyang pananampalataya (ang paraan ng pagtukoy ni Jesus ng salita) sa mga tukoy na sitwasyon - tulad ng hindi ginawa ng mga alagad. d. Tingnan ang tinawag ni Jesus na dakilang pananampalataya: Mat 8: 5-13
3. Ang pananampalataya na pinuri ni Jesus:
a. Kailangan lamang ng salita ng Diyos upang malaman na ang isang bagay ay gayon.
b. Hindi nangangailangan ng pisikal na patunay (ebidensya) bago ito naniniwala sa sinasabi ng Diyos.
c. Ay ipinahayag o ipinakita ng mga salita ng bibig.
d. Tumatanggap ng salita ng Diyos bilang natupad bago ito makita, at kalaunan makakita ng mga resulta.
4. Tingnan ang tinatawag ni Jesus na walang pananampalataya at walang pananalig: Marcos 4: 36-40; Juan 21: 24-29
a. Sa parehong kaso, ang mga alagad ay batay sa kanilang pinaniniwalaan sa kanilang nakita. b. Sa isang kaso, nagsasangkot ito ng isang kilos ng kalooban; sa isa pa, kasangkot dito ang pagkalimot sa mga naunang salita ni Jesus sa kanila.
5. Ang pananampalataya sa Bibliya ay kumukuha ng Diyos sa Kanyang salita.
a. Ang pananampalataya sa Bibliya ay naniniwala sa sinasabi ng Diyos nang walang anumang katibayan sa pisikal.
b. Ang pananampalataya sa Bibliya ay ang pagtitiwala sa Diyos na gagawin Niya ang sinabi Niyang nais Niyang gawin.
6. Ang pananampalataya sa Bibliya ay may kasamang tatlong elemento:
a. Kaalaman sa kalooban ng Diyos (isiniwalat sa Kanyang nakasulat na salita).
b. Isang kilos ng iyong kalooban (isang pagpapasya na iyong ginawa) kung saan pipiliin mong tanggapin ang sinasabi ng Diyos na totoo kahit ano pa ang iyong nakikita o nararamdaman.
c. Ipahayag ang iyong pasyang sumang-ayon sa Diyos sa pamamagitan ng iyong sinabi at ginagawa.
7. Iyon ang pananampalataya na dapat nating mabuhay sa kaharian.

1. Ang espiritwal ay hindi nangangahulugang hindi totoo, hindi gaanong totoo. Ibig sabihin hindi nakikita = hindi nakikita.
a. Ang Diyos ay Espiritu at Siya ay hindi nakikita. Juan 4:24; Heb 11:27; I Tim 1:17; I Tim 6:16; Col l: 15
b. Ngunit ang Diyos ay totoong, at, Siya ang ANG KAPANGYARINGAN na tao (walang-saysay) sa uniberso. Siya ang Lumikha. Gen 1
2. Ang lahat ng nakitang nilikha ay ang gawain ng Hindi nakikita, di-nakikitang Diyos na naghahari sa isang hindi nakikita, espirituwal na kaharian.
a. Ang hindi nakikita ay nilikha ang nakikita. Heb 11: 3; Gen 1: 3
b. Ang hindi nakikita ay maaaring makaapekto at magbabago sa nakikita. Marcos 4:39
c. Ang hindi nakikita ay lalabas sa nakikita. II Cor 4:18
d. Ang di-nakikitang kaharian ng Diyos ay umiiral nang magkasama sa nakikitang kaharian. Lucas 2: 13,14; Lucas 9: 28-32; II Mga Hari 6: 13-17
3. Kami ay bahagi ngayon ng isang kaharian na mas totoong, mas malakas, kaysa sa anumang nakikita natin sa paligid.
a. Gayunpaman, para sa marami sa atin, ang katotohanan na ang kaharian kung saan tayo ngayon ay bahagi ay hindi nakikita, humahantong sa atin na maniwala na hindi ito maaaring magbigay sa atin ng tunay na tulong.
b. Ngunit, mayroon kaming totoong tulong - ang pang-espiritwal na nilikha ang materyal, maaaring baguhin ang materyal, at lalampas sa materyal.
4. Ang Bibliya lamang ang ating nasasalat, maaasahang pakikipag-ugnay sa hindi nakikita na kaharian na ito.
a. Sinasabi sa atin ng Bibliya (salita ng Diyos) kung paano gumagana ang kaharian at kung anong probisyon ang nagawa / magagamit para sa atin sa kaharian.
b. Ang Bibliya ay ang paraan kung saan pinapasok ng Diyos ang di-nakikita sa kaharian. Gen 1: 3; Heb 11: 3; Marcos 4:39; Aw 107: 20; Matt 8: 8
5. Tandaan, sinabi ni Jesus na ang salita ng Diyos ay gumagana tulad ng isang binhi. Marcos 4
a. Kapag mayroon kang binhi, wala kang ani, may potensyal ka sa pag-aani, depende sa iyong ginagawa sa binhi.
b. Kapag mayroon kang isang binhi ng kamatis, mayroon kang isang kamatis, sa iba't ibang anyo lamang. c. Kapag mayroon kang salita ng Diyos, mayroon kang tulong sa hindi nito nakikita, pang-espiritwal na anyo. d. Kung gagawin mo ang mga tamang bagay sa binhi, magbubuo ito ng nakikitang mga resulta.
e. Kung gagawin mo ang mga tamang bagay sa salita ng Diyos, magbubunga ito ng nakikitang mga resulta. f. Ang tamang bagay ay pananampalataya !!
6. Ang pananampalataya ay dadalhin ang Diyos sa Kanyang salita upang magawa Niya ang Kanyang kalooban / Kanyang salita na maganap sa ating buhay - o dalhin ito mula sa hindi nakikitang lupain hanggang sa nakikita.
a. Ang Diyos ay gumagana sa ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang salita.
b. Inilalaan na tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin upang mabuhay sa buhay na ito at sa susunod sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Efe 1: 3; II Alagang Hayop 1: 3
c. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos kung ano ang nagawa na niya para sa atin sa pamamagitan ni Hesus - at kung ano ang gagawin Niya para sa atin dahil sa kung ano ang nagawa na Niya.
d. Nais niya ngayong isakatuparan ang mga pangakong ito / probisyon sa ating buhay.
e. Ngunit, ang Kanyang mga probisyon ay may kondisyon, at ang kondisyon ay ang pananampalataya. Heb 6:12 f. Ang pananampalataya ay nagbubukas ng pintuan sa Diyos na gawin sa atin at para sa amin ang lahat ng ipinahayag ng Kanyang salita na nagawa niya sa pamamagitan ni Jesus.
g. Ang pananampalataya ay nagbubukas ng pintuan sa hindi nakikita na kaharian upang hawakan ang nakikitang kaharian.

1. Ang aming "pisikal" na katibayan lamang ng anuman sa mga ito ay nakasulat na salita ng Diyos, ang Bibliya.
a. Ngunit, ang espiritwal ay makakaapekto sa nakikitang kaharian kung maniniwala tayo sa salita ng Diyos.
b. Iyon ang tungkol sa pananampalataya - pagkuha sa Diyos sa Kanyang salita upang maisagawa Niya ito sa ating buhay.
2. Dapat nating mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya sa Diyos ay ang pananalig sa Kanyang salita, ang Kanyang pangako.
a. Ang Kanyang salita ay isang pagpapahayag ng Kaniyang pagkatao - Hindi Siya maaaring magsinungaling. Heb 6:18 b. Matapat siya upang gawin ang Kanyang ipinangako. Heb 10:23
3. Karamihan sa mga Kristiyano ay alam na mamuhay tayo ayon sa Bibliya, ngunit ang tanong ay - ano ang ibig sabihin nito?
a. Malinaw, nangangahulugan ito na sundin ang sinasabi sa atin ng Diyos, ngunit higit na nangangahulugan ito.
b. Ang Bibliya ay dapat na pagpapasyang salik sa ating buhay = ang pinakamahalagang mapagkukunan ng impormasyon sa ating buhay.
1. Lahat ng iba pang yumuko dito - damdamin, saloobin, karanasan.
2. Marami ang magsasabing amen doon sa simbahan, ngunit hindi talaga mabuhay ng ganoon.
c. Kung sasabihin mo: Alam ko kung ano ang sinasabi ng Bibliya, ngunit…, nangangahulugang, para sa iyo, mayroong isang mapagkukunan ng impormasyon na mas maaasahan, mas tumpak kaysa sa salita ng Diyos.
4. Kung gayon, hindi mo lubos na makikinabang sa buhay na ito mula sa pamumuhay sa kaharian.
a. Ang mga damdamin, saloobin, at karanasan ay hindi nagdudulot ng hindi nakikita.
b. Ang pananampalataya sa salita ng Diyos ay ginagawa.
5. Ang pananampalataya ay tiwala / pagtitiwala sa Diyos na gagawin Niya ang sinabi Niyang gagawin niya.
a. Sa katunayan, sa sandaling mayroon ka ng Kaniyang salita sa isang bagay, ito ay kasing ganda ng tapos na, upang masabi mo ang isang bagay sa nakaraang panahon kahit na hindi mo pa ito nakikita ng iyong mga mata.
b. Mayroong isang elemento ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap sa pananampalataya. Lucas 1:45; Gawa 27:25; Rom 4:21
1. Nakaraan = Salita ng Diyos na inilalantad kung ano ang nagawa Niya kay Jesus; Pangako niya.
2. Hinaharap = ang katuparan ng pangakong iyon; Nakikita ko ang mga resulta sa aking mga mata. 3. Kasalukuyan = kumpiyansa, katiyakan (ngayon din), ano kahit na hindi ko pa ito nakikita, makikita ko (hinaharap) sapagkat ang Diyos ay nagsalita na (nakaraan).
c. Rom 10: 17 – Ang pananampalataya o pagtitiwala ay nagmula sa salita ng Diyos, sapagkat sinasabi sa iyo ng Bibliya kung ano ang Diyos at kung ano ang Kanyang ginawa para sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, at kung paano Siya gumagana sa ating buhay.
6. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa hindi pa nakikita - sapagkat sinalita ito ng Diyos.
a. Mayroong maraming mga halimbawa ng mga tao sa Bibliya na batay sa kanilang paniniwala at kilos sa sinabi ng Diyos - hindi sa nakikita nila - at kalaunan ay nakita nila ang hindi nakikita na naganap sa kanilang buhay.
b. Ang nakikita ay binago ng hindi nakikita sapagkat naniniwala sila sa salita ng Diyos.

1. Ang Hebreo 11 ay naglista ng maraming mga banal ng OT na kinikilala na sila ay dumadaan lamang sa buhay na ito, at ang langit ang kanilang kapalaran.
a. Nabuhay nila ang kanilang buhay sa kanilang mga mata sa makalangit na lunsod, sa di-nakikitang Diyos. Heb 11: 13-16; 27
b. At, mula sa hindi nakikita na kaharian na ito ay dumating ang tulong, lakas, at pagkakaloob na kailangan nila upang mabuhay sa buhay na ito.
c. Ang mga taong ito ng OT ay ganap na tao - gumawa sila ng ilang bagay nang tama, ngunit mali ang ginawa nila.
d. Si Jacob ay isang pinupuri sa pagpapala sa mga anak ni Jose sa pananampalataya - sinabi niya sa kanila na sila ay magiging dakila, pagpapalain sila ng Diyos, at sila ay babalik sa lupang pangako. Heb 11:21; Gen 48: 15-21
2. Ngunit, habang tinitingnan natin ang buhay ni Jacob, nakikita natin na may mga oras na batay siya sa kanyang ginawa at sinabi lamang sa nakikita niya sa halip na sa hindi niya nakikita, at hindi siya nakinabang mula sa pagiging isang naninirahan bilang magkano ang kaya niyang makuha.
3. Maaga pa, ipinangako ng Diyos kay Jacob na makakasama niya siya at alagaan siya. Gen 28: 10-22
a. At inalagaan siya ng Diyos. Gen 31: 7-13; 18
b. Ang patotoo ni Jacob sa pagtatapos ng kanyang buhay ay maaari siyang lumingon at makita na ang Diyos ay nasa trabaho. Gen 48:16
c. Gayunman, may mga oras sa kanyang buhay na nakatuon lamang siya sa kanyang nakikita at lalong lumala ang masamang mga sitwasyon. Gen 42:36; 47: 9
4. Ang isa sa pangunahing pakinabang ng pagiging nasa kaharian ay ang kapayapaan ng isip sa gitna ng kaguluhan. Rom 14:17
a. Ngunit, hindi ka magkakaroon ng ganoong uri ng kapayapaan maliban kung alam mo kung paano lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya sa hindi nakikitang paglalaan ng Diyos.
b. Kailangan mong malaman kung paano mo ito makikita sa pamamagitan ng Kanyang nakasulat na salita. Phil 4: 6-8

1. Kung si Jesucristo ang iyong Panginoon at Tagapagligtas, pupunta ka sa langit (ang kaharian ng Diyos) kung naglalakad ka sa pamamagitan ng pananampalataya o hindi sa buhay na ito.
a. Ngunit, hindi ka makikinabang sa kapayapaan na inalok ng kaharian.
b. Hindi mo mararanasan ang lahat ng paglalaan ng Diyos para sa iyo sa buhay na ito.
2. Ang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangahulugang naniniwala ka sa sinabi ng Diyos tungkol sa iyo at sa iyong sitwasyon higit sa lahat.
a. Mahalaga na matutunan mong gawin ito sapagkat ang lahat ng tulong at pagkakaloob ng Diyos para sa iyo ay espiritwal = hindi nakikita.
b. Ngunit, ang espiritwal ay makakaapekto / magbago / lumipat sa nakikitang kaharian kung maniniwala ka sa salita ng Diyos na higit sa lahat.
3. Ang pananampalataya na nakalulugod sa Diyos, ang pananampalataya na nagdudulot ng mga resulta:
a. Nangangailangan ng walang ebidensya ngunit ang salita ng Diyos na ang isang bagay ay totoo.
b. Alam na ang espirituwal, hindi nakikitang kaharian na inihayag sa atin sa salita ng Diyos ay magbabago ng nakikita at nadarama.