PANANAMPALATAYA AT ANG PANGALAN NI JESUS

Pananampalataya ng Binhi ng Mustasa
Pananalig sa Paggalaw ng Bundok
Mga Pananaliksik ng Pananampalataya
Sense na Pananalig sa Kaalaman
Pahayag ng Pananampalataya
Hindi Maaaring Magsinungaling ang Diyos
Gawin ang Mga Gawa Ni Jesus
Asahan Ito na Mangyayari
Pag-aalinlangan At Walang Paniniwala
Pananampalataya at Ang Pangalan Ng Hesus

1. Sinabi ni Jesus na maaari nating ilipat ang mga bundok at patayin ang mga puno ng igos na may pananalig ng mustasa.
a. Pinag-uusapan natin kung bakit ang mga pangakong ito na ginawa ni Jesus ay tila hindi gagana para sa atin tulad ng sinabi Niya na mangyayari ito.
b. Ang isa sa mga bagay na natuklasan namin ay ginawa ni Jesus ang mga pahayag na may kaugnayan sa mga naniniwala na gumagawa ng parehong uri ng mga gawa na ginawa niya habang narito Siya sa mundo.
2. Sinabi ni Jesus na ang Kanyang mga tagasunod ay maaaring gumawa ng mga uri ng mga bagay na ginawa Niya - makipag-usap sa mga demonyo, sakit, bagyo, puno ng igos - at makitang tumugon sila sa aming utos tulad ng pagtugon nila sa Kanyang utos. Juan 14:12
a. Bago Siya umalis sa mundo, pinahintulutan tayo ni Jesus na magsalita ng Kanyang mga salita at gawin ang mga gawa na ginawa niya sa Kanyang pangalan. Mat 28: 17-20; Marcos 16: 15-20
b. At, personal na ginagarantiyahan ni Jesus na ibabalik Niya tayo kapag sinasalita natin ang Kanyang salita upang gawin ang Kanyang mga gawa sa Kanyang pangalan. Juan 14: 13,14
3. Marcos 11: 12-14; 20-23 – Nang magsalita si Jesus sa isang puno ng igos at sumunod ito sa Kanyang utos, namangha ang mga alagad. Ginamit ni Hesus ang pangyayaring iyon upang turuan sila (at sa amin) tungkol sa kung paano Niya ginawa ang Kanyang ginawa at kung paano nila (at namin) magawa ang mga gawa na Kanyang ginawa.
a. Ipinaliwanag ni Jesus sa mga alagad (at sa amin) na dapat tayong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. v22
b. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay nagsasalita at naniniwala na ang sasabihin nito ay magaganap. v23
1. Iyon ay kung paano gumagana ang Diyos. Nagsasalita Siya at inaasahan kung ano ang sinabi niya na magaganap. Gen 1: 3;
Isa 55: 11
2. Iyon ang paraan kung paano ginawa ni Jesus ang mga gawa na Kaniyang ginawa - pinatay ang puno ng igos, pinalayas ang mga demonyo, at pinagaling ang mga tao. Marcos 11:14; Lucas 4:39
3. Iyon ay kung paano namin ginagawa ang parehong uri ng mga gawa na ginawa ni Jesus.
4. Upang magawa mo ang mga gawa ni Jesus at gumana sa paglipat ng bundok, puno ng igos na pumapatay ng pananampalataya, may ilang mga bagay na dapat mong malaman.
a. Dapat mong malaman na ikaw ay may pahintulot na magsalita sa pangalan ni Jesus at gawin ang Kanyang mga gawa.
b. Dapat mong malaman kung ano ang iyong awtorisadong magsalita at magbago.
c. Dapat mong malaman na sinusuportahan ng Diyos ang Kanyang salita at magdadala ng nakikitang mga resulta sa iyong kaso.
5. Kapag sinabi nating "Dapat mong malaman", nangangahulugan kami na dapat kang ganap na makumbinsi at ganap na makumbinsi. Mangyayari lamang iyon sa paglalaan mo ng oras upang pag-isipan at pagnilayan ang mga katotohanang ito mula sa salita ng Diyos.
6. Sa araling ito nais nating tingnan ang isang partikular na insidente sa Mga Gawa na bibigyan tayo ng karagdagang kaalaman sa paggawa ng mga gawa ni Jesus sa pamamagitan ng paglipat ng bundok, punong kahoy na pinapatay ang pananampalataya.

1. Pansinin, hindi nanalangin si Pedro at Juan para sa lalaki.
a. Ginawa nila ang kanilang nakita na ginagawa ni Jesus nang maraming beses habang Siya ay narito sa mundo. Kinausap nila ang lalaki at ang kanyang kalagayan. Marcos 2: 1-12
b. Ginawa nila ang sinabi sa kanila ni Jesus. Hiniling nila na ang lalaki ay bumangon sa pangalan ni Jesus. Juan 14: 12-14
2. Nang maglaon ay ipinaliwanag ni Pedro at Juan ang nangyari, sinabi nila na ito ang pangalan ni Jesus at ang pananampalataya sa pangalang iyon na nagpapagaling sa tao.
a. Mga Gawa 3: 16 – At ang Kanyang pangalan, sa pamamagitan at sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang pangalan, ay nagpalakas sa taong ito na iyong nakikita at kinikilala na mabuti at malakas. [Oo,] ang pananampalataya na dumaan at sa pamamagitan Niya [Hesus] ay nagbigay sa tao ng perpektong kagalingan [ng katawan] na ito sa inyong lahat. (Amp)
b. Kaninong pananampalataya ito? Pangunahin sina Peter at Juan. Pansinin ang dalawang bagay.
1. Ang pananampalataya ay isang pagkilos. Kumilos sila. Ginamit nila ang pangalang ayon sa iniutos sa kanila ni Jesus.
2. At, inaasahan nila kung ano ang sinabi nila na mangyari tulad ng sinabi sa kanila ni Jesus.
c. Kumusta naman ang pananampalataya ng lalaki? Nakipagtulungan siya sa kanila, hinayaan silang itaas siya. Tama na yan.
3. Nang mabuhay si Hesus mula sa mga patay, binigyan Siya ng kapangyarihan na mayroon Siya bago Siya pumunta sa Krus. Binigyan din siya ng isang pangalan na pinarangalan sa tatlong mundo. Phil 2: 9-11
a. Ang pangalan at awtoridad na ibinigay kay Jesus ay ibinigay sa Kanya alang-alang sa Kanyang katawan, para sa atin.
Ef 1: 20-23
b. Ang awtoridad na napanalunan niya para sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli ay ipinagkaloob sa atin sa paggamit ng Kanyang pangalan. Matt: 17-20
4. Gagamitin natin ngayon ang pangalan at awtoridad ni Jesus upang gawin ang parehong uri ng gawaing ginawa ni Jesus. Matt 28: 17-20; Marcos 16: 15-20
a. Hindi namin ginagamit ang pangalan ni Jesus bilang isang anting-anting na anting-anting. Ginagamit namin ito nang kinatawan. Namatay siya bilang kinatawan namin. Nabubuhay tayo ngayon bilang Kanyang mga kinatawan. II Cor 5:20; I Juan 2: 6
b. Ang karapatang gamitin ang Kanyang pangalan ay nangangahulugang dapat nating kumatawan kay Jesus, kumilos sa Kanyang lugar na may kaparehong awtoridad na mayroon Siya.
c. Sa isang tunay na kahulugan, binigyan tayo ni Jesus ng kapangyarihan ng abugado sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng paggamit ng Kanyang pangalan.
5. Saanman si Jesus ay luwalhatiin ng Kanyang personal na presensya, ang pangalang ito ay tumatagal ng Kanyang lugar.
Gawa 4: 10
a. Kapag nagsasalita tayo sa pangalang iyon ay parang si Jesus mismo ang nagsasalita dahil tayo ay
awtorisadong gamitin ang Kanyang pangalan nang kinatawan. Juan 14: 13,14
b. Sa pangalan ni Jesus ay ang kapunuan ng awtoridad at kapangyarihan na nasa kay Cristo nang Siya ay lumakad sa mundo.
6. Hindi nangangailangan ng anumang espesyal na pananampalataya upang magamit ang pangalan ni Jesus, upang magsalita o kumilos sa pangalan ni Jesus.
a. Kailangan itong maging awtorisado. Ikaw ay may pahintulot na gamitin ang Kanyang pangalan sapagkat ikaw ay nasa katawan ni Cristo.
b. Kinakailangan itong umaasa. Nang magsalita si Jesus sa mga bagay, inaasahan niya ang magagawa niyang sinabi.
c. Hindi ito ang dami ng pananampalataya (ito ay pananampalatayang binhi ng mustasa), ngunit ang lugar kung saan nakasentro ito - ang integridad ng Panginoong Jesucristo. Lucas 17: 5,6; Juan 14: 13,14
7. Sa paggamit ng pangalan ni Jesus, gumagamit tayo ng pananampalataya, ngunit ito ay isang walang malay na pananampalataya.
a. Ito ay isang pananampalataya na nagmumula sa katibayan na nakakumbinsi sa atin nang lampas sa isang anino ng pag-aalinlangan - ang salita ng Isa na hindi maaaring magsinungaling.
b. Si Pedro at Juan ay walang espesyal na pag-aayuno o pagdarasal upang maglingkod sa pilay na tao. Ginawa lamang nila ang salita ng Diyos na matapat, at itinupad ni Jesus ang Kanyang salita. Heb 11:11; Rom 4:21
8. Paano mo makukuha ang ganoong uri ng kumpiyansa? Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa mga banal na kasulatang ito hanggang sa sumikat ang katotohanan sa iyo, hanggang sa ikaw ay lubos na mahimok at ganap na makumbinsi - kaya't wala kang nakikita o nadarama na gumalaw sa iyo.
a. Ang bundok ay dapat lumipat. Ang puno ng igos ay dapat mamatay. Ililipat ang bundok. Ang puno ng igos ay mamamatay.
b. Huwag subukan ito at tingnan kung ano ang nangyayari. Pagnilayan ang mga bagay na ito hanggang sa mangibabaw sila sa iyo.
Mga Gawa 19: 13-17
c. Marcos 11: 23 – Katotohanang sinasabi ko sa iyo, kung may magsabi sa bundok na ito: bumangon ka at magtapon ka sa dagat, at hindi sinadya sa kanyang puso ngunit naniniwala na ang sinasabi niya tungkol sa nangyayari, ay magiging kanya. (Lattimore)

1. Naiintindihan nina Pedro at Juan na ang kanilang kapangyarihan at kabanalan ay walang kinalaman sa paggawa ng nangyari.
a. Kritikal na naiintindihan din natin ito. Ang paggalaw ng bundok, puno ng igos na pagpatay sa pananampalataya ay hindi gumagana para sa marami sa atin sapagkat sinusubukan nating gawin ito sa pamamagitan ng ating sariling kapangyarihan o kabanalan.
b. Tingnan natin kung paano ito gumaganap sa totoong buhay.
2. Maraming mga Kristiyano ang nakikipaglaban sa pananampalataya at tiwala sa harap ng Diyos dahil sa pagkakasala, pagkondena, at isang pakiramdam ng hindi karapat-dapat.
a. Nagtanong sila - Bakit gagawin ng Diyos, paano magagawa ang Diyos, para sa akin pagkatapos ng lahat ng aking pagkabigo at pagkukulang?
b. Pag-isipan ito: Dalawa lang, marahil tatlong buwan na ang nakaraan, itinanggi ni Pedro si Jesus at pinabayaan Siya sa Kanyang pinakadakilang oras ng pangangailangan. Matt 26: 56,69-75
1. Paano maaasahan si Pedro sa pintuang Maganda na itatago ni Jesus ang Kanyang salita?
2. Naunawaan niya na ang kanyang mga kasalanan ay natanggal o nalinis sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa Krus. Lucas 24: 45-47
3. Naunawaan niya na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa kanyang kabanalan, ngunit sa pagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Krus - alam at paglalakad sa pagkakaloob na iyon.
3. Kasabay ng parehong mga linya, naniniwala ang ilang mga Kristiyano na ang iba pang mga Kristiyano ay may higit na pag-access sa Diyos at mas maraming pagkakataon na masagot ang kanilang mga panalangin. Ngunit ang ideyang iyon ay hindi tumpak, at maiiwasan ka sa epektibong pagsasagawa ng pananampalataya na gumagalaw sa bundok.
a. Ang Diyos ay hindi isang respeto ng mga tao. Ang bawat mananampalataya ay may parehong paninindigan sa Ama sapagkat si Jesus ang ating paninindigan. Gawa 10:34; Rom2: 11; I Juan 4:17
b. Ang bawat anak na lalaki at anak na babae ay mahal sa puso ng Ama at may parehong probisyon sa pamamagitan ni Kristo. Lucas 15:31 (ang prodigal at ang kuya); Rom 8:17
4. Si Juan ay gumawa ng puna (sa pamamagitan ng inspirasyon ng Banal na Espiritu) maraming taon na ang lumipas tungkol sa koneksyon sa pagitan ng ating kabanalan at ng pangalan ni Jesus. I Juan 5:13
a. Mayroong dalawang aspeto sa pangalan ni Jesus para sa mga mananampalataya. Naniniwala kami sa pangalan ni Jesus para sa kaligtasan. Naniniwala kami sa pangalan para sa kapangyarihan para sa serbisyo.
b. Sinulat ni Juan ang kanyang liham sa bahagi upang ipaalam sa mga naniniwala sa dalawang bagay - mayroon kaming buhay na walang hanggan at mayroon kaming pangalan.
1. Ang buhay na walang hanggan ay ang buhay kay Hesus. Si Jesus na ngayon ang ating katuwiran, ating kabanalan. I Juan 5: 11,12;
Kulay Ko 1:30; II Cor 5:21
2. Ang pangalan ng Anak ng Diyos ay atin itong gagamitin, hindi dahil tayo ay sapat na mabuti, ngunit dahil tayo ay mga sangay ng Vine.
5. Sa paliwanag ni Pedro sa nangyari sa gate ng Magaganda, sinabi din niya na ang kanilang lakas ay hindi gumaling sa taong pilay.
a. Sa isang antas, alam nating lahat na ang likas na lakas ng tao ay hindi maaaring pagalingin ang isang pilay na tao. Kaya ano ang ibig sabihin ni Pedro?
1. Ibig niyang sabihin na hindi ito ang kanilang pagsisikap o kanilang gawain na nagpagaling sa lalaki.
2. Ito ay likas na ugali ng tao na gawin ang lahat sa mga gawa - ang ating sariling pagsisikap na kumita o karapat-dapat sa isang bagay mula sa Diyos o upang ilipat ang Diyos o mangyari ito.
b. Ano ang magiging halimbawa ng mga gawa na may kaugnayan sa pananampalataya na gumagalaw sa bundok?
1. Kung aminin lang ako ng sapat na oras, mangyayari ito.
2. Kung itatapon ko ang aking gamot, pagagalingin ako ng Diyos.
3. Kung ako ay talagang taos-puso kapag nagdarasal ako o nakikipag-usap sa bundok, ito ay mangyayari.

1. Mga Gawa 4: 13 – Ang pagtitiwala nina Pedro at Juan ay nagmula sa paggastos ng oras kasama si Jesus.
a. Ang katapangan ay ang parehong salitang isinalin ang tiwala sa ibang mga lugar sa NT.
b. Maaari nating maitaguyod ang ating kumpiyansa sa pamamagitan ng paggugol ng oras kasama si Jesus - sa pamamagitan din ng Kanyang nakasulat na salita.
2. Nagbanta ang mga pinuno ng relihiyon kina Pedro at Juan dahil sa pagsasalita sa pangalan ni Jesus at inutusan silang ihinto ito. Gawa 4: 15-22
a. Si Pedro at Juan ay bumalik sa kanilang sariling mga tao, at sama-sama silang nanalangin. Gawa 4: 23-30
b. Maraming magagandang bagay ang sasabihin tungkol sa kanilang panalangin. Ngunit isaalang-alang ang isang punto.
1. Hindi sila humingi ng katapangan (kumpiyansa) mismo.
2. Hiniling nila sa Diyos na panatilihin ang Kanyang salita upang sila ay makapagsalita nang may kumpiyansa.
3. Patutupad din ng Diyos ang Kanyang salita sa atin. Kaya kami din, ay maaaring makipag-usap sa mga bundok, puno ng igos, at mga sakit na may kumpiyansa (katapangan).
4. Nais kong hikayatin kang magnilay sa mga bagay na ito.
a. Isipin ito hanggang sa ikaw ay tiwala, ganap na kumbinsido, ganap na tiniyak na mangyayari ito.
b. Isipin ito hanggang sa ikaw ay kumbinsido, sa gayon ay hindi ka makagalaw sa iyong nakikita o nararamdaman.