MALI NA PAG-ASA AY NAPAPIRA NG PANANAMPALATAYA

1. Ang kaalaman mula sa Salita ng Diyos ay tumutulong sa atin na labanan ang laban ng pananampalataya. Efe 6:13
2. Sinabi namin na ang pananampalataya ay bahagi ng labanan ng pananampalataya. Heb 6:12
a. Ngunit, ang pananampalataya ay gumagana sa pamamagitan ng biyaya, at ang mga tao ay nakikipagpunyagi sa pananampalataya dahil hindi nila nauunawaan ang ilang mga bagay tungkol sa biyaya.
b. Iniisip namin na kailangan nating kumita o karapat-dapat sa tulong ng Diyos sa araw ng kaguluhan.
3. Ngunit, ang parehong biyaya na nagligtas sa amin ay nagpapanatili sa amin at tumutulong sa amin sa araw ng kaguluhan. Rom 8:32
a. Bagaman nararapat sa atin ang pagkawasak (walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos), pinili Niya na iligtas tayo at gawin tayong mga anak na lalaki at babae - dahil sa Kanyang biyaya. b. Kung Siya ang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng biyaya - ganap na hiwalay sa ating karapat-dapat - panatilihin Niya tayo at tutulungan tayo - ganap na hiwalay sa ating karapat-dapat.
4. Nais nating ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa katotohanan na ang ating sariling hindi pagkakaunawaan ng ilan sa mga pangunahing kaalaman ng pananampalataya ay maaaring gumana laban sa atin sa mga mahirap na panahon.
5. Ang mga Kristiyano ay minsan ay nakikibaka sa mahirap na oras dahil mayroon silang maling mga inaasahan tungkol sa gagawin ng Kristiyanismo para sa kanila.
a. Kapag ang mga inaasahan na iyon ay hindi natutugunan, sila ay nabigo at mapait. b. Ang mga maling inaasahan ay nagmula sa:
1. Ang mga tao ay hindi nakakaintindi ng kanilang tunay na pangangailangan kaya hindi nila pinapahalagahan / nakikinabang sa solusyon na ibinigay ng Diyos.
2. Ang mga tao ay hindi nauunawaan ang punto ng Kristiyanismo, at dahil dito hindi lubos na nakikinabang mula sa buhay na ito.
6. Sa araling ito, nais nating harapin ang ilan sa mga isyung ito.

1. Si Jesus ay napunta sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. I Tim 1:15
a. Ang pangunahing problema ng sangkatauhan ay kasalanan - nagkasala tayo laban sa isang banal, matuwid na Diyos.
b. Kung ang bawat problema sa iyong buhay ay hinarap at walang nagawa sa iyong kasalanan, lahat ng iba ay hindi mahalaga - mapupunta ka sa impiyerno. Marcos 8: 36,37
c. Ang lahat ng mga problema sa iyong buhay at sa mundong ito ay bunga ng kasalanan - direkta o hindi direkta.
2. Si Jesus ay naparito upang magdala ng buhay sa mga tupa (tayo). Juan 10:10
a. Ang tao ay nangangailangan ng buhay dahil ang tao ay namatay dahil sa kanyang mga kasalanan. Rom 6:23
1. Patay = na nakahiwalay sa Diyos; kulang sa buhay sa Diyos; kulang sa buhay na walang hanggan.
2. Ngunit, kinuha ni Jesus ang ating mga kasalanan sa Kanyang Sarili, sinamahan tayo sa ating kamatayan, at kapag nabayaran ang presyo ng kasalanan, nabuhay Siya mula sa mga patay.
b. Ngayon, dahil ang ating mga kasalanan ay pinarusahan kay Cristo, kapag lumapit tayo sa Kanya, maaari Niyang ibigay sa atin ang Kanyang buhay. Juan 5:40; Juan 1: 4; I Juan 5: 11,12
3. Alam mo ba kung paano tinukoy ni Jesus ang buhay na Siya ay dumating upang dalhin tayo? Juan 17: 2,3
a. At ito ang buhay na walang hanggan: [nangangahulugang] malaman (makilala, makilala, makilala at maunawaan) Ikaw, ang nag-iisang tunay at tunay na Diyos, at [tulad ng matalinong] makilala Siya, si Jesus [bilang] si Cristo, ang Pinahiran, ang Mesias, na iyong ipinadala. (Amp)
b. Ang buhay na walang hanggan ay darating sa amin sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos.
c. Malalaman natin ang Diyos sapagkat nagbayad si Jesus para sa ating mga kasalanan, tinatanggal ang hadlang sa pagitan natin at ng Diyos.
d. May pribilehiyo tayong makilala ang Diyos. Jer 9: 23,24
4. Ang punto ng Kristiyanismo, ang layunin ng Kristiyanismo, ang kadahilanan na dumating si Jesus upang makilala natin ang Diyos.
a. Dumating si Jesus upang ipakita sa atin ang Diyos at dalhin tayo sa Diyos. Heb 1: 1-3; I Pet 3:18 b. Lahat ng iba pa ay isang pangalawang isyu.
5. Hindi lamang dumating si Jesus upang makilala natin ang Diyos, naparito Siya upang makapaglingkod tayo sa Diyos.
a. Namatay si Hesus upang hindi na tayo mabuhay para sa ating sarili, ngunit para sa Kanya. II Cor 5:15
b. Sinabi ni Jesus na ang sinumang sumunod sa Kanya ay dapat na huwag sabihin sa kanyang sarili at oo kay Jesus. Mat 16:24
1. Sinasabi namin sa mga tao: Tanungin lamang si Jesus sa iyong puso; ipanalangin ang maliit na dasal na ito at maliligtas ka; maniwala ka lang kay Jesus; Aayusin ni Jesus ang lahat para sa iyo.
a. Walang katulad ng alinman sa mga pariralang ito sa Bibliya.
b. Sa pinakamaganda, ang mga pariralang ito ay maaaring maging nakaliligaw; sa pinakamasama, maaari silang maging hindi tumpak.
2. Habang pinag-aralan nating mabuti ang Bibliya, nalaman natin na may isang hakbang na dapat unahan sa paniniwala, at iyon ang pagsisisi
a. Ang mga unang publikong salita ni Jesus sa ministeryo ay: magsisi at maniwala. Marcos 1:15 b. Matapos ang Kanyang pagkabuhay na mag-uli, ipinadala ni Jesus ang Kanyang mga alagad upang mangaral ng mensahe ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Lucas 24:47
c. At ginawa nila !! Gawa 2:38; 3:19; 17:30; 20:21
3. Magsisi = METANOEO = upang mabago ang isipan.
a. Hindi ito damdamin, ngunit isang desisyon = isang ehersisyo ng kalooban.
b. Ito ay isang matatag na pagpapasya = isang pagbabago ng isip na humahantong sa pagbabago ng isa, upang baguhin ang direksyon.
4. Upang maging isang Kristiyano ay nangangahulugang lumilingon ka, binago mo ang direksyon ng iyong buhay at nagsisimulang mabuhay para sa Diyos, para kay Jesus, at hindi para sa iyong sarili.
a. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, binili ka ni Jesucristo. Hindi ka pa iyong sarili. Kabilang ka sa Kanya. I Cor 6: 19,20
b. Ang iyong responsibilidad ay luwalhatiin ang Diyos sa katawan, kaluluwa, at espiritu = isagawa ang iyong sarili sa isang paraan na nagbibigay ng karangalan sa Diyos.
5. Isang kadahilanan na nagpupumiglas ang mga Kristiyano ay ang kanilang pokus ay sa sarili - kung ano ang gusto ko, kung ano ang kailangan ko; ang mga problema ko.
a. Ang gayong pag-uugali ay maaaring humantong sa pagrereklamo at kapaitan sa Diyos at sa mga kapwa Kristiyano kung hindi umaayon ang mga bagay.
b. Maling itinuro sa atin na dapat muna nating mahalin ang ating sarili bago natin mahalin ang iba. Mat 22: 36-40
1. Mahal na natin ang ating sarili - maaaring hindi natin gusto ang ating sarili, ngunit nakatuon ang pansin natin.
2. Ang pokus natin ay ang maging sa Diyos muna, ang iba ay pangalawa, tayo ang pangatlo.
c. Prinsipyo sa Bibliya = mas maraming pagsisikap mong makuha at hawakan ang buhay na ito, mas kaunti ang makukuha mo. Matt 16:25
6. Ang dapat nating pagtuunan ay: Ano ang gusto mo sa Diyos? Paano ako magdadala ng karangalan at kaluwalhatian sa iyo sa sitwasyong ito?

1. Ang maling mga inaasahan ay humantong sa mga pagkabigo sa buhay.
a. Nagtrabaho ako sa nursery sa loob ng isang buong taon ngayon at wala pa rin akong asawa / asawa.
b. Ang Kristiyanismo ay hindi tungkol sa pagkuha ng asawa - ito ay tungkol sa pamumuhay para sa Diyos.
2. Nangangahulugan ba iyon na hindi tayo tutulungan ng Diyos, aalagaan tayo, atbp? Hindi talaga!!
a. Gumawa ang Diyos ng ilang napakalaking pangako sa Kanyang mga tagasunod. Mat 7: 7-11; Marcos 11: 23,24; Juan 15: 7; Juan 16:23
b. Ngunit sinabi Niya ang mga iyon sa isang tukoy na uri ng mga tao - yaong mga umalis sa lahat upang sumunod sa Kanya. Marcos 10:28
3. Malinaw na itinuturo ng Bibliya na ang kabanalan (pamumuhay para sa Diyos, tulad ng Diyos) ay kapaki-pakinabang, ngunit dapat mong matugunan ang ilang mga kundisyon. I Tim 4: 8; Mat 6:33
4. Palaging kalooban ng Diyos na pagpalain, pagyamanin, at tulungan ang Kanyang mga tao. III Juan 2; II Cor 9: 8
a. Gayunpaman, ipinapakita sa atin ng karanasan na malinaw na hindi ito gumagana nang ganoong paraan para sa lahat - sa ilang mga kaso, halata kung bakit; sa iba, hindi.
b. Ngunit, hindi natin magagawa ang pagkakamali sa pag-alis ng mga pangako ng Diyos.
c. Hindi rin kami maaaring magkamali ng pagtapon ng twalya dahil hindi ito gumana para sa amin o dahil hindi ito gumana kung kailan, o sa paraan, nais namin ito.
5. May isang bagay na napaka-freeing at napaka-stabilize sa mga paghihirap sa buhay kapag mayroon kang isang Daniel 3: 17,18 saloobin.
a. Ang pahayag na ito ay hindi isang masamang pagtatapat. Ito ay isang pahayag ng kabuuan, kumpletong pagtitiwala at tiwala sa Diyos.
b. Ito ay isang pahayag ng: kahit na hindi ito gumana sa paraang gusto ko ito, hindi ako babalik !! Pupunta ako sa Diyos.
6. Nakikita natin ang parehong bagay sa Juan 6.
a. Pinarami ni Jesus ang mga tinapay at isda, at ang mga kumakain ay sumunod kay Jesus.
v5-13; 22-24
b. Napagtanto ni Jesus na naghahanap sila ng mas maraming tinapay, at ginamit Niya ito bilang isang pagkakataon upang turuan sila na may higit sa buhay kaysa sa mga pisikal na alalahanin. v26,27; 32-35; 51
c. Pagkatapos, sinimulang ipaliwanag ni Jesus na ang ugnayan ng Kanyang mga tagasunod ay dapat magkaroon sa Kanya ay pagkakaisa. At, ginamit niya ang halimbawa ng pagkain ng Kanyang laman at pag-inom ng Kanyang dugo. v53-58
d. Nagalit ang loob ng marami sa mga tao at huminto sila sa pagsunod sa Kanya. v66 e. Ngunit pansinin ang sagot / pag-uugali ng labindalawang alagad sa mga nakakagambalang pahayag na ito - saan pa tayo pupunta? v67-69

1. II Alagang Hayop 1: 2 - Nawa ang biyaya (pabor ng Diyos) at kapayapaan (na perpektong kagalingan - pagiging, lahat ng kinakailangang kabutihan, lahat ng espirituwal na kaunlaran, at kalayaan mula sa mga kinakatakutan, at mga nakakaganyak na hilig at moral na hidwaan) ay maparami sa iyo sa ang buong, personal, tumpak, at tamang kaalaman tungkol sa Diyos at kay Jesus na ating Panginoon. (Amp)
2. II Alagang Hayop 1: 3 - Sapagkat ang Kanyang banal na kapangyarihan ay ipinagkaloob sa atin ng lahat ng mga bagay na [kinakailangan at angkop] sa buhay at kabanalan, sa pamamagitan ng (buong, personal) na kaalaman tungkol sa Kanya na tumawag sa atin sa at sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kahusayan (kabutihan). (Amp)
3. Kilala natin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo.
a. Inalis ni Jesus ang kasalanan na naghihiwalay sa atin sa Diyos.
b. Habang Siya ay narito sa mundo, ipinakita sa atin ni Jesus kung ano ang katulad ng Diyos.
4. Nakikilala natin si Jesus, ang Buhay na Salita ng Diyos, sa pamamagitan ng nakasulat na Salita ng Diyos, ang Bibliya.

1. Ngunit, ang isa sa mga kadahilanang nagpupumiglas ang mga Kristiyano kaya sa mga paghihirap ng buhay ay dahil hindi nila nauunawaan ang plano ng laro.
a. Hindi ka makikinabang sa pagkakaloob ng Diyos kung hindi mo naiintindihan ang problema.
b. Hindi ka makikinabang mula sa pagkakaloob na ginawa ng Diyos kung hindi mo maintindihan kung paano ito darating sa amin.
2. Sa mga paghihirap sa buhay, may mga tiyak na saloobin na makakatulong sa pagsuporta sa iyo:
a. Ang aking buhay ay hindi perpekto, ngunit alam ko ang Diyos - Hindi ako pupunta sa impiyerno, at may tadhana ako na higit sa huling buhay na ito.
b. Ang aking personal na kaligayahan ay isang pangalawang isyu - kung ano ang mahalaga ay ang iyong kalooban, Diyos, at ang pagsulong ng iyong kaharian.
3. Nangangahulugan ba iyon na hindi tayo tutulungan ng Diyos, o walang pakialam kung hindi tayo nasisiyahan? Hindi talaga!!
a. Ngunit, sa ngayon, hindi kami nakikipag-usap sa mga pag-uugali ng Diyos sa atin, nakikipag-usap kami sa aming mga saloobin sa Kanya.
b. Ang aming saloobin ay dapat na: Ano ang magagawa ko para sa iyo, Lord? Hindi: Ano ang maaari mong gawin para sa akin?
c. Hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Mat 26:39
4. Ang isang katotohanan sa Bibliya ay hindi nagbubura ng isa pang katotohanan sa Bibliya - gumugugol kami ng oras upang pag-aralan ang buong sandata ng Diyos at makita kung paano magkakasama ang mga piraso.
5. Narito ang dalawang pangunahing katotohanan na dapat mong malaman kung matagumpay mong haharapin ang mga paghihirap sa buhay;
a. Ang tunay na kasiyahan ay ang buhay ay nagmula sa pagkilala sa Diyos. Nilikha ka para sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Paunlarin ang kaugnayan na iyon.
b. Ang layunin ng iyong buhay ay upang maglingkod sa Diyos - kaya't nilikha ka. Tuparin ang hangarin na iyon
6. Masasabi natin ito sa ganitong paraan: nilikha ka upang makilala, mahalin, at maglingkod sa Diyos.
a. Ang pag-unawa sa iyon ay tutulong sa iyo sa paglaban ng pananampalataya.
b. Ang pagiging mapagpasya sa mga bagay na iyon ay tutulong sa iyo sa paglaban ng pananampalataya.