FOKUS SA JESUS

download PDF
UNMOVED SA IYONG MINDI
FOKUS SA JESUS
PANANONG IYONG FOKUS
HUWAG GAWIN ANG TRABAHO NG DEVIL
GANAPIN ANG IYONG KURSO
TUNAY NA KABATAAN
MAG-SET, MAKITA, MAKITA
GET KONTROL
Kontrolin ang IYONG SELF-TALK
EMOSYON, MGA BABAE, SELF-TALK
PAKIKITA ANG IYONG SARILI
1. Sa talinghaga ng Maghahasik, ipinaliwanag ni Jesus na habang ang Kanyang mga tagasunod ay lumabas upang ipangaral ang Salita ng Diyos, ito
gagawa ng iba't ibang mga resulta depende sa mga tugon ng mga nakikinig.
a. Pinagusapan ni Jesus ang mga nakakarinig, ngunit hindi maintindihan, ang Salita ng Diyos at si Satanas kaagad
darating upang magnakaw ito (v15). Nabanggit niya ang mga emosyonal na pinukaw sa naririnig at
naniniwala sa isang oras, ngunit kapag ang pag-uusig, pagdurusa, o pagdurusa ay lumitaw, sila ay nalalayo (v16,17).
Pagkatapos ay pinag-usapan ni Jesus ang tungkol sa mga nagpapahintulot sa pag-aalaga sa mundong ito, ang pagdaraya ng kayamanan, at
ang pagnanasa sa iba pang mga bagay ay pumupukaw sa Salita ng Diyos (v18,19).
1. Maraming mga aralin para sa iba pang mga araw sa talinhaga ni Jesus, ngunit isaalang-alang ang isang punto. Mayroong
palaging mga hamon sa Salita ng Diyos na maaaring makaapekto sa ating pananampalataya, tiwala, tiwala sa Kanya, bilang
pati na rin nakakaapekto sa ating pag-uugali. Dapat nating alalahanin ang banta na ito at malaman kung paano haharapin ito.
2. Kasama sa mga hamong ito ang mga pangyayari, kaisipan, at damdamin na nagmumukha at naramdaman
kung hindi sinasabi ng Diyos.
A. Dahil nabubuhay tayo sa isang mundo na napinsala sa kasalanan na pinamumunuan ng isang kalaban (ang diyablo)
at may populasyon sa mga tao sa ilalim ng kanyang pag-ayos, ang buhay ay maaaring maging mahirap na kahit ikaw
ginagawa ang lahat ng tama.
. B. Ang mga paghihirap ng buhay sa isang bumagsak na mundo ay maaaring maglipat sa atin mula sa Salita ng Diyos, gumagalaw sa amin
mula sa isang lugar ng tiwala at tiwala sa Diyos hanggang sa isang lugar ng pagkabahala, takot, at pag-aalinlangan.
b. I Cor 15: 58 – Pinayuhan ang mga Kristiyano na huwag magalaw ng mga hamon sa buhay. Kaya, kumukuha kami
ilang oras upang pag-usapan ang tungkol sa kung paano maabot ang lugar kung saan hindi tayo nilipat ng mga paghihirap sa buhay.
2. Si Paul ay isang halimbawa ng isang tao na hindi napigilan ng mga hamon sa buhay. Sa harap ng papahamak
pagkabilanggo, pagdurusa, at posibleng kamatayan, sinabi niya: Wala sa mga bagay na ito ang gumagalaw sa akin. Gawa 20: 22-24
a. Sa kanyang mga sinulat na mga sulat sa Bagong Tipan, inutusan niya ang mga Kristiyano na panatilihin ang kanilang pokus kay Jesus
na hindi sila makagalaw sa mga pagsubok sa buhay.
1. Pinayuhan ni Pablo ang mga mananampalataya na dumaranas ng pagtaas ng pag-uusig upang tumakbo nang may pagtitiis
ang lahi ay nakalagay sa harapan namin, "Tumitingin sa malayo [mula sa lahat na makagagambala] kay Jesus, na Pinuno
at ang Pinagmulan ng ating pananampalataya (Heb 12: 1,2, Amp).
2. Ituon natin ang ating pokus kay Jesus, ang Buhay na Salita, sa pamamagitan ng nakasulat na Salita, ang Bibliya. Ito
nangangahulugan, bukod sa iba pang mga bagay, na makuha natin ang ating pananaw sa katotohanan mula sa Bibliya, natututo tayo
kilalanin ang mga pagkagambala na inaalis ang ating pansin sa kung ano ang sinabi ng Diyos, at nakitungo tayo sa
nang naaayon sa mga kaguluhan.
b. Sa Heb 12: 3 Sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano na pinipilit na lumayo kay Jesus upang isaalang-alang
Siya upang hindi sila mapapagod sa kanilang isip.
1. May isang buong aralin sa pahayag na iyon, ngunit isaalang-alang ang kaisipang ito: Pagiging
hindi matitinag ay direktang nauugnay sa iyong ginagawa sa iyong isip, kung saan nakatuon mo ang iyong pansin,
kung paano mo nakikita ang katotohanan. Ang pagtingin kay Jesus ay magbibigay sa iyo ng isang pananampalataya (panghihikayat o kumpiyansa) na
hahawak ka ng matatag sa harap ng mga hamon sa buhay.
2. II Cor 4: 17,18 – Si Paul ay isang dalubhasa rito. Napatawag niya ang maraming paghihirap na kinakaharap niya
"Pansamantala at magaan" dahil tumingin siya (isinasaalang-alang ng isip) hindi sa kanyang nakikita ngunit
sa hindi niya makita.
3. Alam niya na ang lahat ng kanyang nakita ay pansamantala at mapapabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
At alam niya na ang karera na siya ay tumatakbo ay magdadala sa kanya sa hindi nagbabago na katotohanan ng Diyos
at ang Kanyang kaharian. Kaya't sulit na magtiis at humawak sa kanya.
3. Sa araling ito, mas isasaalang-alang natin ang kahalagahan ng pag-aaral kung paano titingnan ang iyong
mga kalagayan sa mga tuntunin ng kung ano ang sinabi ng Diyos at kung paano kontrolin ang iyong isip upang maging hindi matitinag
TCC - 1006
2
sa harap ng mga laban sa buhay. Hindi ito ang nakikita mo. Ito ay kung paano mo ito nakikita.

1. Naririnig namin ang salitang "nilalaman" bilang: maging masaya sa iyong murang shirt mula sa Walmart kaysa sa pagnanais
isang mamahaling mula sa Neiman-Marcus. Ngunit ang daanan na ito ay walang kinalaman sa mga isyu sa pananalapi o
pagkakaloob sa kahulugan na iyon.
a. Ang salitang nilalaman sa v5 ay nangangahulugan na maging sapat, pagkakaroon ng sapat na lakas, maging malakas,
upang maging sapat. Hindi ito emosyon. Ito ay isang pagtingin sa katotohanan.
1. Upang maging nilalaman ay nangangahulugang makilala na mayroon ka ng kailangan mo upang harapin ang anumang darating
ang iyong daan sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo.
2. Ito ay isa pang paraan ng pagsasabi: Walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos. Samakatuwid
(sa konteksto ng liham na ito) ay hindi maililipat ng anumang bagay na darating.
b. Sa v5 binanggit ni Pablo ang isang pahayag na ginawa ng Panginoon sa Deut 31: 6,8. Sinabi ng Diyos sa Israel, noong sila ay nasa
ang hangganan ng Canaan na naghahanda upang tumawid, na hindi Niya sila pababayaan kapag sila
nakatagpo ng maraming mga hadlang sa unahan. Dadalhin niya silang ligtas sa lupain.
1. Pansinin ang koneksyon sa pagitan ng Heb 13: 5 at Heb 13: 6. Sa v5 isinulat ni Pablo na sinabi ng Diyos
ilang mga bagay upang tayo ay may kumpiyansa (matapang) na nagsasabi ng ilang mga bagay. Pansinin na ang sinasabi natin
hindi isang direktang, salita para sa salitang quote ng kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ito ay "sa aming sariling mga salita" upang magsalita.
2. Ano ang punto? Ang Salita ng Diyos ay na-internalize ng isang gumagawa ng pagsasalita at mayroon
naapektuhan ang kanyang pananaw sa katotohanan hanggang sa puntong maaari siyang matapang na ipahayag: Ang Diyos ang aking katulong (aking
sapat, ang aking lahat-sa-lahat), samakatuwid hindi ko dapat matakot kung ano ang maaaring gawin sa akin ng mga tao. Tandaan,
Nagsusulat si Pablo sa mga Kristiyano na lalong inaasensyahan dahil sa kanilang pananampalataya.
d. Paano napunta ang Deut 31: 6,8 mula sa pagiging isang relihiyosong cliché ng mga tao na sumipi sa simbahan kapag nakakaramdam sila ng mabuti
sa isang pang-unawa sa katotohanan na hindi sila natatakot sa harap ng pag-uusig at posibleng kamatayan?
1. Nangyayari ito sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang kay Jesus, ang Buhay na Salita, sa pamamagitan ng nakasulat na Salita. Alam ni Paul iyon
ang mga taong isinulat niya ay pamilyar sa nangyari nang pumasok ang Israel sa Canaan. Ang
Tinulungan ng Panginoon ang Kanyang mga tao na ayusin ang lupain at makamit ang tagumpay sa mga hadlang na kanilang hinarap.
2. Si Jesus ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman (Heb 13: 8). Kapag nabasa natin ang Joshua 5: 13-15 kami
alamin na ito ay si Jesus (bago Siya kumuha ng laman, Pre-nagkatawang-tao na Jesus) na nakipagpulong kay Joshua at
nagbigay sa kanya ng mga plano sa labanan para sa pagkuha ng unang lungsod na kanilang nakatagpo (Jerico). (Mga Aralin para sa isa pa
araw.)
3. Ang punto ay: Hinihikayat ni Pablo ang kanyang mga mambabasa na tumingin kay Jesus at maglabas ng lakas ng loob mula sa
nakasulat na tala ng Kanyang nakaraan na tulong sa Kanyang bayan at sa Kanyang pangako ng kasalukuyang tulong para sa Kanyang bayan.
2. Hindi lamang ipinapakita sa atin ng Bibliya kung paano tinutulungan ng Diyos ang Kanyang mga tao, ipinapakita nito sa atin kung paano nabuhay si Jesus noong Siya ay
sa mundong ito. Dalawang libong taon na ang nakakaraan ay kinuha ni Jesus ang isang buong likas na katangian ng tao sa sinapupunan ni Maria at siya ay
ipinanganak sa mundong ito. Siya ay at ang Diyos ay naging tao nang walang tigil na maging Diyos.
a. Maaari naming gawin ang buong aralin tungkol dito, ngunit isaalang-alang ang isang punto. Habang nasa mundo si Jesus ay hindi nabubuhay bilang
Diyos. Nabuhay siya bilang isang tao na umaasa sa Diyos na Kanyang Ama. Sa paggawa nito, naging pamantayan siya
pag-uugali para sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos. I Juan 2: 6; atbp.
b. Ang Marcos 4: 35-40 ay nagtala ng isang pangyayari mula sa buhay ni Jesus. Habang si Jesus at ang Kanyang mga alagad ay tumatawid
ang Dagat ng Galilea, isang malakas na bagyo ang bumangon. Ang barko ay sakop ng mga alon (Mat 8:24) at ang
ang bangka ay napuno ng tubig (Lucas 8:23). Nasa panganib sila.
1. v37 – Pansinin na mayroong dalawang magkaibang magkakaibang tugon o reaksyon sa bagyo. Ang
natakot ang mga alagad. Sila ay propesyonal na mangingisda na nanirahan sa baybayin ng dagat.
Nagkaroon sila ng karanasan sa mga kondisyon ng panahon sa lugar. Ano ang maaari nilang makita at kung ano sila
naramdaman batay sa kung ano ang nakita nilang natakot sila. Walang alinlangan na nakita nila ang ibang mangingisda na pumatay
sa pamamagitan ng ganitong uri ng bagyo. Ngunit si Jesus ay natutulog sa barko.
2. Ang pananaw ni Jesus sa katotohanan (sa Kanyang sangkatauhan) ay wala namang makakalaban laban sa Kanya na
TCC - 1006
3
mas malaki kaysa sa Diyos na Kanyang Ama. Alam ni Jesus na pinapanatili pa rin ng Kanyang Ama ang mga bagyong dagat at alam Niya
Siya ay pinahintulutan na kumilos sa pangalan ng Kanyang Ama sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Aw 107: 29; Aw 89: 9; Aw 65: 7;
Juan 14: 9,10; 5:19; atbp.
c. Sa oras na ito, ang mga alagad ni Jesus ay nakita Siya na gumagawa ng ilang mga kamangha-manghang mga bagay at naging
tiniyak ng pag-aalaga ng Diyos sa kanila.
1. Narito ang isang bahagyang listahan (sapagkat hindi lahat ng ginawa ni Jesus ay naitala, Juan 20:30) sa Bago
Tipan.
A. Nakita ng mga alagad ang maraming tao na gumaling, mga demonyo na nakalaya sa mga demonyo, at a
patay na tao na nabuhay muli. Nakita nila na si Jesus ay nagiging tubig sa alak sa pagdiriwang ng kasal.
B. Ipinangaral ni Jesus ang Sermon sa Bundok kung saan, bukod sa iba pang mga bagay, itinuro Niya ang Kanya
mga tagasunod na maaari nilang lapitan ang Diyos bilang kanilang Ama at tumingin sa Kanya upang matugunan ang kanilang
pangangailangan tulad ng ginagawa niya para sa mga ibon at bulaklak.
C. At, natapos na ni Jesus na isinasalaysay ang talinghaga ng manghahasik na naghahasik ng Salita kung nasaan Siya
ipinaliwanag na ang mga bagay ay lilitaw upang hamunin at makagambala sa iyo mula sa Salita ng Diyos.
2. Gayunpaman, sa sandaling ito, lahat ng kanilang nakita na ginagawa ni Jesus at narinig na nagtuturo sa kanya ay lumabas sa bintana.
Pansinin ang mga unang salita sa kanilang bibig: v38 – Wala kang pakialam na mamamatay kami?
3. v39,40 – Tinulungan sila ni Jesus, ngunit nilinaw nitong Inaasahan nila na magtiwala sila sa Kanya, na magkaroon ng pananampalataya
at pagtitiwala sa Kanya. Lucas 8:25 (Amp) –Nasaan ang iyong pananampalataya? Nasaan ka ng pananampalatayayour
tiwala, ang iyong tiwala sa Akin, [sa aking katotohanan at Aking integridad]? (Amp)
3. Maraming sa pangyayaring ito na maaari nating pag-usapan, ngunit isaalang-alang ang isang pag-iisip. Lahat ng inaasahan ni Jesus mula
ang mga alagad ay naniniwala sila sa Kanyang mga Salita at sa Kanyang mga gawa. Iyon ang nais ng Diyos mula sa amin ngayon.
Ang ating bahagi sa anumang pakikipag-ugnay sa Diyos ay upang paniwalaan kung ano ang sinasabi niya tungkol sa Kanyang Sarili at sa Kanyang mga gawa.
a. Nakakuha kami ng palaging input mula sa aming mga pandama (kung ano ang nakikita at naririnig namin). Ang impormasyong ito ay nagpapasigla sa ating
emosyon. Pagkatapos ay pinoproseso namin kung ano ang nakikita at nararamdaman batay sa aming pang-unawa sa katotohanan.
1. Kailangan nating magtrabaho upang kontrahin ang mga prosesong ito. Ang aming pananaw sa katotohanan ay kailangang magbago. Ano ang Diyos
sabi ay dapat magkaroon ng higit na katotohanan para sa atin.
2. Hindi iyon awtomatikong nangyayari. Kailangan nating maglaan ng oras kasama si Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng
nakasulat na Salita. Ang Buhay na Salita ay ipinahayag sa pamamagitan ng nakasulat na Salita.
b. Ang Bibliya ay isang supernatural na libro na magbabago ng ating pananaw sa katotohanan at magdadala sa atin sa puntong ito
kung saan tunay na naniniwala kami na walang maaaring dumating laban sa amin na mas malaki kaysa sa Diyos. At, samakatuwid,
hindi na kami nilipat ng mga pangyayari sa buhay. Alam natin na hahabulin tayo ng Diyos.

1. Si Marta, Maria, at Lazaro ay magkapatid at kapatid. Nabuhay silang magkasama sa Bethany, mga dalawang milya
mula sa Jerusalem sa silangang dalisdis ng Bundok ng mga Olibo. Juan 11: 1-32; 12: 1,2
a. v38 – Si Marta ay ipinapalagay na isang balo, at ang pinuno ng sambahayan, dahil sinabi na
tinanggap niya si Jesus sa kanyang bahay. Parehong posible na ang dalawa ay tumakbo ang dalawang walang asawa
ang sambahayan para sa kanilang kapatid.
b. v39 – Naupo si Maria sa paanan ni Jesus, nakikinig sa Kanya na nagtuturo. Ito ang kaugalian para sa mga Hudyong iskolar na
literal na umupo sa paanan ng mga rabbi habang itinuro nila. Halimbawa, sinasabi ng Mga Gawa 22: 3 na dinala si Pablo
pataas (o may edukasyon) sa paanan ni Gamaliel. Ang "Sat" ay nangangahulugang umupo malapit o sa tabi. Isang pagsasalin
sabi: Naupo si Maria sa paanan ni Jesus (Phillips). Ang isa pang nagsabing siya ay nanatili doon (NEB).
2. v40 – Si Marta, sa kabilang banda, ay nasa paglilingkod sa mga taong dumalo. Sinasabi ng account na siya ay
cumbered tungkol sa magkano ang paghahatid. Ang cumbered ay nangangahulugan na iguguhit, iginuhit sa diwa ng pagiging
higit sa nasasakop tungkol sa isang bagay; upang i-drag ang buong paligid.
a. Narito ang ilang mga pagsasalin: Gulo ang lahat ng kanyang mga paghahanda (NASB); sa pamamagitan ng kanyang maraming mga gawain
(NEB); nag-aalala tungkol sa lahat ng kailangan niyang gawin para sa kanila (Beck); ay abala sa pagdalo sa kanila na siya
lumala nag-aalala (Moffatt).
TCC - 1006
4
b. Si Marta ay naglilingkod sa mga tao, ngunit siya ay malinaw na nagpukaw ng damdamin dahil mayroon siya
maraming dapat gawin at walang makakatulong sa kanya. Siya ay nag-apela kay Jesus, humiling sa Kanya na sabihin kay Maria na tulungan siya.
Dapat nating ipagpalagay na lubos niyang inaasahan na makisama si Jesus sa isyung ito. Pansinin si Jesus '
pagtatasa at mga puna tungkol sa sitwasyon. v41 – Marta, nag-iingat ka at nababagabag
maraming bagay.
1. Maingat na nangangahulugan na maging pagkabalisa sa isang bagay. Ang salitang ugat ay nangangahulugang bahagi o hatiin
pagkagambala. Sa madaling salita, nahati ang kanyang atensyon at siya ay nagagambala at nabagabag o
nabalisa.
2. Ang salitang ito (o isang form nito) ay ginagamit sa isang bilang ng mga lugar (Mat. 6: 25,27,28,31,34; Mat 10:19;
Lucas 12: 11,22,25,26; Lucas 10:41; Phil 4: 6). Diksyonaryo ng Vine ng Bagong Tipan Greek
Sinasabi ng mga salita na nangangahulugan ito na magkaroon ng isang nakakaabala na pangangalaga  hindi kinakailangan ng isang masama o masamang pangangalaga. Ito lang
inaalis ang iyong pokus sa Panginoon.
3. v42 – Sinabi ni Hesus tungkol kay Maria na pinili niya ang mabuting bahagi na hindi makukuha sa kanya.
3. Suriin natin ito. Ano ang nangyayari? Bakit kasama ang pangyayaring ito sa Bibliya?
a. Ang kailangan ay nangangahulugang isang pangangailangan, isang pangangailangan. Pinili o pinili ni Maria ang "pinakamahalagang bagay" (Phillips).
Pinili ni Maria na tumuon si Jesus at ang Kanyang Salita at lumayo sa mga tungkulin sa paglilingkod. Pinili niya kung ano
hindi maaaring makuha sa kanya. Ang mga bagay na nakikita ay pansamantala ngunit pinili niya na tumuon sa
hindi nakikita sa mga sinabi ni Jesus. Mat 4: 4; Job 23:23
1. Ang paglilingkod sa mga tungkulin ay hindi mali, ngunit maaari silang maging isang kaguluhan. Tandaan, sinabi ni Jesus ang pag-aalaga ng
ang sanlibutang ito ay makakasigaw ng Salita ng Diyos at gawin itong hindi mabunga. Marcos 4:19
2. Sinabi ni Jesus na hahanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran at lahat
kung hindi ay aalagaan. Mat 6:33
b. Napakadali na mahuli sa mga gawain ng buhay na, sa pamamagitan ng kanilang likas na kalikasan, ay makakapagbigay sa atin
pansin na malayo sa Diyos. Ang nakikita at nararamdaman natin ay nagiging mas malaki sa atin na ang Diyos at kung ano ang Kanyang sinabi,
ang paggawa ng mga emosyon sa atin na nagdudulot sa atin ng pagdududa sa pangangalaga at pag-aalala ng Diyos sa atin.

1. Maaaring kailanganin niyang pigilan ang mga saloobin tungkol sa kung paano, kung siya ay isang mabuting tao, makakatulong siya
ang kanyang kapatid na babae. Maaaring narinig niya ang ilang mga bulong mula sa mga tao tungkol sa kung ano ang hindi magandang kapatid na babae para sa kanya
pagtulong sa kanyang kapatid.
2. Malinaw, ang pangyayaring ito ay hindi naitala sa Bibliya upang bigyan tayo ng isang dahilan upang pabayaan ang ating mga tungkulin o hindi
tulungan ang mga tao. Ang punto ay upang ipakita na kailangan nating gawin kung ano ang kailangan nating gawin upang mapanatili ang ating pansin
nakatuon kay Jesus upang hindi tayo makagalaw sa mga pagsubok sa buhay. Maraming susunod na linggo!