Libreng Pagsasanay sa Multilingual na Video

Ingles

Mga komento Mga icon ng Box SVGGinamit para sa tulad, pagbabahagi, komento, at mga reaksyon na icon
1 linggo ang nakaraan
Mga Kayamanan kay Cristo

7/16/21 Ang Labanan Para sa Isip Mo
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe sa aming Youtube channel, upang ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa multi-wika, at marami pa!
www.richesinchrist.com

7/16/21 Ang Labanan Para sa Isip Mo
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o subs


www.youtube.com/channel/UCUJLFd56uzcrQi2h1hZkWEg
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Pagpalain ka ng Diyos ng sagana sa isang mapagpalang Linggo para sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesus

Amen🌹🌹🌿🌴God🥀🥀 pagpalain 💐🌹 ikaw 🥀🥀 🙏❣️❣️🥀🥀🌹🌹🌹Magandang magandang panalangin sa umaga

amen

Amen ❤️ pagpalain ka ng Diyos kapatid at ang iyong mga panalangin at ang iyong ministeryo

Purihin ang Panginoon 🙏🙏🙏

Purihin ang Panginoon

Purihin ang Panginoong Hesus amen

Ni ang Amazon tubig ay mas malinaw 🌺🌺🌺

GB

Amen.

Pagpalain kayo ng Diyos lahat

amen

Amen 🙏

amen

Amen 💖 mas pinagpala

Pagpalain ka ng Diyos at ang mga Salita ng Diyos.

Ito ang aking email na law Lawrencebondo@yahoo.com

Amen!

amen

amen

amen

Ameen ....

Paano malalaman ang tungkol kay Marcia Santana de Jesus

Gusto kong malaman tungkol kay jesus

Mula sa Bangladesh

Tingnan ang higit pang mga komento

7/9/21 Totoo At Katotohanan

Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe sa aming Youtube channel, upang ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa multi-wika, at marami pa!
www.richesinchrist.com

7/9/21 Totoo At Katotohanan

Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe


www.youtube.com/channel/UCUJLFd56uzcrQi2h1hZkWEg
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Nice God bless u more & more

Pagpalain ka ng Diyos

Pagpalain ka

Halellujah! Purihin ang Diyos!

Hallelujah amen

Nawa'y magpatuloy ang Panginoon sa pagbibigay kapangyarihan sa inyong mga pastor

Amen ❤️💖 napakahalagang mensahe

Purihin ang Panginoon

pagpalain ka ng Diyos

1 timothy 2: 11at 12

amen

Mas maraming biyaya

Pagpalain ka

Ayon sa iyong paraan ng pagbabasa ng mga banal na kasulatan ang mga kababaihan sa Araw ng Pagkabuhay na hindi makakaya kay Hesus ay nabuhay sa simbahan kung dalawa o higit pa ang natipon.

Pagpalain kayo ng Diyos lahat

Amen ...

Hallelujah

amen

Amen 🙏

amen

KARAGDAGANG PANG-ANOINTING

HANAPIN MO AKO O DIYOS AT ALAMIN ANG PUSO KO NGAYON. TRY ME, O SAVIOR MINE AT ALAMIN ANG AKING ISIP AKING DINASALAMAT; TINGNAN KUNG MAY MAY MASAMANG PARAAN SA AKIN; Linisin MO AKO MULA SA BAWAT KASALANAN AT LIBRE AKO. ANG isang Malinis na PUSO AY MAY KINAKAILANGAN KUNG INASA KO ANG DIYOS NA MAKINGIG AT SAGUTIN ANG AKING mga PANALANGIN! MASAYA, PROSPEROUS, MASAYANG ARAW SA PANGALAN HESUS +

Godblesyoupraisegod9487134167

Tingnan ang higit pang mga komento

7/2/21 Kumuha ng Imbentaryo sa Pamamagitan ng Papuri
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!
www.richesinchrist.com

7/2/21 Kumuha ng Imbentaryo sa Pamamagitan ng Papuri
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang panginoon Amen aleluya

👌👐🙋 ♀️🙏🏻✝️🌺

Pagpalain ka ng Diyos ng sagana at gamitin ka pa para sa kanyang kaluwalhatian sa harap ng lahat ng mga bansa

Hallelujah, luwalhati sa Panginoon

amen

Manalangin lamang para sa aking ministeryo ni Jesus

Purihin ang Panginoon. Ako ay isang Ebanghelista na gumagawa ng ministeryo ng Diyos sa mga nayon. Ang mga simbahan ng nayon ay nasa masamang kalagayan. Kung ang Diyos ang namumuno ay mabait na tulungan kami sa pananalapi. John Venkatesh +91 9840427167

purihin ang panginoon Amen

OO

NAPAKA MAGANDANG MENSAHE

amen

Hallelujah

Purihin ang Diyos

Magandang mensahe ate

Manalangin lamang para sa aking ministeryo ni Jesus

Purihin ang panginoong Diyos pagpalain ka

Magandang mensahe

Magandang mensahe ♥♥♥

amen

pagpalain ka ng Diyos

Amen 🙏

Oo naman

amen

Amen. Mangyaring ipanalangin ang aking ministeryo sa Bangladesh.

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

4 weeks ago
Mga Kayamanan kay Cristo

6-25-21 Sapat na Sarili Sa Kristo
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!
www.richesinchrist.com

6-25-21 Sapat na Sarili Sa Kristo
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook na kasama
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

amen

Purihin ang Panginoon

Hallelujah

amen

Purihin ang Panginoon

Jesus Christ in name good morning God bless you pastor sahib paki peryar para sa tatay kong tiyan savelon problem

amen

amen

amen

Hallelujah Purihin ang Panginoon 💕💕

Amen Hallelujah

amen

Salamat, mahahalagang lead para sa

Amen 🙏

Pagpalain ka ng Diyos ng 7 beses ma'am

Purihin ang Diyos amen

amen

Purihin ang Panginoon

ATING E MAIL: jesuselectsprayertower.24hours@gmail.com

AMEN HALLELUJAH

SUPER GOOD MESSAGE

OO

Tingnan ang higit pang mga komento

Maraming taos-pusong mga Kristiyano ang naniniwala na minsan binibigyan ng Diyos ang Kanyang mga tao ng mga tinik sa laman. Ang ideyang ito ay batay sa isang bagay na sinulat ni Pablo: "At baka ako ay maitaas ng higit sa sukat sa pamamagitan ng kasaganaan ng mga paghahayag, binigyan ako ng isang tinik sa laman, ang sugo ni Satanas na paluin ako, baka ako ay maitaas sa itaas sukatin ”(2 Corinto 12: 7). Maraming nagsasabi na ang tinik ni Paul ay isang sakit na ipinadala o pinapayagan ng Diyos na panatilihing mapagpakumbaba si Paul. Mula dito napagpasyahan nila na ang mga pagsubok sa buhay ay madalas na tinik sa laman na pinahintulutan ng Diyos para sa ilang layunin. Ngunit ang linyang ito ng pag-iisip ay batay sa maling interpretasyon ng talata. Isaalang-alang ang ilang mga saloobin tungkol sa kung ano ang nangyari kay Paul.
Nang maingat nating basahin ang isinulat ni Paul makikita natin na ang kanyang tinik ay hindi mula sa Diyos. Ito ay ang messenger ni satanas. Ang salitang "messenger" sa orihinal na wika (Greek) ay nangangahulugang "pagiging" o "personalidad". Ginagamit ito halos dalawang daang beses sa banal na kasulatan at hindi ito kailanman nangangahulugang isang sakit (o isang pagsubok). Kung ang salitang "tinik" ay ginamit ng sagisag sa Bibliya tumutukoy ito sa mga taong mahirap (Bilang 33:55; Joshua 23:13; Hukom 2: 3). Ang tinik ay isang nakakagambalang ipinadala mula kay Satanas upang guluhin si Paul habang ipinangangaral ang ebanghelyo.
Maaaring iniisip mo, "Kaya, anuman ang tinik, pinayagan ito ng Diyos na panatilihing mapagpakumbaba si Paul." Gayunpaman, sinabi ng daanan na ang tinik ay dumating upang maiwasang maging mataas si Paul, hindi upang mapigilan siya na mai-EXALTING ANG KANYANG SARILI. Si Paul ay nakatanggap ng napakalaking paghahayag mula sa Diyos (2 Cor 12: 1-4). Ayaw ni satanas na ang pahayag ni Paul ay tanggapin bilang isang mensahe mula sa Diyos kaya't nagpadala siya ng isang anghel na nilalang (isang nahulog na anghel, isang demonyo) upang guluhin si Paul kapag siya ay nangangaral. Ito ay naaayon sa paglalarawan ng mga kaganapan sa Aklat ng Mga Gawa. Si Paul ay pupunta sa isang lungsod upang ipahayag ang ebanghelyo. Ang isang tao o ang isang bagay ay pumukaw sa karamihan, at si Paul ay guguluhin, ipakulong, o itatapon sa labas ng bayan (Gawa 13:45; 14: 2-6; 19: 21-41).
Maaari ka ring magtataka, "Bakit hindi lamang tinanggal ng Diyos ang tinik ni Paul noong siya ay nanalangin, lalo na kung ito ay ipinadala mula kay Satanas upang hadlangan ang ministeryo ni Paul?" Sapagkat hinihiling ni Paul sa Diyos na gumawa ng isang bagay na hindi Niya ipinangakong gawin sa puntong ito ng oras. Sinasabi ng Bibliya na ang diyablo ay diyos ng mundong ito (2 Corinto 4: 4) at magpapatuloy sa kanyang mga gawain hanggang sa oras na bumalik si Jesus sa mundo. Hanggang sa oras na iyon, sinabi sa atin ng Panginoon na ang ating pagtatanggol ay upang labanan ang diablo sa Kanyang Pangalan: “Magsumuko kayo sa Diyos. Labanan ang diyablo, at siya ay tatakas mula sa iyo ”(Santiago 4: 7). Ipinapangako sa atin ng Diyos na ang Kanyang biyaya sa atin at para sa atin ay sapat upang makitungo sa anumang dadalhin ng diyablo sa ating daan. Iyon mismo ang sinabi Niya kay Paul: "Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo: sapagkat ang aking lakas ay ginawang perpekto sa kahinaan" (2 Corinto 12: 9).
Mas maraming masasabi pa kami tungkol sa tinik ni Paul, ngunit hindi pinapayagan ang puwang. Para sa higit na malalim na pag-aaral, tingnan ang aming web page sa www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Maraming taos-pusong mga Kristiyano ang naniniwala na minsan binibigyan ng Diyos ang Kanyang mga tao ng mga tinik sa laman. Ang ideyang ito ay batay sa isang bagay na sinulat ni Pablo: "At baka ako ay maitaas ng higit sa sukat sa pamamagitan ng kasaganaan ng mga paghahayag, binigyan ako ng isang tinik sa laman, ang sugo ni Satanas na paluin ako, baka ako ay maitaas sa itaas sukatin ”(2 Corinto 12: 7). Maraming nagsasabi na ang tinik ni Paul ay isang sakit na ipinadala o pinapayagan ng Diyos na panatilihing mapagpakumbaba si Paul. Mula dito napagpasyahan nila na ang mga pagsubok sa buhay ay madalas na tinik sa laman na pinahintulutan ng Diyos para sa ilang layunin. Ngunit ang linyang ito ng pag-iisip ay batay sa maling interpretasyon ng talata. Isaalang-alang ang ilang mga saloobin tungkol sa kung ano ang nangyari kay Paul. Nang maingat nating basahin ang isinulat ni Paul nakikita natin na ang kanyang tinik ay hindi mula sa Diyos. Ito ay ang messenger ni satanas. Ang salitang "messenger" sa orihinal na wika (Greek) ay nangangahulugang "pagiging" o "personalidad". Ginagamit ito halos dalawang daang beses sa banal na kasulatan at hindi ito kailanman nangangahulugang isang sakit (o isang pagsubok). Kung ang salitang "tinik" ay ginamit ng sagisag sa Bibliya tumutukoy ito sa mga taong mahirap (Bilang 33:55; Joshua 23:13; Hukom 2: 3). Ang tinik ay isang nakakagambalang ipinadala mula kay Satanas upang guluhin si Paul habang ipinangangaral ang ebanghelyo. Maaaring iniisip mo, "Kaya, anuman ang tinik, pinayagan ito ng Diyos na panatilihing mapagpakumbaba si Paul." Gayunpaman, sinabi ng daanan na ang tinik ay dumating upang maiwasang maging mataas si Paul, hindi upang mapigilan siya na mai-EXALTING ANG KANYANG SARILI. Si Paul ay nakatanggap ng napakalaking paghahayag mula sa Diyos (2 Cor 12: 1-4). Ayaw ni satanas na ang pahayag ni Paul ay tanggapin bilang isang mensahe mula sa Diyos kaya't nagpadala siya ng isang anghel na nilalang (isang nahulog na anghel, isang demonyo) upang guluhin si Paul kapag siya ay nangangaral. Ito ay naaayon sa paglalarawan ng mga kaganapan sa Aklat ng Mga Gawa. Si Paul ay pupunta sa isang lungsod upang ipahayag ang ebanghelyo. Ang isang tao o ang isang bagay ay pumukaw sa karamihan, at si Paul ay guguluhin, ipakulong, o itatapon sa labas ng bayan (Gawa 13:45; 14: 2-6; 19: 21-41). Maaari ka ring magtataka, "Bakit hindi lamang tinanggal ng Diyos ang tinik ni Paul noong siya ay nanalangin, lalo na kung ito ay ipinadala mula kay Satanas upang hadlangan ang ministeryo ni Paul?" Sapagkat hinihiling ni Paul sa Diyos na gumawa ng isang bagay na hindi Niya ipinangakong gawin sa puntong ito ng oras. Sinasabi ng Bibliya na ang diyablo ay diyos ng mundong ito (2 Corinto 4: 4) at magpapatuloy sa kanyang mga gawain hanggang sa oras na bumalik si Jesus sa mundo. Hanggang sa oras na iyon, sinabi sa atin ng Panginoon na ang ating pagtatanggol ay upang labanan ang diablo sa Kanyang Pangalan: “Magsumuko kayo sa Diyos. Labanan ang diyablo, at siya ay tatakas mula sa iyo ”(Santiago 4: 7). Ipinapangako sa atin ng Diyos na ang Kanyang biyaya sa atin at para sa atin ay sapat upang makitungo sa anumang dadalhin ng diyablo sa ating daan. Iyon mismo ang sinabi Niya kay Paul: "Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo: sapagkat ang aking lakas ay ginawang perpekto sa kahinaan" (2 Corinto 12: 9). Mas maraming masasabi pa kami tungkol sa tinik ni Paul, ngunit hindi pinapayagan ang puwang. Para sa higit na malalim na pag-aaral, tingnan ang aming web page sa www.richesinchrist.com
Mag-load ng higit pang

Espanyol

Mga komento Mga icon ng Box SVGGinamit para sa tulad, pagbabahagi, komento, at mga reaksyon na icon

Kilalanin Ang Times Kilalanin Ang Times
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kilalanin Ang Times Kilalanin Ang Times
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina d
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

1 linggo ang nakaraan
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Narinig ko kamakailan ang isang tao na nagsasabi na sinasabi ng Bibliya na "Huwag kang matakot" ng tatlong daan at animnapu't limang beses o minsan para sa bawat araw ng taon. Hindi pa ako naglalaan ng oras upang mabilang at mapatunayan ang pahayag na iyon, ngunit hindi ako magtataka kung totoo ito sapagkat ang mensahe ng Diyos sa kanyang bayan ay palaging "Huwag matakot."

Gayunpaman, maaaring maging mahirap na sundin ang pang-araw-araw na tagubilin ng Diyos dahil maraming mga kakila-kilabot na bagay ang dumating sa atin sa mundong ito. At kahit na humingi tayo ng tulong ng Diyos sa matinding mga pangyayari, mayroong maliit na tinig sa likuran ng aming mga ulo na nagsasabing, Paano kung ang sitwasyong ito ay hindi naging paraang umaasa at nagdarasal ako? Ano ang mangyayari kung mawalan ako ng isang tao o isang bagay na mahal ko? Dahil dito, nagpapatuloy ang aming mga takot. Ngunit maaari nating labanan ang mga nagtatagal na kaisipan na may katotohanan na, para sa isang mananampalataya kay Jesucristo, ang lahat ng pagkawala ay pansamantala at lahat ng nakikita natin ay maaaring mabago ng kapangyarihan ng Diyos, maging sa buhay na ito o sa darating na buhay.

Ipagpalagay na nawalan ka ng isang paa dahil sa isang malubhang aksidente. Pansamantalang pagkawala iyon. Maaari mong makuha muli ang iyong kasapi sa buhay na ito kung ang Diyos ay may kapangyarihan na gumalaw at ibalik ito. Ngunit tiyak na magkakaroon ka nito sa buhay na darating. Ang kaalamang ito ay hindi tinanggal ang mga hamon na nagmula sa pamumuhay nang walang bahagi ng katawan. Ngunit makakatulong ito sa iyo na harapin ang mga emosyong nauugnay sa iyong pagkawala sa pamamagitan ng paglalagay nito sa pananaw - hindi ito ang katapusan ng iyong kwento dahil may higit sa buhay kaysa sa buhay lamang na ito. Ang pinakadakilang at pinakamagandang bahagi ay maaga para sa iyo sa darating na buhay, kung saan mayroong pagpapanumbalik at gantimpala.

Narinig mo na ba ang mga takot sa iyong ulo: Paano kung mawalan ako ng trabaho, mawalan ng tirahan, at magutom? Maaari mong harapin ang mga takot sa pamamagitan ng paglalagay ng mga posibilidad sa pananaw. Kung alinman sa mga iyon ang nangyari sa iyo, totoo na marahil ay magkakaroon ka ng ilang mga malungkot na linggo o buwan bago umalis sa mundong ito. Ngunit pagkatapos ay lalabas ka mula sa iyong katawan patungo sa presensya ng Makapangyarihang Diyos sa isang magandang lugar na tinawag na Langit. At walang sinuman sa langit ang nagdurusa ng sakit o hapdi dahil iniwan nila ang buhay na ito sa matinding o mapinsalang kalagayan. Nakalimutan ang lahat. Si apostol Paul, isang taong bumisita sa langit, ay sumulat na ang mga pagdurusa sa buhay na ito ay hindi maikukumpara sa kagalakan at kaganapan ng buhay na darating (Roma 8:18).

Hindi ako nagtataguyod para sa nakakapahina ng mga aksidente o kamatayan mula sa gutom. Sinusubukan kong ipahiwatig na kapag natutunan mong makita ang mga desperadong pangyayari na ang buhay ay maaaring magdala sa atin mula sa pananaw ng kawalang-hanggan, makakatulong na mabawasan ang mga takot na nabuo ng mga tanong ng "paano kung ...?"

Ganito ko haharapin ang mga takot na lumabas kapag nagsimula ang mga nakalulungkot na katanungang iyon. Nagtataka ako: Ano ang pinakapangit na maaaring mangyari dito? Pagkatapos ay pininturahan ko ang pinakamadilim na larawan na posible. Panghuli, tinanong ko ang aking sarili: Mas malaki ba ito kaysa sa Diyos? Pupunta ka ba sa langit kasama ko? Magtatagal ba ito ng mas mahaba kaysa sa buhay na ito o tatagal pa ito kaysa sa hinaharap na buhay? Ang sagot sa lahat ng mga katanungang ito ay: HINDI, HINDI at HINDI !! Wala sa mga iyon ang mas dakila kaysa sa Diyos. Hindi ako magagalit tungkol sa anuman sa mga ito sa sandaling nasa langit ako. Anumang pagkawala na iyong naranasan ay pansamantala at ang lahat ay maaaring magbago ng kapangyarihan ng Diyos, maging sa buhay na ito o sa buhay na darating. Kaya't tumanggi akong matakot at kumawala ang aking mga takot. Halika Panginoong Hesus, halika! Bisitahin ang aming website sa www.richesinchrist.com. para sa daan-daang mga libreng gabay, pag-aaral, at aralin sa audio ng MP3
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Narinig ko kamakailan ang isang tao na nagsasabi na sinasabi ng Bibliya Huwag matakot ng tatlong daan at animnapu't limang beses o minsan para sa bawat araw ng taon. Hindi ko pa ginugugol ang oras upang bilangin ito at i-verify ang pahayag na iyon, ngunit hindi ako magtataka kung totoo ito sapagkat ang mensahe ng Diyos sa kanyang bayan ay palaging Huwag matakot. Gayunpaman, maaaring maging mahirap na sundin ang pang-araw-araw na tagubilin ng Diyos dahil maraming mga kakila-kilabot na bagay ang dumating sa atin sa mundong ito. At kahit na humingi tayo ng tulong ng Diyos sa matinding mga pangyayari, mayroong maliit na tinig sa likuran ng aming mga ulo na nagsasabing, Paano kung ang sitwasyong ito ay hindi naging paraang umaasa at nagdarasal ako? Ano ang mangyayari kung mawalan ako ng isang tao o isang bagay na mahal ko? Dahil dito, nagpapatuloy ang aming mga takot. Ngunit maaari nating labanan ang mga nagtatagal na kaisipan na may katotohanan na, para sa isang mananampalataya kay Jesucristo, ang lahat ng pagkawala ay pansamantala at lahat ng nakikita natin ay maaaring mabago ng kapangyarihan ng Diyos, maging sa buhay na ito o sa darating na buhay. Ipagpalagay na nawalan ka ng isang paa dahil sa isang malubhang aksidente. Pansamantalang pagkawala iyon. Maaari mong makuha muli ang iyong kasapi sa buhay na ito kung ang Diyos ay may kapangyarihan na gumalaw at ibalik ito. Ngunit tiyak na babalik ka sa darating na buhay. Ang kaalamang ito ay hindi tinanggal ang mga hamon na nagmula sa pamumuhay nang walang bahagi ng katawan. Ngunit makakatulong ito sa iyo na harapin ang mga emosyong nauugnay sa iyong pagkawala sa pamamagitan ng paglalagay nito sa pananaw - hindi ito ang katapusan ng iyong kwento dahil may higit pa sa buhay kaysa sa buhay lamang na ito. Ang pinakadakilang at pinakamagandang bahagi ay maaga para sa iyo sa darating na buhay, kung saan mayroong pagpapanumbalik at gantimpala. Narinig mo na ba ang mga takot sa iyong ulo: Paano kung mawalan ako ng trabaho, mawalan ng tirahan, at magutom? Maaari mong harapin ang mga takot sa pamamagitan ng paglalagay ng mga posibilidad sa pananaw. Kung alinman sa mga iyon ang nangyari sa iyo, totoo na marahil ay magkakaroon ka ng ilang mga malungkot na linggo o buwan bago umalis sa mundong ito. Ngunit pagkatapos ay lalabas ka mula sa iyong katawan patungo sa presensya ng Makapangyarihang Diyos sa isang magandang lugar na tinawag na Langit. At walang sinuman sa langit ang nagdurusa ng sakit o hapdi dahil iniwan nila ang buhay na ito sa matinding o mapinsalang kalagayan. Nakalimutan ang lahat. Si apostol Paul, isang taong bumisita sa langit, ay sumulat na ang mga pagdurusa sa buhay na ito ay hindi maikukumpara sa kagalakan at kaganapan ng buhay na darating (Roma 8:18). Hindi ako nagtataguyod para sa nakakapahina ng mga aksidente o kamatayan mula sa gutom. Sinusubukan kong ipahiwatig na kapag natutunan mong makita ang mga desperadong pangyayari na maaaring dalhin sa atin ng buhay mula sa pananaw ng kawalang-hanggan, makakatulong na mabawasan ang mga takot na nabuo ng mga katanungan kung paano kung ... Ganito ko haharapin ang mga takot na lumabas kapag nagsimula ang mga nakalulungkot na katanungang iyon. Nagtataka ako: Ano ang pinakapangit na maaaring mangyari dito? Pagkatapos ay pininturahan ko ang pinakamadilim na larawan na posible. Panghuli, tinanong ko ang aking sarili: Mas malaki ba ito kaysa sa Diyos? Pupunta ka ba sa langit kasama ko? Magtatagal ba ito ng mas mahaba kaysa sa buhay na ito o tatagal pa ito kaysa sa hinaharap na buhay? Ang sagot sa lahat ng mga katanungang ito ay: HINDI, HINDI at HINDI !! Wala sa mga iyon ang mas dakila kaysa sa Diyos. Hindi ako magagalit tungkol sa anuman sa mga ito sa sandaling nasa langit ako. Anumang pagkawala na iyong naranasan ay pansamantala at ang lahat ay maaaring magbago ng kapangyarihan ng Diyos, maging sa buhay na ito o sa buhay na darating. Kaya't tumanggi akong matakot at kumawala ang aking mga takot. Halika Panginoong Hesus, halika! Bisitahin ang aming website sa www.richesinchrist.com.
1 linggo ang nakaraan
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Impiyerno Ang lawa ng apoy Ang ikalawang kamatayan
Ang Impiyerno Ang Lawa Ng Apoy Ang Pangalawang Kamatayan
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Magandang turo

amen

Amen at Amen Magaling na turo sa bibliya 🙌🙏

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

Ang Araw ng Kanyang Galit Ang Araw Ng Kanyang Kapootan ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen, ganito, ito ay, lingkod, mga pagpapala, asu, buhay

"AMEN"

Amen.

6-25-21 Jesús viene con ira Jesus Sa Pagdating sa Galit
Patuloy na tanggapin ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!
www.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

6-25-21 Jesús viene con ira Jesus Sa Pagdating sa Galit
Patuloy na tanggapin ang mga katuruang ito
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

amen

Magandang aral

Amen kaluwalhatian sa Diyos 🙏🙌

Magagandang pagtuturo. Blessings !!

Amen 🙏🙏

Hallelujah hallelujah luwalhati sa Diyos 🙏

AMEN AMEN AMEN

Magandang guro

Gusto ko ng mahusay na pagtuturo

Maluwalhati

"Maraming salamat." AMEN "

1st timothy 2/9

Tingnan ang higit pang mga komento

Ang Hukom Ng Lahat ng Daigdig Ang Hukom Ng Lahat ng Daigdig
Patuloy na tanggapin ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!
www.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Ang Hukom Ng Lahat ng Daigdig Ang Hukom Ng Lahat ng Daigdig
Patuloy na matanggap ang mga katuruang ito
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Mga pagpapala. Isang yakap sa fraternal. Mula sa Neiva Huila Colombia.

amen

amen

Mag-load ng higit pang

Hindi

Mga komento Mga icon ng Box SVGGinamit para sa tulad, pagbabahagi, komento, at mga reaksyon na icon
5 araw nakaraan
Riches In Christ Hindi

Katotohanan at Katotohanan - Totoo At Katotohanan

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

amen

Magandang messsage salamat

H

Amen 🙏🙏

Amen jaymassi ki ❤️❤️❤️

amen

amen

amen

amen

Praise the God 🙏

Amen purihin ang panginoong diyos pagpalain ka

Madhu Bala kaluwalhatian sa Diyos amen

Tingnan ang higit pang mga komento

SELF SUFFICIENT SA CRISTO

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang Panginoon

Purihin ang Diyos.

purihin ang Panginoon

Purihin ang Panginoon

Purihin ang Panginoon haleluya

Purihin ang Panginoon

Purihin ang Panginoong Hesus

Ang Diyos ay laging kasama

amen

amen

amen

amen

Purihin ang panginoon haleluya

Ipauna ang panginoon

Si Kristo Hesus ay hanggang sa AD 610 pagkatapos ay ang Propeta Muhammad ay hinirang, manahimik na si Hesus na anak kung si St magpakasal at propeta upang israel si Jesus ay nagtatrabaho sa oras bago ang ADXNUMX Sa sandaling Nagsimula ang Propesiya ng St Propeta MUHAMMAD pbuh Ngayon ispesimen ng buhay propeta Muhammad

🌹🥀🌷🌷🔥❤️💛💚💜🖤💙🧡🧡🌜🌹🌷🥀

amen

Amen

Yas amen

amen

amen

Hi❤️🔥👍

Purihin ang Panginoon Amen

Pagpalain ka ng Diyos amin ate 🙏😇❤️🇵🇰🙌

HALLELUJAH 🙏🙏 AMEN HALLELUJAH 🙏🙏 AMEN

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Riches In Christ Hindi

Look Away - Look Away

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Mangyaring ipanalangin ako at ang aking asawa na si khurram at ang aking mga anak

Amen tamang papuri sa Diyos

amen

Purihin ang Panginoon

Amen🙏

Hallelujah

Pagpalain kayo ng Diyos lahat kalsiea

Aleluya 🙏

Salamat sa Diyos

Amen 🙏

Amen.

amen

amen

amen

amen

Aleluya Amen🙏

Hallelujah hallelujah Jesus pinupuri ng panginoon amen 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

amen

amen

Amen🙏🙏

Amen.

Purihin ang Panginoon

Papuri ang Panginoon Awit 31: 19 Oh kung gaano kadakila ang iyong kabutihan, na iyong inilaan para sa mga may takot sa iyo; na iyong ginawa para sa kanila na nagtitiwala sa iyo sa harap ng mga anak ng mga tao!

Jesus Christ in name good morning kamusta ka God bless you pastor sahib happy Sunday

Tingnan ang higit pang mga komento

Paano Talaga ang mga Bagay

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

amen

amen

Purihin ang panginoon 🙏

amen

Islam ko jano

Quran bhi sath padhiye

basahin ang pinagmulan

mabuti

mabuti

Apna dharm zindaabad ..... Har manav ko apney dharm par garv hona chahiye ...... Nakal she sawdhan .....

Dharm parivartan se jyada dharm kyu or kin kamo ke liye bane hai samjh le nadano tumhara dharmatma

Tingnan ang higit pang mga komento

Isang Buhay Ng Pag-asa

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang Panginoon

amen hallelujah

Purihin ang Panginoon

Hallelujah amen

Purihin ang Panginoon

Hallelujah

amen

amen

AMEN PURIHIN ANG PANGINOON AMEN STAY BLESSED AMEN GOD BLESS You laging AMEN

Amen🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️

Ano ang supernatural? Nakita mo na ba ang higit sa karaniwan? Alam ba ng mundo?

Amen aleluya purihin ang Panginoon

amen

Amen haleluja Jay mashi ki

Tingnan ang higit pang mga komento

Pag-asa, Pananampalataya, Takot At Pananaw - Pag-asa, Pananampalataya, Takot At Pananaw

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Magsuot muna ng isang Guru, pagkatapos ay magbigay ng alinsunod sa mga tagubilin ni Gurudev Ji. Hindi mahalaga kung gaano ka nag-abuloy nang walang guro at kung gaano mo itinapon ang rosaryo ng pag-alaala ng pangalan, lahat ay isang walang kabuluhang pagsisikap. Sinabi ito ng Satguru sa pamamagitan ng pagtawag.

Mangyaring, Manalangin sa Panginoon para sa aking mabuting Kalusugan.

pagpalain ka ng Diyos

Papuri. Ang. Lord

amen

amen

AMEN PAPURI Ang Panginoon AMEN MANATIRA AMEN

Purihin ang Diyos na pinagpapala ang lahat

Amen Pakistan

amen

amen

AMEN AMEN

Purihin ang Diyos

Perst the lord.

mabuti

Mahal kong anak na babae ay labis akong humanga sa iyong matangkad .MANG BATAS palaging KAYO MAAALALA ANG DIYOS AY KAPANGYARIHAN. WALANG KAPANGYARIHAN Maliban sa DIYOS.

Amen.

amen

Purihin ang Panginoong Hesus Amen

amen

Kumusta hawru ako pakistan karistn

amen

Ang Diyos ay magaling

Amen

Pagpalain ka ng Diyos .. ate ji.

Tingnan ang higit pang mga komento

Pananaw at Mga Prayoridad- Pananaw At Mga Prayoridad

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Oo sang-ayon ako sa iyo 100%

Tingnan ang Hindi Makikita

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen hallelujah🙏

Ameen🙏

Ameen Hallelujah Purihin Si Hesus Ameen

🙏🙏🙏🙏🙏 Amen

Galing na ameen

Amen halleluyah purihin ang panginoon 🙏 🙏🙏

amen

AMEN🙏🙏🙏

amen

Amen🙏🙏🙏🙏🙏🙏

amen

amen

Itali me 1000 ama God ko puro ho Gaye Jo dusri ki bimari door Karne wale khu d Corona ke shikar gaye

Tingnan ang higit pang mga komento

Mag-load ng higit pang

punjabi

Mga komento Mga icon ng Box SVGGinamit para sa tulad, pagbabahagi, komento, at mga reaksyon na icon

Magkomento sa Facebook

Aleluya Purihin ang Panginoon

Purihin ang Diyos 🙌

Ameen

Hallelujah

amen

amen

Hi

amen

Ang pinakahihintay na Mesiyas ay dumating, sina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ng Qadian Imam Mehdi at Masih 1835_1908 Zindabaad

amen

Amen

Sapat na katibayan sa makapangyarihang Diyos Maraming kasaganaan para kay jesus isang Propeta lamang! Sa kabila ng iyong pagiging polythism ... Trinity ??!

Tingnan ang higit pang mga komento

Magkomento sa Facebook

Hallelujah

Ameen.

amen

Paano Talaga ang mga Bagay - Paano Talaga ang mga Bagay ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen Amen

pagpalain ka ng Diyos

Amen Amen

Pag-asa, Pananampalataya, Takot at Pananaw ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

jai christ my dear jesus, jesus jesus

amen

amen

Mag-load ng higit pang