BUONG KALIGTASAN

1. Nilinaw ng Bibliya na ang mga taon bago ang Kanyang pagbabalik ay mapupuno ng tumataas na kaguluhan at
gulo. Nasasaksihan natin ang mga pagsisimula ng kaguluhan. Matt 24: 6-8; 21-22; II Tim 3: 1-5; atbp.
a. Heb 10: 25 — Noong nakaraang linggo tiningnan namin ang katotohanan na ang Salita ng Diyos ay nagtuturo sa mga mananampalataya na payuhan ang isa
isa pa tulad ng nakikita natin ang araw o oras ng pagbabalik ng Panginoon. Kapag pinayuhan mo ang isang tao sa iyo
himukin o mahigpit na umapela sa kanila gamit ang mga salita ng payo, pampatibay-loob, o babala.
b. Upang hikayatin, payuhan, o babalaan ang isang tao sa isang makabuluhang paraan dapat mayroon kang isang bagay na matibay
para sabihin. Sa gayon ay naglalaan kami ng oras upang tingnan kung bakit babalik si Jesus at kung ano ang ibig sabihin ng Kanyang pagbabalik
para sa mundo upang tayo mismo ay maaaring hikayatin at pagkatapos ay hikayatin ang iba.
1. Sinabi ni Jesus na ang mga nakakatakot na bagay ay magaganap bago Siya bumalik: Ang mga tao ay manghihina mula sa takot,
nababahala sa kung ano ang darating sa mundo (Luc. 21:26, NIV). Ngunit sinabi Niya sa mga naniniwala:
Kapag nakita mong nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingin ka at itaas ang iyong ulo (Lucas 21:28).
2. Tumingin sa itaas, kapag ginamit ng matalinhaga, nangangahulugang masayang. Ang pag-angat ay nangangahulugang taasan ang alinman sa literal
o matalinghagang. Ang ideya sa orihinal na wikang Greek ay masasayang sa masayang pag-asa.
Tumugon ka sa ganitong paraan dahil alam mong malapit na ang iyong pagtubos. Ang ibig sabihin ng pagtubos
paglaya, buong kalayaan, kaligtasan.
2. Upang masayang sa masayang pag-asa at magkaroon ng kapayapaan ng isip sa mga darating na buwan at taon, kailangan natin
maunawaan ang malaking larawan o ang pangkalahatang plano ng Diyos. Tulad ng nagawa namin sa bawat aralin sa ngayon, nagsisimula kami
aralin ngayong gabi sa pamamagitan ng muling pagsasalita ng malaking larawan o ng pangkalahatang plano ng Diyos.
a. Bago magsimula ang oras ay ninanais ng Diyos ang isang pamilya. Nilikha Niya ang mga tao upang maging Kanyang mga anak at
mga anak na babae sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at dinisenyo ang mundo upang maging tahanan para sa Kanyang pamilya. Parehong pamilya
at ang tahanan ng pamilya ay nasira ng kasalanan. Efe 1: 4-5; Isa 45:18; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; atbp.
1. Si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon upang bayaran ang ating kasalanan at buksan ang daan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya
at ang Kanyang sakripisyo upang mabago mula sa mga makasalanan tungo sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos.
2. Siya ay muling darating upang maibalik ang tahanan ng pamilya sa pamamagitan ng paglilinis sa mundo ng lahat ng kasalanan, katiwalian, at
kamatayan Ibabalik Niya ito sa ganap na tahanan para sa Kanya at sa Kanyang pamilya.
b. Ang mundo sa paraang ito (kapwa sangkatauhan at planeta) ay hindi ang paraan na dapat ay dahil dito
kasalanan At, hindi ito magpapatuloy magpakailanman sa dati - Para sa mundong ito sa kasalukuyang anyo ay lumilipas
ang layo (I Cor 7:31, NLT).
1. Ang pagtatapos ng plano ay nagsimula dalawang libong taon na ang nakakaraan sa unang pagdating ni Hesus. Sa pamamagitan ng Kanyang
kamatayan sa Krus Pinapagana niya ang plano ng Diyos na ibalik ang lahat ng mga bagay. Magtatapos ang plano kung kailan
Bumabalik siya. Gawa 2:17; Heb 1: 1-2; I Juan 2:18
2. Heb 9: 26-28 — Siya (si Jesus) ay dumating nang isang beses sa lahat ng oras, sa pagtatapos ng panahon, upang alisin ang kapangyarihan ng
kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo ng kamatayan para sa atin… Siya ay babalik ngunit hindi upang harapin ang ating mga kasalanan
muli (NLT) ... ngunit upang magdala ng buong kaligtasan sa mga may sabik na ... inaasahan siya (Amp).
A. Nabubuhay tayo sa edad (tagal ng panahon) kung kailan ang mga bagay ay hindi ayon sa inilaan ng Diyos. Ang salitang Greek
na isinalin sa wakas ay hindi nangangahulugang pagwawakas bilang sa pagtatapos ng pagkakaroon. Nangangahulugan ito ng pagdadala
sa pagkumpleto sa mga kaganapan na magkakasama sa isang itinalagang pagtatapos.
B. Ang buong kaligtasan ay isasama ang mundo na nabago at muling pagkabuhay ng mga patay. Ang mundo ay magiging
naibalik at tayo ay muling makakasama sa ating mga katawan na itinaas mula sa libingan upang tayo ay mabuhay
lupa na naman. Ang buhay sa planeta na ito ay sa wakas ay magiging likha ng Diyos. Pahayag 21: 1-4
3. Si Jesus ay babalik upang makumpleto ang plano ng Diyos para sa isang pamilya. Tulad ng lahat ng mga plano, ang planong ito ay may simula,
gitna, at isang wakas. Nakatira kami sa oras ng pagtatapos ng plano at nangangahulugan ito ng ilang natatangi
hamon para sa amin.

TCC — 1089
2
a. Ang Bibliya ay may maraming impormasyon tungkol sa kung ano ang magiging kalagayan sa mundo bago pa ang sa Panginoon
bumalik ka II Tes 2: 3-4; Dan. 7: 9-28; Dan. 8: 23-27; Apoc 13: 1-18; Matt 24: 21-22; atbp.
1. Magkakaroon ng isang pandaigdigang sistema ng pamahalaan, ekonomiya, at relihiyon na pinamumunuan ng a
Si Satanas ang nagbigay inspirasyon at nagbibigay kapangyarihan sa tao. Yayakapin at sambahin ng mundo ang lalaking ito.
2. Hahantong ang mundo sa pinakapangit na digmaan na nakita ng sangkatauhan — isang nuklear, kemikal, at
biological holocaust. Kung hindi nakialam si Hesus, ang bawat tao sa mundo ay mamamatay.
b. Ang mga pangyayaring gagawa ng senaryong ito ay nagse-set up ngayon at ay at magpapatuloy na
gumawa ng pagtaas ng gulo sa ating buhay (mga aralin para sa ibang oras). Ang punto para sa ngayon ay ito:
1. Ang Amerika ang pinakamalaking daanan sa daigdig sa globalismo. Ang ilang uri ng pagbabago ay dapat mangyari iyan
Dadalhin tayo sa punto ng pagsuko ng soberanya ng pambansa sa pandaigdigang pamayanan.
2. Para sa ating mga nagmamahal sa Amerika, mahirap panoorin tayo na lumipat sa direksyong iyon. Ngunit kapag ikaw
maunawaan ang malaking larawan, makakatulong ito sa iyo na panatilihin ang lahat ng ito sa pananaw.
c. Inihambing ni Jesus ang ilan sa mga palatandaang magpapahiwatig na ang Kanyang pagbabalik ay malapit sa mga pasakit sa paggawa — sila
pagtaas ng kasidhian at dalas habang papalapit ang pagsilang. Matt 24: 6-8
1. Ang proseso ay hindi kaaya-aya, ngunit walang sinumang nagtangkang pigilan ang mga sakit sa pagsilang dahil alam nila ang katapusan
resulta Sa halip, ituon nila ang kanilang mga panalangin sa isang ligtas at mabilis na proseso ng pagsilang.
2. Inuutusan tayo ng Bibliya na hikayatin ang ating sarili sa katotohanan na ang Panginoon ay darating at ang
katapusan na resulta, ang paghantong sa plano ng Diyos ay magiging kahanga-hanga para sa lahat na bahagi ng pamilya ng Diyos.
4. Isaisip na hindi lamang tayo ang mga taong interesado sa mga nangyayari sa mundo ngayon.
Hindi lamang tayo ang maaapektuhan ng ikalawang pagparito ni Jesus. Job 19: 25-26
a. Ang bawat tao na bumalik kina Adan at Eba ay maaapektuhan ng pagbabalik ng Panginoon upang makumpleto
Plano ng pagtubos ng Diyos. Lahat ng naniniwala sa paghahayag ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus na ibinigay sa
ang kanilang henerasyon ay, kasama natin, tatanggap ng kanilang buong kaligtasan: isang pagbabalik sa mundo upang manirahan dito magpakailanman.
b. Ang lahat ng mga talata sa Bagong Tipan na binanggit ko sa mga araling ito ay isinulat ng mga kalalakihan na
lumakad at nakausap si Hesus noong narito Siya sa unang pagkakataon. Nakita nila Siyang namatay sa Krus at
bumangon mula sa mga patay. Pinanood nila Siya na bumalik sa Langit, na may pangako na Siya ay babalik.
1. Ang kanilang pokus ay hindi sa pagsubok na ayusin ang lipunan o ihinto ang mga paghihirap ng kapanganakan. Naintindihan nila iyon
ang mundong ito ay hindi sa paraang dapat ay maging at sa huli ay gagawin ng Panginoon na tama ang mga bagay.
At, alam nila na Siya ang mag-aalaga sa kanila sa kung ano man ang nasa unahan.
2. Ang kanilang pinagtuunan ng pansin ay ang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo upang
maraming tao hangga't maaari ay maaaring maging bahagi ng pamilya ng Diyos at makatanggap ng buong kaligtasan.

1. Heb 10:25 (aming pambungad na talata) ay hindi lamang ang lugar kung saan hinimok ni Paul ang mga Kristiyano na hikayatin ang bawat isa
na may impormasyon tungkol sa pagbabalik ng Panginoon at sa pagtatapos ng panahong ito.
a. Sinulat ni Paul ang I Corinto, isang liham sa mga naniniwala kay Jesus na nanirahan sa Greek city ng Corinto tungkol sa
AD 56, ilang taon pagkatapos niyang ipangaral ang ebanghelyo doon at maraming tao ang naniniwala kay Jesus.
b. Sinulat ni Pablo ang sulat upang tugunan ang ilang mga problemang nabuo sa pamayanan ng mga mananampalataya.
Isa sa mga isyu ay ang hindi pagkakaunawaan na nauugnay sa muling pagkabuhay ng mga patay. Muling Pagkabuhay ng
ang patay ay ang muling pagsasama ng panloob at panlabas na mga bahagi ng ating pagkatao na magkahiwalay kapag namatay tayo.
c. Sinabi ni Paul ang maraming mga bagay na hindi natin haharapin ngayon, ngunit tandaan ang isang punto na siya
ginawa sa konteksto ng pagkabuhay na muli ng mga patay (magaganap ang pagkabuhay na magbalik kapag si Kristo ay bumalik).
1. I Cor 15: 23-24 — Ngunit may isang pagkakasunud-sunod sa pagkabuhay na mag-uli: Si Cristo ay unang nabuhay; tapos kailan
Si Kristo ay babalik, ang lahat ng kanyang mga tao ay maiangat. Pagkatapos nito ay darating ang wakas, kung kailan niya gagawin
ibigay ang kaharian sa Diyos Ama na inilagay ang lahat ng mga kaaway ng bawat uri (NLT).

TCC — 1089
3
2. Naintindihan ni Paul na darating ang isang tiyak na wakas. Ang Griyego mundo isinalin wakas ay isang form ng
parehong salita na ginamit sa Heb 9:26. Mayroon itong ideya ng kinalabasan o resulta. Nagkaroon ng pagtatapos sa
paningin mula pa sa simula - ang pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na nasira ng kasalanan.
2. Pansinin na ang pagkabuhay na muli ng mga patay ay ang huling pagpapakita ni Jesus ng katotohanang Siya ay nasakop
kamatayan, kapag ang mga katawan ng lahat ng mga mananampalataya ay lumabas mula sa libingan at ginawang hindi nabubulok at walang kamatayan
—Hindi na napapailalim sa katiwalian ng karamdaman, pagtanda, at kamatayan.
a. Ang muling pagkabuhay ng mga patay ay hindi bagong impormasyon para sa mga kalalakihan at kababaihan sa ika-1 siglo. Lumang Tipan
alam ng mga naniniwala na ang mga patay ay mabubuhay na muli. Isa 26:19; Dan 12: 2; atbp.
1. Gayunpaman, ipinahayag ni Paul ang dating hindi kilalang bahagi ng plano ng Diyos (isang misteryo). Hindi lahat
mamamatay ang mga mananampalataya. Ngunit lahat tayo ay mababago — ang ating mga katawan ay ginawang hindi masisira at walang kamatayan.
I Cor 15: 51-52
2. Inugnay ni Paul ang kaganapang ito sa pagdating ng Panginoon at isiniwalat na gagawin ni Jesus ang atin
mga katawang tulad ng Kanyang sariling nabuhay na mag-uling katawan — At sabik na hinihintay namin siyang bumalik bilang aming
Tagapagligtas. Kukunin Niya ang mahina nating mga mortal na katawang ito at babaguhin ito sa mga maluwalhating katawan
tulad ng kanyang sarili, gamit ang parehong makapangyarihang kapangyarihan na gagamitin niya upang lupigin ang lahat saan man
(Fil 3: 20-21, NLT).
b. I Tesa 4: 13-18 — Nagbibigay pa si Paul ng higit pang mga detalye tungkol sa kung ano ang mangyayari sa pagbabalik ni Jesus. Gagawin niya
dalhin sa Kanya ang lahat ng mga mananampalataya na namatay. Hindi sila tumigil sa pag-iral. Sila ay naging
kasama ang Panginoon sa Langit mula nang umalis sila sa mundong ito.
1. Una, ang kanilang mga katawan ay maiangat at babago (gagawing hindi nabubulok at walang kamatayan), at gagawin nila
muling makasama sa kanila. Pagkatapos ang mga nabubuhay pa sa oras na iyon ay mababago at tayong lahat
ay sama-sama upang makilala ang Panginoon sa himpapawid, upang makasama Siya magpakailanman.
2. Ang mga tao na isinulat ni Pablo ay nakakaranas ng malubhang pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya kay
Si kristo Sumulat siya upang hikayatin silang manatiling tapat kay Cristo. Pansinin, na pinayuhan niya sila
upang hikayatin ang bawat isa sa pagtatapos ng plano.
3. Kailangan nating linawin ang maraming mga puntos bago tayo magpatuloy. Maaari naming (ngunit hindi pupunta) gawin ang buong mga aralin
sa bawat punto. Ngunit ang ilang paliwanag ay makakatulong.
a. Mayroong dalawang yugto sa ikalawang pagparito ni Hesus na pinaghiwalay ng pitong taon. Mauuna si Jesus
dumating sa mga ulap (ngunit hindi hanggang sa lupa).
1. Ang Kanyang mga tagasunod lamang ang makakakita sa Kanya. Sa oras na iyon ay aalisin Niya sa lupa ang lahat ng mga naniniwala sa Kanya.
Ito ang tinukoy ni Paul sa I Mga Taga 4: 13-18.
A. Kapag ang mga naniniwala ay inalis sa mundo, ang ministeryo ng Banal na Espiritu ay magbabago. Mayroon siya
nagsagawa ng pagpipigil sa kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng makadiyos na kalalakihan at kababaihan. Magiging iyon
tinanggal at ang kasamaan ng mga tao na hiwalay sa Diyos, kasama ang kasamaan ni Satanas,
ay ipapakita bilang hindi pa dati. II Tes 2: 6-7
B. Dahil dito, magkakaroon ng kaguluhan at paghihirap sa mundong ito hindi katulad ng anumang sangkatauhan
kailanman nakita. Ang Aklat ng Apocalipsis ay nagbibigay ng isang account ng halos lahat ng mga aksyon. Kami ay
talakayin ito nang higit pa sa susunod na linggo, ngunit ang Diyos ay kukuha ng isang mahusay na pag-aani ng mga kaluluwa sa panahon nito
huling panahon.
2. Makalipas ang pitong taon, pupunta si Jesus kasama ang mga mananampalataya hanggang sa mundo, matapos ang pangwakas
sistema ng mundo at ang pinuno nito, at simulan ang proseso ng pagpapanumbalik at pag-update ng mundo.
Jude 14-15
b. I Mga Taga 4: 17 — Ang pag-agaw na ito ay tinutukoy ng marami bilang rapture ng simbahan. Ang bagong
Ang Tipan ay orihinal na isinulat sa Griyego. Nang sa huli ay isinalin sa Latin ang salitang
Ginamit ang Latin raptus para sa salitang Griyego na isinalin na nakakaakit (harpazo).
4. Ang term na pangalawang pagdating ay tulad ng isang payong. Maraming mga kaganapan at mga tao na napupunta sa ilalim ng
payong. Ang taos-pusong tao ay may kaugaliang maging maayos sa mga indibidwal na kaganapan at tao at hahanapin ang

TCC — 1089
4
malaking larawan at pampatibay na nagmumula sa pagtingin sa buhay mula sa pananaw ng plano ng Diyos.
a. Halimbawa, ang anumang pagbanggit ng rapture at paghihirap ay madalas na humahantong sa galit na galit na mga talakayan ng
kapag ang pagdagit ay nagaganap na may kaugnayan sa kapighatian (bago, habang, o pagkatapos). Ang mga tao ay mayroong
ang kanilang mga pagtatalo at napalampas ang punto — Si Jesus ay babalik para sa atin.
b. Ang mga tao ay nakatuon sa kung sino at hindi pumapasok sa rapture at pagkatapos ay takutin ang kanilang sarili dahil sa palagay nila
na natagpuan nila ang isang talata na umalis sa kanila mula rito. Walang manunulat ng New Testament na nagsasalita ng ganyan. Kung
ikaw ay mananampalataya kay Jesus — pupunta ka. (maraming aralin para sa ibang araw).
c. Binanggit ni Paul ang isang trompeta sa I Mga Tés 4 at sa I Cor 15. Ang mga tao ay nakakakuha ng pansin sa kung ano ang huling trumpeta (I
Ang Cor 15:52) ay nangangahulugang at hindi nakuha ang punto — ang ating mga katawan ay gagawing hindi nabubulok at walang kamatayan.
5. Hindi ko pa nabanggit ito sa ilang sandali, ngunit sa palagay ko ay magandang panahon na ito upang gawin ito. Isa sa pinakamagandang bagay
maaari mong gawin para sa iyong sarili ay upang maging isang regular na mambabasa ng Bagong Tipan.
a. Sa pamamagitan ng ito ibig kong sabihin: Magsimula sa simula at basahin ito nang paulit-ulit hanggang sa maging pamilyar ka dito.
Kapag nagbasa ka, huwag huminto upang maghanap ng mga salitang hindi mo naiintindihan. Huwag kumonsulta
mga komentaryo o diksyonaryo sa Bibliya. Basahin mo lang. Huwag magalala tungkol sa hindi mo naiintindihan.
Ang pag-unawa ay may pamilyar. Nagbabasa ka upang maging pamilyar dito.
b. Ang Bagong Tipan ay isinulat (sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu) ng mga totoong tao sa iba pa
totoong mga tao tungkol sa totoong mga isyu. Sinulat ito upang makipag-usap tungkol sa impormasyon. Ano ang ginawa ng
ibig sabihin ng huling trump sa kanila? Ano ang kahulugan sa kanila ng paghuli? Kung pamilyar ka sa
ang Bagong Tipan maaari mong sagutin ang pareho sa mga katanungang iyon.

1. Ang layunin ng Diyos ay hindi upang ayusin ang mundong ito at gawin ang buhay na ito na pinakatampok ng ating pag-iral. Ang mundong ito ay
hindi sa nilayon Niya na ito ay dahil sa kasalanan. Walang natural na pag-aayos para sa kung ano ang may sakit sa sangkatauhan at sa planeta.
a. Kinakailangan ang supernatural na pagbabago. Sa pamamagitan ng Kanyang plano ng pagtubos, mayroon ang Makapangyarihang Diyos
na ibinigay kung ano ang kinakailangan upang maibalik ang Kanyang pamilya at tahanan ng pamilya sa pamamagitan ni Hesus. Ang plano niya ay
paglalahad at malapit nang magtapos.
b. Oo, may mga mahirap na oras sa hinaharap. Gaano karaming kapighatian ang makikita natin bago tayo alisin
lupa Ang mga pangyayaring mamumulaklak sa mga huling taon ng panahong ito ay hindi lalabas
ng isang vacuum. Nagse-set up sila ngayon at higit na nakakaapekto sa aming buhay.
c. Aalisin kami bago ang pinakamasama nito (higit pa sa susunod na linggo). Ngunit ang pangunahing kumuha mula sa
ang araling ito ay dapat nating panatilihin ang ating pokus sa huling resulta — buong kaligtasan.
2. Ang isa sa pinakatanyag na talata sa Bibliya ay ang Jer 29: 11 — Para alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng
Lord. Ang mga ito ay mga plano para sa mabuti at hindi para sa sakuna, upang mabigyan ka ng hinaharap at isang pag-asa (NLT).
a. Ginagamit namin ang talatang iyon upang ipahayag na bibigyan tayo ng Diyos ng trabahong nais o ayusin ang aming pamilya o ibibigay
sa amin ang karera o ministeryo na hinahangad natin. Ngunit, may kamalayan ka ba sa konteksto ng talatang ito?
b. Dahil sa paulit-ulit, laganap na pagsamba sa idolo, ang Israel ay malapit nang madala bilang mga bihag sa loob ng pitumpu
taon sa isang banyagang lupain at ang kanilang sariling bansa ay nawasak. Kahit na ang maka-Diyos na nalabi sa mga tao sa Israel
ay maaapektuhan ng mga kahihinatnan ng mga hindi pinipintasan na desisyon sa bahagi ng kanilang kapwa
kababayan.
c. Gayunman, tiniyak sa kanila ng Diyos na mayroon Siyang plano para sa kanila na magbibigay sa kanila ng isang hinaharap at isang pag-asa (maraming
aralin para sa ibang araw). Isaalang-alang ang mga puntong ito.
1. Wala sa mga taong ito ang mabubuhay upang makita ang kanilang bansa na ibalik sa posisyon ng kaluwalhatian sa kanila
habang buhay. Karamihan sa kanila ay namatay sa pagkabihag. Ginugulo ba sila ng Diyos? Siya ba ay naging malupit
sa pamamagitan ng pangako ng isang bagay na hindi nangyari?
2. Hindi. Alam at alam niya na may hinaharap at may pag-asa para sa kanila at para sa lahat na naniniwala
Siya — sa buhay na darating, kung ang plano ng pagtubos ay nakumpleto at ang buong kaligtasan ay
nagawa Ang mga taong iyon ay sasali sa amin para sa buhay na walang hanggan sa ipinanumbalik na tahanan ng pamilya !!