GET KONTROL

download PDF
UNMOVED SA IYONG MINDI
FOKUS SA JESUS
PANANONG IYONG FOKUS
HUWAG GAWIN ANG TRABAHO NG DEVIL
GANAPIN ANG IYONG KURSO
TUNAY NA KABATAAN
MAG-SET, MAKITA, MAKITA
GET KONTROL
Kontrolin ang IYONG SELF-TALK
EMOSYON, MGA BABAE, SELF-TALK
PAKIKITA ANG IYONG SARILI
1. Ang lahat ng mga uri ng mga bagay ay dumating sa amin sa bumabagsak na mundo na nagpapabagabag sa ating pagtitiwala sa Diyos at sanhi sa atin
pag-alinlangan ang Kanyang pag-ibig at pag-aalaga, na lumayo sa atin sa ating tiwala sa Kanya.
a. Noong nakaraang linggo sinimulan nating pag-usapan ang katotohanan na kapag nakakaranas tayo ng mga paghihirap sa buhay, hindi lang ito
ang mga paghihirap mismo na naghahamon sa ating tiwala sa Diyos. Ito ang mga saloobin at emosyon na nabuo
sa pamamagitan ng mga paghihirap na hamon sa atin.
b. Ang emosyon at pag-iisip ay maaaring maging labis na labis na tila wala tayong kontrol sa kanila at tayo
hayaan kung ano ang nakikita at nararamdaman natin sa sandaling ito ay lumipat sa atin mula sa isang lugar ng pagtitiwala at pananalig sa Diyos.
2. Samakatuwid, dapat nating malaman kung paano haharapin ang mga saloobin at emosyon na lumitaw kapag nakatagpo tayo
mga kaguluhan. Kaya, sa araling ito, patuloy nating tatalakayin ang pakikitungo sa ating mga emosyon at kaisipan
habang kinakaharap natin ang mga paghihirap sa buhay.
1. Ang katawan ay tahanan ng ating pandama (paningin, pandinig, panlasa, hawakan, amoy). Ang espiritu ay may kakayahang direktang
pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang kaluluwa ay binubuo ng aming mga kasanayan sa kaisipan at emosyonal.
a. Ang damdamin ay ang mga tugon ng ating kaluluwa sa kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Pinasigla sila ng
impormasyong natatanggap natin sa pamamagitan ng ating pisikal na pandama at mga kaisipang naaaliw sa ating isipan.
b. Ang emosyon ay hindi nasa ilalim ng direktang kontrol ng kalooban. Hindi sila kusang-loob. Nangangahulugan ito na ikaw
hindi makaramdam ng iyong sarili o hindi makaramdam ng isang bagay.
c. Bagaman ang damdamin ay isang reaksyon sa pampasigla na posibleng sa labas ng aming direktang kontrol
(kung ano ang nangyayari sa paligid natin), bilang mga Kristiyano, maaari nating kontrolin ang ginagawa natin at kung paano tayo kumikilos kahit anuman
kung ano ang pakiramdam namin. Rom 8:13
2. Ang damdamin, sa at ng kanilang sarili, ay hindi masama. Ang mga ito ay bahagi ng kung sino ang nilikha sa atin ng Diyos. Gayunpaman,
maraming mga problema sa aming emosyon.
a. Una, tulad ng bawat bahagi ng ating pagkatao, sila ay napinsala ng kasalanan at madalas na walang balanse
kasama ang natitirang makeup namin. Para sa maraming tao, lahat ng kanilang ginagawa ay natutukoy sa kung ano ang kanilang nararamdaman.
1. Ilang beses kang nakarinig na may nagsasabi, "Sususunod lang ako sa aking puso (ibig sabihin
kung ano ang kanilang naramdaman) ”, at natapos ito sa kalamidad.
2. Kaw 28: 26 – Ang sumandal, magtiwala at may kumpiyansa sa sarili niyang pag-iisip at puso ay isang [self-
tiwala] tanga, ngunit siya na lumalakad na may kasanayan at makadiyos na Karunungan ay maliligtas. (Amp)
b. Pangalawa, ang emosyon ay maaari at madalas na nagbibigay sa amin ng hindi tumpak na impormasyon. At, apektado sila at
naiimpluwensyahan ng aming sariling maling kamalayan ng katotohanan at ang mga katibayan (natutunan na mga pattern ng pag-iisip) tayo
nabuo ang ating buhay.
1. Ang bawat isa sa atin ay may karanasan na tulad nito: Nagkaroon lang kami ng pakiramdam na may isang taong nabaliw
sa amin (marahil ang aming asawa o isang katrabaho). At, ang lahat ng kanilang ginagawa sa araw na iyon ay tila suportado
ang aming pakiramdam: ang kanilang mga ekspresyon sa mukha, ang kanilang tila hindi papansin sa amin, atbp.
A. Kapag natapos na kami sa wakas, kinumusta namin ang mga ito sa inaakala nating nararamdaman
papunta sa amin. Ito ay lumiliko na kumain sila ng ilang masamang pizza sa gabi bago at ang kanilang mga insides
ay churning buong araw. Iyon ang dahilan kung bakit naiiba ang kanilang pagkilos Wala itong magawa
kasama kami.
B. Gayunpaman hinayaan namin ang aming mga damdamin na matukoy ang aming pananaw sa katotohanan at aming mga kilos, at nagkaroon ng isang kakila-kilabot
araw bilang isang resulta.
2. Ang damdamin ay totoo sa tunay na pakiramdam mo sa kanila. Ngunit wala silang access sa lahat ng mga katotohanan sa
anumang sitwasyon dahil ang mga ito ay limitado sa impormasyong ibinigay sa kanila ng iyong pisikal na pandama.
A. Kapag ang ilaw sa iyong silid lamang ang ilaw ng gabi, at tila may isang mouse sa
ang sulok, ang takot ay pinupukaw sa iyo. Gayunpaman, kapag ang ilaw ng kisame ay nakabukas, ikaw
TCC - 1012
2
makikita na ang "mouse" ay isang putol na medyas.
B. Ang iyong pandama ay nagbigay ng iyong damdamin nang mas mababa sa lahat ng mga katotohanan sa iyong sitwasyon, kaya ang iyong pananaw
ang katotohanan ay baluktot at gumuhit ka ng isang hindi tumpak na konklusyon.
3. Sa bawat sitwasyon, palaging may higit pang mga katotohanan na kasangkot kaysa sa nakikita natin sa ating mga pisikal na pandama
dahil may higit sa katotohanan kaysa sa nakikita at nararamdaman natin. Maaari naming gawin ang isang buong aralin tungkol dito, ngunit
isaalang-alang ang ilang mga saloobin bilang bahagi ng aming talakayan tungkol sa pagharap sa mga emosyon.
a. May sukat na lampas sa nakikita natin sa ating mga pandama, ang kaharian ng Makapangyarihang Diyos at
Kanyang kaharian at kapangyarihan. Ang hindi nakikitang kaharian ay nilikha ang nakita na mundo, at maaari at makakaapekto at
baguhin ang nakikita at naramdaman. II Cor 4:18; Col 1:16; I Tim 1:17; Heb 11: 3; atbp.
1. Ang Diyos lamang ang may access sa lahat ng mga katotohanan sa anumang naibigay na sitwasyon. Hindi lamang Siya ang nakakaalam at
mamuno sa hindi nakikita na kaharian, nakikita Niya ang mga puso ng tao at alam ang pasimula at pagtatapos
sa bawat pangyayari. Ang katotohanan ay lahat ng nakikita ng Diyos
2. Walang nakakagulat sa Panginoon at nagagawa Niyang magawa ang lahat na maglingkod sa Kanyang mga layunin
maximum na kaluwalhatian sa Kanyang sarili at maximum na mabuting sa maraming tao hangga't maaari. Nakikita niya kung paano
upang malampasan tayo hanggang sa mailabas Niya tayo.
b. Binigyan tayo ng Diyos ng Bibliya upang ibunyag ang hindi nakikita na kahariang ito sa atin at bigyan tayo ng mga halimbawa kung paano
Ginagamit Niya ang Kanyang kapangyarihan at All-kaalaman sa ngalan ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. II Cronica 16: 9
4. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayong lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Nangangahulugan ito na mag-order tayo ng ating buhay
ayon sa hindi nakikitang mga katotohanan ng Diyos at Kanyang kaharian. II Cor 5: 7
a. Upang mailagay ito sa ibang paraan: Hindi namin iniuutos ang aming buhay ayon sa nakikita o nararamdaman namin. Natuto kaming mabuhay
sa sinabi ng Diyos. Kami ay napapagalitan lamang ng sinasabi niya sa Kanyang Salita (Mat. 4: 4). Ang pagkakasunud-sunod sa
Ang kaharian ng Diyos ay naniniwala na makita. Kung naniniwala ka, makikita mo.
b. Dahil pinag-uusapan natin ang pagtitiwala sa isang Pagiging hindi natin nakikita o maramdaman ang mga bagay na hindi natin kinakailangan
nakikita o naramdaman pa, mahina tayo sa mga bagay na nakikita at naramdaman natin ang mga hamon at pakiramdam
pasiglahin ang aming mga saloobin at emosyon.
1. Gayunpaman, hindi natin kailangang hayaan ang mga emosyon at kaisipan na matukoy ang ating pananaw o katotohanan o ating
pagkilos sa anumang sitwasyon. Hindi namin "tumanggi na madama" dahil hindi ito magagawa. Tumanggi kaming maging
lumipat mula sa sinabi ng Diyos dahil sa kung ano ang iyong nararamdaman at iniisip batay sa kung ano ang nakikita at nararamdaman namin.
2. Nararamdaman kong takot ngunit pinili kong magtiwala sa Diyos (Aw. 56: 3). Nagagalit ako, ngunit pinili kong huwag magkasala (Ef 4:26).
Nakaramdam ako ng kalungkutan, ngunit pinili kong magalak (II Cor 6:10; Hab 3: 17,18).
c. Nang si Jesus ay papunta sa bahay ni Jairus upang pagalingin ang kanyang malubhang karamdaman na anak na babae, nagdala ang salita
sa Kanya at Jairus na huli na. Namatay ang maliit na batang babae. Marcos 522-24; 35,36
1. Ang ganitong uri ng impormasyon ay makakapagdulot ng isang mabilis na emosyon at kaisipan sa sinumang nakakarinig
ang mga ito at maaaring ilipat ang mga ito mula sa isang lugar ng tiwala at pananalig sa Diyos.
2. Pansinin ang sinabi ni Jesus: (Overhearing) ngunit hindi pinansin ang sinabi nila, sinabi ni Jesus sa pinuno ng
sinagoga, huwag makuha ng alarma at walang takot, manatili lamang sa paniniwala (v36 – Amp).
1. Bago natin tingnan ang ating mga halimbawa, kailangan nating gumawa ng ilang mga maikling punto tungkol sa Bibliya mismo upang
makakuha ng maximum na mga benepisyo mula sa talaan nito.
a. Tulad ng alam mo na ang Bibliya ay isang koleksyon ng animnapu't anim na libro at liham na isinulat ng mga kalalakihan na kinasihan ng
Ang Diyos na, sama-sama, ay nagsasabi sa kwento ng hangarin ng Diyos para sa isang pamilya at ang mga haba na pinuntahan Niya
upang makuha ang Kanyang pamilya sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay 50% kasaysayan, 25% hula, at 25% pagtuturo sa kung paano
para mabuhay.
1. Ang Lumang Tipan (Genesis hanggang Malakias) ay pangunahin ang kasaysayan ng pangkat ng mga tao
na pinarito ni Jesus sa mundong ito, ang mga inapo ni Abraham o ang bansang Israel.
2. Si apostol Pablo, na tinukoy natin bilang isang halimbawa ng isang tao na hindi tinatanggap ng buhay
TCC - 1012
3
Sinabi ng mga hamon na ang Lumang Tipan ay isinulat upang ituro sa amin, at bigyan kami ng mga dahilan upang umasa bilang
nagtitiis tayo (o manatiling matatag sa lugar) sa mga hamon ng buhay. Rom 15: 4
b. Ang Lumang at Bagong Tipan ay muling pagtatapos ng kasaysayan. Itinala ng Bibliya ang mga kaganapan at mga tao na
ay direktang kasangkot o nauugnay sa walang humpay na plano ng pagtubos ng Diyos (Kanyang plano na maihatid
kalalakihan at kababaihan mula sa kasalanan, katiwalian, at kamatayan sa pamamagitan ni Jesus).
1. Hindi isinasalaysay ng Bibliya ang lahat ng nangyari sa bawat katawan. Halimbawa, ang apat
Sakop lamang ng mga ebanghelyo ang limampung araw ng buhay at ministeryo ni Jesus kahit na Siya ay narito sa mundo
higit sa tatlumpu't tatlong taon.
2. Walang mga sanggunian sa Estados Unidos o China o South America, hindi dahil sa Diyos
hindi nagmamalasakit sa mga tao sa mga bansang iyon, ngunit dahil sa mga kaganapan na konektado sa Kanya
plano na magbigay ng pagtubos sa pamamagitan ni Jesus na naganap sa Gitnang Silangan.
c. Ang Bibliya ay may isang halimbawang halimbawa ng kung paano gumagana ang Diyos sa mundo at kasama ng Kanyang mga tao bilang Siya
tinitipon ang Kanyang pamilya, pinili ng Banal na Espiritu bilang inspirasyon niya ang mga may-akda na nagsusulat ng salita.
1. Ang naitala ay may layunin, sapagkat ito ay nangangahulugang ihayag sa atin ang Diyos at makagawa
pananalig, tiwala, pagsunod, at pag-asa sa amin.
2. Samakatuwid, kung titingnan natin nang paulit-ulit ang ilang mga halimbawa, makilala na sila
ay espesyal na pinili ng Banal na Espiritu upang bigyan kami ng pinakamataas na pananaw at tulong.
2. Bilang 13,14 – Ang partikular na pangyayaring ito ay tinukoy nang maraming beses sa Banal na Kasulatan bilang isang halimbawa ng kung ano
hindi gawin sa harap ng mga paghihirap sa buhay. Ito ay isang mahusay na halimbawa ng kung paano at kung paano hindi haharapin ang isang
mapaghamong pangyayari at ang mga saloobin at emosyon ay pinasigla nito.
a. Iniligtas ng Diyos ang Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa ilalim ng pamumuno ni Moises. Ang
ang pagsasamantala na nagawa ng Diyos ay sinadya upang pukawin ang tiwala sa Kanya at ang Kanyang katapatan na panatilihin ang Kanya
mga pangako sa Kanyang bayan. Ex 14:31
b. Kapag ang Israel ay ligtas na dumaan sa Pula na Dagat at nawasak ang paghabol sa hukbo ng Egypt, nagkaroon ang Israel
isang kamangha-manghang pagdiriwang ng papuri. Ex 15: 1-21
1. Sa puntong iyon, ang lahat ay mukhang maganda (nawala ang kaaway at libre sila, malapit nang magsimula
ang biyahe pabalik sa kanilang tinubuang-bayan. Sa kapaligiran na iyon, inihayag ng mga tao ang kanilang tiwala sa Diyos
at ang Kanyang mga pangako.
2. Pagdating nila sa Canaan, sa hangganan, bago tumawid ang buong kumpanya, nagpadala si Moises
labindalawang espiya sa lupain sa isang misyon ng reconnaissance.
c. Bumalik sila kay Moises at ang nalabi sa Israel sa loob ng apatnapung araw pagkaraan ng isang ulat. Sumang-ayon ang lahat ng mga tiktik
na ito ay isang magandang, masaganang lupain. At ang lahat ay sumang-ayon na may mga kakila-kilabot na mga hadlang: nakasarang
mga lungsod, tribo na tulad ng digmaan, at mga higante. Bilang 13: 26-33
1. Dahil sa paraan ng mga tao ay wired, ang uri ng impormasyon ay awtomatikong
pasiglahin ang damdamin sa lahat na nakakita ng lupain at narinig ang ulat.
A. Ang pangunahing damdamin ay matakot dahil ang nakikita nila ay mas malaki kaysa sa
magagamit ang mga mapagkukunan sa kanila kung titingnan lamang nila ang kanilang nakikita. Ang Israel ay parang
kumpara sa mga damo kumpara sa mga taong naninirahan sa lupain. Bilang 13:33; Deut 1: 26-28
B. Ang paningin at emosyon ay hahantong sa mga saloobin o konklusyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito
Israel: Kung tatawid natin ang hangganan patungo sa lupang iyon, mamamatay tayo. Bilang 14: 3
2. Kung ang mga damdamin at saloobin na nabuo ng paningin ay naiwan na hindi mapigilan ay maaari silang ilipat sa amin na kumilos.
Iyon mismo ang nangyari sa pagkakataong ito. Tumanggi ang mga tao na pumasok sa Canaan.
A. Hinamon nina Joshua, Kaleb, at Moises ang damdamin at ang mga kaisipan sa katotohanan
ay o ang paraan ng mga bagay na ayon sa Diyos. Num13: 30; Bilang 14: 7-9; Deut 1: 29-33
B. Hindi nakinig ang Israel. Ngunit maaari nating tingnan ang halimbawang ito at makita ang kahalagahan ng pagtanggi sa
hayaan ang mga emosyon at saloobin na matukoy ang ating mga aksyon. Hinahayaan natin na matukoy ang Salita ng Diyos
Ang ginagawa namin.
C. Ang mga tinig nina Joshua, Kaleb, at Moises ay nagpapakita sa amin kung paano ito nagawa: Nagpipili ka
itaas ang sinasabi ng Diyos sa harap ng nakikita mo at kung ano ang iyong nararamdaman.
TCC - 1012
4
1. Dahil ang karamihan sa atin ay ginagamit upang hayaan ang aming mga emosyon na maging ligaw, tila imposible ito.
Ngunit tandaan, kami ay mga ahente ng libre. Palagi kaming may pagpipilian sa anumang sitwasyon.
2. Maaari nating gamitin ang ating kalooban at tumanggi na kumilos ayon sa nararamdaman natin. At ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan
sa atin ay palalakasin tayo ng panloob upang mapanatili ang ating paninindigan kapag nakikisama tayo sa Kanya.
3. I Sam 25 – Habang tumatakas si David mula kay Haring Saul, nagpalipas siya ng oras sa ilang ng Paran.
a. Narinig ni David na ang isang mayamang tao sa lugar (Nabal) ay nag-aalaga ng kanyang mga tupa, kaya nagpadala si David ng ilan
mga lalaki upang tanungin kung mabibigyan sila ni Nabal ng ilang mga probisyon. (Hindi ito isang hindi makatuwirang kahilingan.
Ang pag-aalaga ng tupa ay isang oras ng pagdiriwang at madalas na nakilahok ang mga panauhin.) Sinabi ni David kay Nabal
na ang kanyang mga pastol ay maayos na ginagamot ng kanya at ng kanyang mga tauhan nang ang kanilang mga landas ay tumawid bago.
1. Ang tugon ni Nabal ay pang-iinsulto at mas mababa sa kapit-bahay (v10-12) at nagalit ito kay David.
Nagalit siya nang labis na kumuha siya ng apat na raang armadong kalalakihan at sinundan si Nabal upang patayin siya (v13).
2. Walang pahiwatig na gumawa si David ng anumang bagay upang subukang mapawi ang kanyang galit o mag-isip sa mga tuntunin ng:
Paano nais ng Diyos na kumilos ako sa sitwasyong ito.
b. Samantala, ang mga lingkod ni Nabal ay tumungo sa kanyang asawang si Abigail at inalertuhan siya kung ano ang nangyayari. Siya
naghanda ng isang regalo para kay David at sa kanyang mga tauhan at sumakay upang matugunan ang mga ito upang subukang ihinto ang pagdugo ng dugo.
1. Maraming sa account na ito na hindi namin tatalakayin ngayon, ngunit pansinin kung paano niya kinausap si David
sa paggawa ng kung ano ang idinidikta ng kanyang galit.
2. Kinausap ni Abigail si David kung paano niya dapat nakausap ang kanyang sarili (v23-31): Huwag hayaan ang isang tao
tulad ni Nabal na humimok sa iyo upang kumilos nang hindi diyos. Ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Walang sinumang maaaring sirain
ang iyong reputasyon. Itutupad ng Panginoon ang Kanyang pangako sa iyo at magiging isang araw ka na maging hari. Huwag
hayaang ang pantal na pagkilos na ito ay isang itim na marka sa iyong talaan ng integridad. Huwag magpatak ng walang dugo.
c. v32-35 – Ang kanyang mga salita ay pinakalma si David nang makilala niya ang karunungan sa kanyang mga salita. Maaari tayong matuto
mula sa halimbawang ito ng uri ng pag-uusap na maaaring mapigil sa atin na kumilos sa damdamin ng galit hanggang sa
ang paunang pagmamadali ay humupa.

1. Ang hindi paglipat mula sa pagtitiwala sa Diyos ay sinasadya sa maaari nating tanggihan na ibigay sa mga hamon mula
ang aming mga emosyon at kaisipan na lumitaw sa mahirap na oras. Maaari nating malaman na makilala ang mga ito at makitungo
sila bago nila kami iginalaw, bago nila kami ilipat.
2. II Cronicas 20 – Si Josafat at Juda ay nakaharap sa isang napakalakas na puwersa ng kaaway, ngunit nangako ang Diyos na tutulong
sila. Sinabi niya sa kanila na itakda ang kanilang sarili at manindigan dahil makikita nila ang Kanyang tulong.
a. Upang mapanatili ang kanilang pokus sa Salita ng Diyos, gumamit sila ng papuri at pasasalamat. Nagpunta sila sa labanan
pumupuri at nagpapasalamat sa Kanyang mapagmahal na kabaitan na magpakailanman magpakailanman. Pagpupuri at pasasalamat
tinulungan ang mga taong ito na tumayo laban sa mga emosyon at kaisipan hanggang sa makita nila ang kanilang paglaya.
b. Ang pagkilala sa Diyos sa harap ng mga emosyon ay gagawin rin sa atin. Makontrol ang iyong emosyon
bago ka kumilos sa kanila. Huwag pakainin ang emosyon. Kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapasalamat at pagpuri
Kanya para sa Kanyang kabutihan at kamangha-manghang mga gawa.