Maluwalhati ang DIYOS SA IYONG MGA GAWA

download PDF
NAPAKITA mula sa WRATH NG DIYOS
EUNANG PAGPAPAHAYAG
POST-CROSS NA POOT
ANG TUNAY NA TUNGKOL SA GRUPO
GRADO at mga gawa
Maluwalhati ang DIYOS SA IYONG MGA GAWA
ANG BATAS NG PANGINOON
HINDI GINAWA KA NG DIYOS
ANG BATAS AT KRISTIYANO

1. Ang mga kundisyon na ito ay nakalagay na habang ang mundo ay patuloy na nag-iwan ng etika ng Judeo-Christian at ang Bibliya ay isinulat bilang isang lipas na lipas, bigote, sexist ng mga alamat.
a. Ang ebanghelyo ni Jesucristo ay binabago at ang Kanyang Persona at gawain (Sino Siya at kung bakit Siya naparito sa mundo) ay ipinagpapahayag na hindi tulad ng dati - maging ng mga nagsasabing mga Kristiyano.
b. Samakatuwid, gumugugol tayo ng oras upang tignan kung sino si Jesus, kung bakit Siya naparito sa mundong ito, at ang mensahe na ipinangaral niya - ayon sa Bibliya - upang tayo ay protektado mula sa panlilinlang.
1. Sa nagdaang ilang linggo ay nakatuon kami sa katotohanan na sa mga nagdaang taon ay nagkaroon ng malaking pagsabog sa pagtuturo sa biyaya sa Simbahan. Habang ang ilan sa mga ito ay mabuti, karamihan sa mga ito ay hindi tumpak at humantong sa mga maling konklusyon na nakuha ng mga hindi pamilyar sa mabuting doktrina ng Bibliya. Sa ilang mga tirahan, ang biyaya ay naging isang dahilan para sa makasalanang pamumuhay.
2. Hindi natin masasagot ang bawat maling pahayag na ginawa tungkol sa biyaya. Ngunit maaari nating tingnan ang tunay na mensahe ng biyaya na ipinakita sa Bibliya upang matulungan kaming mas makilala ang hindi tumpak na pagtuturo.
2. Maraming hindi pagkakaunawaan na konektado sa mga salitang gumagana at biyaya. Sinabi ng mga tao na dahil tayo ay nasa ilalim ng biyaya, walang mga gawa na dapat nating gawin. Sa katunayan, sinasabi ng ilan, kung may nagsabi sa iyo na, bilang isang Kristiyano, may mga bagay na dapat mong gawin, sinusubukan nilang ibalik ka sa ilalim ng Kautusan. Huwag gawin ito!
a. Sa huling aralin, sinimulan nating suriin kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang biyaya at gawa ayon sa Bagong Tipan. (Makakarating tayo sa Batas sa isang darating na aralin.)
1. Ang mga gawa ay nangangahulugang isang gawa o isang gawa o isang bagay na ginagawa mo. Ang grasya ay nangangahulugang pabor o mabuting kalooban. Ginagamit ang biyaya para sa hindi nabigyan, hindi nararapat na pabor na ipinakita ng Diyos sa pagliligtas sa atin mula sa kasalanan sa pamamagitan ng Krus.
2. Kapag ang mga gawa at biyaya ay magkasama, nakikita natin ang kaibahan na ito: Nai-save tayo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa o pagsisikap. Ef 2: 8-9; Tito 3: 5; II Tim 1: 9
b. Lahat tayo ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at karapat-dapat na paghihiwalay sa Kanya. Walang pagsisikap, walang pagkilos — walang gawaing magagawa natin - na aalisin ang ating kalagayan at sitwasyon. Ang Makapangyarihang Diyos, na pinasigla ng pag-ibig, ay pinili na makitungo sa atin sa biyaya at gawin para sa atin kung ano ang hindi natin magagawa para sa ating sarili - iligtas tayo mula sa ating kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa Krus.
3. Ngunit hindi iyon ang lahat ng Bagong Tipan ay nagsabi sa Tito 2: 14 — Ibinigay ni Jesus ang Kanyang Sarili upang tubusin tayo mula sa lahat ng kasamaan at linisin sa Kaniya ang isang kakaibang tao (Kanyang sariling pag-aari), masigasig sa mabubuting gawa. Ang mga gawa ay isang bahagi ng buhay na Kristiyano — hindi bilang isang paraan upang kumita o karapat-dapat na pagpalain o tulong ng Diyos, ngunit bilang panlabas na pagpapahayag ng mga panloob na pagbabago. Ipinagpapatuloy namin ang aming talakayan sa araling ito.

1. Nang nagkasala ang unang tao (Adan), ang buong naninirahan sa lahi ng tao ay apektado. Ang mga tao ay naging mga makasalanan sa likas na katangian (Rom 5:19; Efe 2: 3). Ang isang banal na Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng mga makasalanan bilang mga anak na lalaki at babae. Ngunit dumating si Jesus upang bayaran ang presyo ng kasalanan upang tayo ay maibalik sa ating nilikha na layunin.
a. Kapag kinikilala ng isang tao si Jesus bilang Tagapagligtas at Muling Pagkabuhay, ang kapangyarihan ng paglilinis ng Kanyang dugo ay nag-aalis ng utang na ating utang sa ating mga kasalanan at muling pinatawad o pinalaya tayo mula sa makatarungang parusa ng ating kasalanan.
1. Ang paglilinis na ito ay nagbibigay ng higit pa para sa amin na ang pag-clear ng slate sa pamamagitan ng pag-alis ng talaan ng ating mga kasalanan — bagaman tiyak na ginagawa nito. Col 2:14
2. Kapag nabigyang-katwiran tayo (ipinahayag na hindi nagkasala ng kasalanan) binubuksan nito ang daan para sa Banal na Espiritu na mabago ang mga makasalanan sa mga anak sa pamamagitan ng pagbabagong-buhay o bagong pagsilang. Tito 3: 5; Juan 3: 3-5 (naiilawan: ipinanganak mula sa itaas)

b. Kapag naniniwala tayo kay Jesus, natatanggap natin ang buhay mula sa Diyos — ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi "mabuhay magpakailanman" buhay. Ang lahat ng mga tao ay mayroon nang "mabuhay magpakailanman" buhay sa kahulugan na wala sa atin ang tumitigil na umiiral sa kamatayan. Bawat tao ay nabubuhay magpakailanman. Ang tanging tanong ay kung saan — sa Langit o sa Impiyerno.
1. Ang buhay na walang hanggan ay ang buhay ng Diyos - ang hindi nabago na buhay sa Diyos. Ang pagpasok ng buhay na ito ay nagbabagong buhay (nagbibigay buhay) ng ating patay na espiritu ng tao (Ef 2: 1) at nagbabago ng ating kalikasan mula sa makasalanang anak.
2. I Juan 5: 1; Juan 1: 12-13 — Kami ay literal na ipinanganak ng Diyos at nagiging mga tagasali sa Kanyang buhay at kalikasan: At nagiging mga namamahagi (nakikibahagi) ng banal na kalikasan (II Ped 1: 4, Amp). (Ang likas na katangian ay ang parehong salita tulad ng Efe 2: 3; mula sa isang salitang nangangahulugang konstitusyon ng isang tao, Diksyon ng Vine).
3. Sa Ef 4 hinimok ni Pablo ang mga Kristiyano na tiyakin na ang mga panloob na pagbabago ay lumilitaw sa labas (mga aralin para sa isa pang araw). Sa paggawa nito, binibigyan niya tayo ng pananaw sa ating bagong kalikasan. Efe 4: 24 - At isusuot ang bagong kalikasan (ang nabagong muli) na nilikha sa larawan ng Diyos (tulad ng Diyos) sa totoong katuwiran at kabanalan (Amp); na nilikha upang maging katulad ng Diyos, na may katuwiran at kabanalan na nagmumula sa Katotohanan (ika-20 Sig); na nilikha upang maging katulad ng Diyos (Beck).
2. Sa pamamagitan ng bagong pagsilang tayo ay nagkakaisa sa buhay sa Diyos, ang buhay kay Jesus. Mayroon kaming pagkakaisa kay Cristo.
a. Sa Juan 3:16, ang mga salitang "naniniwala sa kanya" ay may ideya na maniwala sa kanya. Kapag naniniwala tayo kay Jesus, pinag-iisa ng Espiritu Santo ang ating espiritu sa buhay kay Hesus - buhay na walang hanggan. I Juan 5: 11-12
b. Ang Bagong Tipan ay gumagamit ng tatlong mga larawan ng larawan upang matulungan kaming maunawaan ang aming kaugnayan kay Jesus: puno ng ubas at sangay (Juan15: 5); ulo at katawan (Efe 1: 22-23); asawa at asawa (Ef 5: 25-32). Lahat sila ay naglalarawan ng unyon at nagbahagi ng buhay.
1. Ang pagkakaisa na ito kay Cristo sa pamamagitan ng pagpasok ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay naging batayan ng ating pagkakakilanlan — tayo ay mga anak na lalaki at babae ng Diyos, na isinilang sa Kanya.
2. I Cor 1: 30-Ngunit ikaw, sa iyong pag-iisa kay Cristo Jesus, ay mga anak ng Diyos; at si Cristo, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ay naging hindi lamang ating Karunungan, kundi pati na rin ang ating Katuwiran, ating Pagkabanal, ating Pagliligtas (ika-20 Siglo)
c. Nakita namin ang pariralang "kay Cristo" na paulit-ulit na ginamit sa Bagong Tipan, lalo na sa mga sulat ni Pablo. Maaari itong maging, sa maraming mga pagsasalin, wastong isinalin "kaisa sa".
1. Mga Gawa 9: 1-6 — Nang magpakita si Jesus kay Saul (na naging Paul), siya ay isang masigasig na mang-uusig sa mga Kristiyano. Ang mga unang salita ni Jesus kay Paul ay: Bakit mo ako inuusig (v4). Alam ni Jesus ang ating pagkakaisa sa Kanya, kahit hindi tayo.
2. Si Jesus ay nagpakita kay Pablo nang maraming beses pagkatapos nito at personal na itinuro sa apostol ang mensahe na ipinangaral niya (Gawa 26:16; Gal. 1: 11-12).
A. Col 1: 25-28 — partikular na inatasan ni Jesus si Pablo na ipangaral ang naunang hindi nabanggit na bahagi ng plano ng Diyos para sa Kanyang pamilya - si Kristo sa iyo sa pamamagitan ng ibinahaging buhay. Ito ay kung paano pinili ng Walang-hanggan na Diyos upang makipag-ugnay sa may hangganang tao.
B. Ang plano ng Diyos ay at upang mapanatili tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Napakadalisay mo sa dugo ni Jesus na maaari kang pamayan ng Diyos ngayon. At ikaw ay nagbago nang panloob na matatawag ka niyang Anak.
C. Ang plano ng Diyos ay at upang mapanatili tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Si Kristo sa atin ang pag-asa ng kaluwalhatian, ang batayan kung saan maaasahan natin ang isang buo, kumpletong pagpapanumbalik sa kung ano ang inilaan ng Diyos na maging tayo (higit pa sa isang sandali).
3. Si Jesus ang huwaran para sa pamilya ng Diyos. Rom 8: 29 — Para sa mga nauna niyang nakilala - na nakilala niya at minamahal nang una - Kilala din niya mula sa simula (naordon muna sila) na hubugin sa imahe ng Kanyang Anak [at magbahagi ng likas na pagkakahawig niya), upang maaari Niyang naging panganay sa maraming mga kapatid (Amp).
a. Si Hesus ay hindi nabuhay sa sinapupunan ni Maria. Palagi siyang umiiral sapagkat Siya ay Diyos. Sa Kanyang pagkakatawang-tao, kinuha niya ang isang buong kalikasan ng tao. Si Jesus ang Diyos ay naging tao nang hindi tumitigil na maging Diyos. Siya ang Diyos-tao. Juan 1: 1; Juan 1:14
1. Habang nasa lupa, hindi nabuhay si Jesus bilang Diyos. Isinantabi niya ang Kanyang mga karapatan at pribilehiyo bilang Diyos at namuhay bilang isang tao na umaasa sa Diyos bilang Kanyang Ama. Juan 5:26; Juan 14:10; Gawa 10:38; atbp.
2. Sa paggawa nito, naging halimbawa tayo sa kung ano ang hitsura ng mga anak ng Diyos at kung paano sila nabubuhay. I Juan 2: 6
A. Upang maging kaayon sa imahe ni Cristo ay hindi nangangahulugang maging tayo si Jesus. Nangangahulugan ito na maging katulad tayo ni Jesus sa Kanyang sangkatauhan-tulad ng Kanya sa pagkatao at kapangyarihan, kabanalan at pagmamahal. B. Kami ay mga anak na lalaki na laging inilaan ng Diyos na maging tayo — buong luwalhati, ganap na nakalulugod sa Kanya sa bawat pag-iisip, salita, at kilos — sa lahat ng ating mga gawa.
c. Nilikha ka upang ipahayag ang iyong Ama sa pamamagitan ng iyong mga gawa (iyong mga kilos) tulad ng ginawa ni Jesus (Juan 9: 4; Juan 10:25; 32; 37; atbp.). Ang mga gawa ay isang bahagi ng buhay na Kristiyano — hindi bilang isang paraan upang kumita o karapat-dapat na tulong at pagpapala ng mga diyos, kundi bilang panlabas na pagpapahayag ng mga panloob na pagbabago. Ang mga gawa ay bahagi ng aming nilikha na layunin, ang ating kapalaran.
1. Efe 2: 10 — Inordenan o pinlano ng Diyos bago niya nilikha ang mundo kung ano ang mabubuhay natin sa isang partikular na paraan — isang paraan na nagpapahayag at luwalhati sa Kanya. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos (regalo) ng kaligtasan na tayo ay naging Kanyang pagkakagawa, nilikha sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo hanggang (literal) para sa mabubuting gawa.
2. Efe 2: 10 — Ang paglikha sa atin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus para sa buhay ng kabutihan na hinati niya sa atin upang mabuhay (Goodspeed); tulad ng inihanda niya nang una upang maging trabaho ng ating buhay (Knox).
3. Ang ating mga gawa ay inilaan upang magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Mat 5: 16 — Liwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong kahusayan sa moral at ang iyong papuri, marangal at mabubuting gawa, at kilalanin at parangalan at purihin at luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. (Amp)

1. Ang bagong kapanganakan ay ang simula ng isang proseso na sa huli ay magbabago sa bawat bahagi ng pagiging at ganap na linisin sila ng katiwalian (mga aralin para sa ibang araw).
a. Sa ngayon, inutusan tayo na dalhin ang ating katawan at kaluluwa sa ilalim ng kontrol ng ating bagong kalikasan sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating mga katawan sa Diyos at pag-update ng ating isip (Rom 12: 1-2). Ito ay mga aralin para sa isa pang araw. Ngunit isaalang-alang ang maraming mga saloobin.
1. Ibinigay ni Hesus ang Kanyang Sarili hanggang sa kamatayan sa Krus — hindi upang gawin itong okay na magkasala o ayusin ito upang ang Diyos ay hindi na nababagabag sa ating kasalanan - ngunit ganap na alisin ito at ang mga epekto nito sa bawat bahagi ng ating pagkatao.
2. Tito 2: 11-12 — Ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nagtuturo sa atin: na sabihin na "Hindi" sa hindi pagkadiyos at makamundong pagnanasa, at upang mamuhay sa sarili, matuwid at makadiyos na buhay sa kasalukuyang panahon. (NIV)
A. Dapat nating piliin o gamitin ang ating kalooban at pagsuko sa Kanya bilang Panginoon at Guro. Dapat nating malaman na mayroon tayo ngayon ng kapangyarihan upang mamuhay ng makadiyos na buhay sa pamamagitan ng walang tigil na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at buhay. dapat kumuha ng mga tagubilin mula sa Kanyang Salita sa kung paano tayo dapat mabuhay.
B. II Cor 3: 18-At lahat tayo, tulad ng walang mukha na mukha, [sapagkat patuloy nating nakikita [sa Salita ng Diyos] tulad ng isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay patuloy na nababago sa Kanyang mismong sarili imahe sa patuloy na pagtaas ng kaluwalhatian at mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa iba pa; [sapagkat ito ay] mula sa Panginoon [Sino ang Espiritu. (Amp)
b. Kailangan natin ang tulong ng Diyos sa atin (si Cristo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at buhay) at kailangan natin ng direksyon mula sa Salita ng Diyos hinggil sa kung paano tayo mabubuhay ngayon na tayo ay mga anak ng Diyos. Isaalang-alang ang mga pahayag na ito.
1. II Tes 2: 13 — Mula sa pasimula ay pinili ka ng Diyos na maligtas sa pamamagitan ng pagpapakabanal ng Espiritu at paniniwala sa katotohanan. (NIV). Ibinigay ni Jesus ang Kanyang Sarili upang pakabanalin ang simbahan (Efe 5:26). Ang paglilinis ay nangangahulugan na linisin at linisin.
2. I Tes 4: 3 — Sapagkat ito ang layunin (kalooban) ng Diyos, na dapat kang maging dalisay (ika-20 Siglo); pinaghiwalay at itinalaga para sa dalisay at banal na pamumuhay (Amp).
A. Pinasigla na ni Pablo ang mga taong ito na dapat silang lumakad na karapat-dapat sa Panginoon (I Tes 2:12). Ang karapat-dapat ay nangangahulugang naaangkop.
B. Sa konteksto ng isang listahan ng mga tiyak na bagay (pag-uugali) na sila at hindi dapat gawin (gawa) nilinaw ni Pablo na ang kalooban ng Diyos para sa kanila (at sa atin) ay at paghihiwalay sa kasamaan.
3. I Tes 5: 23 — Ito ay isang pagbati, ngunit isang panalangin — na sila ay linisin o pakabanalin sa bawat bahagi ng kanilang pagkatao: tuloy-tuloy na pagpapakabanal. May kinalaman ito sa mga gawa o kilos habang natututo kang mamuhay at kumilos sa tulad ni Cristo — sa pag-iisip, salita, at pagkilos.
2. Sa pamamagitan ng bagong pagsilang tayo ay banal sa kalikasan ngunit hindi pa ganap na banal sa kilos (gawa). Ngunit iyon ang dapat nating hangarin. Tapos na tayo sa mga gawaing umuusbong - ganap na mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa ganap na naaayon sa imahe ni Cristo sa bawat bahagi ng ating pagkatao. I Juan 3: 2
a. Dahil sa regalo ng Diyos (biyaya) ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay nababanal. Heb 10: 10 — At alinsunod sa kalooban na ito ng [Diyos] ay naging banal tayo (inilaan at binalaan) sa pamamagitan ng alay na ginawa para sa lahat ng Katawan ni Jesucristo. (Amp)
1. Heb 10: 14-Sapagka't sa isang pag-aalay na Kanyang perpekto ay ganap na perpekto ang mga pinapabanal. (Berkeley). Tandaan na may isang natapos na bahagi at isang bahagi sa proseso.
2. Ang perpektong nangangahulugan upang makumpleto, magawa. Mayroon itong ideya na gawing perpekto sa pamamagitan ng pag-abot sa inilaan na layunin o upang matapos na. Ngayon ka ay isang banal at matuwid na anak ng Diyos. At, ang proseso ng pagsang-ayon sa Kanya ay makumpleto habang mananatiling tapat ka sa Kanya.
b. Nagkakasala pa rin tayo dahil hindi pa tayo ganap na umayon sa imahe ni Cristo. Ngunit ang kasalanan ay hindi masisira ang ating pagkakaisa sa Kanya. (Tatalakayin namin ang lahat ng ito nang mas detalyado sa mga susunod na aralin.)
1. Kung ang pagnanasa ng iyong puso ay mapalugod ang Diyos, kung gayon maaari kang maging tiyak na Siya na nagsimula ng isang mabuting gawa sa iyo ay makumpleto ito. Phil 1: 6
2. Ano ang hindi mo binabago kung ano ka. Ngunit kung ano ka (isang banal, matuwid na anak ng Diyos) sa huli ay magbabago sa iyong ginagawa.
3. Kung ang iyong kasalanan ay nakakagambala sa iyo (kahit na medyo hindi kanais-nais sa mga oras), ito ay isang indikasyon na iba ang iyong puso. Nagawa mong bago sa loob.
3. Isaalang-alang ang isa pang pahayag habang malapit tayo. Kinuha ni Jesus ang laman (naging ganap na tao) upang makilala Niya tayo at mamatay sa ating lugar para sa ating mga kasalanan. Sa konteksto na iyon si Paul ay gumawa ng isang kamangha-manghang pahayag.
a. Heb 2: 11 — Para sa kapwa Siya na naglilinis sa kanila at sa mga nalilinis sa buong tagsibol mula sa isang Ama kaya hindi siya nahihiyang tawaging mga kapatid (Williams); lahat ng iisa - magkaroon ng lahat ng isang Ama (Conybeare); ay lahat ng isang stock (NEB); ay lahat ng isang pamilya (Pangunahing); lahat ng isang pinagmulan (Moffatt)
b. Dahil dito, hindi siya nahihiyang magsalita tungkol sa kanila bilang mga kapatid (Weymouth); ang pag-aari ng mga ito bilang kanyang mga kapatid (Knox; ay hindi napaliit sa pagtawag sa mga kalalakihan na kanyang mga kapatid (NEB).