DI MAAARI NG DIYOS

Pananampalataya ng Binhi ng Mustasa
Pananalig sa Paggalaw ng Bundok
Mga Pananaliksik ng Pananampalataya
Sense na Pananalig sa Kaalaman
Pahayag ng Pananampalataya
Hindi Maaaring Magsinungaling ang Diyos
Gawin ang Mga Gawa Ni Jesus
Asahan Ito na Mangyayari
Pag-aalinlangan At Walang Paniniwala
Pananampalataya at Ang Pangalan Ng Hesus

1. Noong si Jesus ay narito sa mundo, sinabi niya na sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari nating ilipat ang mga bundok at patayin ang mga puno ng igos (baguhin ang mga bagay). Sinabi niya na posible ang lahat ng bagay sa naniniwala. Mat 17:20; 21: 21,22;
Marcos 9:23; 11: 23,24
a. Ngunit, para sa marami sa atin, hindi ito gumagana tulad ng sinabi ni Jesus na gagawin.
b. Sinusubukan naming makilala ang mga kadahilanan kung bakit hindi ito gagana para sa amin tulad ng sinabi ni Jesus na gagawin nito.
2. Ang isang isyu na nakatuon sa amin ay ang katotohanan na ang isang partikular na uri ng pananampalataya ay kinakailangan upang ilipat ang mga bundok at pumatay ng mga puno ng igos - pananampalataya sa paghahayag.
a. Ang pananampalataya ng Pahayag ay naniniwala sa sinasabi ng Diyos nang walang katibayan sa pisikal o pang-unawa. Juan 20: 24-29
b. Karamihan sa atin ay may pananampalatayang nakakaalam ng kaalaman ngunit hindi natin namamalayan. Sense knowledge pananampalataya ay hindi naniniwala maliban kung ito ay nakikita o nararamdaman.
c. Ang pakiramdam ng kaalaman na pananampalataya ay isang uri ng kawalan ng paniniwala, at hindi ito gumagalaw ng mga bundok. Ito ay talagang naglalakad sa pamamagitan ng paningin. Juan 20:27; II Cor 5: 7
3. Paano mo malalaman kung mayroon kang kaalaman sa pananampalataya sa anumang lugar? Narito ang aming pagsubok: Sinasabi mo sa isang bagay na pupunta sa pangalan ni Jesus (isang bagay kung saan ikaw ay pinahintulutan makipag-usap), at walang nangyari. Ang iyong tugon ay - hindi iyon gumana.
a. Paano mo malalaman na hindi ito gumana? Dahil hindi mo nakita o naramdaman ang pagbabago. Ang iyong katibayan para sa iyong pinaniniwalaan ay ang kaalaman sa katuturan.
b. Paano mo malalaman kung nagtrabaho ito? Kung nakakita ka ng isang nadama na pagbabago. Ang iyong katibayan para sa iyong pinaniniwalaan ay kaalaman sa pag-unawa. Mayroon kang kamalayan na pananalig sa kaalaman.
4. Para sa paghahayag (paglipat ng bundok, pagpatay ng puno ng igos) pananampalataya, ang salita ng Diyos ay naayos ito. Panahon Tapos na ang usapan. Hindi mo kailangang makita o maramdaman upang maniwala. Kailangan mo lamang malaman kung ano ang sinabi ng Diyos.
5. Ang paghahayag ng pananampalataya ay ang pagkuha ng Diyos sa Kanyang salita - pagpapagamot sa Kanyang salita, pagkilos ayon sa Kanyang salita, tulad ng gagawin natin sa b. Dapat nating malaman na tanggapin ang salita ng Diyos (ang Bibliya) na may kumpiyansa tulad ng ginagawa natin sa salita ng isang bangkero o isang doktor.
6. Ang buong problema ng pananampalataya ay talagang nakasalalay sa integridad ng Diyos at ng Kanyang salita.
a. Nakikipagpunyagi tayo sa mga isyung ito - Mayroon ba akong sapat na pananampalataya? Gumagana ba ang aking pananampalataya? Panginoon, tulungan mo ang aking kawalan ng paniniwala.
b. Ngunit, ito ang totoong isyu - Sinasabi ba ng Diyos ang totoo kapag Siya ay nagsasalita? Maaasahan ba Siya? Maaari ba siyang pagkatiwalaan? Kung sinabi ng Diyos na may ganoon, hindi ba? Kung sasabihin ng Diyos na may mangyayari, hindi ba?
c. Dapat nating matutong tratuhin ang Diyos tulad ng hindi Siya isang sinungaling. Kung may sinabi ang Diyos, ganoon. Panahon. Tapos na ang usapan.
7. Dapat nating malaman na tanggapin ang Bibliya bilang tinig ng Diyos at kumilos nang naaayon.
a. Ang bawat isa sa atin ay sasabihin na naniniwala kami sa Bibliya - bawat salita mula sa Genesis hanggang sa Revelation.
b. Gayunpaman, ibinabatay natin ang ating pinaniniwalaan at kung paano tayo kumikilos sa nakikita at nararamdaman natin nang hindi natin ito napagtanto.
c. Paano natin makakalampas ito? Iyon ang nais nating harapin sa araling ito.

1. Ang Bibliya ay salita ng Diyos. Ito ang Diyos na nagsasalita sa iyo at sa akin.
a. Kung si Jesus ay lalabas sa iyo, sasabihin niya kung ano ang nasa Kanyang aklat, ang Bibliya.
b. Ito ang dapat mong pag-uugali sa Bibliya: Ang Bibliya ay ang Diyos na nakikipag-usap sa akin ngayon.
c. Kailangang hawakan ng Bibliya ang parehong timbang at awtoridad para sa iyo na para bang ang Diyos ay makikipag-usap sa iyo dahil ang Bibliya ay Diyos na nakikipag-usap sa iyo.
2. Dapat mong maunawaan kung gaano kahalaga ang Bibliya sa Diyos. Gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita.
a. Kung nais ng Diyos ng isang bagay na nagawa, kung nais Niyang gumawa ng isang bagay, una niya itong sinasalita.
b. Naniniwala ang Diyos sa Kanyang sinabi, inaasahan kung ano ang sinabi niya na mangyayari, at nagagawa ito. Gen 1: 3; atbp.
3. Habang pinag-aaralan natin ang Bibliya, nakikita natin na ang Diyos ay nagsasalita ng maraming uri ng mga salita sa amin.
a. Kapag nagsasalita ang Diyos sa Bibliya, minsan ay sinasabi Niya sa atin ang tungkol sa mga bagay na totoo (na mayroon, totoong mayroon), ngunit hindi nakikita (espiritwal) - mga anghel, espiritu ng tao, langit, atbp.
1. Ang mga hindi nakikita, espirituwal na bagay na ito ay totoo - tulad ng Diyos Mismo. Ang mga bagay na espiritwal ay kasing totoo ng mga materyal na bagay. I Tim 1:17; II Cor 4:18; Heb 11: 3
2. Ang mga hindi nakikita, espirituwal na mga bagay ay maaaring, gawin, at magbabago sa nakikita at nararamdaman natin.
b. Kung ang Diyos ay nagsasalita sa Bibliya, minsan ay sinasabi niya sa atin ang tungkol sa mga bagay na hindi pa umiiral, ngunit dahil sinalita ito ng Diyos, mangyayari o magaganap ito. Kaya, sa isang tunay na kahulugan, sa sandaling nagsalita ang Diyos, ito ay kasing ganda ng nagawa.
1. Rom 4: 17 – Para kay Abraham na naniwala sa Diyos - Diyos na talagang binubuhay ang mga patay at tinawag ang mga bagay na hindi naman parang sila talaga (at binibigyan sila ng tunay na pagkakaroon sa pamamagitan nito). ()
2. Rom 4: 17 – Ang Diyos, na makakapagbanhaw ng mga patay, at magpapadala ng kanyang tawag sa wala nang pagkatao, na parang ito ay mayroon na. (Knox)
4. Ito ay isang pangunahing punto sa buong paksa ng pananampalataya.
a. Ang sinasabi ng Diyos ay - mayroon nang - hindi mo pa ito nakikita.
b. O kung ano ang sasabihin ng Diyos ay magiging - at dahil sinabi Niya ito, ito ay kasing ganda ng tapos na.
5. Narito ang isa pang pangunahing punto sa buong isyu ng pananampalataya. Ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. Tito 1: 2; Heb 6:18
a. Ang Diyos ay hindi makalimutan, huwag pansinin, o tanggalin ang Kanyang salita. Ang kanyang integridad, ang Kanyang pagkatao, ang Kanyang reputasyon, ay bumalik sa Kanyang salita.
b. II Tim 2: 13 – Kung tayo ay walang pananampalataya (huwag maniwala at hindi totoo sa Kanya), mananatili siyang totoo [tapat sa Kanyang salita at Kanyang matuwid na pagkatao], sapagkat hindi Niya maikakaila ang Kanyang sarili. (Amp)
c. Kung ang Diyos ay nagsasabi ng isang bagay, ganoon (mayroon na) o magkakaroon ito. Panahon. Tapos na ang usapan.
d. Dapat nating malaman na tanggapin ang Bibliya (ang salita ng Diyos) bilang tinig ng Diyos at kumilos nang naaayon.
6. Bakit napakahirap para sa atin na dalhin ang Diyos sa Kanyang salita? upang maniwala sa Kanya?
a. Nakatira tayo sa isang kalaban na kapaligiran kung saan patuloy nating nakikita at nadarama ang mga bagay na salungat sa salita ng Diyos.
b. Ang mundong ito ay pinamunuan ng ama ng kasinungalingan at ang lahat ng kanyang mga anak ay sinungaling. Hindi naniniwala ang paniniwala sa hangin.
c. Mayroon tayong daang pagtitiwala sa bisig ng laman (mga bagay na nakikita natin) - pera, bangko, pisikal na lakas, doktor, gamot, atbp.
d. Alam ng lahat ang isang tao na "hindi ito gumana para sa". Ang buong ministeryo ay itinayo sa katotohanang "hindi ito gumana sapagkat hindi mo laging masasabi kung ano ang nais ng Diyos, kung ano ang Kanyang kalooban, hanggang sa makita mo ito o hindi!"
7. Kinakailangan ang pagsisikap sa ating bahagi upang pigilan ang ating likas na hilig at ang mundo ng hindi paniniwala na ating nabubuhay.
a. Dapat tayong makakuha ng tumpak na kaalaman mula sa salita ng Diyos at pagnilayan ito. Rom 10:17
b. Sa pag-aaral natin sa NT at alamin ang mga katotohanan ng ating katubusan, ng ating katuwiran, ng ating paggaling, ng pag-ibig at pag-aalaga ng Ama sa atin, lalago ang ating kakayahang tanggapin ang Diyos sa Kanyang salita. Aw 9:10
8. Ang Diyos ay yumuko paatras upang ipakita at hikayatin tayo ng Kanyang katapatan sa Kanyang salita. Jer 1: 12; Isa 55:11
a. Ang Bibliya ay puno ng mga halimbawa ng Diyos na pinapanatili ang Kanyang salita sa mga tao, na tinutupad ang Kanyang pangako sa mga tao. Josh 21:45, 23:14
b. Ang kalikasan mismo ay nagpatotoo sa katapatan ng Diyos sa Kanyang salita. Rom 1:20; Jer 33: 19-26; Gen 8:22

1. Si Abraham ay ipinangako sa atin bilang isang halimbawa ng pananampalataya na dapat nating lakaran. Heb 6:12
a. Lubos siyang nahikayat na kung ano ang sinabi ng Diyos. Rom 4: 19-21
b. Upang lubos na mahikayat ay nangangahulugang:
1. Lubos kang kumbinsido na ang sinasabi ng Diyos ay ganon o kaya ay maging sa kabila ng iyong nakikita o nararamdaman.
2. Wala kang nakikita o nadarama na mga pagbabago o epekto sa iyong pinaniniwalaan. Ang salita lamang ng Diyos ang nakakaapekto sa iyong pinaniniwalaan, kung paano ka kumilos.
2. Si Abraham ay hindi naantig ng makatotohanang katibayan na sumalungat sa salita ng Diyos sa kanya. Rom 4:19
a. Hindi niya tinanggap ang salungat na katibayan ng kahulugan bilang dahilan upang mag-alinlangan sa salita ng Diyos.
b. Narito kung paano ang pag-unawa sa kaalaman sa pananampalataya ay tumugon sa sitwasyon ni Abraham:
1. Hindi ako maaaring maging ama. Masyado na akong matanda para maging ama.
2. Alam kong tatay ako - Naniniwala ako sa lahat ng iyon. Ngunit, matanda pa rin ako at walang anak.
3. Si Abraham ay hindi nangangailangan ng anumang pisikal na patunay ng katotohanan ng mga pangako ng Diyos.
a. Heb 11: 17-19 – Ang katibayan ni Abraham na siya ay isang ama ay salita ng Diyos, hindi kay Isaac.
b. Ang iyong katibayan na gumaling ka kahit na sa tingin mo ay mas mahusay ka dapat ay salita ng Diyos - kung hindi man ito ay kaalaman sa pananampalataya.
4. Paano lubos na nahikayat si Abraham?
a. Habang pinag-aaralan natin ang kwento ni Abraham, nakikita natin na patuloy na tinupad ng Diyos ang Kanyang pangako, ang Kanyang salita, kay Abraham.
b. Gen 17: 5 – Binago ng Diyos ang pangalan ni Abraham upang matulungan siyang sumang-ayon sa salita ng Diyos.
c. Gen 15: 4,5; 22: 16,17 – Hindi lamang ipinangako ng Diyos kay Abraham ang isang anak na lalaki, sinumpa ito ng Diyos.
5. Ginawa iyon ng Diyos para kay Abraham, ngunit ginawa rin niya ito para sa amin.
a. Heb 6: 13-18 – Sapagka't nang ipangako ng Diyos sa [Kanyang] pangako kay Abraham, Siya ay nanumpa sa pamamagitan ng Kanyang Sarili, sapagka't wala Siyang higit na dakila sa pamamagitan niya na manunumpa, na sinasabi, Pagpapala ay tiyak na pagpapalain kita at pararamihin kita.
1. v15 – At sa gayon siya ay [Abraham] naghintay ng mahabang panahon at matiyaga ang pagtitiis, natanto at nakuha [sa kapanganakan ni Isaac bilang isang pangako ng kung ano ang darating] ang ipinangako sa kanya ng Diyos.
2. v16 – Ang mga tao nga ay nanunumpa sa pamamagitan ng mas malaki [kaysa sa kanilang sarili], at kasama nila sa lahat ng pagtatalo ang panunumpa na kinumpirma para sa kumpirmasyon ay pangwakas na pagtatapos ng pagtatalo.
3. v17 – Alinsunod din sa Diyos, sa Kanyang pagnanais na ipakita ang higit na kapani-paniwala at walang pag-aalinlangan, sa mga magmamana ng pangako, ang hindi nabago ang Kanyang layunin at plano, ay pumagitna (namagitan) ng isang panunumpa.
4. v18 – Ito ay upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na hindi nababago [ang Kanyang pangako at Kanyang panunumpa], kung saan imposible na patunayan tayo ng Diyos na mali o linlangin tayo, tayo na tumakas [sa Kanya] para sa kanlungan ay maaaring magkaroon ng malakas na lakas sa loob at malakas na paghimok upang maunawaan at hawakan nang mahigpit ang pag-asang inilaan para sa amin at itakda sa [aming] harapan. (Amp)
b. Nanumpa Siya sa Kanyang Sarili upang malaman natin, tulad ni Abraham, na ang Diyos mismo ay nakatayo sa likod ng Kanyang salita.
c. Heb 7: 22 – Ilang linya lamang, sinabi sa atin ng Diyos na si Hesus mismo ay personal na bumalik sa bawat salita mula sa Mateo hanggang sa Pahayag. Siya ang garantiya na ang bawat salita ng Diyos alinman ay magiging o magiging.
d. Juan 14: 12-14 – Habang si Hesus ay nasa mundo, sinabi Niya na susundin Niya ang Kanyang salita.
6. Gen 15: 6 – Si Abraham ay naniwala sa sinabi ng Diyos sa Kanya. Ginawa Niya ang isang hindi kwalipikadong pagbibigay ng Kaniyang Sarili sa Diyos, sa Kanyang salita.
a. Ito ay tumagal ng oras, ngunit sa kalaunan ay tumigil si Abraham na umaasa sa ebidensya sa pang-unawa at nakasalalay sa tulong ng pang-unawa sa kaalaman (Hagar at Ismael).
b. Rom 10: 9,10 – Ang pagka-Panginoon ni Jesus ang ating buhay ay talagang pagka-Diyos ng Kanyang salita. Ang nakasulat na salita ay pumalit sa lugar ng absent na si Cristo at pinalalampas ang lahat ng katibayan ng kahulugan.
c. Ang pangako ng Diyos sa atin ay hindi tayo mapapahiya kung iwan natin ang ating sarili sa salita ng Diyos.
d. Isa 28: 16 – Narito, inilalagay ko sa Sion para sa isang pundasyon ang isang Bato, isang nasubok na Bato, isang Mahalagang Bato ng Pisan o tiyak na pundasyon; siya na naniniwala - nagtitiwala, umaasa at sumunod sa Batong iyon - ay hindi mapapahiya o magbigay daan o magmadali [sa biglaang gulat]. (Amp)

1. Ang salita ba ng Diyos ay panghuli sa iyong kaso o kailangan mo ba ng katibayan bago ka nasiyahan?
a. Marahil ay sasabihin nating lahat na oo, ang salita ng Diyos ay panghuli sa akin. Ngunit, kailangan nating matapat na suriin ang ating sarili upang makita kung may mga lugar na kung saan ang iba pang katibayan ay supercedes ang salita ng Diyos.
b. Marami sa atin ang sasabihin: Manalangin na makakuha ako ng magandang ulat mula sa doktor. Iyon ay kaalaman sa pananampalataya. Bakit mo kailangan ng magandang ulat mula sa doktor? Nasa iyo na ang iyong ulat - ang salita ng Isa na hindi maaaring magsinungaling.
2. Ngayon, idinagdag mo ang iyong patotoo sa ulat ng Diyos.
a. Sa harap ng pagkakasalungatan ng iyong mga pandama, ang paghahayag ng pananampalataya ay nagpapahayag na ang sinasabi ng Diyos ay totoo at mahigpit na humahawak sa Kanyang salita.
b. Ang pananampalataya sa paghahayag ay nagtatapon ng lahat na hindi umaayon sa salita ng Diyos. II Cor 10: 5
3. Ang hindi nakikitang mga bagay na espiritwal ay tunay na tulad ng mga materyal na bagay.
a. Ang mga katotohanang espiritwal ay maaaring maging tunay sa amin bilang mga katotohanan ng kaalaman sa kaalaman kung magugugol tayo ng oras upang magnilay-nilay.
b. Lucas 1:37 – Sapagkat sa Diyos ay walang imposible at walang salita mula sa Diyos na walang kapangyarihan o imposibleng maganap. (Amp)
4. Ang salita ng kapangyarihan ng Diyos ay maaaring at magbabago ng kung ano ang nakikita at nadarama natin kung makikisundo tayo rito at mahigpit na humahawak sa ating kumpiyansa at pagtatapat sa Kanyang salita. Heb 10:23
a. Tumigil sa paniniwala. Pag-isipan ang katotohanan na ang Diyos na hindi nagsisinungaling ay nagsasalita sa akin ngayon tungkol sa hindi nakikitang mga katotohanan na magbabago sa nakikita ko.
b. Ang Diyos na hindi nagsisinungaling ay gumagawa, gagawa, mabuti ang Kanyang salita sa aking kaso.