DIYOS SA US

1. Nanalangin si Pablo na habang dumarami ang mga Kristiyano sa kanilang kaalaman tungkol sa Diyos, magkakaroon sila ng higit na paghahayag
at pag-unawa sa tatlong mga lugar: ang pag-asa ng Kanyang tungkulin, ang kayamanan ng Kanyang mana sa mga banal,
at ang kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na naniniwala. Efe 1: 16-23
a. Natalakay na namin ang kanyang unang dalawang puntos sa ilang detalye. Tinawag tayo ng Diyos na maging Kanya
mga anak na lalaki sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Pag-unawa sa pangkalahatang plano at layunin ng Diyos (ang malaki
larawan) ay isang napakalaking mapagkukunan ng pag-asa.
b. Kapag lumuhod tayo kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon ay nagiging mana tayo ng Diyos o sa Kanya
pag-aari. At, tayo ay naging mga anak ng Diyos na may mana. Kasama sa aming mana ang lahat
kailangan natin para sa buhay na ito at sa darating na buhay.
2. Handa kaming pag-usapan ang tungkol sa kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa at sa atin na naniniwala. Ito ay pareho
kapangyarihang nagbuhay kay Cristo mula sa mga patay.
a. Efe 1: 19,20 – At [upang malaman mo at maunawaan] kung ano ang hindi masukat at walang limitasyong
at lumalagpas sa kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa at para sa amin na naniniwala, tulad ng ipinakita sa pagtatrabaho
ng Kanyang napakalakas na lakas, na ipinakita niya kay Cristo nang Kanyang binuhay Siya mula sa mga patay. (Amp)
b. Gawa 2:24; Rom 8: 11 – Ang Diyos Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay binuhay si Cristo mula sa mga patay.
Sa bahaging ito ng aming serye tatalakayin natin ang Banal na Espiritu at ang Kanyang tungkulin sa plano ng Diyos.

1. Inihayag ng Bibliya na ang Diyos (ang pagka-Diyos) ay isang Diyos (pagiging) na sabay-sabay na ipinakikita ang Kanyang sarili
bilang tatlong natatanging PersonsFather, Anak, at Holy Spirit. Ang katotohanang ito ay kilala bilang doktrina ng
Trinidad. Kahit na ang salita ay hindi natagpuan sa Banal na Kasulatan ang konsepto ay matatagpuan mula sa Genesis hanggang Pahayag.
a. Ang tatlong Persona na ito ay naiiba ngunit hindi hiwalay. Sila ay co-inhere (walang ibig sabihin ay nabibilang sa likas na katangian).
Nagbabahagi sila ng isang banal na katangian o sangkap. Maaari silang makilala, ngunit hindi sila hiwalay.
1. Ang Diyos ay hindi isang Diyos na nagpapakita ng tatlong paraan, kung minsan bilang Ama, paminsan-minsan bilang Anak,
at kung minsan bilang Banal na Espiritu. Hindi ka maaaring magkaroon ng isa nang wala. Kung nasaan ang Ama,
gayon din ang Anak at ang Banal na Espiritu.
2. Ito ay lampas sa ating pag-unawa sapagkat tayo (may hangganan na mga nilalang na may mapaglalang mga limitasyon)
pinag-uusapan ang Omnipotent (lahat ng makapangyarihan), Makapangyarihan-sa-lahat (naroroon kahit saan nang sabay-sabay), ang Diyos
Sino ang hindi nakikita ng Diyos. Maaari lamang nating tanggapin at magalak sa kamangha-mangha ng Makapangyarihang Diyos.
3. Ang lahat ng mga pagsisikap na ipaliwanag sa Kanya ay nababagal. Minsan sinusubukan ng mga tao na ilarawan ang Diyos bilang isang itlog
(o tatlong bahagi sa isa). Ito ay hindi tama dahil ang pula ng itlog ay hindi ang shell o egg whites, ang
ang shell ay hindi pula ng itlog o puti, at ang mga puti ay hindi ang shell o yolk.
b. Maaari nating gawin ang isang buong serye sa ipinahayag ng Bibliya tungkol sa likas na katangian ng Diyos. Hindi kami pupunta
sa oras na ito, ngunit isaalang-alang ang ilang mga puntos tungkol sa Diyos at ang plano ng pagtubos.
1. Ang Ama ay nagplano o naisang matubos. Binili o nagawa ito ng Anak sa pamamagitan ng
Krus. Ginagawa ito ng Banal na Espiritu o ginagawang katotohanan sa ating karanasan. Darating ang lahat
mula sa Diyos na Ama sa pamamagitan ng Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo
2. Inihayag ng Bibliya ang plano ng Ama at sinabi sa atin ang nagawa ni Jesus. Ang Banal na Espiritu
ilalabas ito kapag naniniwala kami.
A. Ang Banal na Espiritu ang tagaganap ng Diyos. Ginagawa niya ang gawain sa mundo. Jer 1:12
B. Nagpadala ang Diyos Ama ng anghel na si Gabriel upang ipahayag kay Maria na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na
Banal na Espiritu ay magiging buntis siya sa Diyos na Anak. Lucas 1: 26-35; 45
2. Ang Juan 13-17 ay isang talaan ng sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad noong gabing bago Siya pumunta sa Krus. Karamihan ng
TCC - 980
2
ang sinabi niya ay inilaan upang ihanda ang mga kalalakihan na ito na malapit na siyang umalis sa mundong ito.
a. Juan 14: 16 – Sinabi niya sa kanila na bibigyan sila ng Ama ng isa pang Comforter. (Kinilala ni Jesus
ang Mang-aaliw bilang Banal na Espiritu sa v26.) Ang salitang Griego na isinalin ng iba ay nangangahulugan ng isa pa sa
kaparehong uri, isa pa tulad ng Kanyang Sarili.
1. Juan 16: 7 – Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na ito ay kapaki-pakinabang na "mabuti, kapaki-pakinabang, may pakinabang"
(Amp) na iniwan Niya sila upang ang Banal na Espiritu ay makapunta sa kanila.
2. Ito ay isang halimbawa kung saan ang mga pagtatangka upang ipaliwanag ang likas na katangian ng Pagkadiyos. Ang Diyos ay
sa pamamagitan ng kahulugan omnipresent o naroroon kahit saan nang sabay-sabay. Paano darating ang Diyos at umalis kung
Nasa saan siya? Iyon ay bahagi ng misteryo ng pagka-Diyos. Tumatanggap lamang kami at naniniwala.
b. Juan 14: 17 – Tandaan na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na ang Banal na Espiritu ay sumasainyo at sasainyo.
1. Ang plano ng Diyos mula sa simula ay at upang mapanatili ang Kanyang mga anak na lalaki at babae. Kapag si Adan
at ang tao sa Adan ay nagkasala, ang sangkatauhan ay pinutol mula sa Diyos. Matapos magkasala si Adan ay pinakawalan ng Diyos
Ang kanyang plano upang mabawi ang nawala sa kasalanan sa pamamagitan ng pagtubos. Gen 3:15
2. Ang Diyos ay nagbigay inspirasyon sa mga kalalakihan na magsulat ng isang talaan ng Kanyang hindi nagbabagong plano ng pagtubos sa tinatawag nating
Lumang Tipan (mga aralin para sa isa pang araw). Ang Lumang Tipan ay isang tala ng mga totoong kaganapan at
mga tao, ngunit naglalarawan din sila o ipinagpapaliwanag kung ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus.
A. Nang mailigtas ang Israel mula sa pagkabihag ng Egypt, ito ay isang totoong kaganapan na talaga
nangyari, ngunit naglalarawan din ito ng pagtubos sa pamamagitan ni Jesus. Ex 6: 6; Ex 15:13
B. Inilabas ng Diyos ang Israel mula sa pagkaalipin (tinubos sila) upang Siya ay maaaring tumira sa gitna ng
sila, naglalarawan sa kanya na nakatira kasama at sa Kanyang pamilya. Ex 29: 44,45; Lev 26: 11,12
1. Pagkatapos umalis ang Israel sa Egypt, inutusan sila ng Diyos na itayo ang Tabernakulo, isang istraktura
kung saan ang Kanyang presensya ay malinaw na mahayag sa gitna nila.
2. Ex 40: 34-38 – Kapag natapos ang Tabernakulo, pinuno ito ng kaluwalhatian ng Panginoon.
Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang pagpapakita ng Diyos sa Kanyang sarili subalit pinili niya.
b. Nang unang nakita ni Juan Bautista si Jesus sa simula ng Kanyang pampublikong ministeryo, binigyan niya si Jesus
mga pamagat: ang Kordero na nag-aalis ng kasalanan at ang Isa na nagbabautismo sa Espiritu Santo. Juan 1: 29,33
1. Tumatagal, sa Griego, ay may ideya ng pataas. Dinala ni Jesus ang ating kasalanan sa Krus kaya kasalanan
maaaring alisin: Sino ang aalisin (Goodspeed); tumatagal at nagdadala (Montgomery).
2. Ito ay isang paraan upang matapos. Kapag ang katarungan ay nasiyahan at mga kasalanan na binayaran sa pamamagitan ng Krus,
ang mga makasalanan na naniniwala kay Jesus ay maaaring mabago sa mga anak sa pamamagitan ng bagong pagsilang at maging
pinaninirahan ng Diyos.
3. Sa araw ng muling pagkabuhay, habang kumalat ang salita na walang laman ang libingan, sinimulan ni Jesus na ipakita ang Kanyang Sarili sa Kanya
tagasunod. Pansinin ang maraming bagay na nangyari nang Siya ay nagpakita sa Kanyang labing-isang alagad.
a. Lucas 24: 44-48 – Dumaan si Jesus sa Banal na Tipan ng mga Banal na Kasulatan (mga hula at larawan Niya)
at ginamit ang mga ito upang maipaliwanag kung ano ang nagawa niya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay.
1. Tiniyak niya sa kanila na maaari na nilang ipahayag ang kapatawaran (o pagpupunas) ng mga kasalanan sa mga taong
magsisi (lumingon sa Kanya at maniwala).
2. Juan 20: 19-23 – Ang ulat ni Juan ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon: Matapos ipaliwanag ang Banal na Kasulatan
hinggil sa Kanyang Sarili, huminga si Jesus sa kanila at sinabing: Tumanggap ng Banal na Espiritu (v22).
b. Mga Gawa 1: 1-9 – Si Jesus ay nanatili kasama ng Kanyang mga alagad nang apatnapung araw bago bumalik sa Langit.
1. Sa araw ng Kanyang pag-akyat (bumalik) sa Langit Si Jesus at ang mga alagad ay naglakad patungong Betania,
isang nayon sa silangang dalisdis ng Bundok ng mga Olibo, dalawang milya mula sa Jerusalem.
2. Bago Siya umalis sa kanila, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na hindi nila dapat simulan ang kanilang ministeryo hanggang sa sila
natanggap ang pangako ng Ama, ang Espiritu Santo, sa loob ng ilang araw. Nangyari itong sampung araw mamaya
sa Pista ng Pentekostes. Nabautismuhan sila sa Espiritu Santo. Gawa 2: 1-4
c. Anong nangyari dito? Bakit apatnapung araw pagkatapos na huminga si Jesus sa mga alagad upang matanggap ang Banal
Sinabi ba ng Ghost sa kanila na kailangan pa nilang maghintay para sa Banal na Espiritu?
1. Sa Juan 20: 22 – Ginamit ni Jesus ang Banal na Kasulatan upang ipangaral ang ebanghelyo (mabuting balita) sa kanila na mayroon Siya
kinuha ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo at maaari na silang makatanggap ngayon ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sila
TCC - 980
3
naniwala sa Kanyang Salita at ipinanganak ng espiritu (ipinanganak muli).
2. Naaalala mo na nilikha ng Diyos ang mga lalaki at babae upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit kasalanan
kinuha ang plano sa track. Sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan ang mga tao ay ginawang mga makasalanan sa likas na katangian (Rom 5:19).
Namatay si Jesus upang maibalik ang plano ng Diyos at ginagawang posible ang mga makasalanan na mabago sa mga anak na lalaki.
A. Gen 2: 7 – Nang gawin ng Diyos si Adan, nilikha muna niya ang kanyang katawan at hininga sa kanya ang
hininga ng buhay. Sa araw ng muling pagkabuhay nakita natin ang libangan (pagpapanumbalik at pagbabagong-anyo)
ng mga kalalakihan mula sa mga makasalanan tungo sa mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo.
B. Tulad ng paghinga ng Diyos sa mga tao sa unang nilikha, sinimulan ni Jesus ang bagong paglikha, isang lahi
ng mga anak na lalaki at magiging naaayon sa imahe ni Cristo. Ang mga alagad ay
nalinis ng kasalanan at ang kanilang likas na katangian ay nagbago mula sa makasalanang anak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal
Espiritu. II Cor 5:17; Rom 8:29
4. Lucas 24: 49-51; Mga Gawa 1: 5 – Kasunod sa kaganapang ito sinabi ni Jesus sa kanila na sila ay mabinyagan sa Banal
Ghost at tinapos ng kapangyarihan mula sa taas.
a. Ang bautismo ay mula sa salitang Griego na bapto, na tumutukoy sa paglulubog, pagsuko, at paglitaw
(Diksiyonaryo ng Vine). Nagdadala ito ng ideya: upang gumawa ng whelmed o ganap na basa (Mahusay na Concordance).
Inihambing ni Jesus ang karanasan sa bautismo ni Juan kung saan sila lumubog sa tubig. (Matt 3: 16 – Jesus
lumabas mula sa tubig).
1. Lucas 24: 49 – Ang endued ay nangangahulugang bihisan. Ginamit itong matalinhagang kapangyarihan. Nakasuot
(Amp); namuhunan na may kapangyarihan mula sa itaas (ika-20 Cent).
2. Mga Gawa 2: 4 – Sa araw ng Pentecost, ang mga alagad ay napuno ng Banal na Espiritu. Punan ibig sabihin
ilagay sa mas maraming hangga't maaaring gaganapin o nilalaman na maginhawa; nagkalat sa buong kaluluwa nila
(Amp).
b. Itinuturo ng Bagong Tipan ang dalawang magkakaibang karanasan sa Banal na Espiritu, na isinilang ng Espiritu
at nabautismuhan sa Espiritu. Susuriin namin ito nang mas detalyado sa paparating na mga aralin, ngunit
isaalang-alang ang isang naisip ngayon. Mahirap itong pag-usapan sa dalawang kadahilanan.
1. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang Karaniwan, Karaniwan, Di-Makikitang Diyos na nakikipag-ugnay sa at
walang tigil na may hangganan na tao. Tinatanggap lamang namin at pinaniniwalaan ang itinuturo ng Bibliya.
2. Mayroon kaming halos 2,000 taon ng mga tradisyon sa relihiyon na umunlad simula nang dumating si Jesus
mundo, na may malawak na iba't ibang doktrina patungkol sa Banal na Espiritu at kung ano ang ibig sabihin ng ipanganak ito
at napuno ng Banal na Espiritu. Dapat nating suriin nang mabuti ang sinasabi ng Bibliya at maging handa
tanggapin ang patotoo nito sa itaas ng aming karanasan o aming background ng denominasyon.
5. Mga Gawa 2 – Nang ang unang 120 na tagasunod ni Jesus (Mga Gawa 1:15) ay nabinyagan sa Banal na Espiritu na nagsimula sila
makipag-usap sa ibang mga wika (higit pa tungkol sa mga darating na aralin). Ang Jerusalem ay na-jam sa mga Hudyo mula sa
maraming mga bansa na dumating upang lumahok sa Pista ng Pentekostes.
a. Marami ang nakarinig ng ingay na nanggagaling sa itaas na silid. At nangaral si Pedro sa karamihan. Ito ang
pampublikong pasinaya ng Simbahan (mga naniniwala sa nabuhay na muling Panginoon).
b. Ang karamihan ng tao na ipinangaral ni Peter ay binubuo ng mga kalalakihan at kababaihan na pamilyar sa Lumang Tipan
mga propeta. Sinipi ni Pedro ang propetang si Joel upang ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Gawa 2: 16-21
1. Marami sa mga Propeta ng Lumang Tipan ang sumulat tungkol sa darating na araw ng Panginoon (kung ano ang alam natin
ang Ikalawang Pagparito ni Cristo) upang linisin ang mundo ng kasamaan, katiwalian, at kamatayan at
itatag ang Kanyang kaharian sa mundo upang ang Diyos ay makatira kasama ng Kanyang pamilya ng mga tinubos na anak na lalaki at
anak na babae magpakailanman. Sinabi ni Pedro: Sinasaksihan mo ang simula nito.
2. Ang mga huling araw ay ang mga araw na umaabot hanggang sa pagdating ng Panginoon upang makumpleto ang Kanyang plano ni
pagtubos sa pamamagitan ng pagtatatag ng Kanyang walang hanggang kaharian sa mundong ito upang mabuhay Siya kasama ang Kanyang pamilya.
Nagsimula sila sa unang pagdating ni Jesus at magtatapos sa Kanyang pagbabalik.
3. Ayon kay propetang Joel, sa mga huling araw ay ibubuhos ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa mga tao at
mga babae. Marami sa kanyang hula na hindi namin tatalakayin ngayon, ngunit tandaan: Nandiyan na
ideya ng Diyos na darating upang manirahan kasama at sa mga tao at mga supernatural na bagay ang nangyari.

1. Si apostol Pablo ay ang sumulat na ang mga naniniwala ay napuno ng parehong kapangyarihan na nagpabangon kay Cristo
mula sa patay. Efe 1: 19-23
a. Madalas din niyang tinutukoy ang mga naniniwala bilang Templo ng Diyos na nakatira ang Espiritu ng Diyos
sa kanila. Hindi ito isang pahayag sa relihiyon sa kanya. Ito ay isang pahayag ng katotohanan.
1. Ang ating kalikasan ay napakalinis ng Dugo ng Kordero upang tayo ay mapang-uyam ng Diyos.
2. Ginamit ni Pablo ang katotohanang ito upang mag-apela at hikayatin ang mga Kristiyano na mamuhay ng mga banal na buhay na luwalhati sa Diyos. Ako Cor
3:16; I Cor 6: 19,20
b. Nabuhay si Pablo na may kamalayan na ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay nasa kanya upang magtrabaho at sa pamamagitan niya
(Efe 3: 7; Col 1:29; atbp.). Isinulat niya ang mga salitang ito: Efe 3: 20 – Ngayon sa Kanya Na, ni (sa
kahihinatnan ng) ang [aksyon ng Kanyang] kapangyarihan na nasa trabaho sa loob natin, ay nagawang [isakatuparan ang Kanya
layunin at] gawin nang labis-labis, higit sa lahat higit sa lahat na ating [mangahas] magtanong o mag-isip ng walang hanggan
lampas sa ating pinakamataas na dalangin, pagnanasa, kaisipan, pag-asa o pangarap. (Amp)
1. Sa konteksto, ito ay malinaw na ang parehong kapangyarihan na nagbangon kay Cristo mula sa mga patay, ang isang Paul manalangin
malalaman ng mga naniniwala na nasa kanila. Ef 1: 19,20
2. Rom 8: 11 – Ang Banal na Espiritu ay nagbangon kay Cristo mula sa mga patay. Ang parehong espiritu na ito ay nananahan sa atin upang
pasiglahin o bigyan ang buhay sa amin. Oo, ito ay isang sanggunian sa hinaharap na muling pagkabuhay ng ating mga katawan.
A. Ngunit nilinaw ng konteksto na ang Banal na Espiritu ay nasa atin upang bigyan din kami ng panahunan ng tulong.
B. Sinabi ni Paul na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa atin matatapos ang
mga makasalanang gawain sa mga bahagi natin na hindi pa naaayon sa imahe ni Cristo.
Rome 8: 12,13
c. Sa isang talata na magkakaiba ang mga mananampalataya sa mga hindi naniniwala nagsulat si Paul: II Cor 6: 16 – Kami ang templo ni
ang buhay na Diyos, tulad ng sinabi ng Diyos, ako ay tatahan at kasama at kasama nila at lalakad ako at
kasama at kasama nila. (Amp)
1. Tandaan na ito ay isang quote mula sa mga propetang Old testament na tinignan namin kanina sa aralin. Ito
ay ang plano ng Diyos sa lahat, upang panatilihin ang Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.
2. Pansinin na nais ng Diyos na tumira at lumakad sa atin. Si Dwell ay may ideya na mabuhay kasama at papasok. Maglakad
ay may ideya ng aktibidad. Nais ng Diyos na makipag-ugnayan sa amin at nais Niyang magtrabaho sa atin at
sa pamamagitan natin (mga aralin para sa isa pang araw).
2. Tandaan ang salin na ito ng I Cor 6: 19 – Hindi mo ba namamalayan na ang iyong katawan ay isang templo ng Banal na Espiritu
na nasa iyo (Williams).
a. Habang sinisimulan natin ang bahaging ito ng aming serye, hinihikayat ko kayong magsimulang mag-isip at maging
may kamalayan sa katotohanan na ang Makapangyarihang Diyos ay nasa iyo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Nais niyang mabuhay at lumakad sa iyo.
b. Kung hindi mo pa nagawa ito, simulan mong ipanalangin ang panalangin sa Mga Taga-Efeso para sa iyong sarili, na gagawin mo
makita nang mas malinaw ang kadakilaan ng kapangyarihan sa iyo dahil ikaw ay anak ng Diyos. Marami pang susunod na linggo.