NILALIM NG DIYOS-INSIDE

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO
1. Sa bahaging ito ng aming serye ay tinitingnan namin ang kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos sa amin, ang parehong kapangyarihan na
binuhay si Cristo mula sa mga patay, ang Banal na Espiritu. Sa mga nakaraang aralin tinalakay namin ang mga puntong ito.
a. Habang pinag-aaralan natin ang Aklat ng Mga Gawa (ang talaan ng mga unang Kristiyano) nalaman natin na mayroong dalawang magkakaibang
mga karanasan sa Banal na Espiritu  ipinanganak ng Espiritu at nabinyagan sa Espiritu kasama
ang katibayan ng pagsasalita sa ibang mga wika. Juan 20:22; Gawa 2: 1-4; Gawa 8: 5-8; 14-19; Gawa 9: 3-18;
I Cor 14:18; Gawa 10: 30-48; Gawa 19: 1-7
1. Ang isang taong ipinanganak muli ay mayroong Banal na Espiritu sa Kanya. Ngunit may isa pang nakatagpo
Kasama siya. Ang ilan ay nararapat na tinutukoy ito bilang isang mas higit na pagbibigay sa Espiritu.
2. Mga Gawa 1: 8 – Nang ang mga unang alagad ay nabinyagan sa Banal na Espiritu nakatanggap sila ng kapangyarihan. Ito
ay ang parehong salitang ginamit ni Pablo nang isinangguni niya ang kapangyarihan patungo at sa mga mananampalataya (Efe 1:19,
dunamis, mahimalang, paputok na kapangyarihan).
b. Ang Kristiyanismo ay higit pa sa isang sistema ng paniniwala o isang code ng etika, bagaman mayroong mga bagay na dapat nating gawin
naniniwala at pag-uugali na kailangan nating magpatibay. Ang Kristiyanismo ay isang buhay, organikong ugnayan sa Diyos.
1. Ang plano ng Diyos ay laging nasa loob ng mga tao at pagkatapos ay ipahayag ang Kanyang sarili sa pamamagitan natin. Ang gabi
bago pumunta si Jesus sa Krus sinabi niya sa Kanyang mga alagad na pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli ng Banal na Espiritu,
na kasama nila, ay makakasama sa kanila. Juan 14: 16,17
2. Matapos bumalik si Jesus sa Langit ang Banal na Espiritu ay ibinuhos (o ipinadala) upang magawa o gawin
tunay sa buhay at karanasan ng mga tao kung ano ang ibinigay ng Ama sa pamamagitan ni Jesus sa Krus.
Ang Banal na Espiritu ay ang Magsasagawa ng Diyos.
A. Kung si Jesus ang iyong Panginoon at Tagapagligtas, mayroong isang tao sa iyo na wala roon bago
Makapangyarihang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Tinukoy ni Pablo ang mga naniniwala bilang templo o tirahan ng
Diyos. I Cor 6:19
B. II Cor 6: 16 – Nais ng Diyos na tumira at lumakad sa atin. Ang "manirahan sa amin" ay nagsasalita ng relasyon.
Ang "lakad sa amin" ay nagsasalita tungkol sa aktibidad o Diyos na nagtatrabaho sa at sa pamamagitan namin. Kami ay nagtatrabaho sa
naging pag-iisip sa Diyos sa loob. Ang Dakila ay nasa atin. I Juan 4: 4
2. Ang Banal na Espiritu ay nasa iyo upang makagawa ng pagbabagong-anyo na magbabalik sa iyo sa iyong nilikha na layunin
pagiging anak at kaayon ng imahe ni Cristo. Ef 1: 4,5; Rom 8: 29,30
a. Ang tao ay isang tatlong bahagi na maging espiritu, kaluluwa (isip at damdamin), katawan. Kapag nakayuko ang iyong tuhod sa
Si Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon, ang isang panloob na pagbabagong nagaganap sa iyong panloob na pagkatao, sa iyong espiritu.
Binago ka ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng bagong pagsilang, mula sa isang makasalanan sa isang anak o
anak na babae ng Diyos. I Juan 5: 1; Juan 1: 12,13; atbp.
b. Ang pagbabagong ito ay simula ng isang proseso na kalaunan ay magbabago ng iyong kaluluwa at katawan at
gawin kang tulad ni Jesus sa pagkatao at kapangyarihan, kabanalan at pag-ibig, sa bawat bahagi ng iyong pagkatao.
c. Ang Diyos na Banal na Espiritu ay nasa iyo upang makagawa ng patuloy na pagbabagong-anyo. Siya ay nasa iyo upang bigyan ng kapangyarihan ang iyong
lumakad na gaya ng paglakad ni Jesus (Efe 3: 6; Efe 3:20; Fil 1: 6; Fil 2:13; Heb 13:21). Gumagana ang Diyos sa atin
sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at Kanyang Salita, hindi sa amin ng panlabas na mga kalagayan (II Cor 3:18). Nag-uusap kami
tungkol sa kung paano makipagtulungan sa Kanya habang Siya ay nagtatrabaho.

1. Ang mga sulat sa Mga Taga Efeso, Colosas, at Filipos ay lahat nang isinulat habang si Pablo ay nakakulong
Roma (AD 60-63). Kahit na siya ay pinalaya sa kalaunan, hindi niya alam sa oras na isinulat niya kung
o hindi siya papatayin (Fil 1:20; 2:17). Ang mga liham na ito ay puno ng kamalayan ni Pablo sa
katotohanan na alam niyang ang Diyos ay nanirahan sa kanya at ipinakita sa amin kung paano nakatulong sa kaniya ang katotohanang iyon sa isang talagang mahirap na lugar.
TCC - 986
2
a. Napaharap si Pablo sa malaking pagsalansang at pag-uusig, kasama ang mga rigors ng paglalakbay sa sinaunang mundo, bilang
naglalakbay siya sa Imperyo ng Roma na nangangaral ng ebanghelyo.
1. Gayunpaman, habang binabasa natin ang kanyang mga sulat, walang pahiwatig sa mga isyu na nakitungo sa harap ng marami sa atin
gulo. Hindi namin nahanap si Paul na nagtatanong sa mga ganitong uri ng mga tanong: Bakit pinapayagan ng Diyos na mangyari ito?
Ano ang mali kong ginawa? Anong pintuan ang naiwan kong bukas? Pinaparusahan ba ako ng Diyos sa aking mga kasalanan?
2. Tandaan na ito ay isang tao na aktibong inuusig ang mga Kristiyano, kabilang ang pagsang-ayon sa
at pagtalikod sa kanila upang mamatay. Gawa 7:58; 8: 3; 9: 1,13; atbp.
b. Alam niyang ang kanyang mga problema ay hindi mula sa Diyos. Alam niya na ang daigdig na ito ay pinasok ng katiwalian at kamatayan
dahil sa kasalanan ni Adan (Rom 5:12). Alam niya ang mga problema sa buhay ay pansamantala at kung ano ang nasa hinaharap
lumampas sa mga paghihirap sa buhay (Rom 8:18). Alam niya na ang Diyos ang nagiging sanhi ng mga hamon sa buhay upang maglingkod sa Kanya
walang hanggang mga hangarin (Rom 8:28; II Cor 4:17).
c. Ito ang lahat ng mga paksa ng pag-aaral para sa isa pang araw. Ngunit isaalang-alang ang puntong ito na may kaugnayan sa ating
pagtalakay sa kasalukuyan. Alam ni Pablo na bilang isang templo ng Diyos siya ay nalinis mula sa lahat ng kanyang mga kasalanan at
mga kabiguan at ang Diyos sa kanya ay makukuha sa pamamagitan ng kung ano man ang kanyang landas.
1. I Cor 15: 9,10 – Sa konteksto ng katotohanang hindi siya karapat-dapat tawaging isang apostol sapagkat
sa kanyang pag-uusig sa simbahan na sinabi niya, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ang kung ano ako.
2. Efe 3: 7 – Sa konteksto ng pagpapahayag ng ebanghelikal ayon sa itinuro sa kanya, sinabi niya na siya ay ginawang a
ministro sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mabisang paggawa ng Kanyang kapangyarihan (dunamis) "na
ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng pag-eehersisyo- ang nagtatrabaho sa lahat ng pagiging epektibo nito mula sa Kanyang kapangyarihan ”(Amp).
3. Col 1: 29 – Gayundin sa konteksto ng pangangaral ng ebanghelyo sinabi ni Pablo na siya ay nagsikap ayon sa
Ang Diyos ay kumikilos nang malakas sa kanya. Mightily ay dalawang salitang Griyego (en dunamis). Magkasama sila
larawan ng panloob na pagpapalakas o pagpapalakas.
2. Alam ni Paul na eksperyensiyado na ang Diyos ay nasa kanya upang palakasin siya at itinaas siya kahit na sa karamihan
mahirap ng mga oras, kabilang na sa bilangguan na nahaharap sa kamatayan.
a. Karamihan sa mga Kristiyano ay alam ang taludtod: Maaari kong gawin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatibay sa akin. Para sa karamihan
sa amin, ito ay kaunti pa sa isang cliché. Para kay Paul, ito ay isang buhay na katotohanan. Ginawa niya ang pahayag na iyon
habang nakakulong sa Roma.
1. Phil 4: 11,12 – Natutunan ko kung paano makitungo nang masaya kung mayroon man o kaunti. alam ko
kung paano mabuhay sa halos wala o sa lahat. Nalaman ko ang lihim ng pamumuhay sa bawat
sitwasyon, kung ito ay may isang buong tiyan o walang laman, na may maraming o kaunti. (NLT)
2. Fil 4: 13 – Mayroon akong lakas para sa lahat ng mga bagay kay Cristo Na nagpapalakas sa akin Handa ako para sa anumang bagay
at katumbas ng anumang bagay sa pamamagitan Niya na naglalagay ng loob sa akin, [ito, ako mismo-
sapat sa sapat ni Kristo. (Amp)
A. Alam niya na walang darating laban sa kanya na mas malaki kaysa sa Diyos sa kanya. Na
ang kaalaman lamang ang nagbibigay lakas sa harap ng kaguluhan. Ang Greek na isinalin ay nagpapalakas
(KJV) ay en dunamoo na isang panloob na pagpapalakas o pagpapalakas.
B. Efe 3: 16 – Ito ang lalaking nanalangin na ang mga Kristiyano ay palakasin o
binigyan ng lakas (dunamis) ng Espiritu ng Diyos sa kanila. Kung siya ay naniniwala at inaasahan
para sa iba, tiyak na naniniwala siya at inaasahan ito para sa kanyang sarili.
b. Itinala rin ni Paul sa isa pang sulat ang madalas na sinipi na pahayag na naging cliché din para sa
marami sa atin ngunit isang buhay na katotohanan para sa kanya. Mayroon kaming isang kayamanan sa mga sasakyang-dagat. II Cor 4: 7
1. Ang kanyang punto ay hindi: Kami ay mahina at hindi karapat-dapat; hindi kami maganda. Ang punto ay: Ang Diyos ay nasa atin at
Nais ipakita ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng sa amin "na ang kadakilaan at labis na kadakilaan ng kapangyarihan
(dunamis) ipinapakita na mula sa Diyos at hindi mula sa ating sarili.
2. Ito ay natural (o nilikha) na kakayahan ng tao na na-infact ng supernatural (uncreated) na kapangyarihan.
Ang Kristiyanismo ay supernatural at nilikha tayo upang maipahayag ang buhay at kapangyarihan ng Diyos.
c. Isaalang-alang ang halimbawang ito. Juan 14: 10-12 – Sa Huling Hapunan sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na ginawa Niya ang
Ang gawa ng Ama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang Ama na tumira sa Kanya. (Alalahanin, mayroon ang Ama
pinahiran si Jesus ng Espiritu Santo at kapangyarihan, Gawa 10:38).
TCC - 986
3
1. Sa kontekstong iyon sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod: Gagawin mo ang mga gawa na ginagawa at mas malaki pa dahil ako
babalik ako sa Aking Ama. Padadalhan namin ang Espiritu Santo na magbibigay kapangyarihan sa iyo.
2. Sa Mga Gawa 3 Pinagaling ni Pedro ang isang pilay na tao sa pangalan (kapangyarihan at awtoridad) ni Jesus. Alam ni Peter
kung ano ang kanyang natanggap at malayang ibinigay ang mayroon siya (v6). Naniwala siya at kumilos nang naaayon
at ang Diyos sa kanya ay gumagalaw sa pamamagitan niya.
A. Habang nakikipag-usap sa karamihan na nagtipon kay Peter ay nagsabi: Bakit sa palagay mo ginawa natin ito
ating sariling kapangyarihan o kabanalan? Ang Diyos nina Abraham, Isaac, at Jacob ay nagdala ng kaluwalhatian
Ang kanyang Anak sa pamamagitan nito. v12,13
B. Maalala mo na pinabayaan ni Pedro si Jesus noong gabing Siya ay inaresto. Anong uri ng pagkakasala
nakipaglaban ba si Pedro sa kanyang kabiguan? Ngunit alam niyang nalinis siya ng kapangyarihan
ng dugo at na ang Diyos ay nasa kanya at magagamit sa kanya dahil sa Krus.
3. Napagtanto ko na ang mahalagang ilang mga tao ay gumagana sa antas ng kapangyarihan na ipinapakita dito, ngunit kung hindi namin
ipangaral ito, hindi kami makakarating doon. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Mas gugustuhin kong mag-shoot
para sa mga bituin at makakuha ng kalahating daan doon kaysa sa pakay para sa lamppost at pindutin ito.
3. Bumalik sa II Cor 4: 7. Ginawa ni Pablo ang pahayag na ito tungkol sa kayamanan sa mga sasakyang-dagat sa konteksto ng
mga pag-uusig at paghihirap na kanyang naranasan kamakailan sa Asya (1: 8-10).
a. Nagpatuloy siya upang ilarawan ang epekto ng kayamanan na ito sa kanya at sa kanyang mga kasamahan habang nakitungo sila:
II Cor 4: 8,9 – Kami ay pinindot sa bawat panig ng mga kaguluhan, ngunit hindi kami durog at sira. Tayo ay
naguguluhan, ngunit hindi kami sumuko at huminto. Hinahabol tayo, ngunit hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kami
bumagsak, ngunit bumangon tayo muli at magpatuloy. (NLT)
b. Ipinagpapatuloy niya ang kanyang mga saloobin hanggang sa Kabanata 5. Marami sa dito ang wala tayong oras na
talakayin ngayon. Ngunit tandaan ang ilang mga puntos:
1. II Cor 4:14; II Cor 5: 1-8 – Sa harap ng kamatayan ay nasabi ni Paul, kahit na tayo ay pinatay bilang
naglilingkod tayo sa Panginoon, ang kayamanan na ito sa atin ay magtaas ng ating mga katawan mula sa mga patay.
2. II Cor 4: 16 – Kahit na naharap niya ang mga panganib na ito, mayroon siyang kamalayan sa lakas sa loob at
pagkakaloob. Sa Col 1:27 tinukoy niya ang "Cristo sa akin" bilang "pag-asa ng lahat ng maluwalhating bagay na
halika ”(Phillips).
3. II Cor 4: 17,18 – Nagkaroon siya ng walang hanggang pananaw. Sa mga tuntunin ng kawalang hanggan (ang buhay na darating) kanya
ang mga kaguluhan ay pansamantala at magaan at ginagamit sila ng Diyos para sa kabutihan na walang hanggan.
4. II Cor 12: 7-9 – Nang maglaon sa sulat na ito ay nagbigay si Paul ng isang personal na patotoo kung paano ito gumana sa kanyang buhay.
a. II Cor 12: 1-4 – Si Paul ay binigyan ng napakalaking paghahayag mula sa Diyos. Si Hesus mismo ang nagturo
sa kanya ang ebanghelyo na ipinangaral niya (Gal 1: 11,12). Dahil dito, dumating ang diyablo upang magnakaw ng Salita ni
Diyos (Marcos 4:15). Walang tigil siyang nagtrabaho upang hindi mabisa ang pangangaral ni Pablo sa pamamagitan ng pagpapabagabag sa kanya
at discrediting siya.
1. Inihayag ni Pablo na siya ay itinalaga ng isang messenger (aggelos, isang pagkatao o pagkatao) mula kay Satanas,
ipinadala sa buffet (o patuloy na panggugulo) sa kanya. Tinawag ito ni Pablo na tinik sa laman. Kapag tinik
ginamit nang makasagisag, ay tumutukoy sa mga taong nakakagambala. Bilang 33:55; Josh 23:13; Mga Hukom 2: 3
2. Kapag binabasa natin ang talaan ng ministeryo ni Pablo sa Mga Gawa nakita natin na pupunta si Pablo sa isang lungsod na
mangangaral. Ang isang tao (o isang bagay, tinik) ay pukawin ang karamihan at si Paul ay magiging
kumakulong, inilagay sa bilangguan, o itinapon sa bayan. Gawa 13:45; 14: 2-6; 19: 21-41
b. Maling sinasabi ng mga tao na ang tinik ay ibinigay (o pinahihintulutan) ng Diyos upang mapanatiling mapagpakumbaba si Paul. Sinabi ni Paul
ito ay isang messenger mula kay Satanas. Bakit susubukan niyang tulungan ang isang Kristiyano na maging mas katulad ni Cristo?
Sinasabi sa Bagong Tipan ang mga mananampalataya na magpakumbaba. I Alagang Hayop 5: 6
1. Tandaan na hindi sinabi ni Pablo na ang tinik ay dumating upang mapigilan siya. Dumating ito upang mapanatili siya
mula sa pagiging mataas. Ang binubuong ay binubuo ng dalawang salitang Greek (huper, sa itaas) at airo (upang maiangat).
Ang salita ay ginagamit upang ilarawan kung ano ang ginagawa ng hangin sa mga layag ng isang bangka.
A. Dumating ang tinik upang mapanatili ang mga ipinangaral ni Pablo mula sa paniniwala sa patotoo ni Pablo
at pagbibigay sa kanya ng respeto at kredensyal na karapat-dapat bilang isang nakasaksi ni Jesus.
B. Dumating din ang tinik upang magnakaw ng Salita kay Pablo. Kung may sinumang may dahilan upang masiraan ng loob
TCC - 986
4
at ibigay ito sa kanya. Ngunit ang kaalaman mula sa Salita ng Diyos ay maaaring magtaas ng kahit sino sa itaas kahit na sa
sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay at gumawa siya ng isang mananakop.
2 Ang mga pagsisikap ni Satanas laban kay Pablo ay hindi bunga. Tinawag niya ang maraming paghihirap na kinakaharap niya ng ilaw
at sandali at sinabi na hindi siya tumingin sa kung ano ang kanyang nakikita ngunit sa hindi niya makita. Ni
na nakatuon sa Salita ng Diyos na naghahayag ng hindi nakikitang kapangyarihan at pagkakaloob ng Diyos, si Pablo ay
itinaas sa itaas sa gitna ng maraming pagsubok na kinakaharap niya. (mga aralin para sa isa pang araw)
c. Sinabi ni Pablo na hiniling niya sa Diyos na tanggalin ang tinik. Gayunpaman, hiniling ni Pablo na gawin ng Diyos kung ano ang Kanya
hindi ipinangako na gagawin sa puntong ito sa oras. Si Satanas ang diyos ng kasalukuyang mundo (II Cor 4: 4) at
ay magpapatuloy sa kanyang mga gawain hanggang sa bumalik si Jesus.
1. Ibinigay ng Diyos kay Pablo ang kailangan niya upang harapin ang tinik. Paalalahanan niya si Paul: Ako ang iyong lakas
Nawa ang biyaya ay sapat upang mabigyan ka ng anumang pakikitungo kay Satanas o buhay sa isang bumagsak na mundo
nagdadala ng iyong paraan. Lakas ang salitang dunamis. Ang biyaya ng Diyos ay nagbigay sa atin ng Kanya
lakas o kapangyarihan na nananatili sa atin.
2. II Cor 12: 10 – Kuntento na ako sa mga kahihiyang ito sa akin, sa mga panlalait na ito, sa mga paghihirap,
ang mga pag-uusig, ang mga oras ng paghihirap na dinaranas ko para kay Cristo (Knox) ​​para sa kapag mahina ako (sa
lakas ng tao), kung gayon ako ay [tunay na] malakas, malakas sa banal na lakas (Amp).
5. Sumulat si Pablo sa mga Kristiyano: Sa harap ng mga pagsubok sa buhay at mga gawain ng demonyo sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano na
malakas sa Panginoon at ang kapangyarihan ng Kaniyang kapangyarihan. Ef 6:10
a. Ang Greek na isinalin ng malakas ay en dunamoo (ang parehong salita na ginamit sa Phil 4:13). Ito ay nangangahulugang panloob
pagpapalakas o pagpapalakas. Alam ni Pablo na ang Diyos ay nasa kanya upang palakasin siya, anuman ang dumating
ang kanyang paraan. Hindi niya tinitingnan ang kanyang panlabas na kalagayan upang subukang malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos.
b. Alam niya na ang Diyos ay nasa kanya upang paganahin at bigyan siya ng kapangyarihan upang harapin ang anumang dumating. Siya
hinikayat ang mga Kristiyano na magkaroon ng kamalayan sa katotohanan na ito, upang paniwalaan ito, at inaasahan ito.

1. Sinasabi sa atin ng Kanyang nakasulat na Salita na Siya ay nagtatrabaho sa atin kapwa sa kagustuhan at gawin ang Kanyang mabuting kasiyahan (Fil
2:13). Inaanyayahan Siya na palakasin tayo sa loob upang mapaglabanan natin ang mga paghihirap sa buhay. Nagagalak ito
Siya upang bigyan tayo ng kapangyarihan sa loob upang maipakita natin ang katangian at kapangyarihan ni Kristo sa labas.
2. Gumawa ng oras upang isipin ang katotohanan na ang Diyos ay nasa iyo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu upang magtrabaho at sa pamamagitan mo.
Sa halip na humingi ng tulong sa Kanya na tulungan ka, magsimulang magpasalamat sa Kanya para sa Kanyang walang habas na presensya, kapangyarihan, at
pagkakaloob. Pasalamatan Siya na sa pamamagitan ng Kanyang lakas sa iyo, magagawa mo ito sa anumang buhay na nagdadala sa iyo
paraan sa isang paraan na luwalhati sa Kanya.
3. Maging isip sa Diyos sa loob. Ang Dakila ay nasa iyo !! Nananatili ang Diyos sa atin at nais na lumakad sa atin.
Marami pang susunod na linggo.