DIYOS AY MABUTI

1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos. Ang pananampalataya ay paniniwala sa sinabi ng Diyos sa kabila ng nakikita o nadarama. Ang pananampalataya ay sumasang-ayon sa Diyos. Ang pananampalataya ay kumpiyansa na gagawin ng Diyos ang sinabi Niya na gagawin Niya.
2. Para sa maraming mga Kristiyano ang pananampalataya ay isang pakikibaka. Isang pangunahing dahilan para sa pakikibakang iyon ay ang kawalan ng tumpak na kaalaman sa katangian ng Diyos.
a. Tinutukoy ng diksyonaryo ang character bilang kabuuan ng mga natatanging katangian ng isang tao - ang kanyang likas na katangian.
b. Ang tumpak na kaalaman sa katangian ng Diyos ay isang napakalaking tagabuo ng pananampalataya.
c. Aw 9: 10 – At sila na nakakakilala sa Iyong pangalan [na may karanasan at kakilala sa iyong awa] ay sasandig at tiwala na magtitiwala sa Iyo; (Amp)
3. Nakita natin ang isang mabuting halimbawa kung paano nakakaapekto ang kaalaman sa katangian ng Diyos sa pananampalataya kay Sarah.
a. Sinasabi sa atin ng Heb 11:11 na sa pamamagitan ng pananampalataya si Sara ay tumanggap ng lakas o biyaya na kinakailangan upang maglihi at makabuo ng isang bata kapag siya ay masyadong matanda. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakatanggap siya ng isang bagay na nakikita mula sa Diyos.
1. Mayroong iba't ibang uri ng pananampalataya na inilarawan sa Bibliya. Ngunit ang lahat ay kasali sa paniniwala ng isang bagay na hindi mo nakikita dahil sa sinabi sa iyo ng Diyos tungkol dito. II Cor 5: 7
2. Sa kaso ni Sarah, naniniwala siya sa sinabi ng Diyos tungkol sa kanya at kay Abraham na nagkakaroon ng isang anak na lalaki kung ito ay isang imposibleng pisikal.
b. Pansinin na natanggap ni Sarah ang biyaya o lakas ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat hinusgahan niya ang Diyos na matapat.
Sa madaling salita, matagumpay na natanggap ng pananampalataya ni Sarah ang pagkakaloob ng Diyos sapagkat may alam siya tungkol sa katangian ng Diyos.
2. Tumanggap si Sarah ng di-nakikitang tulong mula sa Diyos na nagbibigay ng nakikitang mga resulta dahil hinatulan niya Siya na tapat na nagsalita (na nangako). Ang husgado ay nangangahulugang itinuturing o isinasaalang-alang.
4. Nais naming simulang tingnan ang katangian ng Diyos, ang Kaniyang kalikasan, upang matulungan tayong mabuo ang ating pananampalataya. Maraming mga aspeto ng katangian ng Diyos na karapat-dapat pag-aralan.
a. Sa susunod na aralin ay tututuunan natin ang tatlo sa kanila: Mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay isang Ama. Ang Diyos ay tapat.
b. Kung ikaw ay magiging malakas sa pananampalataya sa bawat lugar ng iyong buhay dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti, na ang Diyos ay mas mahusay kaysa sa pinakamahusay na mga tatay sa lupa, at Siya ay tapat - Palagi Niyang sinusunod ang Kanyang salita.

1. Ngunit, na nagdudulot ng isang katanungan. Kung ang Diyos ay mabuti, bakit nangyayari ang masasamang bagay sa Kanyang bayan?
a. Sasabihin ng ilan na ang mga kaguluhan ay nagmumula sa Diyos, pinapayagan ng Diyos, sapagkat pinaparusahan tayo ng Diyos, sinusuri tayo, pinapapaloob sa mga pagsubok. Ngunit, dahil Siya ay mabuti, hindi Niya tayo bibigyan ng higit pa sa kaya nating tiisin.
b. Sasabihin ng iba na binibigyan tayo minsan ng Diyos ng mga pagpapala na nagkukubli. Maaaring hindi natin maiisip na may mabuti. Ngunit, kung ito ay mula sa Diyos, mabuti kahit masama ito sapagkat Siya ang may alam.
2. Ngunit, ang problema ay, ang mga ideyang iyon ay hindi umaayon sa Bibliya. Marami kaming mga hindi tumpak at relihiyosong ideya tungkol sa Diyos at ang salitang mabuti.
a. Alam natin ang ibig sabihin ng mabuti kapag ginagamit natin ang salita sa ating sarili. Ang mahusay ay nangangahulugang isang bagay na kapaki-pakinabang, kapaki-pakinabang, kaaya-aya, kasiya-siya, atbp.
b. Ngunit, kapag ginagamit natin ang salita na may kaugnayan sa Diyos, ang ating pag-iisip ay magulo. May masamang mangyayari at sinabi namin na dahil pinahintulutan ito ng Diyos o pinahintulutan ito (sa likod nito sa ilang paraan), ito ay talagang mabuti, isang pagpapala sa disguise ..
c. Gayunpaman, ang salitang mabuti ay ginagamit sa 655 taludtod sa Bibliya (tungkol sa 688 beses sa lahat), at sa tuwing ginagamit ito, mabuti ang ibig sabihin. Dapat nating hayaan ang Bibliya na tukuyin ang mga salita para sa atin.
1. Sinasabi sa atin ni Jesus na kung may masamang bagay ay hindi ito nagmula sa Diyos. Juan 10:10
2. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang Ama ay nagbibigay ng magagandang regalo sa Kanyang mga anak tulad ng mga pang-lupa na ama. Matt 7: 11,12
3. Karamihan sa ating pinaniniwalaan tungkol sa Diyos at ang salitang mabuti ay batay sa ating karanasan, hindi pagkakaunawaan sa mga banal na kasulatan, at mga talatang kinuha sa konteksto.
a. Mayroon kaming isang pinsala sa kotse at sinubukan naming maghanap ng isang talata sa banal na kasulatan upang maipaliwanag ang nangyari sa amin.
1. Naaalala namin na naririnig na ang Diyos ay pinaparusahan ang mga tao at napagpasyahan nating ito ay dapat ang pagpaparusa sa Diyos.
2. Ngunit, hindi ka makakakuha ng anumang talata nang mag-isa. Dapat mong kunin ito sa konteksto. Ano ang ibig sabihin ng pagpataw sa mga tao kung saan orihinal na isinulat ang talata? Paano at bakit pinarusahan ng Diyos ang Kanyang mga tao?
b. O kaya, si Tiya Mary ay may pinsala sa kotse at sinabi namin na pinahintulutan ito ng Diyos dahil nagawa niyang magpatotoo sa mga paramedik sa pagpunta sa ospital.
1. May sinumang tatay ba sa lupa na pinutol ang mga linya ng preno sa kotse ng Kanyang anak upang matutunan nila ang isang mabuting aralin o masaksihan ang mga paramediko patungo sa ospital?
2. Si Tiya Mary ay nakaranas ng Rom 8:28. Kinuha ng Diyos ang masama at gumawa ng mabuti mula rito.
c. Naniniwala kami at inuulit ang mga cluster ng relihiyon na walang batayan sa banal na kasulatan.
1. May naganap na kaguluhan at sinasabi namin, “Hindi ka bibigyan ng Diyos ng higit sa kaya mong tiisin. Mabuti ito para sa iyo. ”
2. Ang ideyang iyon ay batay sa isang talata na kinuha sa labas ng konteksto - I Cor 10:13. Ang konteksto ng talatang ito ay kasalanan, hindi mga pagsubok mula sa Diyos.

1. Ang lahat ng mga paghihirap, pagsubok, pagsubok, atbp. Sa huli ay direkta o hindi tuwirang na-trace pabalik kay Satanas at kasalanan.
a. Ang kasalanan nina Adan at Eba ay naglabas ng sumpa sa mundo at kamatayan sa sangkatauhan. Gen 3: 17-19
b. Rom 5: 12 – Nang magkasala si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa buong sangkatauhan. Ang kanyang kasalanan ay kumalat sa kamatayan sa buong mundo, kaya't ang lahat ay nagsimulang tumanda at mamatay, para sa lahat ng nagkasala. (Buhay)
c. Sa mundong ito magkakaroon tayo ng gulo. Moths at kalawang sira. Ang mga magnanakaw ay pumapasok at nagnanakaw. Iyon lang ang buhay sa isang sinumpaang lupa. Juan 16:33; Matt 6:19
2. Dapat araw-araw nating harapin ang mga bunga ng kasalanan at ang mga epekto nito sa mundo at lahi ng tao.
a. Nabubuhay tayo sa isang mundo na sinumpa ng kasalanan. Nangangahulugan ito ng mga bagyo ng pumatay, mga damo, kalawang, pagkabulok, at kamatayan.
b. Mayroon kaming mga katawan na namamatay pa. Nangangahulugan ito na sila ay napapailalim sa sakit, katandaan, at kamatayan.
c. Nakikipag-ugnay tayo sa mga hindi ligtas na mga tao na pinamamahalaan ni Satanas at sa mga Kristiyano na makamundong at walang pag-iisip.
d. Mayroon tayong isang kaaway, ang diyablo, na naghahangad na sirain tayo.
3. Paano pinapayagan ng isang mabuting Diyos ang lahat ng kasamaan at pagdurusa?
a. Dapat nating linawin kung ano ang ibig nating sabihin sa "payagan". Pinapayagan ng Diyos ang mga tao na magkasala at pumunta sa impiyerno. Hindi nangangahulugan na Siya ang nasa likod nito o nais ito sa anumang paraan.
b. Ang tao ay talagang mayroong malayang kalooban. Maaari siyang pumili ng mabuti o masama at lahat ng mga kahihinatnan na dulot ng napiling pagpili.
4. Isaalang-alang ang mga puntong ito. Narito ang pagdurusa dahil sa kasalanan. Hindi ito magpapatuloy magpakailanman. Kapag bumalik si Jesus sa mundo, ang sakit at pagdurusa ay titigil. Sa mga tuntunin ng kawalang-hanggan 6,000 taon ng kasaysayan ng tao ay maliit.
a. Kapag ang kasaysayan ng tao ay sa wakas ay nakabalot, magiging monumento ito para sa buong kawalang-hanggan sa kung ano ang mangyayari kapag pinili ng tao ang kalayaan mula sa Diyos.
b. Ang Diyos, na nakikilala (lahat ng nakakaalam) at makapangyarihan-sa-lahat (lahat ng makapangyarihan) ay maaaring kumuha ng masama, kasamaan, pagdurusa, at gawin itong maglingkod sa Kanyang walang hanggang mga hangarin, at maglabas ng mahusay na kabutihan mula sa lahat.
c. Ang pagdurusa ay naroroon sa mundo, ngunit hindi ito nagmula sa Diyos. Ito ay bunga ng pamumuhay sa isang lupa na sinumpa dahil sa kasalanan, pakikipag-ugnay sa mga tao na impluwensyahan ni Satanas, at ng ating sariling hindi magandang pagpili.
5. Ang tumpak na kaalaman sa katangian ng Diyos ay maaaring makatulong sa iyo na harapin ang mga paghihirap sa buhay.
a. Tinitingnan namin ang mga paghihirap sa buhay at nais naming malaman kung bakit. Bakit Diyos?
1. Kung matapat tayo tungkol dito, ang ugat ng katanungang "bakit" ay isang paratang laban sa Diyos. Bakit mo hinayaan na mangyari ito? Hindi ako karapat-dapat sa ganito. Hindi ko na kailangan to.
2. Ang mismong tanong ay nagpapabagabag sa iyong tiwala sa Diyos na iyong tanging tulong sa problema.
b. Kapag alam mong ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti, ang tumpak na kaalaman sa pagkatao ng Diyos ay maaaring magsara ng mga katanungan at paratang.
1. Ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti. Ang nangyayari ay hindi maganda. Samakatuwid, alam kong hindi ito nagmula sa Diyos.
2. Ngunit, dahil napakahusay ng Diyos maaari niyang ilabas ang tunay na mabuti mula sa tunay na masama. Ang ibig sabihin ng demonyo para sa kasamaan, ang Diyos ay babalik sa mabuti kung magtitiwala ako sa kanya at pupurihin Siya.
6. Ang ilan ay sasabihin, "Tama iyan, ang Diyos ay hindi gumagawa ng masama sa mga tao, ngunit pinapayagan Niyang gawin ito ng diablo. Ang diablo ay diyablo ng Diyos ”.
a. Dapat na maging malinaw natin kung ano ang ibig sabihin ng payagan. Alalahanin kung ano ang sinabi namin tungkol sa salita.
b. Oo, ngunit ang diyablo ay diyablo ng Diyos at kung minsan pinapayagan Siya ng Panginoon na pahirapan tayo upang subukin tayo, turuan tayo, at gawing perpekto tayo.
1. Ano ang isang insulto sa Guro ng Simbahan, ang Banal na Espiritu, at ang Kanyang tool sa pagtuturo, ang Bibliya.
2. Ang demonyo ay hindi "hit man" ng Diyos. Kung siya ay, ang Diyos ay magiging nagkakasala rin ng pagkawasak tulad ni Satanas - tulad din kung kumuha tayo ng isang hit na tao upang saktan ang ibang tao.
3. Oo, ngunit ano ang tungkol kay Job? Pinakawalan ng Diyos ang demonyo kay Job, hindi ba? Hindi, hindi Niya ginawa. Ngunit iyon ay isa pang aralin para sa ibang araw.

1. Ang Bibliya ay hindi isang koleksyon ng malaya, walang kaugnayan na mga talata. Ang Bibliya ay kwento ng pagnanais ng Diyos para sa isang pamilya at ang haba ng pagdaan na pinagdaanan niya upang makuha ang Kanyang pamilya sa pamamagitan ni Jesucristo.
a. Ang bawat taludtod sa Bibliya ay umaangkop sa ilalim ng payong na ito, ay may kaugnayan sa Diyos at sa Kanyang pamilya.
b. Dapat mong malaman na basahin sa konteksto. Ang lahat ng nasa Bibliya ay isinulat sa isang tao tungkol sa isang bagay. Dapat mong matukoy ang tatlong mga bagay upang lubusang maunawaan ang isang taludtod.
c. Hindi ka maaaring kumuha ng mga talata sa labas ng konteksto. Kung magagawa mo ay maaari mong gawin ang sinasabi ng Bibliya.
d. Hindi mo maaaring hilahin ang mga taludtod sa konteksto at subukang gawing akma at ipaliwanag ang iyong karanasan.
2. Kapag pinag-aaralan natin ang Bibliya, dapat tayong magsimula kay Jesus dahil nakuha ng Diyos Ama ang Kanyang pamilya sa pamamagitan ni Jesus at ang Diyos na Ama ay nagpapakita sa atin mismo sa pamamagitan ni Jesus. Gal 4: 4,5; Juan 14: 9
a. Ang Bibliya ay progresibong paghahayag. Unti-unting inihayag ng Diyos ang Kanyang Sarili sa tao (Ex 6: 2,3). Si Jesus ang kumpletong paghahayag ng Diyos. Juan 1:18; 12:45; 14: 9; II Cor 4: 4; Col 1:15; Heb 1: 1-3
b. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus na sinabi niya ang mga salita ng Kanyang Ama at ginawa ang mga gawa ng Kanyang Ama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama sa Kanya. Juan 4:34; 5: 19,20,36; 7:16; 8: 28,29; 9: 4; 10:32; 14:10; 17: 4
c. Kung nais mong malaman kung ano ang Diyos, kung ano ang ginagawa ng Diyos, dapat kang tumingin kay Hesus - hindi sa iyong mga kalagayan, karanasan, damdamin, o lohika (o ng iba pa).
1. Lahat ng sinasabi ng Bibliya tungkol sa Diyos ay dapat basahin at maunawaan sa ilaw ni Jesus.
2. Hindi namin sinisimulan ang aming pag-aaral kay Job, o sa pagbaha ni Noe o sa aming mga pagsubok o sa ginang na ipinagdasal ng buong simbahan at siya ay namatay rin.
3. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang Diyos ay mabuti (Mat. 19:17). Ang Mga Gawa 10:38 ay tumutukoy sa mabuti tulad ng ginawa ni Jesus noong Siya ay narito sa mundo. Pansinin ang ginawa ni Jesus.
a. Pinagaling niya ang mga tao. Pinalaya niya ang mga tao mula sa pagkaalipin. Itinuro niya sa mga tao ang Salita ng Diyos. Itinapon niya ang mga demonyo. Nagtaas siya ng mga tao mula sa mga patay. Pinakain niya ang mga tao. Natugunan niya ang mga pangangailangan ng mga tao. Pinasigla niya at inaliw ang mga tao. Naawa siya sa mga tao. Huminto siya sa mga bagyo.
b. Pansinin kung ano ang hindi Niya ginawa. Hindi Niya ginawang may sakit man, ni tumanggi Siya na pagalingin ang sinumang lumapit sa Kanya. Hindi siya nagtakda ng mga pangyayari upang makita kung ano ang gagawin ng mga tao. Itinuro Niya sa mga tao ang Kanyang salita, hindi sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga hindi magandang kalagayan. Pinahinto niya ang mga bagyo, hindi Niya ipinadala ang mga ito. Hindi siya nagdulot ng mga pag-crash ng asno cart. Hindi siya nagpadala ng kahit isang basbas na kaila. Dinidisiplina Niya ang mga tao sa Kanyang salita hindi sa mga pangyayari.
c. Kung hindi ito ginawa ni Jesus, hindi ito ginagawa ng Diyos, sapagkat si Jesus ay Diyos at ipinakita sa atin ni Jesus ang Ama.

1. Hindi mo lubos na mapagkakatiwalaan ang isang tao na sa palagay mo ay mayroon o maaaring mali ka. Para sa maraming mga Kristiyano ang pananampalataya ay isang pakikibaka sapagkat hindi nila alam ang totoong ugali ng Diyos.
a. Maraming mga Kristiyano, mula sa isang taimtim na pagnanais na maglingkod sa Diyos, ay sumusubok na magtiwala sa Kanya at magkaroon ng pananampalataya sa Kanya kahit na naniniwala silang inilalagay sila ng mga kakila-kilabot na kalagayan.
b. Ngunit, maraming mga Kristiyano ang nagtatapos ng pagkabigo, nalito, takot sa Diyos, at kahit na galit sa Diyos.
2. Ang kakulangan ng tumpak na kaalaman sa katangian ng Diyos ay nagpapasibo sa mga Kristiyano. Tumatanggap sila ng mga bagay sa kanilang buhay na dapat nilang labanan sa pangalan ni Hesus sapagkat mali nilang iniisip na ang kaguluhan ay nagmula o sa pamamagitan ng kamay ng Diyos.
3. Ang Diyos ay hindi nasa likod ng iyong problema sa anumang paraan. Sa Matt 12: 24-26 Sinasabi sa atin ni Jesus na ang isang bahay na hinati laban sa sarili ay hindi makatayo.
a. Kung ang Diyos ay nagpapadala ng mga problema sa ating buhay lamang upang aliwin tayo sa ating mga paghihirap (II Cor 1: 3,4) o pahirapan lamang tayo na iligtas tayo (Aw 34:19), pagkatapos ay ang Kanyang bahay ay nahahati. Siya ay nagtatrabaho laban sa Kanyang Sarili.
b. Oo, sasabihin ng ilan, ngunit ang Diyos ay Diyos. Siya ay may kapangyarihan at magagawa niya ang anumang nais Niyang gawin.
c. Hindi maitatanggi ng Diyos ang Kanyang sarili. Dapat siyang manatiling tapat sa Kaniyang pagkatao. II Tim 2: 13 – Kung tayo ay walang pananampalataya (huwag maniwala at hindi totoo sa Kanya), mananatili siyang totoo [tapat sa Kanyang Salita at Kanyang matuwid na pagkatao], sapagkat hindi Niya maikakaila ang Kanyang sarili. (Amp)
4. Pakanin ang NT. Hayaan ang nakasulat na salita ng Diyos na ipakita sa iyo ang Buhay na Salita ng Diyos, si Jesus, at sa gayon ay mabuo at pukawin ang iyong pananalig, kumpiyansa, at tiwala sa Diyos na mabuti.
a. Heb 12: 2 – Si Jesus ang May-akda o Pinagmulan ng ating pananampalataya? Bakit? Sapagkat ipinakita Niya sa atin ang Ama.
Ang pananampalataya o tiwala ay ang tugon ng ating puso kapag nakikita natin ang Diyos na Siya ay katulad ng, bilang Siya ay ipinahayag sa salita ni Jesus.
b. Hindi pa namin nasabi ang lahat na may sasabihin, ngunit tandaan, ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti !!