ANG DIYOS AY NAKAKITA

Dapat Magdusa ang mga Kristiyano
Higit Pa Tungkol sa Pagdurusa
Mga Pagsubok at Tribulasyon
Marami Pa Tungkol sa Mga Pagsubok at Tribulasyon
Ang Dicipline ng Diyos
Ang Diyos ay Soberanong
Paano Tungkol kay Job?
Karagdagang Tungkol sa Trabaho

1. Ang ating tema ay: Ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.
2. Ibinabatay natin iyan kay Jesus, ang kumpletong paghahayag ng Diyos. Juan 14: 9; Heb 1: 1-3
a. Sinabi ni Jesus na ang Diyos ay mabuti. Mabuti = kung ano ang ginawa ni Jesus.Mat 19:17 Gawa 10:38
b. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus na ginawa niya ang mga gawa ng Kanyang Ama. Juan 14:10
3. Sa mga nakaraang aralin, malinaw nating itinatag ang katotohanan na ang mga pagsubok, pagsubok, at pagdurusa ay hindi nagmula sa Diyos.
4. Narito sila sapagkat ang kasalanan ay narito; sila ang bunga ng pamumuhay sa isang kasalanan na isinumpa sa lupa na pinamamahalaan ni satan, at nakikipag-ugnay sa mga taong naimpluwensyahan niya.
5. Sa araling ito, nais nating harapin ang soberanya ng Diyos.
a. Marami kaming ipinaliwanag sa pariralang iyon; alam ba talaga natin ang ibig sabihin nito?
b. Narito kung paano natin madalas ginagamit ang salitang soberanya na tumutukoy sa Diyos: Maaaring gawin ng Diyos ang anumang nais Niyang gawin - mabuti, masama, tama, o mali - at OK lang dahil Siya ay Diyos at Siya ay may kapangyarihan. Iyan ay mali!!

1. Ang salitang dakila ay nangangahulugang:
a. Sa itaas o higit sa lahat; hepe; pinakadakilang; kataas-taasang.
b. Kataas-taasang (pinakamataas) sa kapangyarihan, ranggo, o awtoridad; malaya sa lahat ng iba pa.
3. Ang Soberanong ay hindi nangangahulugang:
a. Arbitrary - ginabayan ng hindi pinuno ng kalooban, salpok, o paghatol; napili nang sapalaran o walang dahilan.
b. Kapritsoso - apt upang baguhin bigla; nababago; pabagu-bago.
c. Hindi nangangahulugang magagawa ng Diyos ang anumang nais Niya kahit na ito ay hindi makatwiran at sumasalungat sa Kanyang Salita sapagkat Siya ay Diyos !!
4. Mayroong ilang mga bagay na hindi / hindi gagawin ng Diyos.
a. Hindi siya maaaring magsinungaling. Heb 6:18
b. Hindi Niya maaaring tanggihan ang Kanyang sarili - ang Kanyang kalikasan o ang Kaniyang pagkatao. II Tim 2:13
1. Hindi niya maitatanggi ang Kanyang sariling kalikasan. (Norlie)
2. Hindi siya maaaring patunayan na hindi totoo sa Kanyang sarili. (Williams)
c. Hindi siya nagbabago. Santiago 1:17
d. Hindi siya lumalabag sa malayang kalooban. II Alagang Hayop 3: 9; Lucas 13:34; Marcos 6: 5
5. Ang katotohanan na ang Diyos ay may soberanya ay nangangahulugang:
a. Siya ang pinakadakilang kapangyarihan sa sansinukob, at Siya ay nasa kumpletong kontrol.
b. Walang nangyayari nang wala ang Kanyang kaalaman o pahintulot. (Tandaan kung ano ang ibig sabihin na pinahihintulutan ng Diyos: Pinapayagan niya ang mga tao na magkasala at pumunta sa impiyerno - hindi ito nangangahulugang gagawin Niya ito o isasagawa ito.)
c. Ang lahat ng kaakit-akit na maliit na cliches na mayroon tayo tungkol sa Diyos ay nagbibigay sa amin ng maling slant.
1. Halimbawa: lahat ng bagay sa aking buhay ay nagmumula sa Kanyang mga kamay ng pag-ibig.
2. May isang banayad na pahiwatig na ang Diyos ay nasa likuran nito kung paano.
6. Ito ang soberanya ng Diyos. Efe 1:11
a. Sapagkat bilang bahagi ng plano ng Diyos napili tayo mula sa simula upang maging Kanya, at lahat ng mga bagay ay nangyari tulad ng napagpasyahan Niya noong una. (Buhay)
b. Sa pagkakaisa kung kanino tayo ay ginawang bahagi ng Diyos, yamang tayo ay naitalaga nang alinsunod sa layunin ng Kanya na sa lahat ng bagay ay nagsasagawa ng plano ng Kanyang kalooban. (Williams)
c. Sa Kanya nararapat nating tawagan, awitin muna bago umangkop sa Kanyang layunin, sapagkat Siya ay nasa trabaho kahit saan, isinasagawa ang mga disenyo ng Kanyang kalooban. ()
7. Ang Diyos ay may plano na Kanyang isinasagawa.
a. Pinipisan niya sa Kanyang sarili ang isang pamilya ng mga anak na lalaki at babae na umaayon sa imahe ni Jesus. Ef 1: 4,5; Rom 8:29
b. Sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihan, lahat ng makapangyarihan, sa kumpletong kontrol, maaari Niyang gawin ang lahat na maglingkod sa plano na iyon, ang hangaring iyon.
8. I-refresh natin ang ating memorya kung bakit pinapayagan ng Diyos ang kasamaan.
a. Alalahanin na ang pagdurusa ay narito dahil sa kasalanan; hindi ito magpapatuloy magpakailanman.
1. Kapag bumalik si Jesus sa mundo, ang sakit at pagdurusa ay titigil.
2. Sa mga tuntunin ng kawalang-hanggan, 6,000 taon ng kasaysayan ng tao ay napakaliit.
b. Kapag ang kasaysayan ng tao ay sa wakas ay nakabalot, magiging monumento ito para sa buong kawalang-hanggan sa kung ano ang mangyayari kapag pinili ng tao ang kalayaan mula sa Diyos.
1. Maaari ba itigil ng Diyos ngayon ang lahat? Tiyak na - Siya ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat
2. Ngunit, pinapayagan Niya ang kalayaan ng tao na patakbuhin ang kurso nito - ang mga kalalakihan ay may malayang pagpapasya.
3. At, gumawa ang Diyos ng paglalaan para sa mga sumasampalataya sa Kanya.
c. Kapag ang aming landas ay nagdadala sa amin sa mga oras ng paghihirap dahil ito ay:
1. buhay yan. Juan 16:33; Matt 6:19
2. Ang aming mga hangal na pagpipilian - Israel sa ilang.
3. Papunta na kami sa isang mas mabuting lugar at ito lamang ang ruta papunta rito - Oregon Trail; Ang Israel patungo sa Lupang Pangako.
4. May mga nasa ilang na nangangailangan ng aming tulong. II Cor 1: 6; 4:15
d. Ang Diyos, na nakikilala (lahat ng nakakaalam) at makapangyarihan-sa-lahat (lahat ng makapangyarihan) ay maaaring kumuha ng masama, kasamaan, pagdurusa, at gawin itong maglingkod sa Kanyang walang hanggang mga hangarin, at maglabas ng mahusay na kabutihan mula sa lahat.

1. Ang Rom 8:28 ay isa sa mga pinaka hindi pagkakaunawaan na mga talata sa Bibliya.
a. Ginagamit ito ng mga tao bilang isang paliwanag para sa kasamaan: Dinala ito ng Diyos sa iyong buhay dahil gagawin Niya ito para sa iyong kabutihan. (Hindi !! Narito ang kasamaan sapagkat narito ang kasalanan.)
b. Ginagamit ito ng mga tao upang subukang matukoy ang kalooban ng Diyos mula sa kanilang mga pangyayari.
1. Dahil nangyari ito, dapat kalooban ng Diyos para sa aking buhay.
2. Pagkatapos, paspas silang tumugon sa halip na pigilan si satanas.
2. Nangako ang Diyos na kumuha ng tunay na kasamaan at magdala ng totoong kabutihan mula rito.
a. Alam natin na ang Diyos ay laging gumagawa para sa ikabubuti ng bawat nagmamahal sa kanya. Sila ang mga pinili ng Diyos para sa kanyang layunin. (Cont. Eng.)
b. Alam natin na pinapagana ng Diyos ang lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya at pinili upang maging bahagi ng Kanyang plano. (Bagong buhay)
c. Sa iyong pagdurusa isaalang-alang din ito: kapag mahal natin ang Diyos maaasahan nating gagawin ng Diyos ang lahat ng ating naranasan upang matupad ang kanyang layunin para sa atin. (Johnson)
3. Kailangan nating maunawaan na ang Diyos ay may kalooban at plano para sa ating buhay.
a. Kalooban ng Diyos = Kanyang pagnanasa; Malinaw mula sa Bibliya na ang hangarin ng Diyos para sa tao (bukod sa malayang pagpipilian ng tao) ay pagiging anak at pagpapala.
b. Plano ng Diyos = kung ano ang ginagawa Niya sa pagpipilian ng tao habang hinahangad niyang matupad ang Kanyang kalooban.
c. Ang Rom 8:28 ay nagpapahayag ng ideyang iyon.
1. Ang kalooban ng Diyos = mabuti para sa Kanyang mga anak.
2. Ang plano ng Diyos = pagkuha ng "lahat ng mga bagay" na bunga ng pagpili ng tao at magdulot sa kanila ng paglilingkod sa Kaniyang layunin = mabuti.

1. Ang kwento ni Joseph Gen 37-50
a. Ang mga naninibugho na kapatid na lalaki ni Jose ay ipinagbili siya sa pagka-alipin, ngunit nagtapos siya sa pangalawa sa utos sa Ehipto, at iniligtas ang kanilang buhay at ang buhay ng marami pa.
b. Pansinin, ang Diyos ay kasama ni Joseph sa buong paghihirap na tinutulungan siya. Gen 39: 2-5; 39: 21-23; 41: 39-45; 51,52
c. Sa pagtatapos ng kwento, gumawa si Joseph ng isang kawili-wiling puna: Gen 50:20
1. Ang kanyang mga kapatid ay gumawa ng tunay na kasamaan, ngunit pinalabas ng Diyos ang tunay na kabutihan.
2. Ipinadala ba ng Diyos ang kaguluhan ni Jose sa diwa na madalas gamitin ang salita?
a. Ay isang paglabag sa prinsipyo na nahahati sa bahay. Mat 12: 24-26
b. Ang ginawa sa kanya ng mga kapatid ni Jose ay masama sa hangarin at kilos.
c. Ang puna ng NT tungkol kay Joseph ay nagsasabi sa amin na iniligtas ng Diyos si Joseph sa kanyang mga paghihirap. Gawa 7: 9,10
3. Gen 50:20 - Kung tungkol sa akin, ang Diyos ay naging mabuti kung ano ang ibig mong sabihin para sa kasamaan, sapagkat dinala Niya ako sa mataas na posisyon na mayroon ako
ngayon upang mailigtas ko ang buhay ng maraming tao. (Buhay)
d. Nang sinabi ni Joseph na pinadala ako ng Diyos (Gen 45: 5; 7) ang ibig sabihin niya: Ang Diyos ay nasa kumpletong kontrol sa sitwasyon, para bang pinadala niya ako.
e. Alalahanin ang PS 105: 17-19 - Ang pagsubok ng Diyos sa sitwasyon ni Jose ay ang Kanyang Salita.
f. Ito ay isang nakamamanghang halimbawa ng soberanya ng Diyos: Hindi ipinadala ng Diyos ang kaguluhan ni Jose, Ginawa Niya ito ng napakahusay na mabuti at pinasok niya si Jose sa loob ng pagsubok.
2. Ang pagpapako sa krus ni Jesus
a. Ang ginawa kay Jesus ay isang masamang gawa na isinagawa ng mga masasamang tao na kinasihan ng satanas. Lucas 22: 3; Gawa 2:23; I Cor 2: 8
b. Samakatuwid, alam namin na hindi ito ay naisin o inatasan ng Diyos.
c. Gayon pa man ito ay isang halimbawa ng soberanya ng Diyos: Alam Niya na mangyayari ito, at pinasimulan itong maglingkod sa Kaniyang layunin sa pamamagitan ng paggawa nito ng isang napakahusay na kabutihan.
d. Mga Gawa 2:23 - naihatid = ibinigay o higit pa; sumuko.
1. Ngunit ipinagkanulo siya, pinahintulutan ng payo at alam na ng Diyos, at dinakip Siya ng mga masasamang tao at pinatay Siya sa
Krus. (Norlie)
2. Alam ng Diyos na mangyayari ang lahat ng ito, ngunit ikaw pa rin ang nag-aresto sa taong iyon, pinatay Siya sa pamamagitan ng pagpapako sa Kanya. (Edington)
e. Mga Gawa 4:28 - natutukoy = upang limitahan nang maaga; upang matukoy bago; ginamit sa Rom 8: 29,30; I Cor 2: 7; Efe 1: 5; 11
3. Israel sa Dagat na Pula
a. Kailangang dalhin ng Diyos ang Israel sa buong Peninsula ng Sinai
1. Ito ay hindi magandang paglalakbay; mabundok at tuyo; Mt. Sinai = 7,400 ft; 1 ″ hanggang 8 ″ ulan bawat taon.
2. Dalawang paraan upang mamuno sila ng Diyos - kapwa mahirap, ngunit kinuha sila ng Diyos sa pinakamahusay na paraan. Hal 13: 17,18
b. Nang makarating sila sa Dagat na Pula ay na-trap sila ni Paraon at ng kanyang mga hukbo = tunay na kasamaan.
c. Ngunit ginawang tunay na kabutihan ng Diyos - pinaghiwalay ang Dagat na Pula, winasak ang kanilang mga kaaway, at binigyan ang Israel ng isa pang pagpapakita ng Kanyang dakilang kapangyarihan.
d. Oo, ngunit hindi ba masamang pumatay sa lahat ng mga sundalong Ehipto na iyon?
1. Ang pagiging isang kaaway ng Diyos at ang Kanyang mga tao ay hindi isang magandang lugar upang maging - at iyon ay mabuti para sa atin!
2. Naaalala ang mga salot sa Ehipto? Paano sila naging pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos kapwa sa Israel at sa Egypt?
3. Ang mga demonstrasyong ito ng kapangyarihan ay humantong sa ilang mga taga-Egypt na magbalik-loob. Exo 8:19; 9: 19-21
4. Gaano karaming mga pagbabagong kama sa pagkamatay (magnanakaw sa mga karanasan sa krus) sa palagay mo ay mayroong mga sundalo?

1. Ang Diyos ay may kapangyarihan. Siya ang pinakadakilang kapangyarihan sa sansinukob.
a. Siya ay nasa kumpletong kontrol; walang mangyayari nang walang Kanyang kaalaman o pahintulot.
b. Maaari at sanhi Niya ang lahat na maglingkod sa Kanyang mga hangarin - Ginagawa Niya ang lahat ng mga bagay pagkatapos ng konseho ng Kanyang sariling kagustuhan. Efe 1:11
c. Nagagawa niyang ilabas ang tunay na kabutihan mula sa tunay na kasamaan.
2. Madalas na sinasabi ng mga tao: Hindi mo masasabi kung ano ang gagawin ng Diyos - hindi iyon totoo!
a. Maaari mong laging malaman kung ano ang gagawin ng Diyos !! Magtrabaho sa iyong sitwasyon:
1. Upang magawa itong maglingkod sa Kanyang mga layunin.
2. Upang maging sanhi ito upang gumana para sa kabutihan.
3. Upang higit kang katulad ni Jesus.
b. Maaaring hindi mo alam kung paano, ngunit maaari mong malaman nang eksakto kung ano ang Kanyang gagawin.
3. Bakit ang lahat ng bagay na ito?
a. Hindi mo maaaring ganap na maglingkod sa isang mapagmahal na relasyon sa isang taong hindi mo lubos na pinagkakatiwalaan. Aw 9:10
b. Kung hindi mo maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pinapayagan ng Diyos, ikaw ay matakot, mapait, o walang pasabi.
c. Ang isang kadahilanan ng pagkatalo sa buhay ng mga Kristiyano ay hindi natin naiintindihan kung paano ito gumagana.
1. Ang pagdurusa at kasamaan ay mga katotohanan ng buhay.
2. Sa halip na magreklamo tungkol dito, pagiging pasibo, o subukang alamin kung bakit, marahil kailangan mong malaman na tumugon sa isang paraan na magdadala sa tulong ng Diyos sa iyo - mabigyan ito ng lahat ng kagalakan. Santiago 1: 2
d. Kailangan mong malaman na ang Diyos ay may kapangyarihan - walang maaaring dumating sa iyong buhay na hindi alam ng Diyos, at kung saan wala pa siyang plano na magdala ng tunay na kabutihan.
4. Muli, nalaman natin na ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.