DIYOS ANG ANAK

Ang Doktrina Ng Ang Trinidad
Karagdagang Tungkol sa Trinity
Diyos Ang Banal na Espiritu
Diyos na Anak
Si Jesus ba ang Diyos?
Si Jesus ay Diyos

1. Nilikha tayo para sa pakikipag-ugnay sa Diyos - ugnayan na nakabatay sa kaalaman. Meron
isang malaking pag-atake ngayon sa kung sino ang Diyos, lalo na si Jesus. Jer 9: 23,24; Mat 24: 4,5; 23,24
2. Sa pag-aaral natin ng Bibliya, nakikita natin na iisa lamang ang Diyos, ngunit mayroong tatlong banal na persona - ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu - na pawang mga tao ang gumagawa at gumagawa ng kung ano ang tanging Diyos lamang at maaaring magawa. Ang tatlo sa isa na ito ay kilala bilang doktrina ng Trinidad.
a. Mayroon lamang isang Diyos, ngunit may tatlong banal na tao, isa ano, tatlong whos.
b. "Sa loob ng Isang Tao na Diyos, mayroon nang walang hanggan tatlong magkakaparehas na tao, samakatuwid nga, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu." (James R. White)
3. Tinitingnan natin kung ano ang itinuturo ng Bibliya tungkol kay Jesus, ang Pangalawang Tao ng Trinidad.
a. Napakahalaga na makilala natin si Jesus ng Bibliya. Juan 14: 6; 3: 18; 36; I Juan 2:23
b. Ang Kristiyanismo ay natatangi. Ito ay batay sa Persona ni Hesus - kung sino Siya, kung ano Siya, at kung ano ang Kanyang nagawa. Juan 16: 27-29; 17: 8
c. Ang Kanyang gawain at Kanyang mga salita ay may halaga lamang dahil sa kung sino Siya.
4. Ang hindi pagkakaunawaan ng katauhan ni Jesus ay nabibilang sa dalawang pangkalahatang kategorya - ang mga nagsasabing si Jesus ang Ama at ang mga nagsasabing si Jesus ay hindi Diyos, Siya ay isang nilalang.
a. Si Jesus ay hindi ang Ama. Higit sa limampung beses sa NT, ang Ama at ang Anak ay nakikita na natatangi sa loob ng parehong taludtod (II Cor 1: 3; Phil 2:11; I Juan 2:22). Nagsasalita sila sa isa't isa at pinag-uusapan ang bawat isa (Juan 17: 1; Mat. 3: 16,17;
Juan 16:27,28; 14:31).
b. Si Hesus ay hindi isang nilikha na nilalang. Napakalinaw ng Bibliya tungkol dito. Si Hesus ay, ay, at palaging magiging Diyos - walang hanggan (walang simula o wakas) at walang hanggan (hindi limitado ng oras o kalawakan). Juan 1: 1-3

1. Si Jesus ay hindi nagsisimula sa Betlehem. Si Jesus, ang Pangalawang Tao ng Trinidad, ang Anak, ay umalis sa langit at kawalang-hanggan at pumasok sa buhay ng tao sa Betlehem. Mikas 5: 2
2. Iniisip ng ilan na dahil si Jesus ay tinawag na Anak ng Diyos Siya ay mas mababa sa Ama, mas mababa sa Diyos. Hindi ganoon.
a. Sa mga panahon ng Bibliya, sa kaisipang Semitiko, ang pariralang "Anak ni" madalas na nangangahulugang "isang nagtataglay ng mga katangian ng kanyang ama" o "ng pagkakasunud-sunod ng".
b. Nang sinabi ni Hesus na Siya ay Anak ng Diyos, sinasabi Niya na Siya ay Diyos. Iyon ay eksakto kung paano naunawaan ito ng mga Hudyo kung saan siya nagsalita Juan 5:18; 10: 30-33
c. Si Jesus ay hindi Anak ng Diyos dahil ipinanganak Siya sa Betlehem o dahil Siya ay kahit papaano mas mababa sa Diyos o dahil nilikha Siya ng Diyos. Siya ang Anak sapagkat Siya ay Diyos.
3. Nang pumasok ang Anak sa mundo at oras, kumuha Siya ng laman - isang buong likas na tao (espiritu, kaluluwa, at katawan). Juan 1:14
a. Hindi siya tumigil sa pagiging Diyos, at hindi rin Siya naging isang tao. Hindi siya ang pansamantalang naninirahan sa isang katawan ng tao.
b. Siya ay at pa rin sa parehong oras ng buong Diyos at ganap na tao. Mat 1:23; I Tim 3:16
4. Nang ang Ikalawang Tao ng Trinidad ay kumuha ng laman, Siya:
a. Nakatakip ng Kanyang preincarnate na kaluwalhatian upang Siya ay makatira sa mga kalalakihan. Juan 17: 5; Mat 17: 1-8
b. Kusang-loob na nililimitahan ang Kanyang Sarili at hindi ginamit ang Kanyang banal na mga katangian upang mabuhay sa mundo.
c. Nagpakumbaba, Pinababa ang Kanyang Sarili, sa pamamagitan ng pagkuha ng anyo ng isang tao. Heb 2: 9
5. Ang Pangalawang Tao ng Diyos, ang Diyos na Anak, ay kumuha ng laman upang mamatay Siya para sa ating mga kasalanan. Mat 20: 27,28; Heb 2: 9,14,15
a. Kailangang maging Diyos si Jesus upang ang Kanyang pagsasakripisyo para sa mga kasalanan ay magkakaroon ng halaga upang lubusang magbayad para sa ating mga kasalanan, para sa lahat.
b. Ang Diyos ay hindi maaaring mamatay, kaya, si Jesus ay kailangang maging tao upang Siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan.
6. Si Jesus ay at buong Diyos at buong tao - isang taong may dalawang likas na katangian, tao at banal. Iyon ang dahilan kung bakit Siya ay nagugutom, pagod, tuksuhin na magkasala, at maging AKO PA rin.
Mat 4: 1,2; 8:24; Juan 4: 6; 8:58; 3:13
7. Kapag nagbasa ka ng isang taludtod tungkol kay Jesus sa NT, dapat mong alamin kung ang taludtod ay tumutukoy sa Kanyang kalikasan ng tao o ang Kanyang banal na kalikasan.
a. Kapag ang Pangalawang Tao ng Trinidad ay kusang umalis sa langit, nagpakumbaba Siya at kinuha ang isang papel ng pagsusumite sa Ama. Juan 14:28
b. Ang pagkakaiba sa pag-andar ay hindi nangangahulugang kababaan sa kalikasan. I Cor 11: 3
8. Sa araling ito, nais nating tingnan ang maraming katibayan mula sa Bibliya na si Jesus ay Diyos.
a. Noong si Jesus ay narito sa mundo, ginamit Niya ang Bibliya (OT) upang patunayan na Siya ang sinabi Niyang Siya. Lucas 24: 25-27; 44-48
b. Ginamit ng mga alagad ang Bibliya (OT) upang mapatunayan na si Hesus ang nagsabi na Siya.
II Alagang Hayop 1: 16-21

1. Mula nang magsimula ang oras, mula nang likhain ang mundo at ang tao, ang Diyos ay naglalantad sa atin ng Kaniyang sarili - ang Kanyang plano, Kanyang hangarin, Kanyang katauhan.
a. Ang paglikha mismo ay nagpapahayag ng Diyos at ang Kanyang mga kababalaghan. Rom 1:20; Aw 19: 1
b. Ngunit, ang buong, kumpletong paghahayag ng Diyos - ang Kanyang plano, Kanyang hangarin, Kanyang persona - ay si Jesucristo. II Tim 1: 9,10; Juan 14: 9
2. Heb 1: 1-3 – Si Jesus ay Salita ng Diyos, ang nakikitang pagpapakita ng Di-makitang Diyos.
a. Si Jesus ang Lumikha at Tagasuporta ng lahat ng bagay = Siya ang Diyos.
b. Liwanag = nagniningning = hindi isang salamin, ngunit isang nagniningning na mismong katangian, katangian, at kakanyahan ng Diyos kay Cristo.
c. Ipakita ang imahe = eksaktong representasyon. Sa karaniwang paggamit, ang salitang ito ay nangangahulugang aktwal na impresyon ng marka na ginawa ng isang tool sa pag-ukit o selyo.
d. Si Jesus ang eksaktong representasyon ng totoong pagkatao ng Diyos.
3. Col 1: 15-17 – Ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng isang klasikong pahayag kung sino si Jesus.
a. v15 – Image = EIKON = lit: ang mismong sangkap o mahahalagang sagisag ng isang bagay o isang tao. Si Jesus ang tunay na sangkap o kakanyahan ng Diyos.
b. Ang panganay = ay hindi nangangahulugang nilikha na nilikha. Iyon ay isang kumpletong pagkakasalungat sa pahayag na ginawa lamang at ang mga taludtod na sumusunod.
1. Ang daanan ay binibigyang diin ang pagiging pangunahing (kataasan) ni Cristo.
2. Siya ay bago ang lahat ng nilikha at nilikha Niya ang lahat ng nilikha. Ang panganay ay nangangahulugang pangunahin. (halimbawa: ang Unang Ginang)
c. v16,17 – Nilikha Niya ang lahat ng mga bagay at tinataguyod ang lahat. Siya ay bago ang lahat ng mga bagay, hindi Siya nakasalalay sa anuman o kanino man para sa Kanyang pagkakaroon. Siya ang Uncreated First Cause. Rev 3: 14 – Simula = ARCHE = pinagmulan o ang tunay na sanhi ng paglikha.
4. Col 2: 9– "Ang mismong diyos ng Diyos, na ginagawang Diyos na Diyos, sa lahat ng pagkakumpleto nito, ay mayroong permanenteng tahanan sa ating Panginoon." (Benjamin B. Warfield)
a. Buhay = buhay = kasalukuyan tense pandiwa na nagpapahiwatig ng patuloy na pagkilos. Ang pag-iisip ay na kay Cristo ang kabuuan ng diyos na permanenteng naninirahan.
b. Si Jesus ay, ay, hindi gaanong Diyos kung kailan, dahil, kinuha niya ang isang kalikasan ng tao.

1. Mayroon siyang mga katangian ng Diyos, ipinapakita ang mga katangian ng Diyos.
a. Omnipotence (lahat ng makapangyarihan) - Heb 1: 3; I Cor 15:27; Matt 28:18
b. Omnisensya (lahat ng nakakaalam) - Juan 1:48; 2: 24,25; Matt 11:27
c. Omnipresence (naroroon kahit saan nang sabay-sabay) - Matt 18:20; 28:20; Juan 3:13
d. Walang Hanggan (walang simula, walang katapusan) - Juan 1: 1; Juan 17: 5; Col 1:17
e. Hindi nababago (hindi nagbabago) - Heb 13: 8
2. Gumagawa siya ng mga bagay na maaari lamang gawin ng Diyos, may mga tanggapan na pag-aari lamang ng Diyos.
a. Tagalikha at Tagasuporta ng lahat - Juan 1: 3,10; Col 1: 16,17; Heb 1: 3,10
b. Nagpatawad ng mga kasalanan - Marcos 2: 5,7; Isa 43:25; Job 14: 4
c. Hukom - Juan 5:22; Gawa 17:31; II Tim 4: 1
d. Nagbibigay ng buhay na walang hanggan - Juan 10:28; 17: 2
3. Pinayagan niya ang mga tao na sambahin Siya. Mat 2:11; 9:18; 14:33; 15:25; 20:20; 28:17; Rev 5:13
a. Alam ni Jesus na ang Diyos lamang ang dapat sambahin (Mat. 4:10). Ang pagsamba sa nilalang ay isang kasuklam-suklam. Rom 1:25; Col 2:18
b. Sa Bibliya, ang iba na sinubukan ng mga tao na sumamba ay tumanggi ito. Mga Gawa 10: 25,26; 14: 14,15; Rev 19:10; 22: 9
c. Matt 4:10; Heb 1: 6 – Ang parehong pagsamba na dapat sa Ama ay para sa Anak. Pagsamba = PROSKUNEO.
4. Juan 20: 28 – Nang tinawag ni Juan si Jesus na Diyos (THEOS), hindi Siya pinagwika ni Jesus, ngunit pinagpala siya. Tandaan, isang mahalagang punto tungkol sa kung paano basahin ang Bibliya.
a. Juan 20: 17 – Sinasabi ng ilan na pinatutunayan nito na si Jesus ay hindi Diyos. Ngunit, labing isang talata lamang (v28), pinapayagan ni Jesus ang isang tao na tawagan Siya na Diyos.
b. v17 – Ang taong si Hesus ay hindi ateista. Ang kanyang Diyos ay Diyos.

1. Ang kanyang paglahok sa paglikha. Juan 1: 1-3; Gen 1: 1,26
2. Ang kanyang preincarnate appearances. Gen 18; 22; Ex 23: 20-23; Josh 5: 13-15; Mga Hukom 13; atbp.
3. Maipakita rin ni Jesus sa kanila ang maraming mga pahayag tungkol kay Jehova sa OT na kung saan at ginawa ni Kristo sa sandaling kumuha siya ng laman.
a. Isa 40: 3; Matt 3: 3 – Inihanda ni Juan Bautista ang daan para sa Panginoon (Jehovah - OT pangalan para sa Panginoon na ginamit nang higit sa 5300 beses) at Diyos (Elohim - karaniwang pangalan ng OT para sa Diyos na ginamit nang higit sa 2,500 beses).
b. Exo 31: 13,17 – Si Jehova ang May-akda at Panginoon ng araw ng Sabado. Sa Matt 12: 8 sinabi ni Jesus na Siya ang Panginoon ng Sabado. v14 – Nais siyang patayin ng mga Hudyo para dito.
c. Isa 45: 21,22 – Si Jehova lamang ang Tagapagligtas. Si Jesus (ini-save ni Jehova) ay tinawag na Tagapagligtas. Matt 1: 21,23; Tito 2:13
d. Isa 44: 6; 41: 4; 48: 12 – Si Jehova ay tinawag na una at huli. Apoc 1: 8,17; 22:13
e. Isa 45: 23 – Ang bawat tuhod ay yuyukod sa Panginoon at ang bawat dila ay sumumpa. Fil 2: 9-11
f. Joel 2:32 - Sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Rom 10:13
g. Zac 12: 10 – Sinabi ni Jehova na titingnan nila ako na kanilang binutas. Si Jesus ang kanilang tinusok. Apoc 1: 7
4. Juan 20: 30,31 – Ngunit ang mga ito ay nakasulat (naitala) upang maniwala ka na si Jesus ay ang Cristo, ang Pinahiran, ang Anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng paniniwala at pagkakapit at pagtitiwala sa Kanya maaari kang magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng (sa) Kanyang pangalan [iyon ay, sa pamamagitan ng kung ano Siya]. (Amp)

1. Isa 7:14 (Mat 1:23) –Ang Anak ay tatawaging Diyos na kasama natin, ang Diyos-tao.
2. Isa 9: 6 – Ang Anak ng Diyos (ang Pangalawang Persona ng Trinidad) ay ibinigay sa atin. Ang pangalan niya ay:
a. Kahanga-hanga - Nagpapahiwatig ng isang bagay na mapaghimala = ganap na Diyos, buong tao. I Tim 3:16
b. Tagapayo - Siya ay dumating upang magsalita, upang makatulong, upang gabayan, upang payuhan.
c. Ang Makapangyarihang Diyos - ELOHIM = ang Malakas; soberanong gobernador ng uniberso na namumuno sa lahat. (THEOS = NT katumbas ng ELOHIM)
d. Walang hanggang Ama = Ama ng Walang Hanggan; Lumikha ng oras, espasyo, bagay.
e. Prinsipe ng Kapayapaan = Dadalhin niya ang kapayapaan sa mundo sa Kanyang Ikalawang Pagparito. Ngunit, sa pamamagitan ng Krus, gumawa Siya ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Rom 5: 1,2;
II Cor 5:19; I Tim 2: 5; Col 1:20
3. Ang pangalan ng tao na Anak ay Jesus, na tinatawag ding Christ. Matt 1: 21,16 Ang ibig sabihin ni Jesus ay nagliligtas si Jehova. Ang ibig sabihin ni Cristo ay pinahiran (pinahiran = inilaan, itinalaga).
4. Pinahiran ng Ama ang Anak upang maging isang Propeta, isang Pari, at isang Hari.
a. Bilang Propeta, ang Anak, si Jesus, ay nagpahayag sa amin ng Ama. Juan 1: 1,14,18
b. Bilang Pari, ang Anak, si Jesus, ay tinanggal ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng Kanyang sarili, at Siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa langit. Heb 7:25; 4: 14-16
c. Bilang Hari, ang Anak, si Jesus, ay maghari at maghari sa mundo sa trono ni David sa labas ng Jerusalem (Rev 19:16; 11:15). At, ngayon, naghahari Siya at naghahari sa buhay ng mga kumuha sa Kanya bilang kanilang Panginoon. Rom 10: 9,10
5. May pribilehiyo tayong malaman at paniwalaan ang lahat ng mga bagay na ito tungkol sa Anak, at sa pamamagitan ng paniniwala, mayroon tayong buhay.

1. Ang Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Banal na Espiritu, na mula nang walang hanggan ay umiiral sa perpektong pag-ibig at matalik na pakikipag-isa sa bawat isa ay nagpasya na magkaroon ng isang pamilya ng mga anak na lalaki at babae na maianyayahan sa walang hanggang kahalagahan ng pakikisama sa Diyos.
2. Ang walang hanggang plano na ito ay isinasagawa sa oras. Nilikha ng Diyos ang oras, nilikha tayo.
a. Ang Pangalawang Tao ng Trinidad, ang Anak, ay umalis sa langit at kawalang-hanggan upang makapasok sa oras.
b. Naparito siya para mamatay para sa atin, para sa ating mga kasalanan, upang buksan ang daan para tayo ay makiisa sa Kanya at sa Ama at sa Banal na Espiritu sa kawalang-hanggan.
3. Nang matapos ang gawain ng Anak sa mundo, umalis Siya ng oras at bumalik sa kawalang-hanggan upang maghanda ng isang lugar para sa atin. Juan 14: 1-3; II Cor 5: 8
4. II Cor 4: 17,18 – Bakit maglalaan ng oras upang pag-aralan ang mga bagay na ito? Upang matulungan kaming makita at malaman ang aming totoong pagkakakilanlan at patutunguhan, at matulungan kaming magaan ang pasanin habang dumadaan kami sa oras patungo sa kawalang-hanggan.