DIYOS SA US BRINGS PEACE

1. Ginawa namin ang punto na ang ilan ay gumagalaw dahil nagkakamali silang iniisip na ang pagiging isang Kristiyano ay nangangahulugang hindi na mga problema o mga problemang madaling malutas sapagkat ang Diyos ay ngayon na ating Ama.
a. Samakatuwid, kapag ang mga problema ay dumating sila ay pinahihirapan ng mga saloobin at emosyon. Ano ang mali sa akin? Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng masamang bagay na ito? Ano ang mali sa Diyos? Paano niya hahayaan ang isang bagay na ganito sa akin? Bakit hindi niya ito ayusin?
b. Walang ganoong problema sa libreng buhay dahil nabubuhay tayo sa isang mundo na nasira ng kasalanan.
1. Sinabi mismo ni Jesus: Sa mundong ito magkakaroon ka ng pagdurusa (mga pagsubok, pagkabalisa, at pagkabigo). Ang mga katot at kalawang ay gumagawa ng tiwali at ang mga magnanakaw ay dumudurog at nagnanakaw. Ito ang likas na katangian ng buhay sa isang sinumpaang sanlibutan. Juan 16:33; Mat 6:19
Gayunpaman, ang buhay na ito ay hindi lahat doon sa buhay (mayroong darating pagkatapos ng buhay na ito). At ang pangunahing layunin ng Diyos ngayon ay upang dalhin ang mga tao sa pag-save ng kaalaman tungkol sa Kaniyang Sarili sa pamamagitan ni Jesus upang magkaroon sila ng buhay pagkatapos ng buhay na ito (hindi upang tapusin ang kasalukuyang mga problema sa buhay). Mat 2:16; Lucas 26: 12-16
2. Hindi ito nangangahulugan na walang tulong para sa amin sa mga pagsubok sa buhay. Ang ilang mga pangyayari ay maaaring mabago sa pamamagitan ng panalangin at ang kapangyarihan ng Diyos. Ang iba pa, kailangan nating maglakad habang sila ay at haharapin ang makakaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Bibliya na malaman kung alin (mga aralin para sa isa pang araw).
a. Ngunit pansinin na ang pangako ni Jesus sa mga Kanya ay upang magkaroon tayo ng kapayapaan ng isip sa mga paghihirap sa buhay. Ang kapayapaan na ito ay higit sa atin sa pamamagitan ng Salita ng Diyos.
1. Juan 16: 33 — At ngayon natapos na ang aking mga salita. Sinabi ko sa kanila na, sa buong buhay na nakatira ka sa pakikipag-ugnay sa akin, maaari kang magkaroon ng kapayapaan - isang palaging pamamalagi para sa iyong mga puso sa gitna ng pagdurusa sa mundong ito. (Riggs Paraphrase)
2. Ito ay isang napakalaking pangako para sa atin na nabubuhay sa isang sinumpa na lupa kung saan napakahirap ng buhay. Maaari tayong magkaroon ng kapayapaan ng pag-iisip sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, kapayapaan na lumilipas sa pag-unawa.
b. Ang isa sa mga paraan na binibigyan tayo ng Salita ng Diyos ng kapayapaan ng pag-iisip ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng tala kung paano tinulungan ng Diyos ang mga tao sa gitna ng kasalanan na ito ay isinumpa ang lupa.
1. Tiningnan namin si Joseph, isang tao na nakaranas ng malaking paghihirap. Sinasabi ng Mga Gawa 7: 9-10 na si Joseph ay sinaktan ng isang malaking pagsubok, ngunit ang Diyos ay kasama niya at iniligtas siya.
A. Kung susuriin natin ang kwento ni Jose ay natagpuan natin na ang Diyos kasama si Jose ay nangangahulugang inilaan ng Diyos kung ano ang kinakailangan ni Joseph upang mabuhay ang kanyang paghihirap. Dinala siya ng Diyos hanggang sa mailabas niya si Jose.
B. Sapagkat ang Diyos ay kasama ni Jose, kung ano ang nilalayon na saktan siya ay nagtatrabaho para sa mabuti, at pinangyari ng Diyos na ang mga pangyayari ay maglingkod sa Kanyang mga layunin habang nagdala siya ng pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanyang Sarili at pinakamataas na kabutihan sa maraming tao.
2. Sa araling ito nais nating ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa katotohanan na ang kapayapaan ay nagmumula sa pag-alam na ang Diyos ay sumasainyo, at dahil kasama Niya kayo, mayroon kayong kailangan na maisagawa.

1. Ang salitang "kasama" ay nangangahulugang sa magkakaugnay na relasyon (Webster's Dictionary). Ang ugnayan o ugnayan ay nangangahulugang isang aspeto o kalidad na nag-uugnay sa dalawa o higit pang mga bagay bilang pagiging o pag-aari o nagtutulungan o bilang magkatulad na uri (Diksiyonaryo ng Webster).
a. Ang Diyos ay kasama ng lahat sa kamalayan na ang Diyos ay Makapangyarihan-sa-lahat o naroroon kahit saan nang sabay-sabay. Ang "kasama" na ito ay higit pa sa. Ito ay relational.

1. Isa 41: 10 — Huwag matakot; [walang dapat na matakot] sapagkat ako ay sumasaiyo; huwag kang tumingin sa paligid mo sa takot at malungkot dahil ako ang iyong Diyos (Amp); Isa 43: 1-2 — Huwag kang matakot, sapagkat binayaran ko ang iyong pantubos; Tinawag kita sa pangalan at ikaw ay aking sarili. (NEB)
2. Sinabi ng Diyos: Sapagkat ikaw ay akin at ako ay kasama mo (nakakaugnay tayo sa pakikipag-ugnay) kapag nakatagpo ka ng labis na problema (ang tubig at apoy ay mga metapora para sa gayong mga kaganapan) hindi ka masusunog o matanggal (permanenteng mapahamak o masira ) dahil ako ang Panginoon (ang pinakadakilang Kapangyarihan) at ako ang IYONG tagapagligtas (ito ay personal).
b. Nilikha tayo ng Diyos para sa relasyon. Kilala niya tayo bago Niya nilikha ang mundo at pinili tayo upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo (Efe. 1: 4-5). Sa pamamagitan ng Krus ng at ng bagong pagsilang tayo ay naging mga anak ng Diyos. Siya ang ating Ama. Kami ay mula sa Diyos, ipinanganak ng Diyos (I Juan 5: 1; I Juan 4: 4)
Kasama natin ang Diyos at Siya ay kasama natin.
2. Itago ang kaisipang iyon at isipin ang isang bagay na napatingin sa huling aralin. Sa Sal 42: 5 Ipinahayag ni David na pupurihin niya ang Diyos para sa tulong ng Kanyang mukha.
a. Ang salitang isinalin na mukha ay literal na nangangahulugang mukha. Gayunpaman, sa halos lahat ng oras, ginagamit ito nang makasagisag upang sabihin ang buong tao. Ang pangunahing kahulugan ng salitang isinalin na tulong ay ang pagligtas mula sa pagkabalisa o panganib.
1. Tulong sa Kanyang mukha na literal na nangangahulugang: Ang Kanyang presensya ay kaligtasan. Alam ni David na ang Diyos ay sumasa Kanya at ang Kanyang presensya kay David ay nangangahulugang tulong sa oras ng kaguluhan.
2. Ang salitang salitang Hebreo na isinalin sa mukha sa Awk 42: 5 ay ginagamit din sa Ex 33:14. Ito ay isinalin na presensya. Tiniyak ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat kay Moises habang sila ay naglalakbay mula sa Egypt patungong Kanaan na Siya o sasama sa kanila. At bibigyan Niya sila ng kapahingahan.
A. Ang salitang Hebreo na isinalin ang pahinga ay nangangahulugang mag-ayos. Pansinin ang mga salin na ito: dalhin ka sa iyong lugar ng pahinga (Knox); papagaan ang iyong pasanin (Torah); ilagay ka nang madali (Berkeley); ligtas kang ligtas (Moffatt).
B. Sa madaling salita, ipinangako ng Diyos: Sasamahan kita at aalalayan kita hanggang sa mailabas kita mula sa ilang. Kapag nabasa natin ang kanilang kwento ay nakita natin na iyon mismo ang nangyari.
3. Alalahanin, ang ilang ay hindi "kalooban ng Diyos para sa kanila". Kanaan ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Ngunit, dahil sa likas na katangian ng buhay sa isang bumagsak na mundo, walang naging madali para sa kanila na makarating sa Canaan maliban sa pamamagitan ng ilang na disyerto. Ngunit ang Diyos ay kasama nila. Isang salin ng Ex 33:14 ay nagsabi: papatnubayan kita (AAT).
b. Ang bayan ng Israel ay hindi literal na mga anak ng Diyos, na ipinanganak ng Diyos. (Walang sinumang maipanganak muli o isilang ng Diyos hanggang sa mabayaran ni Jesus ang halaga ng ating kasalanan. Mga Aralin para sa isa pang araw.) Ngunit tinukoy ng Diyos ang Israel bilang isang pangkat bilang Kanyang anak (Ex 4:23).
1. At, ang Kanyang pag-aalaga sa kanila ay inilarawan bilang isang Ama na nagmamalasakit sa Kanyang anak (Deut 1:31). Ang kanilang karanasan ay naglalarawan kung paano pinangangalagaan ng Diyos ang Kanyang mga anak na lalaki at babae (kasama na natin).
2. Natalakay namin sa mga nakaraang aralin kung paano sila pinangalagaan ng Diyos sa paglalakbay. Ginabayan at protektahan niya sila. Binigyan niya sila ng tubig, pugo, at mana, at hindi naubos ang kanilang mga damit at sapatos. Ex 13: 21-22; Exo 16: 4; Exo 17: 6; Deut 8: 4; atbp.
c. Natukoy din namin ang mga nakaraang aralin na, sa kabila ng pagkakaroon at tulong ng Diyos, ang pangkat ng mga tao na ito ay ganap na pinamamahalaan ng kung ano ang maaari nilang makita at madama at walang kapayapaan ng pag-iisip sa kanilang paglalakbay. Hindi nila nabubuhay na may kamalayan na ang Diyos ay kasama nila at ang Kanyang presensya kasama nila ang lahat ng kailangan nila upang makaya.
1. Tinulungan pa rin sila ng Diyos sapagkat sila ay bahagi ng kasaysayan ng muling pagtubos. Ang Manunubos (ang Panginoong Jesucristo) ay darating sa pamamagitan ng pangkat ng mga taong ito at dapat silang bumalik sa lupain kung saan Siya ay ipanganak na ipinangako ng Diyos. Gen 15:16; Mikas 5: 2; atbp.
2. Ang kanilang kwento ay naitala sa isang bahagi upang hindi maiwasang ulitin ang kanilang mga pagkakamali. Ang mga ito ay halimbawa sa amin ng hindi dapat gawin. I Cor 10: 6-11

1. Sinasabi ng Sal 46: 1 na ang Diyos ay ating kanlungan at lakas, isang napaka-tulong na tulong (laging nariyan at handang tumulong) sa mga oras ng kagipitan. Ito ay isa pang paraan ng pagsasabi na ang Diyos ay kasama natin (v7, v11) at ang Kanyang presensya kasama natin ay ang tulong na kailangan natin sapagkat walang maaaring dumating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Diyos.
a. Patuloy na pinapayuhan ng salmista ang mga tao na mag-isip tungkol sa katotohanan na ito. Ang ibig sabihin ni Selah ay i-pause at mag-isip tungkol dito (v3, v11). Pinayuhan niya pa silang manatili at malaman na ang Diyos ay Diyos. v10 —Tingnan ang iyong pagsusumikap, at kilalanin na ako ang Diyos (Harrison); I-pause sandali at alamin na ako ang Diyos (Jerusalem).
1. Ang Alam ay may malawak na iba't ibang kahulugan at ginagamit sa maraming paraan. Ang pangunahing kahulugan ay upang matiyak sa pamamagitan ng nakikita; matuto, maramdaman, makilala, maranasan. Ang kahulugan ay nangangahulugan upang malaman ang tiyak; alamin nang may katiyakan o katiyakan (Diksiyonaryo ng Webster).
2. Nakikita natin ang Diyos sa Kanyang Salita. Inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Ang Buhay na Salita, ang Panginoong Jesus, ay inihayag ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng nakasulat na Salita, ang Bibliya. Kailangan nating maglaan ng oras upang makita ang Diyos sa Kanyang Salita. Siya ang mapagkukunan ng pananalig at kumpiyansa. Rom 10:17; Juan 5:39
b. Ang pag-alam ng pagiging malapit at bigness ng Diyos sa isang paraan na nagdadala ng kapayapaan ng isip ay hindi awtomatiko.
1. Malinaw na ang Diyos ay kasama ng lahat sa kamalayan na naroroon Siya kahit saan nang sabay-sabay. Sinabi ni Pablo sa pagsamba sa pagsamba sa mga pagano na ang Diyos ay hindi malayo sa sinuman dahil sa Kanya tayo ay nabubuhay, gumagalaw, at may ating pagkatao. Gawa 17: 27-28
2. Pansinin na nais ng Diyos na hanapin natin Siya. Hindi Niya pinipilit ang sinumang makipag-ugnay sa Kanyang Sarili. Ang paghahanap sa Diyos (naghahanap upang malaman at makita Siya) ay isang tema sa Bibliya. Kung hindi ka naghahanap, hindi mo mahahanap. Nais Niyang ang ating puso, isip, kaluluwa, at katawan (lahat tayo) ay nakiling sa Kanya, hinahabol Siya.
c. Sinasabi ng PS 119: 165 na ang mga umiibig sa pag-ibig ng Diyos (Kanyang Salita) ay magkakaroon ng malaking kapayapaan at walang magiging dahilan upang sila ay madapa (ilipat sila).
1. Sinasabi ng Sal 119: 97 na ipinahayag natin ang ating pag-ibig sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagninilay (pag-iisip tungkol dito) sa buong araw. Hindi ito nangangahulugang nag-uulat kami ng mga talata sa buong araw. Nangangahulugan ito na masuri natin ang lahat sa mga tuntunin ng sinasabi ng Diyos, hindi sa mga termino ng nakikita at nararamdaman natin sa sandaling ito.
2. Lumalabas ito sa ating pananaw sa katotohanan. Kami ay napaniwala na ang Diyos ay sumasaatin at walang maaaring sumalungat sa amin na mas malaki kaysa sa Diyos. Samakatuwid, wala tayong dahilan upang matakot.
2. Si Pablo, na isang napakagandang halimbawa ng isang tao na hindi gaan ng mga pagsubok sa buhay, ay sumulat sa isang pangkat ng mga tao na nakakaranas ng pagtaas ng pag-uusig. Nanganib sila sa paglipat mula sa kanilang pananampalataya kay Cristo. Ang buong sulat sa mga Hebreo ay isang payo upang manatiling tapat kahit ano pa man.
a. Sa pagtatapos ng liham na ginawa ni Pablo ang pahayag: Maging kontento sa kung ano ang mayroon ka dahil sinabi ng Diyos na hindi ka Niya iiwan o pababayaan. Heb 13: 5
1. Ang salitang nilalaman ay literal na nangangahulugang upang talakayin. Kapag ginamit nang makasagisag ay nagdadala ng ideyang ito: upang maging sapat; upang magkaroon ng sapat na lakas; upang maging malakas; upang maging sapat para sa isang bagay, samakatuwid ay upang ipagtanggol o tanggihan. Ito ay isinalin maging nilalaman, maging sapat, sapat, maging sapat.
2. Sa madaling salita, kapag ang Diyos ay sumasaiyo, mayroon kang lahat na kailangan mong gawin sa pamamagitan ng anumang pakikitungo mo dahil hindi ito mas malaki kaysa sa Kanya, at mapapasaatin ka niya hanggang sa makalayo ka niya.
b. Ang natitirang bahagi ng taludtod ay nagpapaliwanag sa puntong ito. Maaari kang makuntento sa kung anong mayroon ka dahil may kasama ka sa Diyos at sinabi Niya: Hindi kita iiwan o pababayaan.
1. v5-Siya (ang Diyos) mismo ay nagsabi: Hindi ko parin mabibigo o pababayaan ka o pababayaan kita ng walang suporta. [Hindi ako, [hindi], hindi ko iiwan sa anumang antas, hindi ka pababayaan, o talikuran o huwag mong pabayaan, [mamahinga ka sa akin] .— Tiyak na hindi! (Amp)
2. Si Pablo ay nagsipi mula sa Deut 31: 6-8. Sa hangganan ng Canaan, ilang sandali bago ang Israel ay pumasok sa lupain upang kontrolin, sinabi ng Diyos, sa pamamagitan ni Moises: Huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasa iyo. Hindi ako mabibigo o pababayaan kita. Inulit ng Diyos ang pangako na ginawa niya kay Moises nang magsimula ang paglalakbay: Ako ay kasama mo. Sasamahan kita at bibigyan kita ng pahinga (dalhin kita sa isang lugar na paninirahan, ligtas kang ligtas). Exo 33:14
c. Nagpapatuloy si Pablo sa pahayag na ang Diyos ay gumawa ng isang pangako sa amin upang matapang nating sabihin: Heb 13: 6 — Ang Panginoon ang aking Katulong, hindi ako aakihin sa alarma — Hindi ako tatatakot o matakot o matakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? (Amp)
1. Paalala: Sinabi ng Diyos (binigyan tayo ng Kanyang Salita) upang masabi natin (o pigilin ang ating mga puso na hindi mabagabag) at matapang na ipinahayag ang paraan ng mga bagay-bagay - hindi lamang kung paano sila tumingin at naramdaman sa sandaling ito.
2. Tandaan na hindi ito salita para sa quote ng salita. Ito ay isang pananaw ng katotohanan na binago ng Salita ng Diyos. Isinasaalang-alang ng mambabasa ang katibayan (Salita ng Diyos), naisip tungkol dito, at dumating sa isang nalutas na konklusyon na muling nagbago sa kanyang pananaw sa katotohanan at naapektuhan ang paraan ng pagtugon niya sa problema.
3. Iyon ang nangyari kina Joshua at Kaleb. Iyon ang dahilan kung bakit, sa harap ng labis na mga logro, nagawa nilang sabihin: Huwag matakot. Ang Diyos ay kasama natin. Lalaban siya para sa atin. Dadalhin natin ang lupain. Bilang 13:33: Bilang 14: 9
3. Hindi ito pamamaraan upang mapigilan ang problema - sabihin lamang ang tamang mga salita at malulutas ang iyong mga problema !! Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong pananaw sa katotohanan at pagkatapos ay hawakan ang iyong mga saloobin at emosyon sa gitna ng iyong mga problema.
a. Ito ay normal na magkaroon ng emosyon at mga saloobin na pinukaw ng iyong mga kalagayan. Ngunit dapat mong kilalanin na, kahit na ang mga damdamin ay tunay sa kamalayan na talagang naramdaman mo sila, hindi nila kinakailangang magkaroon ng lahat ng mga katotohanan sa iyong sitwasyon. Tanging ang Diyos lamang ang may katotohanan.
1. Natakot sina Joshua at Caleb nang makita nila ang mga pader na higanteng at higante. Ngunit alam nila na ang Diyos ay sumasama sa kanila at ipinangako Niya na makalalampas sila hanggang mapalabas niya sila.
2. Samakatuwid, tumanggi silang gumawa ng mga pagpapasya o gumawa ng mga aksyon batay lamang sa naramdaman nila sa sandaling ito. Pinili nilang kilalanin ang Diyos kasama nila at ang pangako ng Diyos sa kanila.
b. Kailangan nating bumuo ng kasanayan o kakayahan na hawakan ang ating mga emosyon. Hindi mo mapigilan ang iyong sarili sa pakiramdam ng emosyon. Ngunit maaari mong piliin kung saan pupuntahan mo ang iyong pansin.
1. Anong oras na natatakot akong gagamitin ang aking kalooban at pipiliin akong magtiwala sa iyo. Pinipili kong itaas at ipagmalaki ang iyong Salita. Wala akong takot na masama dahil kasama mo ako. Aw 56: 3-4; Aw 23: 4
2. Aw 42: 5 — Nagsalita si David sa kanyang kaluluwa (kanyang isip at damdamin). Bakit ka nahulog, O aking panloob na sarili? At bakit ka dapat magdalamhati sa akin at mabagabag sa loob ko. Inaasahan ka sa Diyos at maghintay ka sa Kanya, sapagkat pupurihin ko pa Siya, aking tulong at aking Diyos. (Amp) 3. Sal 116: 7 — Bumalik ka sa iyong kapahingahan (tumalikod, tahimik, lugar ng pahinga) o aking kaluluwa sapagkat ang Diyos ay nagbigay ng malasakit. Parehong ikinuwento ng mga kalalakihang ito ang kapangyarihan ng Diyos, ang Kanyang nakaraan na tulong, at ang Kanyang kasalukuyang presensya.
c. Kapag nakakaranas kami ng problema, malamang na namin ayusin ang mga pangyayari at obsess kung bakit nangyari ito at kung paano namin ito ayusin.
1. Isara ang dahilan kung bakit pinag-uusapan: Ito ang buhay sa isang sinumpaang lupa. Ngunit hindi ito nagulat sa Diyos. Nakakakita siya ng isang paraan upang magamit ito para sa kabutihan at nakakakita Siya ng isang paraan upang mapasan ako.
2. Kung mayroong isang aksyon na maaari mong gawin na ayusin ang problema, pagkatapos gawin ito. Kung hindi, huwag mag-focus sa kung ano ang hindi mo magagawa, ilagay ang iyong pagtuon sa Diyos at kung ano ang magagawa niya. Hayaan ang Kanyang supernatural na Salita at kapangyarihan na gawin ang gawain nito at magbigay ng kapayapaan sa iyong kaluluwa.
d. Awit 61: 2 — Mula sa dulo ng lupa ay tatawag ako sa iyo, kapag ang aking puso ay nasasaktan; akayin mo ako sa bato na mas mataas kaysa sa akin (KJV)